Diariusz Senatu RP: spis treści, następny fragment, poprzedni fragment


Z prac komisji senackich

2 kwietnia 1998 r.

Podczas swego posiedzenia Komisja Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Senatorowie zapoznali się z opinią o ustawie przedstawioną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Ministerstwo Finansów oraz Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Uchwalona przez Sejm 19 marca br. ustawa jest rezultatem prac nad poselskim projektem ustawy, wniesionym do Sejmu 30 grudnia 1997 r. Nowelizacja sejmowa, dostosowując upoważnienie dla ministra pracy i polityki socjalnej zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 23 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - do art. 92 Konstytucji, umożliwia temu ministrowi wydanie rozporządzenia określającego szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwolnionej od podatku dochodowego.

Biuro Legislacyjne zaproponowało wprowadzenie poprawki stylistycznej w art. 1 ust. 1 nowelizacji.

Po zgłoszeniu postulowanej poprawki przez senator Elżbietę Płonkę komisja Rodziny i Polityki Społecznej jednogłośnie poparła tę zmianę.

W drugim punkcie porządku dziennego senatorowie jednogłośnie poparli sejmową nowelizację ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw. Rozpatrywana nowelizacja jest wynikiem uznania przez Sejm za zasadne orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z września ub.r., który stwierdził, że odmienne traktowanie w przepisach emerytalnych "cywilnych" i "wojskowych" okresów kombatanctwa jest niezgodne z zasadą sprawiedliwości społecznej.

W nowelizacji zaproponowano, by świadczenia za okresy kombatanckie dla służb mundurowych, a także dla osób pobierających emerytury z zaopatrzenia powszechnego, były obliczane jednakowym wskaźnikiem, czyli 1,3% wymiaru podstawy emerytury, a nie jak dotychczas - 0,7%.

Okresy działalności kombatanckiej oraz podlegania represjom wojennym i powojennym będą traktowane jako okresy składkowe naliczane po 1,3% podstawy do emerytury i renty.

8 kwietnia 1998 r.

Komisja Praw Człowieka i Praworządności rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. W posiedzeniu komisji wzięli udział zaproszeni goście: prezes NIK Janusz Wojciechowski, dyrektor Departamentu Prawnego NIK Małgorzata Niezgódka-Medkova, Adam Niemczewski z Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Obradom przewodniczył senator Krzysztof Piesiewicz.

Prezes NIK J. Wojciechowski przedstawił członkom komisji opinię izby o uchwalonej przez Sejm nowelizacji. Prezes generalnie ocenił pozytywnie rozpatrywaną nowelizację, ale zwrócił się do komisji o rozważenie możliwości wprowadzenia do niej dwóch zmian (do art. 25 i do art. 98).

Rozpatrzono też sprawę poruszoną w opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu - wprowadzenia w życie ustawy z dniem ogłoszenia, bez vacatio legis. W opinii biura, taki przepis jest dopuszczalny jedynie w wypadkach szczególnie uzasadnionych.

Po dyskusji i wyjaśnieniu zgłoszonych wątpliwości członkowie komisji jednogłośnie postanowili zaproponować Izbie wprowadzenie trzech poprawek do ustawy o zmianie ustawy o NIK. Sprawozdawcą stanowiska komisji będzie senator Krzysztof Piesiewicz.

15 kwietnia 1998 r.

Senatorowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na swym posiedzeniu zajęli stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W obradach wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz izb rolniczych. W dyskusji pozytywnie oceniono zmiany wprowadzone przez Sejm.

W głosowaniu senatorowie opowiedzieli się za przyjęciem rozpatrywanej ustawy bez poprawek. Stanowisko komisji w tej sprawie przedstawi senator Jan Cimanowski.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator Jan Chodkowski przedstawił 2 projekty uchwał. Pierwszy z nich dotyczył zwrócenia się do prezesa Rady Ministrów o zobowiązanie organów administracji rządowej do przekazywania izbom rolniczym zadań z zakresu rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Komisja postanowiła odroczyć podjęcie uchwały w tej sprawie do momentu zakończenia prac nad reformą administracji publicznej.

Drugi zgłoszony projekt dotyczył zwrócenia się do prezesa Rady Ministrów o zobowiązanie organów administracji rządowej do włączenia przedstawicieli izb rolniczych w prace związane z przygotowaniem negocjacji o członkostwo Polski w Unii Europejskiej oraz z integracją europejską. Ustalono, że komisja będzie kontynuować prace nad przedstawionym projektem na posiedzeniu 16 kwietnia br.

* * *

Senatorowie z Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu dyskutowali o możliwości podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie stałej pomocy finansowej dla zdobywców medali olimpijskich.

Goście zaproszeni na posiedzenie, byli olimpijczycy, m.in. Irena Szewińska, Maria Kwaśniewska-Maliszewska, Józef Grudzień, mówili o potrzebie podjęcia systemowych uregulowań prawnych, w wyniku których byli olimpijczycy otrzymywaliby stałą pomoc finansową.

Powoływano się na rozwiązanie tego problemu w innych krajach, np. na Węgrzech, gdzie olimpijczycy otrzymują świadczenie w wysokości trzech pensji krajowych. Senator Maciej Świątkowski zaproponował wstępnie dokonanie nowelizacji ustawy o kulturze fizycznej. Omawiana pomoc finansowa w toku dalszych prac legislacyjnych nazwana byłaby świadczeniem pieniężnym. Świadczenia te dotyczyłyby olimpijczyków, którzy ukończyli 35 lat. Przedstawiony tok postępowania komisja zaopiniowała pozytywnie.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisja Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu zapoznała się z "Konwencją o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny" oraz z protokołem dodatkowym w sprawie zakazu klonowania istot ludzkich.

Po wysłuchaniu przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej oraz po przeprowadzeniu dyskusji komisja postanowiła odroczyć wyrażenie opinii o możliwości i celowości podpisania przez Polskę obu tych dokumentów. Głównym powodem niezajęcia stanowiska przez Komisję Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu w tej sprawie był brak opinii Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej. Jednocześnie senatorowie zwrócili się do przedstawicieli MZiOS z prośbą o pilne przygotowanie stanowiska, które pozwoliłoby kontynuować prace komisji nad tymi dokumentami.

W trzecim punkcie porządku dziennego posiedzenia senatorowie spotkali się z rektorami akademii medycznych z całej polski. Tematem spotkania była kwestia podległości akademii medycznych Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz sprawa finansowania szpitali klinicznych po wejściu w życie nowego systemu powszechnych ubezpieczeń społecznych.

Senatorowie zapoznali się z planami dotyczącymi podporządkowania państwowych szpitali klinicznych samorządom wojewódzkim, a akademii medycznych - Ministerstwu Edukacji Narodowej.

Komisja poparła stanowiska zaprezentowane przez obecnych na posiedzeniu rektorów i przedstawicieli NSZZ "Solidarność", dotyczące zachowania dotychczasowych uregulowań prawnych i przyśpieszenia prac nad przejęciem państwowych szpitali klinicznych przez uczelnie medyczne.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu senatorowie omówili wyniki posiedzenia wyjazdowego w Jeleniej Górze i Karpaczu, które odbyło się 30-31 stycznia br. Wysłuchali także sprawozdania senatorów, którzy wzięli udział w seminarium poświęconym międzynarodowym doświadczeniom w reformie finansowania służby zdrowia, na przykładzie Austrii, Węgier, Czech, Finlandii i USA.

* * *

Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej, podczas którego rozpatrywano inicjatywę ustawodawczą - projekt ustawy o świadczeniu dla nieletnich ofiar wojny 1935-1945.

Komisje przegłosowały poprawki zgłoszone podczas pierwszego czytania projektu. Akceptację komisji uzyskały poprawki senatorowie Jolanty Danielak i Zbigniewa Romaszewskiego. Odrzucono natomiast zmianę zaproponowaną przez senatora Jana Chojnowskiego.

Zgodnie z poprawką senatora Z. Romaszewskiego świadczenie przewidywane w projekcie przysługiwałoby wyłącznie osobom, które nie mają ustalonego prawa do dodatku kombatanckiego lub świadczenia w wysokości tego dodatku, a określonych w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub dodatku za tajne nauczanie, przysługującego na podstawie odrębnych przepisów, a ich miesięczny dochód nie przekracza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Poprawka senator J. Danielak ustalała natomiast termin wejścia w życie ustawy na 1 stycznia 1999 r., a nie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, jak przewidywał projekt grupy senatorów.

Podczas posiedzenia kolejne zmiany do ustawy zaproponowali senatorowie Piotr Ł.J. Andrzejewski, Dariusz Kłeczek, Stanisław Konarski i Andrzej Ostoja-Owsiany.

Senator P.Ł.J. Andrzejewski zaproponował, by usunąć z tytułu tekstu ustawy termin "nieletni" i zastąpić go występującym w kodeksie cywilnym określeniem "niepełnoletni".

Senator A. Ostoja-Owsiany postulował, by świadczenie pieniężne przysługiwało osobom, które będąc osobami nieletnimi w okresie wojny w latach 1939-1945, podlegały represjom określonym w ustawie i były w tym okresie obywatelami polskimi.

W kolejnych głosowaniach połączone komisje poparły zgłoszone w dyskusji poprawki i jednogłośnie przyjęły projekt inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy o świadczeniu pieniężnym dla nieletnich ofiar wojny 1939-1945 wraz ze zmianami przyjętymi podczas posiedzenia.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw.

Sejmową nowelizację uchwalono na podstawie projektu poselskiego przygotowanego w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z 23 września 1997 r., w którym Trybunał uznał, iż postanowienie art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalno-rentowej z 17 października 1991 r. o rewaloryzacji rent i emerytur, są niezgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej oraz zasadą równości.

Senatorowie wysłuchali posła sprawozdawcy Marka Dyducha, który zaapelował o przyjęcie rozpatrywanej ustawy bez poprawek.

W dyskusji senatorowie nie zgłosili żadnych zastrzeżeń do ustawy sejmowej, a następnie w głosowaniu postanowili jednogłośnie zarekomendować Senatowi przyjęcie jej bez poprawek.

Stanowisko Komisji Ustawodawczej w tej sprawie przedstawi senator Zdzisław Jarmużek.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Ustawodawczej senatorowie rozpatrywali ustawę o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli.

Wiceprezes NIK Jacek Unkiewicz zaproponował wprowadzenie do nowelizacji sejmowej zmiany zmierzającej do wprowadzenia kary 3 lat pozbawienia wolności za utrudnianie pracy kontrolerom NIK. W jego opinii, umocniłoby to pozycję NIK wobec kontrolowanych jednostek. Jak stwierdził, inspektorzy NIK coraz częściej mają do czynienia z utrudnianiem im przeprowadzania kontroli.

Ustosunkowując się do tej propozycji, przewodniczący komisji senator Piotr Ł.J. Andrzejewski stwierdził, że jej wprowadzenie w rozpatrywanej nowelizacji jest niemożliwe ze względu na to, że wykracza ona poza jej zakres. Zaproponował natomiast, że Komisja Ustawodawcza podejmie w tej sprawie inicjatywę ustawodawczą.

Senator P.Ł.J. Andrzejewski zgłosił następnie wniosek zmierzający do tego, by marszałek Sejmu nadawał statut NIK-owi w drodze rozporządzenia, a nie zarządzenia, jak przewiduje ustawa sejmowa.

W opinii senatora Mariana Cichosza, poprawka ta byłaby niezgodna z konstytucją i zawartym w niej katalogiem źródeł prawa.

W głosowaniu Komisja Ustawodawcza poparła wniosek senatora P.Ł.J. Andrzejewskiego. Zdecydowano również o wprowadzeniu jeszcze dwóch poprawek dotyczących zmiany brzmienia art. 2 oraz zmiany vacatio legis na 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Na sprawozdawcę stanowiska Komisji Ustawodawczej wybrano senatora P.Ł.J. Andrzejewskiego,

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Gospodarki Narodowej rozpatrzyła dwie sejmowe nowelizacje ustaw: o podatku od osób fizycznych i prawnych.

Nowelizacja ustawy o podatku od osób fizycznych z marca br. umożliwia ministrowi pracy i polityki socjalnej wydanie rozporządzenia w sprawie wypłat z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych kwot przeznaczonych na dopłaty do wydatków mieszkaniowych ponoszonych przez pracowników i emerytów.

Senatorowie postanowili zaproponować Senatowi wprowadzenie do rozpatrywanej nowelizacji kilku poprawek o charakterze redakcyjnym i porządkowym. Na sprawozdawcę stanowiska komisji wybrano senator Genowefę Ferenc.

Druga z rozpatrywanych ustaw, nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uchwalona przez Sejm na początku kwietnia br., zwalnia od podatku dochody izb rolniczych. Zwolnienie dotyczy wszystkich dochodów izb i ma charakter warunkowy, gdyż uzależnione jest od przeznaczenia dochodów na cele statutowe. Wyjątkiem od tej reguły pozostanie sytuacja, gdy celem statutowym izby jest działalność gospodarcza.

W głosowaniu komisja postanowiła poprzeć sejmową nowelizację i zarekomendować Senatowi jej przyjęcie bez poprawek. Stanowisko Komisji Gospodarki w tej sprawie przedstawił senator Wojciech Kruk.

Na zakończenie senatorowie omówili plany związane z posiedzeniem w sprawie inwestycji centralnych. Ustalono również, że na kolejnych posiedzeniach komisja zapozna się z funkcjonowaniem nowego prawa celnego oraz specjalnych stref ekonomicznych.

* * *

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą poświęcone było omówieniu działalności organizacji kresowych skupionych w Federacji Organizacji Kresowych.

Z działalnością federacji zapoznali senatorów prezes Stanisław Mitraszewski, wiceprezes Józef Staniak i członek Rady Naczelnej Piotr Łossowski.

Federacja Organizacji Kresowych powstała w 1991 roku. Zrzesza 26 stowarzyszeń, z których najstarsze - najliczniejsze z nich Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-wschodnich, które ma oddziały w prawie wszystkich miastach wojewódzkich i kilkadziesiąt tysięcy członków; Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna - powstały na jesieni 1988 roku; wcześniej jawne zrzeszanie się osób pochodzących z byłych ziem wschodnich II RP było zakazane. Jak zadeklarował prezes S. Mitraszewski, federacja nie ma celów politycznych, ale z konieczności jej prawne działania i postulaty zahaczają o politykę.

Członkami organizacji zrzeszonych w federacji są w większości ludzie starsi, powojenni repatrianci. Tylko raz, w 1992 roku, FOK dostała rządową dotację, niejako na rozpoczęcie działalności. Kancelaria Senatu - za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz Fundacji Pomocy Polakom na Wschodzie - refunduje federacji znaczną część kosztów pomocy oświatowej, kulturalnej i charytatywnej oraz opieki nad pamiątkami polskości na Wschodzie, ale nie ma funduszy np. na opiekę nad kresowiakami potrzebującymi wsparcia w kraju lub na działalność wydawniczą (z FOK związane są trzy periodyki: lwowsko-wrocławski "Semper Fidelis", bydgoskie "Rozmaitości Wileńskie" i białostocki "Goniec Kresowy").

Działacze kresowi przekonywali senatorów, że prawa Polaków na Wschodzie nie są wystarczająco skutecznie bronione, a odzew państw ościennych na życzliwą i partnerską politykę wschodnią Polski nie odznacza się wzajemnością.

Zaapelowali również, by Polacy zamieszkali na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej mający 17 września 1939 roku obywatelstwo polskie oraz ich zstępni nie byli traktowani przez władze RP jako cudzoziemcy, by mogli zachować prawo do polskiego obywatelstwa, potwierdzane na ich życzenie przez polskie placówki konsularne w krajach ich zamieszkania, a tym samym, by mogli przekraczać granicę bez wiz w obu kierunkach. W ich opinii to samo powinno dotyczyć Polaków z Zaolzia.

W związku z tym zwrócili się o jak najszybsze podjęcie prac nad ustawą o obywatelstwie polskim.

Działacze niepokoili się także kilkuletnią zwłoką w ratyfikacji przez Polskę tzw. ramowej konwencji europejskiej o ochronie mniejszości narodowych. Co do przygotowywanego projektu ustawy o mniejszościach wyrażali natomiast zastrzeżenia, że Polska znów (jak w traktatach z sąsiednimi państwami) przyjmie wyłącznie jednostronne zobowiązania, bez wzajemnego zapewnienia przez sąsiadów respektowania polskiej tożsamości naszych rodaków na Wschodzie.

* * *

Komisja Ochrony Środowiska odbyła swe posiedzenie w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Senatorowie zapoznali się z systemem osłony hydrologiczno-meteorologicznej i ostrzegania obiektów hydrotechnicznych działających w instytucie przed zagrożeniami naturalnymi katastrofami. Informacje na ten temat przedstawili senatorom dyrektor Jan Zieliński i jego zastępcy Roman Skąpski i Henryk Słota.

Obecnie przygotowywany jest program modernizacji systemu monitoringu i hydrologiczno-meteorologicznej osłony kraju. Unowocześnienie tego systemu finansowane będzie głównie z pożyczki Banku Światowego.

Projekt nowego systemu monitoringu zakłada m.in. wybudowanie na terenie kraju sieci automatycznych posterunków pomiaru: stanu wody - 450, wielkości opadów - 520 oraz 60 posterunków meteorologicznych - poinformował R. Skąpski, zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. R. Skąpski podkreślił, że niezawodnie pracujący systemu musi mieć zapewnioną własną, niezależną sieć łączności i zasilania. Projekt przewiduje także modernizację systemu przetwarzania danych oraz opracowywania prognoz hydrologicznych, zapowiadających z odpowiednim wyprzedzeniem m.in. możliwość wystąpienia powodzi.

Senator Jerzy Pieniążek zwrócił uwagę, że zmodernizowany system powinien także monitorować stan wód na niewielkich, ale istotnych lokalnie ciekach wodnych oraz zapewniać lepszą koordynację między służbami hydrologicznymi a administracją terenową.

Wicedyrektor R. Skąpski wyjaśnił, że gminy lub związki gmin mogą tworzyć lokalne systemy osłony. Dodał, że w skład nowego systemu monitoringu wchodzić będzie także Centrum Osłony przed nadzwyczajnymi zjawiskami naturalnymi. Ma ono przekazywać niezbędne informacje do określonych sztabów kryzysowych.


Diariusz Senatu RP: spis treści, następny fragment, poprzedni fragment