Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


Kontakty międzynarodowe

W dniach 7-10 lipca br. w Kopenhadze obyła się VII Doroczna Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. W sesji udział wzięli senatorowie Dorota Simonides i Kazimierz Kleina.

Obrady zdominowały kwestie związane z bezpieczeństwem, prawami człowieka i współpracą gospodarczą.

Podczas sesji przyjęto rezolucję potępiającą akty terroru i naruszania praw człowieka w Kosowie. Parlamentarzyści krajów OBWE wezwali do wypracowania takiego statusu Kosowa, który mieszcząc się między autonomią a niepodległością zadowoliłby obie strony konfliktu i doprowadził je do podjęcia rokowań.

W Kopenhadze rozmawiano także o naruszeniu praw człowieka na Białorusi.

Zgromadzenie Parlamentarne OBWE uchwaliło Kartę Ekonomiczną. Jak stwierdziła przewodnicząca delegacji Sejmu i Senatu posłanka Irena Lipowicz, polska delegacja zabiegała przede wszystkim o to, by nie traktować państw naszego regionu jako "coś gorszego", jako państw objętych "dobrotliwą pomocą". Potrzebne są jasno określone prawa i obowiązki krajów biedniejszych i bogatszych, które w istocie pozostają takie same.

Wspólnie z USA i Holandią polska delegacja zgłosiła poprawkę do dokumentu zgromadzenia, w myśl której "OBWE wita z aprobatą rozszerzenie NATO". Przyjęto też inną sugestię naszej delegacji, w której definiuje się OBWE jako jedną z wielu, ale ważną organizację zajmującą się prewencyjną dyplomacją i monitoringiem wyborów.

Podczas sesji senator D. Simonides została ponownie wybrana na wiceprzewodniczącą Komisji ds. Demokracji, Praw Człowieka i Kwestii Humanitarnych Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE.

Po raz trzeci przyznano nagrodę "Dziennikarstwo i Demokracja", którą otrzymał, popierany przez Polskę, Timothy Garton Ash.

* * *

9 lipca br. wizytę w Senacie złożył minister obrony Republiki Francuskiej Alain Richard. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Władysław Bartoszewski.

Marszałek A. Grześkowiak podziękowała za to, co Francja zrobiła, by Polska mogła zostać członkiem NATO, za coraz lepszą dwustronną współpracę. Marszałek Senatu wyraziła nadzieję na pomoc Francji także w procesie integracji naszego państwa z Unią Europejską.

Zasadniczym tematem rozmowy był system bezpieczeństwa w Europie, rola Polski w tym systemie, a także otwarcie NATO na koleje państwa.

A. Richard podkreślił, że parlament francuski zaaprobował poszerzenie NATO zdecydowaną większością głosów, co jest wyrazem powszechnej przyjaźni dla Polski wśród Francuzów. Polska - jak stwierdził minister - jest ceniona za działania przyczyniające się do równowagi na wschodzie i w centrum Europy.

* * *

13 lipca br. przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Władysław Bartoszewski przyjął członka Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych Toma Lantosa z Partii Demokratycznej.

Tematem spotkania były problemy związane z terenami poobozowymi Oświęcim-Brzezinka oraz restytucją mienia pożydowskiego w Polsce.

W rozmowie zapoznano amerykańskich gości z polskim stanowiskiem w sprawie terenów poobozowych. Jak poinformowano, polski rząd wyraża pełną gotowość do współdziałania ze wszystkimi zagranicznymi instytucjami dobrej woli, zainteresowanymi utrwalaniem pamięci ofiar systemu hitlerowskiego.

Senator W. Bartoszewski podkreślił, że Oświęcim i Brzezinka są symbolem cierpień i męczeństwa nie tylko dla Żydów, ale także dla Polaków i Cyganów.

Znane z mediów kłopoty z przyjęciem tzw. deklaracji oświęcimskiej wynikają z trudności porozumienia się między organizacjami żydowskimi w Ameryce, a nie ze strony władz polskich.

Sprawa restytucji mienia prywatnego byłych obywateli polskich - ofiar wojny nie jest jeszcze w Polsce prawnie rozwiązana i wobec tego przedwczesne byłoby dyskutowanie praktycznych szczegółów.

Goście amerykańscy wyrazili zadowolenie z wyników rozmowy.

Senat i Polonia

1 lipca br. wizytę w Senacie złożyli przedstawiciele Kongresu Polaków w Rosji - reprezentanci 35 organizacji terenowych od Władywostoku po Smoleńsk. Gości przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli przewodnicząca senackiej Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granica senator Janina Sagatowska i konsul generalny RP w Moskwie Jerzy Rychlik.

Marszałek A. Grześkowiak podziękowała Polakom z Rosji za to, że widzą potrzebę kontaktów z Polską, że pielęgnowali wartości narodowe w niełatwych warunkach, w jakich przyszło im żyć. Marszałek podkreśliła rolę Kościoła katolickiego, który przez lata był i jest nadal ostoją polskości. Marszałek zapewniła gości o zainteresowaniu Polski ich losem, a szczególnie o trosce Senatu, który zgodnie przedwojenną tradycją opiekuje się Polakami za granicą. Troska Senatu o Polonię - jak poinformowała A. Grześkowiak - to nie tylko sprawa kontaktów, przyznawanie środków, ale również konkretne działania legislacyjne, czego przykładem jest projekt ustawy o przywróceniu obywatelstwa, ustawy o repatriacji, opracowanie Karty Polaka.

Senator J. Sagatowska omówiła uprawnienia, jakie uzyskają Polacy mieszkający za granicą, zwłaszcza Polacy ze Wschodu, gdy zostaną one uchwalone. Senator mówiła też o potrzebie wypracowania polityki państwa wobec Polaków na Wschodzie, przedstawiła program pracy kierowanej przez siebie komisji.

Prezes Kongresu Polaków w Rosji Halina Subotowicz-Romanow zaprezentowała program działania kongresu, podejmowane inicjatywy i osiągnięcia.

Marszałek Senatu poparła koncepcję tworzenia centrum oświatowo-metodycznego, które ułatwi pracę polskim nauczycielom w Rosji, wysoko oceniła włączanie się przedstawicieli kongresu do prac nad ustawami o mniejszościach narodowych. Marszałek pogratulowała Polakom w Rosji tego, że zdołali utworzyć jedną reprezentację i wspólnie, jednym głosem domagać się swoich praw.

* * *

Na zaproszenie Związku Polaków we Włoszech 3-6 lipca br. marszałek Alicja Grześkowiak przebywała w Mediolanie i Turynie.

3 lipca br. w Konsulacie Generalnym RP marszałek Senatu spotkała się z przedstawicielami Polonii Włoskiej. W spotkaniu wzięli udział m.in.. prezes Związku Polaków w Mediolanie Joanna Salvade, prezes honorowy związku Tadeusz Słodyk i konsul generalny RP w Mediolanie Gerard Pokruszyński.

4 lipca br. w miejscowości San Michele di Pagano A. Grześkowiak spotkała się z grupą przedsiębiorców włoskich, z którymi rozmawiała o możliwościach inwestowania w Polsce.

Tego samego dnia spotkała się u sióstr Loretanek z Polonią mediolańską. Podczas spotkania prymas Polski kardynał Józef Glemp wręczył honorową kanonię archidiecezji warszawskiej ks. prałatowi Cesare Boga z kościoła św. Bartłomieja w Mediolanie za zasługi dla Polonii we Włoszech.

4 lipca br. marszałek A. Grześkowiak wzięła udział w uroczystościach polonijnych w Turynie, zorganizowanych przez związek Polaków we Włoszech. Uczestniczyli w nich również prymas Polski kardynał J. Glemp i przewodniczący NSZZ "Solidarność" Marian Krzaklewski.

Głównym punktem uroczystości była intronizacja w kościele św. Wawrzyńca kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, którą ofiarował Związkowi Polaków papież Jan Paweł II.

Mszę świętą odprawił prymas Polski kardynał J. Glemp. W homilii przypomniał historię częstochowskiego obrazu Matki Boskiej, którego przeznaczeniem jest - jak powiedział, nawiązując do licznej obecności włoskich wiernych - łączenie narodów.

W mszy świętej wzięli udział m.in. arcybiskup metropolita turyński kardynał Giovanni Saldarini i burmistrz Turynu Valentino Castellani.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment