Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment


Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji złożył informację w związku z oświadczeniem senatora Jerzego Cieślaka, wygłoszonym podczas 13. posiedzenia Senatu ("Diariusz Senatu RP nr 15):

Warszawa, 1998.06.22

Pani Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w nawiązaniu do oświadczenia Senatora Jerzego Cieślaka, wygłoszonego na 13 posiedzeniu Senatu RP w sprawie zadań ochrony środowiska finansowanych z dotychczasowych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska informuję, że kwestie te zostały unormowane w pakiecie ustaw kompetencyjnych, przedłożonych Sejmowi RP. W części dotyczącej zmiany ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska ustawodawca zapewnia utworzenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz odpowiednich funduszy wojewódzkich i gminnych. Podział ten jest zgodny z zasadniczym podziałem terytorialnym kraju.

Powołanie proponowanego przez Pana Senatora rejonowego funduszu, który obejmowałby teren obecnego województwa jeleniogórskiego, byłoby sprzeczne z zasadami reformy.

Z poważaniem

Janusz Tomaszewski

* * *

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Rodziny przekazał odpowiedź na oświadczenie senator Doroty Kempki, wygłoszone podczas 13. posiedzenia Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 15):

Warszawa, dnia 1998.06.23

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,

Z upoważnienia Pana Premiera, w odpowiedzi na pismo SJB 440-113/98 z dnia 4 czerwca 1998 r. niniejszym informuję, że Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny w piśmie z dnia 29 kwietnia 1998 r. odpowiadało na podobne zastrzeżenia zawarte we wcześniejszym oświadczeniu Parlamentarnej Grupy Kobiet z dnia 1 kwietnia br. (teksty korespondencji w załączeniu). W związku z tym przedstawione niżej nasze stanowisko dotyczące wniosków zawartych w kolejnym oświadczeniu Pani Senator Doroty Kempki - Przewodniczącej Parlamentarnej Grupy Kobiet, złożonym na posiedzeniu Senatu w dniu 29 maja 1998 r., jest podobne w swej treści do stanowiska wyrażonego uprzednio.

Mając na względzie fakt, że nowe oświadczenie Pani Senator D. Kempki zawiera szereg kwestii uprzednio nie poruszanych, niniejszym wyrażam nasze stanowisko w tych kwestiach.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Kazimierz Kapera

Odpowiedź pełnomocnika rządu do spraw rodziny na oświadczenie pani senator Doroty Kempki - Przewodniczącej Parlamentarnej Grupy Kobiet, złożone na posiedzeniu Senatu w dniu 29 maja 1998 r.

1. Wątpliwości budzi zarzut o ograniczeniu "...zainteresowania rządu problemami kobiet...".

We wszelkich działaniach obecnego rządu kobiety są traktowane zgodnie z Artykułem 33 Konstytucji RP, który orzeka o ich równości z mężczyznami. Dodatkowo rząd zdecydowanie popiera wszelkie poselskie i senackie inicjatywy, które orzekają o konieczności tworzenia warunków umożliwiających kobietom godzenie ról rodzinnych i zawodowych (jedną z nich jest poselski projekt nowelizacji ustawy o prawie pracy w punkcie dotyczącym wydłużenia urlopów macierzyńskich).

Mając na względzie treść Artykułu 16 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, w myśl której rodzina jest naturalną i podstawową jednostką społeczeństwa, trudno zgodzić się ze stwierdzeniem, że postulowane przez obecny rząd działania na rzecz rodziny "ograniczają rolę kobiet tylko do macierzyństwa i rodziny". Praca kobiet w domu jest wypełnianiem przez nie bardzo ważnych społecznie zadań. Funkcja rodzicielska i wychowawczo-opiekuńcza należą do podstawowych zadań rodziny. Bez rodzicielek niemożliwe jest biologiczne odtwarzanie narodu. Matki i ojcowie przygotowują młodą generację do życia w społeczeństwie i dla niego. Trudno uwierzyć, że Członkinie Parlamentarnej Grupy Kobiet tego aspektu nie dostrzegają i nie respektują, a można nawet wnosić, że rolę rodzicielek i gospodyń domowych traktują jako zadanie niższego rzędu przy innych społecznych zadaniach.

2. "Karalność przerywania ciąży z przyczyn społecznych" nie stoi w sprzeczności z prorodzinną polityką rządu, ani też z postanowieniami międzynarodowych konferencji.

W dokumencie końcowym konferencji ludnościowej w Kairze wyraźnie stwierdza się, że w żadnym przypadku aborcja nie może być środkiem regulacji urodzeń, a inne dokumenty postanawiają, że międzynarodowe ustalenia są obowiązujące jedynie wtedy, gdy nie stoją w sprzeczności z prawami poszczególnych krajów, ich sygnatariuszy.

3. Cofnięcie zniżki na część hormonalnych środków antykoncepcyjnych było uzasadnione kilkoma względami.

Po pierwsze, antykoncepcja nie jest leczeniem choroby (przeciwnie, może być szkodliwa dla zdrowia), więc podjęta decyzja nie jest skierowana przeciw zdrowiu kobiet. Po drugie, na liście środków hormonalnych, dofinansowywanych z budżetu państwa znajdują się środki nie mniej skuteczne od tych, które wycofano z dopłat, w związku z tym mogą stanowić ich substytuty. Po trzecie, leki w Polsce są drogie i często nie stać na ich zakupienie ciężko chorych ludzi. W tej sytuacji decyzja o pełnej odpłatności za część najdroższych środków antykoncepcyjnych jest uzasadniona ze społecznego punktu widzenia.

4. Realizacja programu "Przeciw przemocy - wyrównać szanse" została zawieszona okresowo ze względu na konieczność dokonania w nim niezbędnych uzupełnień i modyfikacji.

Uzupełniony tekst programu został przyjęty przez Radę Ministrów i Radę Programu. Jego wdrażanie będzie opierać się na nowych ustaleniach zawartych w zmienionej wersji.

5. Zarzut, iż "Platforma Działania przyjęta na IV Światowej Konferencji Kobiet w Pekinie w 1995 r. pozostaje deklaracją" rozmija się z prawdą.

Zmiana nazwy Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Kobiet i Rodziny na Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Rodziny nie musi oznaczać i nie oznacza regresu w polityce wobec kobiet. We wszelkich działaniach obecnego rządu kobiety są traktowane zgodnie z Artykułem 33 Konstytucji RP, który orzeka o ich równości z mężczyznami. Akcentowanie ról macierzyńskich i rodzinnych kobiet również jest zgodne z postanowieniami Artykułu 18 Konstytucji, w myśl którego macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatkowo rząd zdecydowanie popiera wszelkie poselskie i senackie inicjatywy, które orzekają o konieczności przeciwdziałania dyskryminacji kobiet na rynku pracy oraz tworzenia warunków umożliwiających kobietom godzenie ról rodzinnych i zawodowych (jedną z nich jest poselski projekt nowelizacji ustawy o prawie pracy w punkcie dotyczącym wydłużenia urlopów macierzyńskich).

6. W odpowiedzi na zarzut o lekceważeniu środowisk kobiecych oraz o braku kultury politycznej, której wyrazem - zdaniem Pani Senator - była moja nieobecność na spotkaniu forum kobiet w dniu 20 maja br. stwierdzam, co następuje.

Moja nieobecność na wspomnianym spotkaniu wynikała z obowiązku uczestnictwa w głosowaniach w czasie obrad Sejmu; przedstawiciele Biura w tym samym czasie brali udział w posiedzeniu Komitetu Społecznego Rady Ministrów, na którym był prezentowany Raport o sytuacji polskich rodzin. O powyższych faktach poinformowano telefonicznie Panią Senator D. Kempkę przed rozpoczęciem spotkania.

Reasumując powyższe uwagi pragnę raz jeszcze zapewnić, że obecny rząd nie zamierza podważać potrzeby respektowania praw kobiet, przeciwnie uczyni wszystko, by dowartościować kobietę zarówno w rządzie, parlamencie, senacie, w jej miejscu pracy, jak i w rodzinie. Jednocześnie troszczy się i w przyszłości zadba również o to, by nie podważać swojej wiarygodności na forum międzynarodowym. Niemniej jednak w swoich działaniach będzie kierował się zawsze dobrem polskiej rodziny, a przez to również całego narodu, nawet jeśli stanie to w sprzeczności z programami działania niektórych organizacji i stowarzyszeń.

Z poważaniem

Kazimierz Kapera

* * *

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Ireneusza Michasia, wygłoszone podczas 12. posiedzenia Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 15):

Warszawa,1998.06.24

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w nawiązaniu do oświadczenia senatora Ireneusza Michasia złożonego podczas 12 posiedzenia Senatu RP w dniu 23 maja 1998 r. w sprawie stworzenia Krajowego Programu Zapobiegania Przestępczości, uprzejmie informuję, że Policja już od kilku lat postuluje o opracowanie takiego kompleksowego dokumentu. Dotychczas zostały przygotowane i wdrożone programy prewencyjne objęte wspólną nazwą "Bezpieczne Miasto". Jest to praktyczna realizacja postulatów Pana Senatora.

Odpowiadając na pytanie - "ilu wartościowych ludzi opuściło służbę pod rządami obecnej koalicji"? informuję, że w maju 1998 r. ze służby zwolniono 869 policjantów a przyjęto 1438. Pierwsza połowa roku jest zwykle okresem, gdy ilość raportów o zwolnienie zwiększa się. Pełny bilans odejść i przyjęć będzie możliwy za kilka miesięcy, ale już teraz można - bez obawy popełnienia zasadniczego błędu - stwierdzić, że liczba raportów o odejście ze służby będzie w tym roku nieco wyższa niż w ubiegłym, będzie to jednak różnica bardzo niewielka.

Z poważaniem

Krzysztof Budnik

* * *

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Wiesława Pietrzaka, wygłoszone podczas 13. posiedzenia Senatu ("Diariusz Senatu RP nr 15):

Warszawa, 1998.06.29

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w nawiązaniu do oświadczenia Senatora Wiesława Pietrzaka wygłoszonego na 13. posiedzeniu Senatu RP w dniu 29 maja br., z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów Pana Jerzego Buzka, po uzyskaniu wyjaśnień od Wojewody Suwalskiego Pana Pawła Podczaskiego, uprzejmie informuję, że większość zarzutów postawionych w oświadczeniu nie znajduje uzasadnienia w rzeczywistości.

Faktem jest, że trwa wymiana kadr w województwie, ale jest to związane z przygotowaniem do reformy ustrojowej państwa. Do tego potrzebni są sprawni i szybko działający urzędnicy, którzy akceptują założone zmiany i w pełni zaangażują się w ich realizację.

Argumentem na niekorzyść odwołanych jest również fakt, że większość zwolnionych zachorowała jeszcze przed wręczeniem wypowiedzeń z pracy i sądząc z terminów określonych w zwolnieniach - na choroby przewlekłe. Pozwala to stwierdzić, że urzędnicy ci ze względu na stan zdrowia nie sprostaliby obciążeniom związanym z wprowadzeniem reform

Dane faktyczne są następujące.

W wyniku reorganizacji Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach zmniejszono liczbę stanowisk dyrektorskich o 8. Uzyskane w ten sposób oszczędności pokrywają koszty odpraw, co jest bardzo istotne dla budżetu. Nowa kadra kierownicza ma odpowiednie przygotowanie merytoryczne i doświadczenie zawodowe. I tak:

- Andrzej Chmielecki - Dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru jest radcą prawnym, odbył aplikację sądową, przed objęciem stanowiska prowadził kancelarię prawniczą;

- Czesław Karpiński - Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska jest inżynierem rolnikiem i ma długoletni staż w tym sektorze gospodarki, ostatnio był dyrektorem Biura Suwalskiej Izby Rolniczej, pracował wiele lat w administracji;

- Danuta Żak - Dyrektor Wydziału Finansowego jest z wykształcenia ekonomistą, legitymuje się długoletnim stażem pracy w służbach finansowych, podnosi kwalifikacje uczestnicząc w Podyplomowym Studium Integracji Europejskiej i Współpracy Transgranicznej organizowanym przez SGH w Warszawie;

- Tadeusz Oniśko - Dyrektor Wydziału Gospodarki i Zagospodarowania Przestrzennego jest radcą prawnym, odbył aplikację sądową, z wynikiem bardzo dobrym zdał egzamin sędziowski, przed zatrudnieniem w Urzędzie Wojewódzkim w Suwałkach pracował w charakterze radcy prawnego --głównego specjalisty w Delegaturze Ministerstwa Skarbu Państwa w Białymstoku.

Sprawy pracownicze, a w szczególności tryb rozwiązywania stosunków pracy nadzorowane są przez zespół radców prawnych, działający w ramach Urzędu Wojewódzkiego. Co prawda, wypowiedziano stosunek pracy dwóm radnym, ale w obu przypadkach nie było o tym informacji w aktach osobowych. Jeden z procesów sądowych, wszczętych przez te osoby, zakończył się oddaleniem powództwa, a drugi oczekuje na rozprawę apelacyjną.

Rozwiązanie stosunku pracy z Panem Wacławem Strażewiczem, byłym Senatorem, kierownikiem Urzędu Rejonowego w Giżycku, przeprowadzone zostało zgodnie z prawem.

Współpraca wojewody z samorządami jest jego ustawowym obowiązkiem, przebiega prawidłowo i kontakty są częstsze niż poprzednika. Przykładem niech będą choćby ostatnie spotkania w Piszu, Rynie i Sejnach, w których uczestniczyli samorządowcy z kilkunastu gmin. W sprawach pilnych zawsze znajduje czas dla wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz radnych.

Reasumując pragnę podkreślić, że oświadczenie złożone przez Pana Wiesława Pietrzaka oparte jest na subiektywnych spostrzeżeniach i mało wiarygodnych źródłach informacji (nieautoryzowane wypowiedzi z tygodnika "Polityka"), co nie daje obiektywnego obrazu pracy wojewody.

Z przykrością również konstatuję fakt, że Pan Senator przed złożeniem oświadczenia, nie spotkał się z wojewodą celem wyjaśnienia spraw, które budzą jego niepokój.

Z poważaniem

Janusz Tomaszewski

* * *

Odpowiedź na oświadczenie senatora Jana Chojnowskiego, wygłoszone podczas 13. posiedzenia Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 15), złożył Minister Zdrowia i Opieki Społecznej:

Warszawa, dnia 30.06 1998 r.

Pani
Prof. dr hab. Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Jana Chojnowskiego z dnia 29 maja 1998 r. uprzejmie informuję, że rozumiem sytuację ludzi o niskich i średnich dochodach, którzy nie są w stanie samodzielnie pokryć kosztów niezbędnych dla nich leków. W obecnej chwili nie jest jednak możliwe istotne zwiększenie nakładów na dofinansowanie leczenia kosztownymi preparatami, ze względu na ograniczone środki finansowe przyznane w budżecie państwa resortowi zdrowia i opieki społecznej. Środki te nie zaspokajają w pełni potrzeb w dziedzinie ochrony zdrowia, muszą być dzielone na wszystkie gałęzie publicznej służby zdrowia (również na utrzymanie i wyposażenie jej placówek) i mogą ulec zwiększeniu jedynie w przypadku wzrostu dochodów państwa.

Na mocy przepisów obowiązującej ustawy z dnia 27 września 1991 r. o zasadach odpłatności za leki i artykuły sanitarne wszyscy obywatele, którzy są objęci ubezpieczeniem społecznym lub posiadają uprawnienia do bezpłatnej opieki leczniczej mają zagwarantowany równy dostęp do leków refundowanych przez budżet państwa. Pacjenci nabywają te leki w aptekach ogólnodostępnych na podstawie recepty za odpłatnością ulgową. Wykazy leków refundowanych są aktualizowane raz w roku. Wielkość środków finansowych, które można przeznaczyć na refundacją powoduje, że nie wszystkie oczekiwania zainteresowanych mogą być spełnione. Za leki nie objęte refundacją pacjenci wnoszą pełną opłatę.

Leki refundowane w zależności od znaczenia terapeutycznego podzielone zostały na:

- leki podstawowe wydawane po wniesieniu opłaty ryczałtowej (jeżeli cena leku nie przekracza ustalonego limitu),

- leki uzupełniające wydawane po wniesieniu opłaty w wysokości 30% lub 50% ceny leku z uwzględnieniem limitu ceny leku.

Ze względu na niektóre choroby przewlekłe, pacjent otrzymuje leki niezbędne w leczeniu tych chorób. Leki te wydawane są z uwzględnieniem ustalonego limitu-bezpłatnie, po wniesieniu opłaty ryczałtowej lub częściowej opłaty (30% lub 50% ceny leku) na receptę według wzoru Mz/Pom-34 osobom chorym na:

- mukowiscydozę

- choroby nowotworowe

- padaczkę

- miastenię

- choroby psychiczne

- upośledzenie umysłowe

- karłowatość przysadkową u dzieci

- gruźlicę

- jaskrę

- niektóre choroby układu krążenia

- cukrzycę

- fenyloketonurię

- celiaklię i zespoły wrodzonych defektów metabolicznych.

Na niektóre leki ustalony jest limit, do którego budżet państwa refunduje koszty za dany lek. Limit jest ustalany, kiedy na listach refundacyjnych znajdują się co najmniej dwa preparaty o tej samej nazwie międzynarodowej, mające różne nazwy i ceny, lub preparaty różniące się budową chemiczną, ale wykazujące to samo działanie terapeutyczne (każdy wytwórca zgodnie z przepisami może ustalić własną cenę leku wynikającą z kosztów wytwarzania). Limit na leki ustalany jest w wysokości ceny najtańszego dostępnego leku. Różnicę między ceną leku a limitem pokrywa pacjent. Ustawa nałożyła na aptekarza obowiązek informowania pacjenta o możliwości nabycia tańszego odpowiednika leku, którego cena nie przekracza ustalonego limitu. Odrębne przepisy obowiązują tylko Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi oraz Inwalidów Wojennych i Wojskowych.

Ustawa daje także możliwość skorzystania z opłaty ulgowej za leki nie umieszczone w wykazach objętych refundacją. Jeżeli osoba uprawniona, chorująca na wrodzoną lub nabytą chorobę przewlekłą powinna z bezwzględnych wskazań lekarskich, z uwagi na zagrożenie życia lub poważne zagrożenie zdrowia, przyjmować lek nie objęty wykazami leków refundowanych, lekarz może wystawić receptę tzw. zieloną według wzoru Mz/Pom-32, uprawniającą do nabycia tego leku po wniesieniu opłaty ryczałtowej (obecnie kwota jednego ryczałtu wynosi 1,50 zł). Recepta taka nie może być wystawiona na te leki, które są umieszczone w wykazie leków objętych zakazem przepisywania na zielonej recepcie. Są to leki, które według opinii specjalistów nie wykazują wystarczających efektów leczniczych uzasadniających ich refundację (Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 lutego 1998 roku w sprawie wykazu leków, które nie mogą być przepisywane osobom uprawnionym chorującym na wrodzoną lub nabytą chorobę przewlekłą, Dz.U. Nr 31, poz. 168 z 1998 r.). O przepisaniu leku na zielonej recepcie decyduje wyłącznie lekarz.

W sytuacji permanentnego deficytu środków budżetowych przeznaczanych na ochronę, w tym także na refundację kosztów ponoszonych przez pacjentów na zakup leków, przyjęte obecnie rozwiązanie, polegające na umieszczaniu preparatu na konkretnym wykazie w zależności od schorzenia w którym jest stosowany, jak również od dostępności na rynku jego terapeutycznych odpowiedników, wydaje się bardziej celowe niż poszerzanie liczby grup społecznych uprawnionych do otrzymywania bezpłatnych leków. Koszt takiego posunięcia byłby wysoki i w konsekwencji musiałoby to doprowadzić do wzrostu obciążenia kosztami leczenia pozostałej części społeczeństwa.

W związku z powyższym rozumiejąc ciężką sytuację wielu obywateli naszego kraju, nie mogących udźwignąć ciężarów finansowych związanych z wykupieniem leków, nie widzę w obecnej sytuacji budżetowej możliwości zwiększenia kwot przeznaczanych przez państwo na refundację środków farmaceutycznych.

Łączę wyrazy szacunku

Wojciech Maksymowicz

* * *

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa nadesłał wyjaśnienia w związku z oświadczeniem senatora Jerzego Cieślaka, złożonym na 13. posiedzeniu Senatu RP ("Diariusz Senatu RP" nr 15):

Warszawa, dnia 1.07.1998 r.

Pani
Prof. dr hab. Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 4 czerwca br. w sprawie oświadczenia złożonego przez senatora Jerzego Cieślaka na 13. posiedzeniu Senatu, w dniu 29 maja 1998 roku, uprzejmie informuję, iż po zapoznaniu się z jego treścią mogę jedynie zapewnić, że prowadzone obecnie w Ministerstwie Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa prace nad nowym podziałem środków pochodzących z opłat i kar ekologicznych (co jest konsekwencją planowanej reformy administracyjnej kraju) mają na względzie przede wszystkim interes społeczności lokalnej. Mam nadzieję, że wszystkie zaplanowane w województwie jeleniogórskim inwestycje proekologiczne będą mogły być w dalszym ciągu realizowane i reforma funduszy ekologicznych nie wpłynie na ich wstrzymanie, a w dalszej konsekwencji na pogorszenie się stanu środowiska w tym regionie.

Z poważaniem

Jan Szyszko

* * *

Minister Edukacji Narodowej przesłał odpowiedź na oświadczenie senatora Jerzego Suchańskiego, wygłoszone podczas 13. posiedzenia Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 15):

Warszawa, 1998.07.02

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

Odpowiadając na oświadczenie p. Senatora Jerzego Suchańskiego przesłane na ręce Ministra Edukacji Narodowej przy piśmie z dnia 4.06.br. Nr AG/043/100/98/IV, uzasadniające potrzebę zwiększenia planu wydatków na 1998 r. w budżecie Wojewody Kieleckiego w dziale 79 "Oświata i wychowanie" o środki umożliwiające funkcjonowanie sieci bibliotek pedagogicznych, uprzejmie informuję:

 1. Od 1 stycznia 1997 r. środki budżetowe planowane w dziale 79 "Oświata i wychowanie", przeznaczone na finansowanie statutowej działalności szkół i placówek oświatowych ujęte są w budżetach poszczególnych wojewodów.
 2. Plany wydatków na dany rok dla poszczególnych szkół i placówek określają kuratorzy oświaty w ramach ogólnej puli środków budżetowych określonych dla działu "Oświata i Wychowanie".
 3. Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako dysponent cz. 33 budżetu państwa, nie posiada środków, które umożliwiałyby zwiększenie planu wydatków na 1998 r. w budżecie Wojewody Kieleckiego w omawianym zakresie. Ewentualne zwiększenie budżetu Kuratorium Oświaty w Kielcach mogłoby być natomiast dokonane z rezerwy Wojewody Kieleckiego tworzonej na podstawie art. 4 ust. 1a ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. nr 72, poz. 344 z późn.zm.).

Z poważaniem

Prof. dr hab. Mirosław Handke

* * *

Minister Gospodarki złożył informację w związku z oświadczeniem senatora Stanisława Majdańskiego, wygłoszonym podczas 14. posiedzenia Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 17):

Warszawa, 2 lipca 1998 r.

Pani
Prof. Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,

Ustosunkowując się do oświadczenia Pana Senatora Stanisława Majdańskiego złożonego na 14 posiedzeniu Senatu RP, dotyczącego ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej w województwie zamojskim, pragnę poinformować, że program SSE był przedmiotem obrad kierownictwa Ministerstwa Gospodarki w dniu 24 czerwca br. W ich wyniku podjęto decyzję o definitywnym zakończeniu procesu tworzenia nowych SSE. Materiał informacyjny okazujący dotychczasowe funkcjonowanie SSE przedstawiony zostanie członkom Rady Ministrów, nie będzie jednak przedmiotem jej obrad. Argumenty przemawiające za taką decyzją są znane Panu Senatorowi i przedstawione były w pismach skierowanych do niego przez Ministra Gospodarki 4 kwietnia i 27 maja br.

Pragnę również zauważyć, że zgodnie z przepisami ustawy o SSE inicjatywa legislacyjna w zakresie ustanowienia SSE należy do kompetencji Ministra Gospodarki. Minister Gospodarki zgodnie z ustawą (art. 4 ust. 5) może zlecić danemu Wojewodzie przygotowanie założeń do planu rozwoju SSE. Jednak w przypadku SSE w województwie zamojskim procedura taka nie miała miejsca, a nadsyłane projekty mogły mieć jedynie charakter nieformalnych propozycji władz lokalnych.

Z poważaniem

* * *

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej przesłał odpowiedź na oświadczenie senatora Wiesława Pietrzaka, złożone na 13. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP nr 15):

Warszawa, 1998.07.03

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

Złożone w dniu 29.05.98 r. oświadczenie Pana Senatora Wiesława Pietrzaka dotyczące odmowy udzielenia zgody na korzystanie z przystanków należących do PKS w Łomży przez PKS w Węgorzewie na potrzeby linii komunikacyjnej na trasie Warszawa - Węgorzewo - Warszawa wymaga wyjaśnień precyzujących procedurę ubiegania się o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób. Przedmiotowy problem regulują następujące przepisy:

 1. zgodnie z zapisem art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób (Dz.U. Nr 141, poz. 942 i Nr 158, poz. 1045) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na przewozy regularne jest obowiązany przedłożyć organowi udzielającemu zezwolenie,
  a) "projekt rozkładu jazdy uzgodniony na zasadach koordynacji określonych w przepisach prawa przewozowego",
  b) "ustalone z właścicielami przystanków i
  dworców zasady korzystania z tych obiektów",
 2. Koordynatorem rozkładów jazdy na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 1996 r. w sprawie przewozu osób i bagażu (Dz.U. Nr 64, poz. 312) jest Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji powołana decyzją Nr 87 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 września 1996 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora rozkładu jazdy.
 3. Koordynator powołał 17 koordynatorów obszarowych, zajmujących się koordynacją na wyznaczonych obszarach.
 4. Koordynatorem obszarowym dla województwa olsztyńskiego i suwalskiego jest Pani Alina Bernat z siedzibą w Olsztynie ul. Okrzei 19.

Pragnę poinformować, że w przypadku sporu przewoźników i niemożności uzgodnienia rozkładu jazdy, koordynator obszarowy powinien podjąć się mediacji i przedsięwzięć działania, które pozwolą na obiektywną ocenę argumentów stron.

Należy także dodać, że na stanowisko koordynatora obszarowego przewoźnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Koordynatora Głównego.

Z przekazanych informacji wynika, że w przypadku pozostałych przystanków rozkład jazdy został uzgodniony w związku z tym PKS Węgorzewo może uzyskać zezwolenie na wnioskowane linie komunikacyjne z wyłączeniem przystanków należących do PKS Łomża.

Wyłączenie 5 przystanków z planowanych 28 na całej trasie przejazdu nie powinno podważać zasadności uruchomienia powyższego połączenia.

Wyrażając przekonanie, że wykorzystanie przez przewoźnika w/w możliwości pozwoli na rozwiązanie tego problemu.

Łączę wyrazy szacunku

Eugeniusz Morawski

* * *

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Kazimierza Drożdża, wygłoszone podczas 13. posiedzenia Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 15):

Warszawa, dnia 04.07.1998 r.

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,

Odpowiadając na pismo Pani Marszałek znak AG/043/96/98/IV i zawarte w nim wątpliwości dotyczące regulacji prawnych odwołania Pana Juliana Sadka ze stanowiska dyrektora PP "Uzdrowisko Przerzeczyn" uprzejmie wyjaśniam:

 1. W aktach osobowych Pana Juliana Sadka nie ma jakiejkolwiek wzmianki o sprawowaniu funkcji radnego lub innej funkcji w samorządzie terytorialnym.
 2. Potwierdzam, że odwołanie nastąpiło wskutek rażącego naruszenia przepisów prawa. Pan Julian Sadek może skorzystać z przysługującego mu uprawnienia i odwołać się od decyzji organu założycielskiego do Sądu Pracy.

Ponadto uprzejmie informuję, że do Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu zostało skierowane zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Pana J. Sadka.

Łączę wyrazy szacunku

Wojciech Maksymowicz

* * *

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Jerzego Suchańskiego, wygłoszonym na 14. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 17):

Warszawa, 04.07.1998 r.

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu RP

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z otrzymanym za pośrednictwem Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów, pismem Marszałka Senatu z dnia 24 czerwca br. znak: AG/043/105/98/IV wraz z tekstem oświadczenia Pana senatora Jerzego Suchańskiego oraz protestem Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Kielcach, uprzejmie informuję, co następuje.

W końcowej fazie prac nad ustawą budżetową na 1998 r. w czasie omawiania budżetu Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej zapadła decyzja o przygotowaniu przez ministerstwo TiGM wspólnie z Ministerstwem Finansów nowelizacji ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. Nr 54, poz. 254 z późn. zm.) ograniczającej dotychczasowy zakres uprawnień do ulg przejazdowych. Celem ograniczeń miało być zmniejszenie wydatków budżetu państwa na częściową rekompensatę utraconych przez przewoźników wpływów z tytułu obowiązku honorowania uprawnień do ulg przejazdowych we wszystkich rodzajach pociągów oraz wszystkimi rodzajami międzymiastowej komunikacji autobusowej.

Biorąc pod uwagę stan finansów państwa uznano za zasadne utrzymanie ulg o charakterze wyłącznie socjalnym, ograniczając jednocześnie zakres ich stosowania tylko do przejazdów objętych dotowaniem budżetu państwa, a więc do przejazdów w pociągach osobowych i pospiesznych oraz autobusami w komunikacji zwykłej.

Ze względu na duży zakres zmian, przygotowany został projekt nowej ustawy, który był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych oraz w opiniowaniu przez ogólnopolskie i branżowe związki zawodowe.

Projekt spotkał się generalnie z ostrą krytyką zarówno ze strony związków, wielu resortów, jak i różnych organizacji broniących obecnych uprawnień swoich podopiecznych.

W zakresie ograniczenia uprawnień kombatantów negatywne stanowisko zajął Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, zarząd Główny Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oraz Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Biorąc pod uwagę bardzo niepopularny aspekt społeczny projektu oraz bardzo dużo uwag krytycznych, mających uzasadnienie, Minister TiGM wystąpił do Prezesa Rady Ministrów o wyrażenie stanowiska, co do celowości prowadzenia dalszych prac nad projektem ustawy.

W odpowiedzi na powyższe wystąpienie Minister TiGM otrzymał zalecenie wstrzymania prac nad ustawą, do czasu podjęcia przez Radę Ministrów stosownych decyzji w tym zakresie, co powinno nastąpić w toku prac nad projektem budżetu na 1999 rok.

Z poważaniem

SEKRETARZ STANU

Krzysztof J. Tchórzewski

* * *

Odpowiedź na oświadczenie senatora Jerzego Pieniążka, złożone do protokołu 12. posiedzenia Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 15) nadesłał Minister Zdrowia i Opieki Społecznej:

Warszawa, dnia 04.07.998 .

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z oświadczeniem Pana Senatora Jerzego Pieniążka w sprawie zwrotu honorowym dawcom krwi kosztów przejazdu, przedkładam poniżej informację.

Art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o publicznej służbie krwi (Dz.U. Nr 106, poz. 681) określił osoby uprawnione do zwrotu kosztów przejazdu.

Zwrot kosztów przejazdu przysługuje każdemu zasłużonemu honorowemu dawcy krwi i honorowemu dawcy krwi bowiem przepis ten nie stawia żadnych wymagań przed w/w osobami co do trybu zgłaszania się w celu oddania krwi, stanowiąc jedynie, że koszty ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.

Łączę wyrazy szacunku

Wojciech Maksymowicz

* * *

Odpowiedź na oświadczenie senatora Janusza Lorenza, wygłoszone podczas 12. posiedzenia Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 15), złożył Minister Skarbu Państwa:

Warszawa, 07.07.1998 r.

Pan
Janusz LORENZ
Senator
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na Pańską interwencję, z dnia 12.05.1998 r. dotyczącą "członków Rad Nadzorczych olsztyńskich Przedsiębiorstw i spółek" pragnę poinformować Pana Senatora, iż do chwili obecnej nie zaszły zmiany w obsadach Rad Nadzorczych w interesujących Pana olsztyńskich przedsiębiorstwach i spółkach.

Jednakże chciałbym podkreślić, iż zarówno Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, jak też Przedsiębiorstwo Obsługi "Uniwersytet Warmińsko-Mazurski" Sp. z o.o. i "Porty Lotnicze Mazury-Szczytno" mają duże znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu. Dlatego też należy mieć na uwadze zapewnienie dobrej współpracy organów tych spółek nie tylko z Ministerstwem Skarbu Państwa, ale także z władzami administracyjnymi województwa. Żywię nadzieję, że pan Senator podziela ten pogląd. Myślę, iż więcej pożytku dla regionu nieść będzie współpraca niźli spory i kłótnie personalne.

Łączę wyrazy szacunku

MINISTER

z upoważnienia

SEKRETARZ STANU

Alicja Kornasiewicz

* * *

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przedstawił informację w związku z oświadczeniem senatora Zbyszka Piwońskiego, wygłoszonym na 13. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 15):

Warszawa, 1998.07.07

Pani
Prof. dr hab. Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Zbyszka Piwońskiego na posiedzeniu Senatu RP w dniu 29 maja 1998 r. przedstawiam poniższe informacje.

- Straż Graniczna dysponuje mieszkaniami znajdującymi się w budynkach będących we własnym zarządzie, w zarządzie innych jednostek organizacyjnych resortu (np. Policji, NJW MSWiA), oraz stanowiących własność gmin.

- W budynkach będących w zarządzie Straży Granicznej zamieszkują:

- aktualni funkcjonariusze SG,

- emeryci i renciści SG,

- emeryci i renciści byłych Wojsk Ochrony Pogranicza,

- funkcjonariusze innych służb mundurowych resortu jak również ich emeryci i renciści,

- osoby nieuprawnione.

Sprawy mieszkaniowe regulowane są następującymi przepisami:

- w odniesieniu do funkcjonariuszy, emerytów i rencistów Straży Granicznej oraz uprawnionych członków rodzin - rozdział 12 ustawy z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej (Dz.U. Nr 78, poz. 462), z późniejszymi zmianami) i przepisy wydane w jej wykonaniu (decyzje wydają organy kwaterunkowe Straży Granicznej),

- w odniesieniu do byłych żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza, a obecnie emerytów lub rencistów - ustawa z dnia 12 czerwca 1995 roku o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 86, poz. 433 z późn. zmianami) i przepisy wydane w jej wykonaniu (decyzje wydają organy kwaterunkowe Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA).

W budynkach zarządzanych przez jednostki organizacyjne resortu zajmowane mieszkanie można wykupić dopiero po zrzeszeniu się przez resort prawa do zarządu obiektem i dyspozycji mieszkańcom, natomiast w budynkach stanowiących własność gminy poprzez zrzeczenie się prawa dysponowania mieszkaniem przez jednostkę organizacyjną będącą jego dysponentem. W obu przypadkach najemca wykupuje mieszkanie od nowego dysponenta lokalu.

Jednocześnie informuję, że resort spraw wewnętrznych i administracji nie prowadzi bezpośredniej sprzedaży mieszkań i na dzień dzisiejszy nie przewiduje takiej formy ich zbywania. Co prawda z art. 58 ust. 8 w związku z art. 84 ust. 1 cytowanej ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wynika możliwość wydania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przepisów regulujących sprzedaż mieszkań żołnierzom zawodowym (w tym emerytom i rencistom oraz uprawnionym członkom rodzin), ale dotyczy on wyłącznie mieszkań stanowiących mienie wojskowej agencji mieszkaniowej (art. 55 ust. 1 cyt. ustawy), której organy są mocą ustawy uprawnione do dokonywania sprzedaży.

Stosownie do art. 84 ust. 2 omawianej ustawy powołanie agencji w resorcie spraw wewnętrznych i administracji nie jest obligatoryjne. Poza tym przeprowadzona analiza wykazała, że zarówno względy ekonomiczne, jak i specyfika jednostek wojskowych resortu spraw wewnętrznych i administracji (m.in. wielkość zasobu mieszkaniowego, jego rozproszenie terytorialne itp.) nie uzasadnia powołania - w dużym stopniu autonomicznej - struktury organizacyjnej.

Nie mogę podzielić stanowiska Pana Senatora Zbyszka Piwońskiego odnośnie nie wydania aktów wykonawczych dotyczących sprzedaży mieszkań przez Straż Graniczną, ponieważ przepisy cytowanej ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych nie dotyczą funkcjonariuszy tej formacji.

W aktualnym stanie prawnym nie jest możliwe osiąganie przez resort spraw wewnętrznych i administracji zysków ze sprzedaży mieszkań w takich służbach jak Straż Graniczna, Policja lub Państwowa Straż Pożarna.

Niezwykle trafne jest natomiast spostrzeżenie Pana Senatora Z. Piwońskiego, iż należy stworzyć podstawy prawne do przeznaczania wpływów ze sprzedaży mieszkań na cele nowego budownictwa oraz doprowadzić do ujednolicenia w resorcie spraw wewnętrznych i administracji przepisów dotyczących zakwaterowania z uregulowaniami obowiązującymi w resorcie obrony narodowej. Obecne zróżnicowanie praw funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych nie znajduje merytorycznego uzasadnienia. Rozwiązanie tej kwestii wymaga dokonania wspólnej regulacji prawnej dla wszystkich służb resortu spraw wewnętrznych i administracji, co stworzy podstawy do bardziej racjonalnego gospodarowania posiadanymi zasobami mieszkaniowymi. Realizacja tego celu możliwa jest wyłącznie w trybie ustawodawczym tj. poprzez dokonanie odpowiednich zmian w istniejących ustawach pragmatycznych.

Szanowna Pani Marszałek,

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji niezmiennie stoi na stanowisku, że należy umożliwiać zainteresowanym funkcjonariuszom lub żołnierzom zawodowym resortu spraw wewnętrznych i administracji kupno zajmowanych mieszkań, o ile nie koliduje to z interesem służby i nie prowadzi do wysuwania przez funkcjonariuszy lub żołnierzy roszczeń związanych z prawem do lokalu mieszkalnego (osobnej kwatery stałej).

Straż Graniczna zgłosiła zrzeczenie się dyspozycji 94 budynkami co umożliwi dokonanie kupna mieszkań przez zainteresowane osoby zgodnie z aktualnymi zasadami.

Przedkładając powyższe mam nadzieję, że udzielone informacje zostaną uznane przez Panią Marszałek, a także Pana Senatora Zbyszka Piwońskiego, za wyczerpujące.

Z poważaniem

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

z up. Wojciech Brochwicz

* * *

Wyjaśnienie w związku z oświadczeniem senatora Mariana Cichosza, wygłoszonym na 12. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 15), złożył Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Warszawa, 1998.07.07

Pani
Prof. dr hab. Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Mariana Cichosza w dniu 23 maja br. podczas 12 posiedzenia Senatu RP w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyznaczania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do wykonania zadań poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz ich uprawnień i obowiązków, przekładam poniższe wyjaśnienia.

Zgodnie z treścią art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. Nr 88, poz. 400 z późn. zm.) funkcjonariusze PSP pełnią służbę wyłącznie w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Koszty funkcjonowania PSP są finansowane z budżetu Państwa.

Mając jednak na uwadze potrzeby ochrony przeciwpożarowej, ustawodawca przewidział możliwość pełnienia przez nich służby poza jednostkami organizacyjnymi PSP, ograniczając możliwość korzystania z tego przepisu do jednostkowych przypadków, poprzedzonych rzetelną analizą możliwości etatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz potrzebą jednostki, do której funkcjonariusz PSP byłby wyznaczony. Wynika to z ust. 2 ww. artykułu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, który stanowi, że funkcjonariusz PSP może być wyznaczony do pełnienia służby poza jednostkami organizacyjnymi PSP, wyłącznie przez Komendanta Głównego PSP - za zgodą zainteresowanego.

W przepisie wykonawczym, tj. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wyznaczania strażaków Państwowej Straży Pożarnej do wykonywania zadań poza jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej oraz ich uprawnień i obowiązków (Dz.U. Nr 38, poz. 223) dodano kolejny warunek stanowiąc, że pełnienie służby poza jednostkami PSP (z zachowaniem wymogów art. 39a ustawy) następuje wówczas, gdy z takim wnioskiem wystąpi zainteresowana instytucja.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania oraz fakt, że obowiązek zapewnienia ochrony przeciwpożarowej spoczywa na właścicielach, zarządach lub użytkownikach obiektów, którzy w przeważającej większości nie stanowią sfery budżetowej, w toku uzgodnień międzyresortowych wymienionego projektu rozporządzenia, wypracowano zasadę, iż koszty wynikające z pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych nie będących jednostkami PSP, winny ponosić one same, a nie budżet Państwa, czyli w konsekwencji podatnicy.

Z uwagi na to, że struktury ochotniczych straży pożarnych działają na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104), trudno byłoby czynić wyjątek od powszechnej zasady ponoszenia kosztów.

Jednocześnie, z uwagi na zakres potrzeb ochrony przeciwpożarowej oraz możliwości etatowych PS, wyznaczanie funkcjonariuszy PSP do pełnienia służby w strukturach ochotniczych straży pożarnych ograniczono do Zarządu Głównego i zarządów wojewódzkich ZOSP RP.

Po wejściu w życie rozporządzenia, dalsze pełnienie przez nich służby w tych jednostkach możliwe jest jedynie na zasadach określonych w rozporządzeniu, co nie daje możliwości podjęcia działań zmierzających do realizacji postulatów zgłaszanych przez Pana Senatora Cichosza.

Natomiast w działalności organów ochotniczych straży pożarnych mogłaby być wykorzystywana w szerszym zakresie wiedza i doświadczenie zawodowe funkcjonariuszy PSP w stanie spoczynku, a potrzeby finansowe tych jednostek, z uwagi na działania na rzecz potrzeb lokalnych społeczności, powinny być wspomagane przez organy samorządu terytorialnego

Z poważaniem

MINISTER

Spraw Wewnętrznych i Administracji

z up. Wojciech Brochwicz

Podsekretarz Stanu

* * *

Przewodniczący senackiej Komisji Obrony Narodowej przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Wiesława Pietrzaka, wygłoszonym podczas 15. posiedzenia Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 18):

Warszawa, dnia 8 lipca 1998 r.

Pani
Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek!

W odpowiedzi na załączone przy piśmie Pani Marszałek z dnia 7 lipca 1998 r., znak: AG/043/112/98/IV oświadczenie senator Wiesława Pietrzaka, złożone w dniu 2 lipca br., pragnę powiadomić Panią Marszałek o tym, że senacka Komisja Obrony Narodowej z uwagą przypatruje się opiniom różnych środowisk wojskowych w sprawie nowego systemu ubezpieczeń społecznych. Komisja zamierza również wysłuchać w trakcie swoich prac legislacyjnych nad ustawami dotyczącymi nowego systemu ubezpieczeń społecznych opinii pochodzących ze środowisk wojskowych.

Pragnę również powiadomić Panią Marszałek o tym, że zamierzam wystosować do przedstawicieli żołnierzy zawodowych zaproszenie do uczestnictwa w roli obserwatorów w posiedzeniach Komisji poświęconych pracom legislacyjnym dotyczącym bezpośrednio sfery wojska.

Łączę wyrazy szacunku

Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej

Stefan Jurczak

* * *

Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przesłał wyjaśnienie w związku z oświadczeniem złożonym przez senatora Jerzego Suchańskiego podczas 10. posiedzenia Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 11):

Warszawa, 9 lipca 1998 r.

Pani
Prof. dr Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

Zostałem zobowiązany przez Pana Prezesa Rady Ministrów do udzielenia odpowiedzi na pismo Pani Marszałek z dnia 1 kwietnia 1998 r. Ag/043/36/98/IV w sprawie oświadczenia złożonego przez senatora Jerzego Suchańskiego podczas 10 posiedzenia Senatu RP w dniu 27 marca 1998 r.

Skarga senatora Suchańskiego jest całkowicie nieuzasadniona. Zarzuca mi arogancję i chęć obrażenia senatorów. W rzeczywistości było całkiem odwrotnie: to właśnie ja spotkałem się z atakiem, którego treść i forma były obraźliwe. Stało się to w efekcie mego wystąpienia, w którym starałem się nakłonić autorów projektu ustawy o nieletnich ofiarach wojny do sprawiedliwszej gradacji poszkodowanych i do przeprowadzenia badań dotyczących liczebności ewentualnych beneficjentów ustawy.

Po dłuższym rzeczowym wywodzie powiedziałem: "i prosiłbym, aby Wysoki Senat jednak poważnie potraktował tę sprawę" (str. 29 sprawozdania stenograficznego Senatu z 19 marca 1998 r.). Było jasne, że chodziło mi o poważne traktowanie mego wywodu.

Skarżący senator Suchański złośliwie przekręcając moją wypowiedź twierdzi, iż zarzuciłem Senatowi "niepoważne traktowanie sprawy". Jego koledzy klubowi moje rzeczowe wystąpienie nazwali "pouczaniem", "niepoważnym traktowaniem", pozwalali sobie na złośliwe uwagi kwestionujące sens istnienia Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych pod moim kierownictwem (str. 30 stenogramu). A te uwagi i zapewne też skarga płynęły stąd, że w moim wystąpieniu zakwestionowałem treść projektu przygotowanego przez senatorów.

Atmosfera ataku senatorów SLD na mnie była tak oczywista, że senator Z. Ropelewski wystąpił z oświadczeniem: "W wypowiedzi pana nie dopatrzyłem się jakichś złych intencji. Wręcz przeciwnie. Uważam, że przedstawił pan sprawy całkiem realnie i rzeczowo. I dlatego bardzo serdecznie dziękuję za takie stanowisko" (str. 33 stenogramu). Wicemarszałek Rzemykowski prowadzący obrady stwierdził zaś: "Chcę powiedzieć, że mimo wszystko spieramy się dość spokojnie jak na tak złożony problem. To nie przekracza dopuszczalnych granic" (str. 33 j.w.).

Na koniec chcę przeprosić, że odpowiadam na tę skargę z opóźnieniem.

Z poważaniem

Jacek Taylor

* * *

Minister Finansów przesłał odpowiedź na oświadczenie senatora Macieja Świątkowskiego, złożone na 15. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 18):

Warszawa, 1998.07.10

Pani
Prof. dr hab. Alicja GRZEŚKOWIAK
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

Odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana senatora Macieja Świątkowskiego na posiedzeniu Senatu w dniu 2 lipca 1998 r. dotyczące marż degresywnych stosowanych w obrocie detalicznym lekami refundowanymi z budżetu państwa, uprzejmie wyjaśniam co następuje:

Obowiązek stosowania urzędowych marż degresywnych w obrocie aptecznym dotyczy tylko leków gotowych, surowic i szczepionek refundowanych z budżetu państwa. Zakres leków refundowanych określa w drodze rozporządzenia Minister Zdrowia i Opieki Społecznej. Ceny i marże na pozostałe leki są cenami i marżami umownymi.

Należy przy tym zaznaczyć, że z roku na rok udział leków refundowanych w obrocie detalicznym maleje i według szacunków Ministerstwa Finansów wynosi obecnie ok. 35%. Oznacza to, że urzędowe marże realizowane przez obrót apteczny nie stanowią ani jedynego ani głównego źródła dochodu aptek.

Pragnę wyjaśnić Pani Marszałek, że obowiązek stosowania marż degresywnych został wprowadzony w grudniu 1994 r. jako wykonanie postanowień przyjętego przez Radę Ministrów w listopadzie 1994 r. "Programu działań dla restrukturyzacji polskiego przemysłu farmaceutycznego". System marż degresywnych zakładał zmniejszenie procentowej stawki marży wraz ze wzrostem ceny hurtowej. Stawki procentowe marż ustalono w przedziale od 40% (dla leków najtańszych) do 16% (dla leków najdroższych). Miało to na celu zwiększenie zainteresowania jednostek obrotu sprzedażą tańszych leków produkcji krajowej.

Ponadto informuję, iż według danych Ministerstwa Finansów średnia marża w obrocie aptecznym wynosiła w 1997 r. ponad 28%, przy czym w obrocie lekami refundowanymi produkcji krajowej wynosiła 30,5%. W obrocie refundowanymi lekami importowanymi wskaźnik ten kształtował się niżej (w granicach 24-25%), co wynika ze stosunkowo wysokich cen leków importowanych. Takie zróżnicowanie marż między refundowanymi lekami krajowymi i importowanymi jest zgodne z założeniami funkcjonującego systemu marż degresywnych, który jak stwierdziłem wyżej ma za zadanie promowanie obrotu lekami krajowymi i wiąże się ściśle ze wspieraniem rozwoju polskiego przemysłu farmaceutycznego. Powyższe dane uzyskane zostały w oparciu o wartość obrotu lekami refundowanymi (krajowymi i importowanymi) wszystkich aptek w przeciwieństwie do danych prezentowanych przez Naczelną Izbę Aptekarską opierającą swoje dane na 10% próbie aptek.

Nawiązując do zgłoszonego przez pana senatora Macieja Świątkowskiego postulatu rewaloryzacji progów marżowych, chciałbym stwierdzić, iż biorąc pod uwagę fakt znacznego niedoboru środków budżetowych na refundację leków dla uprawnionych w br. (spowodowanego, w mojej ocenie, m.in. wadliwym systemem zasad odpłatności za leki) waloryzacja progów marżowych nie jest obecnie możliwa. Takie działanie wiązałoby się bowiem ze wzrostem cen leków refundowanych, a tym samym ze wzrostem kosztów refundacji ponoszonych przez budżet na ten cel.

Być może z chwilą wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, Kasy Chorych, które będą gestorem środków na refundację leków, podejmą się tego zadania. Należy przy tym zaznaczyć, że każdy wzrost cen leków refundowanych, nawet przy niezmienionych stawkach, wpływa na zwiększenie kwoty marży.

Pragnę poinformować, iż zgodnie z postanowieniami art. 87 ust. 1 oraz art. 92 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzenie Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania marż urzędowych oraz określenia zasad stosowania cen w obrocie importowanymi lekami gotowymi, surowicami i szczepionkami oraz środkami antykoncepcyjnymi wymaga zastąpienia go aktem rangi rozporządzenia. Przy nowelizacji w/w aktu prawnego postulaty środowiska aptekarskiego zostaną ponownie rozpatrzone i w miarę możliwości uwzględnione.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia MINISTRA FINANSÓW

PODSEKRETARZ STANU

Rafał Zagórny


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment