Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


Z PRAC KOMISJI SENACKICH

1 lipca 1998 r.

Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej poświęcone było rozpatrzeniu ustawy o ratyfikacji umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o wspólnej granicy państwowej, stosunkach prawnych na niej obowiązujących oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych.

Senatorowie wysłuchali wiceministra spraw zagranicznych Macieja Kozłowskiego i dyrektora Biura Prawnego Komendy Głównej Straży Granicznej Marcina Własnowolskiego.

Rozpatrywana ustawa sejmowa zmierza do wyrażenia zgody na ratyfikowanie przez Prezydenta Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską o wspólnej granicy państwowej, stosunkach prawnych na niej obowiązujących oraz o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach granicznych. Umowa ta dotyczy zagadnień uregulowanych w ustawie z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, a zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 konstytucji, ratyfikowanie przez prezydenta umowy międzynarodowej dotyczącej spraw uregulowanych w ustawie musi być poprzedzone zgodą wyrażoną przez parlament w formie ustawy.

Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Litewską reguluje m.in. sposób oznakowania i utrzymania linii granicznej, natomiast przebieg linii granicy państwowej, zgodnie z art. 1 ust. 2 umowy, określa dokumentacja graniczna wymieniona w odrębnej umowie. Zgodnie z protokołem do umowy wskazanej w tytule opiniowanej ustawy Polsko-Litewska Komisja Graniczna opracuje dokumentację polsko-litewskiej granicy państwowej. Umowa określa także zasady powoływania i kompetencje pełnomocników granicznych oraz Komisji Granicznej. Przedmiotem postanowień umowy objęty jest także sposób użytkowania wód granicznych, infrastruktury komunikacyjnej i innych urządzeń technicznych przeciętych linią granicy państwowej oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej i ochrony środowiska na terenach przylegających do granicy.

W wyniku dyskusji senatorowie postanowili nie zgłaszać zastrzeżeń do rozpatrywanej ustawy sejmowej i w głosowaniu jednogłośnie poparli przyjęcie jej bez poprawek.

Stanowisko Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej przedstawi Senatowi senator Zbigniew Kulak.

3 lipca 1998 r.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej rozpatrywano projekt ustawy zmieniającej ustawę o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw. Pierwsze czytanie tego projektu odbyło się na 14. posiedzeniu Senatu. Zmierza on do zaliczenia do okresów nieskładkowych czasu praktycznej nauki zawodu pobieranej w ramach obowiązujących praktyk w warsztatach szkolnych, a tym samym dołączenie tego okresu do okresów uwzględnianych przy ustalaniu prawa do wysokości świadczeń.

Obecni na posiedzeniu komisji przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej stwierdzili, że zgłoszony projekt idzie w odwrotnym kierunku niż przygotowywana przez rząd reforma systemu emerytalnego. Przyjęty model docelowy zmierza bowiem do likwidacji okresów nieskładkowych.

W dyskusji kontrowersje dotyczyły m.in. problemu, których osób miałaby dotyczyć inicjatywa.

Podkreślano również zbieżność projektu senatorskiego z analogiczną inicjatywą grupy senatorów, którą odrzucił Senat III kadencji.

W wyniku dyskusji połączone komisje postanowiły powołać zespół roboczy do prac nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw. Ma on m.in. zebrać informacje na temat skutków finansowych projektu.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia senatorowie rozpatrzyli projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. Pierwsze czytanie tego projektu odbyło się na 14. posiedzeniu Senatu RP.

Przedstawiana inicjatywa ustawodawcza zmierza do zmiany art. 31 ustawy o pomocy społecznej i ma na celu umożliwienie osobom pobierającym gwarantowany zasiłek okresowy zawieszanie jego pobierania na okres wykonywania pracy. Po tym okresie osoby spełniające określone warunki nadal będą miały prawo do otrzymywania zasiłku. Okres wypłaty gwarantowanego zasiłku okresowego łącznie z okresami jego zawieszenia nie może być jednak dłuższy niż trzydzieści sześć miesięcy. Proponowana nowelizacja ustawy o pomocy społecznej stwarza warunki motywujące osoby pobierające gwarantowany zasiłek okresowy do podejmowania pracy. W opinii wnioskodawców, nie tylko nie zwiększy ona obciążenia budżetu państwa, ale może przyczynić się do zmniejszenia liczby zasiłków i skrócenia okresów ich wypłacania.

Pozytywną opinię na temat tego projektu przedstawił wiceminister pracy i polityki socjalnej Janusz Gałęziak.

W wyniku dyskusji połączone komisje postanowiły zaproponować Senatowi przyjęcie zgłoszonego projektu wraz z poprawką przedstawiciela wnioskodawców senatora Jerzego Cieślaka.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrywała wstępnie ustawę o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa.

Senatorowie skoncentrowali się na zmianach wprowadzanych do ustawy o pomocy społecznej i ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu.

W wypadku drugiej z ustaw za rozwiązanie kontrowersyjne uznano sejmową koncepcję włączenia biur pracy do struktur administracji samorządowej.

W dyskusji zwracano uwagę, że tego rozwiązania nie przewidywał projekt rządowy. Senatorowie zaproponowali znalezienie kompromisu w tej sprawie bądź powrót do projektu rządowego. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele rządu zobowiązali się do przedstawienia rozwiązania tej kwestii.

Podobne wątpliwości dotyczyły nowego usytuowania ochotniczych hufców pracy, które po reformie miałyby podlegać samorządom. Podobnie jak w wypadku biur pracy, zwrócono się do rządu o przedstawienie nowych rozwiązań.

7 lipca 1998 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po wysłuchaniu posła sprawozdawcy i stanowiska przedstawicieli resortów, rozpatrzyła ustawę o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa.

Komisja postanowiła zarekomendować Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przyjęcie bez poprawek przepisów zawartych w następujących artykułach:

- w art. 4, dotyczącym ustawy o nadzorze nad niektórymi środkami żywienia zwierząt,

- w art. 8, dotyczącym ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt,

- w art. 22, dotyczącym ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych,

- w art. 40, dotyczącym ustawy o scalaniu i wymianie gruntów,

- w art. 45, dotyczącym ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników,

- w art. 67, dotyczącym ustawy o weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych,

- art. 86, dotyczącym ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Oceniając rozwiązania przyjęte w rozpatrywanej ustawie, komisja uznała za niezbędne przyjęcie 5 poprawek o charakterze merytorycznym w artykułach dotyczących ustawy o ochronie roślin uprawnych, ustawy o izbach rolniczych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, a także ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt.

Komisja zadecydowała m.in. o dokonaniu zmiany brzmienia ust. 2 w pkt 1 w art. 111 dotyczącym ustawy o izbach rolniczych.

Zgodnie z propozycją komisji minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej (Sejm postanowił, że Krajowa Rada Izb Rolniczych) w porozumieniu z Krajową Radą Izb Rolniczych określałby, w drodze rozporządzenia, liczbę i teren działania izb, uwzględniając zasadniczy podział terytorialny państwa.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowiła również zaproponować wprowadzenie poprawek o charakterze formalno-prawnym w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, w ustawie o ochronie roślin uprawnych i w ustawie o nasiennictwie.

Ponadto Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowiła w ustawach traktujących o: Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin oraz Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, przyjąć grupę poprawek zmierzających do przywrócenia w nazwie wymienionych inspekcji przymiotnika "państwowa".

Opinię w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej w związku z reformą ustrojową państwa w zakresie skierowanych do rozpatrzenia przez komisję przepisów przekazano Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

* * *

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przystąpiła do rozpatrywania ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa. W zakresie zainteresowań komisji znalazły się następujące artykuły ustawy sejmowej:

- art. 30, dotyczący ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych,

- art. 32, dotyczący ustawy o funduszu alimentacyjnym,

- art. 34, ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,

- art. 35, dotyczący ustawy o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin,

- art. 48, dotyczący ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin,

- art. 54, dotyczący ustawy o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych,

- art. 65, dotyczący ustawy o pomocy społecznej,

- art. 85, dotyczący ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy,

- art. 97, dotyczący ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych,

- art. 98, dotyczący ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu,

- art. 141, dotyczący ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- art. 142, dotyczący ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrywano sejmową nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Komisja zapoznała się z opinią Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na temat noweli przyjętej przez Sejm, zezwalającej na reklamę piwa. Zdaniem przedstawicieli PARPA, jej zapisy działają "przeciwko społeczeństwu".

Główny inspektor sanitarny i podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej Irena Głowaczewska przedstawiła stanowisko rządu w tej sprawie. Stwierdziła, że rząd jest przeciwny reklamie napojów alkoholowych.

W opinii senator Elżbiety Płonki, jest to niszczenie zdrowia młodego człowieka. W ślad za tym pójdzie uzależnienie i agresja młodzieży. Senator E. Płonka zaproponowała zmiany w ustawie sejmowej, zmierzające do doprecyzowania obowiązujących przepisów w tym zakresie i zlikwidowania luki prawnej umożliwiającej obecnie reklamę piwa bezalkoholowego. Zgodnie z tą propozycją w Polsce zabronione byłoby prowadzenie reklamy napojów alkoholowych i bezalkoholowych, w sposób bezpośredni lub pośredni przez promocję znaków towarowych ich producentów oraz inne działania, jeżeli głównym lub ukrytym celem reklamy, promocji lub działań byłaby reklama napojów alkoholowych. Zakaz ten nie obejmowałby reklamy alkoholu wewnątrz pomieszczeń hurtowni lub sklepów prowadzących wyłącznie sprzedaż napojów alkoholowych, a także wewnątrz lokali gastronomicznych. Zakaz dotyczyłby osób, które uczestniczą w prowadzeniu reklamy w charakterze zleceniodawcy, zleceniobiorcy i realizatora niezależnie od sposobu i formy jej prezentacji.

W dyskusji wniosek o odrzucenie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zgłosił senator Marcin Tyrna.

Ustalono, że Komisja Rodziny i Polityki Społecznej podejmie decyzję w sprawie obu rozpatrywanych ustaw na kolejnym posiedzeniu, 8 lipca br.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Nauki i Edukacji Narodowej przyjęła opinię dla Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa. Opinię tę przedstawi senator Edmund Wittbrodt.

Komisja Nauki i Edukacji zaproponowała wprowadzenie zmian do wszystkich przeanalizowanych artykułów ustawy kompetencyjnej. Zgłoszone poprawki odnosiły się do:

- art. 38, dotyczącego ustawy Karta Nauczyciela,

- art. 49, dotyczącego ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

- art. 64, dotyczącego ustawy o szkolnictwie wyższym,

- art. 68, dotyczącego ustawy o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych,

- art. 131, dotyczącego ustawy o wyższych szkołach zawodowych.

W większości zgłoszone zmiany miały charakter legislacyjno-porządkujący. Komisja zaproponowała natomiast 3 poprawki merytoryczne do art. 49, dotyczącego ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zmierzające do rozszerzenia działania ustawy na odpowiednie jednostki samorządu terytorialnego.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu rozpatrywano ustawę o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa w zakresie następujących artykułów:

art. 18, dotyczącego ustawy o ochronie dóbr kultury,

art. 56 , dotyczącego ustawy o kinematografii,

art. 83, dotyczącego ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

art. 117, dotyczącego ustawy o muzeach,

art. 132 , dotyczącego ustawy o bibliotekach

oraz dodatkowo art. 147.

Komisja postanowiła zgłosić do rozpatrzonych artykułów 20 wniosków merytorycznych i 13 legislacyjnych. Opinię w tej sprawie przekazano Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

8 lipca 1998 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu po rozpatrzeniu skierowanej przez marszałek Senatu, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 8 Regulaminu Senatu 2 lipca 1998 r., ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa przyjęła opinię, którą przesłała Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

W przyjętej opinii zaproponowano wprowadzenie poprawek do 13 spośród 18 artykułów ustawy sejmowej, rozpatrywanych przez komisję.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisja Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu przyjęła stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowelizując tę ustawę, Sejm wyraził zgodę na reklamowanie piwa.

W dyskusji senator Zdzisław Maszkiewicz zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy sejmowej. Zwolennicy odrzucenia zwracali uwagę, że istnieje lobbing parlamentarny, by reklamować napoje alkoholowe. Jak stwierdził senator Jerzy Kopaczewski, to swoista forma korumpowania polityków, którzy płacą określonym koncernom tytoniowym czy piwowarskim za to, że w kampaniach wyborczych byli w różny sposób przez te koncerny finansowani.

W głosowaniu wniosek ten poparła większość Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu.

Do stanowiska komisji zgłoszono wniosek mniejszości, którego sprawozdawcą będzie senator Elżbieta Płonka.

Wniosek ten dotyczył większego uszczelnienia zakazu reklamy napojów bezalkoholowych, w tym także piwa bezalkoholowego. Zgodnie z intencją wnioskodawców, zakazane byłoby używanie do reklamy napojów bezalkoholowych znaków producentów napojów alkoholowych. Chodzi o to, by reklama piwa bezalkoholowego była uczciwa. Napoje te powinny mieć inne butelki i etykiety - wyjaśniała senator E. Płonka.

* * *

Podczas posiedzenia Komisja Ochrony Środowiska rozpatrywano ustawę o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa. W kręgu zainteresowań komisji znalazły się artykuły dotyczące następujących ustaw:

- ustawy - Prawo wodne,

- ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska,

- ustawy o rybactwie śródlądowym,

- ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska,

- ustawy o lasach,

- ustawy o ochronie przyrody,

- ustawy - Prawo geologiczne i górnicze,

- ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

- ustawy - Prawo łowieckie,

- ustawy o odpadach,

- ustawy o ochronie zwierząt.

W posiedzeniu udział wzięli m.in.: prezes Wyższego Urzędu Górniczego Wojciech Bradecki, główny inspektor ochrony środowiska Teresa Warchałowska i główny geolog kraju Tadeusz Bachleda-Curuś. Stanowisko rządu w sprawie ustawy kompetencyjnej przedstawił wiceminister finansów Jerzy Miller.

W wyniku dyskusji i kolejnych głosowań Komisja Ochrony Środowiska postanowiła zaproponować wprowadzenie 13 poprawek o charakterze merytorycznym, zmieniających rozwiązania przyjęte przez Sejm oraz 10 poprawek o charakterze formalnym, mających na celu ujednolicenie, uzupełnienie lub poprawienie przepisów sejmowych.

Wśród zaakceptowanych zmian znalazła się poprawka dotycząca art. 36, odnoszącego się do ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. Zmierza ona do zwiększenia dochodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska.

* * *

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzyła na swym posiedzeniu ustawę o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie.

Ustawa jest aktem prawnym o funkcji pomocniczej, jednorazowym. Dotyczy krótkiego okresu, w którym uruchamiane będą nowe struktury terenowej administracji publicznej; okres ten objąć może około dwóch miesięcy. Została przewidziana w treści ustaw ustrojowych, w których zawarto postanowienia mówiące o tym, że terminy i zasady ich wejścia w życie zostaną uregulowane w odrębnej ustawie.

Rozpatrywana ustawa to kolejna z ustaw składających się na prawne podstawy reformy terenowej administracji publicznej, obok przyjętych już przez Senat ustaw regulujących ustrój samorządu powiatowego i wojewódzkiego, rządowej administracji wojewódzkiej, ustawy ustalającej zasadniczy podział terytorialny kraju oraz Ordynacji wyborczej.

"Ustawa o wejściu w życie" ustala termin, w którym wejdą w życie poszczególne przepisy trzech ustaw ustrojowych. Ponadto jej postanowienia dotyczą:

Przebieg prac sejmowych nad ustawą oraz jej podstawowe założenia przedstawił poseł sprawozdawca Mirosław Sekuła. Wyjaśnień udzielali również wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Józef Płoskonka i wiceminister finansów Jerzy Miller.

W dyskusji senatorowie - m.in. Leon Kieres i Zbyszko Piwoński - zgłaszali propozycje wprowadzenia zmian do rozpatrywanej ustawy. W kolejnych głosowaniach postanowiono zarekomendować Senatowi wprowadzenie zmian w ust. 1, 4 i 5 w art. 1 oraz w ust. 1 i 4 art. 2.

Stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawi Senatowi senator Z. Piwoński.

Podczas posiedzenia komisja rozpatrzyła także ustawę o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa w zakresie następujących artykułów:

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej postanowiła zaproponować wprowadzenie 7 poprawek do rozpatrzonych artykułów dotyczących ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych, ustawy o zagospodarowaniu nieruchomości Skarbu Państwa przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej, ustawy o gospodarce komunalnej oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Poprawka do art. 37 pkt 1 polegająca na dodaniu lit. c zmierzała do wskazania, że wojewoda rozpatruje odwołania od decyzji starosty w sprawach przyznania nieruchomości państwowych Polskiemu Związkowi Działkowców. Celem poprawki do art. 37 pkt 3 było obciążenie podmiotu, w interesie którego dokonano przeniesienia ogrodu działkowego, kosztami nabycia nieruchomości pod nową lokalizację.

Poprawka do art. 90 pkt 1 lit. a dotyczyła prawa pierwszeństwa nabycia przyznanego jednostkom samorządu w stosunku do nieruchomości po armii rosyjskiej. Poprawka uzależniała przywilej od związku nieruchomości z realizacją zadań własnych samorządu. Poprawka zgłoszona do art. 90 pkt 1 lit. a upoważniała wojewodę do darowizn nieruchomości pozostałych po armii rosyjskiej na rzecz samorządów, które wykorzystają je do realizacji jakichkolwiek zadań.

Poprawka do art. 120 pkt 11 miała na celu sprecyzowanie kompetencji rad (sejmików) organów stanowiących w odniesieniu do przekształceń zakładów budżetowych.

Poprawka do art. 139 zmierzała natomiast do wyraźnego wskazania wojewody jako organu odwoławczego od decyzji podejmowanych przez starostę jako administratora nieruchomości należących do Skarbu Państwa. Szczegółowy zakres decyzji starosty określają liczne przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

W ostatnim punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przystąpiono do rozpatrywania ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących gmin warszawskich.

Podczas posiedzenia poseł Piotr Wójcik postulował przyjęcie przez komisję zmian zgodnych ze stanowiskiem sejmowej komisji nadzwyczajnej, które nie uzyskało poparcia Sejmu. W opinii posła, przyjęta nowelizacja pogłębia patologiczny stan w Warszawie. Obecnie trudno jest mówić o istnieniu miasta Warszawa w sensie prawnym jako jednostki samorządu terytorialnego. W obowiązującej ustawie stołeczność Warszawy sprowadzono do Gminy Centrum.

Opinię posła P. Wójcika poparli obecni na posiedzeniu komisji przedstawiciele Rady m.st. Warszawy z przewodniczącym Andrzejem Szyszko.

Zdaniem wnioskodawców, po przyjęciu zmian proponowanych przez nadzwyczajną komisję sejmową Warszawa byłaby jednym miastem składającym się z 17 gmin (dzielnic). W ustawie określono by również katalog zadań ogólnomiejskich i zasady ich finansowania.

Odmienny pogląd przedstawił prezydent Warszawy Marcin Święcicki. W jego opinii, ustawa sejmowa poprawia złe aktualnie obowiązujące prawo. Uzyskała ona poparcie 11 gmin warszawskich i Wojewódzkiego Sejmiku Samorządowego. Nowelizacja sejmowa nie wywoła rewolucji w ustroju miasta, co spowodowałoby przyjęcie projektu wypracowanego przez nadzwyczajną komisję sejmową.

Jako zaletę rozpatrywanej nowelizacji prezydent M. Święcicki wskazał m.in. uregulowanie kwestii dotyczących inwestycji ogólnomiejskich i ich finansowania.

W dyskusji poprawkę postulowaną przez posła P. Wójcika poparł senator Zygmunt Ropelewski.

Senator Z. Piwoński złożył natomiast wniosek o przełożenie decyzji w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących gmin warszawskich do czasu zapoznania się ze stanowiskiem rządu w tej sprawie.

* * *

Podczas swojego posiedzenia Komisja Praw Człowieka i Praworządności rozpatrywała ustawę o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa. W zakresie zainteresowań komisji znalazły się zmiany wprowadzone przez Sejm w 26 ustawach przedmiotowych.

W posiedzeniu komisji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Państwowej Straży Granicznej, Komendy Głównej Policji, a także przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych.

Po rozpatrzeniu zmian wprowadzonych przez Sejm Komisja Praw Człowieka i Praworządności postanowiła zgłosić wnioski o charakterze merytorycznym, zmieniające rozwiązania przyjęte w ustawie kompetencyjnej, do art. 55, dotyczącego ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, do art. 76, dotyczącego ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz art. 63, dotyczącego ustawy o Policji. Jedna ze zmian zaproponowanych przez Sejm w tej ostatniej ustawie zmierzała do likwidacji policji sądowej. Komisja Praw Człowieka i Praworządności nie podzieliła poglądu Sejmu w tej sprawie i zaproponowała skreślenie tego zapisu w ustawie sejmowej. Takiego rozwiązania nie przewidywał również projekt rządowy. W stanowisku rządu podkreślano potrzebę istnienia tej formacji ze względu na narastające niebezpieczeństwo aktów agresji skierowanych przeciwko sędziom i prokuratorom.

Komisja Praw Człowieka i Praworządności zgłosiła również 4 wnioski o charakterze formalnym, zmierzające do ujednolicenia uzupełnienia bądź poprawienia przyjętych przez Sejm przepisów.

Zmiany te dotyczyły art. 26, 74, 76 i 89 ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa. Opinię w sprawie powyższej ustawy przekazano Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

* * *

Senatorowie z Komisji Ustawodawczej przyjęli opinię w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa. Opinię skierowano do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Komisja Ustawodawcza poinformowała, że wnosi uwagi do następujących artykułów przedmiotowej ustawy:

Komisja Ustawodawcza poinformowała, że zgłoszone poprawki, w razie nieuwzględnienia ich przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, zostaną zaproponowane przez komisję w trakcie debaty senackiej.

Ponadto komisja zwróciła uwagę na brak staranności w zakresie stylistyki i ortografii języka polskiego przy formułowaniu przepisów prawnych. Komisja zgłosiła także uwagi merytoryczne do ustawy z 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Ustawodawczej przystąpiono do rozpatrzenia ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących gmin warszawskich.

Senatorowie wysłuchali posła sprawozdawcy Piotra Wójcika, który zaproponował m.in. przyjęcie przez komisję poprawek oznaczających powrót do projektu wypracowanego przez nadzwyczajną komisję sejmową przygotowującą ustawę o zmianie niektórych ustaw dotyczących gmin warszawskich. Zakładał on istnienie jednego miasta z 17 gminami - dzielnicami.

Propozycję tę poparli obecni na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej przedstawiciele Rady m.st. Warszawy Julia Pitera, Andrzej Szyszko i Grzegorz Zawistowski.

W opinii J. Pitery, obecny ustrój Warszawy nie pozwala na jej rozwój. Zachowanie gminy Centrum i podział mienia między gminy, co proponuje ustawa sejmowa z 1 lipca br., spowoduje paraliż miasta, wyprzedaż gruntów i władzę urzędników.

Jak stwierdził A. Szyszko, miasto przestanie istnieć. Już teraz na międzynarodowych targach występują poszczególne gminy, nie stolica. Nie można wybudować żadnej arterii, bo okazuje się, że nie ma jej w gminnych planach zagospodarowania.

W dyskusji senatorowie zastanawiali się, czy komisja jest uprawniona do rozpatrywania wcześniej odrzuconego przez Sejm stanowiska komisji nadzwyczajnej. Uznano jednak, że komisja może wprowadzić te zmiany.

Jak stwierdził przewodniczący komisji senator Piotr Ł.J. Andrzejewski, Sejm, co prawda, odrzucił projekt, ale przyjęła go komisja sejmowa. Koncepcja zawarta w projekcie mieści się więc w materii nowelizowanej przez Sejm ustawy i możena nad nią pracować.

W opinii senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego, przyjęcie poprawki jest precedensem, bo sprawa dotyczy stosunków między Senatem a Sejmem oraz kompetencji Senatu. Senator nie wykluczał, że ustawa - w razie jej uchwalenia - może trafić do Trybunału Konstytucyjnego.

Ustalono, że komisja będzie kontynuować prace na posiedzeniu w dniu następnym.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Gospodarki Narodowej rozpatrzyła ustawę o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa w następujących artykułach:

- art. 14, dotyczącym ustawy o Państwowej Inspekcji Handlowej,

- art. 20, dotyczącym ustawy - Prawo lotnicze,

- art. 39, dotyczącym ustawy o cenach,

- art. 44, dotyczącym ustawy o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne,

- art. 50, dotyczącym ustawy - Prawo przewozowe,

- art. 52, dotyczącym ustawy o drogach publicznych,

- art. 57, dotyczącym ustawy o dozorze technicznym,

- art. 62, dotyczącym ustawy o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym,

- art. 84, dotyczącym ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- art. 91, dotyczącym ustawy - Prawo budowlane,

- 94, dotyczącym ustawy o rachunkowości,

- art. 95, dotyczącym ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych,

- art. 96, dotyczącym ustawy o autostradach płatnych,

- art. 102, dotyczącym ustawy o obligacjach,

- art. 107, dotyczącym ustawy o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe",

- art. 115, dotyczącym ustawy o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych,

- art. 116, dotyczącym ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw,

- art. 121, dotyczącym ustawy - Kodeks celny,

- art. 126, dotyczącym ustawy - Prawo energetyczne,

- art. 129, dotyczącym ustawy - Prawo o ruchu drogowym,

- art. 135, dotyczącym ustawy o transporcie kolejowym,

- art. 143, dotyczącym ustawy o finansowaniu dróg publicznych,

- art. 144, dotyczącym ustawy - Ordynacja podatkowa,

- art. 145, dotyczącym ustawy o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób.

Senatorowie wysłuchali opinii rządu na temat rozpatrywanej ustawy kompetencyjnej, którą przedstawił wiceminister Jerzy Miller. Zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Komisja Gospodarki Narodowej zaproponowała wprowadzenie poprawek do artykułów: 39, 50, 57, 91, 94, 107, 126, 129, 135, 144, 145. Komisja postulowała również potrzebę dodania artykułów: 146a, 149a. Do pozostałych artykułów nie wniesiono żadnych uwag.

Opinię w tej sprawie przekazano Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Obrony Narodowej rozpatrzyła ustawę o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z formą ustrojową państwa w zakresie art. 100, dotyczącego ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 113, odnoszącego się do ustawy o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego.

W wyniku głosowania komisja postanowiła zgłosić następujące 2 wnioski merytoryczne:

<<1)w art. 100 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Art. 5a. Od decyzji wydawanych przez starostę, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przysługuje stronie odwołanie do wojewody".

2) art. 113 skreśla się>>.

Zgłoszono również jeden wniosek formalny do art. 100 pkt 2. Opinię w tej sprawie przesłano Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

* * *

Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej rozpatrzyła ustawę o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa w zakresie art. 130, dotyczącego ustawy o cudzoziemcach. W opinii przyjętej przez komisję jednogłośnie, skierowanej do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, stwierdzono, że komisja nie wnosi żadnych zastrzeżeń do art. 130 ustawy kompetencyjnej i proponuje jego przyjęcie bez poprawek.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia senatorowie rozpatrzyli ustawę o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzonej w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r., wraz z Porozumieniem w sprawie implementacji Części XI Konwencji, sporządzonym w Nowym Jorku dnia 29 lipca 1994 r. Ustawa sejmowa zmierza do wyrażenia zgody na ratyfikowanie przez prezydenta RP wymienionej konwencji.

Konwencja z 10 grudnia 1982 r. zawiera szereg norm dotyczących m.in. morza terytorialnego i jego granic, żeglugi międzynarodowej w cieśninach, wyłącznej strefy ekonomicznej, szelfu kontynentalnego, morza otwartego, ochrony środowiska morskiego. W uzasadnieniu projektu ustawy wskazano na wynikającą z ratyfikacji konwencji konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian w ustawie o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ustawie o zapobieganiu zanieczyszczeniu morza przez statki oraz w ustawie o Straży Granicznej.

W wyniku głosowania senatorowie postanowili nie zgłaszać zastrzeżeń do rozpatrywanej ustawy i zarekomendować Senatowi jej przyjęcie bez poprawek. Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej przedstawi Senatowi senator Krzysztof Majka.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej przyjęto stanowisko w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.

W kolejnych głosowaniach komisja zaproponowała wprowadzenie szeregu zmian do rozpatrywanej ustawy. Część ma charakter merytoryczny, zmieniający uregulowania przyjęte przez Sejm, pozostałe to wnioski merytoryczne o charakterze niezbędnych uzupełnień i wnioski legislacyjne.

W opinii skierowanej do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Komisja zgłosiła zmiany do art. 34, dotyczącego ustawy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, art. 48, dotyczącego ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, art. 65 ustawy o pomocy społecznej, art. 85, dotyczącego ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, art. 98, dotyczącego ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz do art. 141, dotyczącego rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Komisja zaproponowała m.in., by urzędy pracy do 2000 r. miały status rządowej administracji specjalnej, nadzorowanej przez Krajowy Urząd Pracy.

W ustawie o pomocy społecznej zaproponowano natomiast wprowadzenie instytucji powiatowego pełnomocnika rodziny. Do tej propozycji wniosek mniejszości zgłosiły senator Dorota Kempka i senator Jolanta Danielak.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senatorowie przyjęli stanowisko w sprawie nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W głosowaniu akceptację komisji uzyskał wniosek senatora Marcina Tyrny, dotyczący odrzucenia ustawy sejmowej.

9 lipca 1998 r.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej kontynuowała prace nad ustawą o zmianie niektórych ustaw dotyczących gmin warszawskich.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Stępień poinformował, że rząd nie zajął stanowiska w sprawie rozpatrywanej nowelizacji, ponieważ jej podstawę stanowił projekt poselski.

Ze stanowiskiem Komisji Ustawodawczej członków komisji zapoznał senator Piotr Ł.J. Andrzejewski. Przedstawił on uzasadnienie i prawne przesłanki przyjętych zmian.

W głosowaniu Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej postanowiła poprzeć wniosek senatora Z. Ropelewskiego, zmierzający do ustanowienia nowego ustroju miasta stołecznego Warszawy jako jednostki lokalnego samorządu terytorialnego mającego osobowość prawną i miasta na prawach powiatu składającego się z 17 gmin (dzielnic).

Do stanowiska komisji dwa wnioski mniejszości zgłosili senatorowie Leon Kieres i Janusz Okrzesik. Zmierzały one do doprecyzowania przepisów nowelizacji sejmowej.

Tego samego dnia Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przystąpiła do rozpatrywania opinii komisji senackich w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa. Opinie przedstawiali senatorowie wytypowani przez poszczególne komisje.

Podczas posiedzenia komisja rozpatrzyła opinię Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, Komisji Kultury i Środków Przekazu, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej.

* * *

Po skonsultowaniu wątpliwości prawnych z Biurem Legislacyjnym Kancelarii Senatu Komisja Ustawodawcza przyjęła stanowisko w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw dotyczących gmin warszawskich.

Komisja postanowiła wprowadzić zmiany do nowelizacji sejmowej.

Zamiast obecnych 11 gmin (w tym Centrum) i 7 dzielnic oraz szczebla powiatowego senatorowie postulują wprowadzenie w Warszawie dwóch szczebli władzy samorządowej. Miasto byłoby jednocześnie powiatem. Radą powiatową stałaby się Rada Warszawy wyposażona w kompetencje i finanse do wykonywania zadań o znaczeniu dla całej stolicy, takich jak komunikacja, budowa dróg, metra, oczyszczanie. 17 gmin (10 dotychczasowych i 7 utworzonych w granicach dzielnic likwidowanego Centrum) wykonywałoby zadania lokalne.

Stanowisko Komisji Ustawodawczej w tej sprawie przedstawi Senatowi senator Piotr Ł.J. Andrzejewski.

10 lipca 1998 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej kontynuowała rozpatrywanie opinii komisji senackich w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.

Komisja zapoznała się z opiniami Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Praw Człowieka i Praworządności, Komisji Nauki i Edukacji Narodowej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Ochrony Środowiska.

Po przedstawieniu opinii komisja postanowiła poprzeć większość zgłoszonych poprawek i zaproponować Senatowi wprowadzenie 192 zmian do ustawy o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa.

Stanowisko Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w tej sprawie przedstawił Senatowi senator Mieczysław Janowski.

Większość propozycji przyjętych przez komisję to poprawki formalne lub doprecyzowujące rozwiązania przyjęte przez Sejm.

Senatorowie zaproponowali m.in. rozszerzenie zadań realizowanych przez powiat w zakresie pomocy społecznej m.in. o tworzenie powiatowych ośrodków dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pokrywanie kosztów niektórych usług medycznych dla bezdomnych, prowadzenie ośrodków adopcyjnych i udzielanie pomocy rodzinom zastępczym.

W powiecie - w myśl kolejnej poprawki - miałby ponadto działać pełnomocnik ds. rodziny. Funkcję tę pełniłby kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie. Głównym zadaniem powiatowego pełnomocnika byłaby pomoc rodzinom wielodzietnym, najuboższym lub patologicznym.

Inna ze zmian zmierza do zobowiązania samorządu wojewódzkiego do wspierania restrukturyzacji rolnictwa w regionie. Chodzi m.in. o ułatwienie inwestycji w rolnictwie (np. przez dopłaty do kredytów bankowych) oraz tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców wsi i małych miasteczek.

14 lipca 1998 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Praw Człowieka i Praworządności przystąpiła do rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw.

Senatorowie zapoznali się z opiniami przedstawionymi przez prof. prof. Genowefę Rejman i Wojciecha Radeckiego.

Wysłuchano również wiceministra sprawiedliwości Janusza Niemcewicza, a także prof. prrof. Romana Grzegorczyka i Andrzeja Rzeplińskiego.

W drugim punkcie porządku dziennego Komisja Praw Człowieka i Praworządności zapoznała się wstępnie z nowelizacją ustawy karnej skarbowej. Negatywną opinię na ten temat przedstawił dla Biura Informacji i Dokumentacji Senackiej Kancelarii Senatu prof. Feliks Prusak. Zdaniem eksperta, generalnego rozważenia wymaga nadal problem lokalizacji tej ustawy w obowiązującym i zapowiadanym stanie prawnym. Problem ten obejmuje głównie kwestię zgodności z Konstytucją RP obowiązującego prawa karnego skarbowego oraz kwestię relacji obowiązującej ustawy karnej skarbowej do nowej kodyfikacji prawa karnego z 6 czerwca 1997 roku, a także kwestię stosunku ustawy nowelizującej ustawę karną skarbową do projektu kodeksu karnego skarbowego.

Podczas posiedzenia komisji opinię na temat ustawy przedstawili także wiceminister sprawiedliwości J. Niemcewicz i prof. Zygfryd Siwek.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej przyjęto stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń, ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy - Kodeks pracy i niektórych innych ustaw.

Senatorowie zapoznali się z opiniami przedstawionymi przez prof. prof. Genowefę Rejman i Wojciecha Radeckiego.

Wysłuchano również eksperta komisji Krzysztofa Stefanowicza z Uniwersytetu Warszawskiego oraz opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

W dyskusji zgłoszono szereg propozycji wprowadzenia poprawek do rozpatrywanej ustawy sejmowej.

W kolejnych głosowaniach Komisja Ustawodawcza postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie szeregu zmian do nowelizacji sejmowej. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Mariana Cichosza.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia kontynuowano prace nad projektem nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Senatorowie wysłuchali opinii na temat podjęcia inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie, przedstawionej przez ekspertów komisji Małgorzatę Barzycką-Banaszczyk i Zbigniewa Banaszczyka z Uniwersytetu Warszawskiego. Senatorowie wysłuchali również przedstawicieli związków zawodowych Macieja Manickiego z OPZZ i Waldemara Dubińskiego z NSZZ "Solidarność".

W kolejnych głosowaniach Komisja Ustawodawcza opowiedziała się za przygotowaniem całkowicie nowej ustawy o przekształceniu spółki dotyczącej mienia FWP, a nie nowelizowaniem jedynie art. 7 ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Komisja opowiedziała się także za skonstruowaniem koncepcji funkcjonowania szczególnej osoby prawnej wyposażonej w priorytet socjalny nad funkcją gospodarczą z udziałem Skarbu Państwa na gruncie mienia FWP. Miałaby to być spółka kapitałowa, docelowo typu non profit jako spółka użyteczności publicznej.

Na zakończenie ustalono, że eksperci przedstawią na następnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej w tej sprawie tezy odnoszące się do metod i sposobów dokonania transformacji.

* * *

Komisja Gospodarki Narodowej postanowiła zaproponować Senatowi odrzucenie ustawy o zmianie ustawy karnej skarbowej. Wniosek w tej sprawie zgłosiła senator Genowefa Ferenc.

Akceptacji komisji nie uzyskał natomiast wniosek senatora Zdzisława Maszkiewicza zmierzający do przyjęcia sejmowej nowelizacji bez poprawek.

Rozpatrywana przez komisję nowelizacja sejmowa ma na celu m.in. dostosowanie przepisów ustawy z 1971 r. do nowych kodeksów z zakresu kodyfikacji karnej: Kodeksu karnego, Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego wykonawczego.

* * *

Tematem posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą była analiza systemu przyznawania funduszy na pracę harcerstwa wśród Polaków na Wschodzie, będących w dyspozycji Senatu RP.

Senatorowie wysłuchali przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", Kancelarii Senatu oraz ZHP i ZHR.

Omówiono również problemy związane z tegorocznym podziałem środków z budżetu przeznaczonych dla organizacji harcerskich.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment