Diariusz Senatu RP: spis treści, następny fragment, poprzedni fragment


KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE

2 kwietnia br. marszałek Alicja Grześkowiak przyjęła przebywającego z oficjalną wizytą w Polsce prezydenta Litwy Valdasa Adamkusa.

Marszałek Senatu towarzyszyli wicemarszałek Tadeusz Rzemykowski, reprezentująca Komisję Spraw Emigracji i Polaków za Granicą senator Anna Bogucka-Skowrońska i przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Władysław Bartoszewski.

W czasie spotkania marszałek A. Grześkowiak przypomniała o opiekuńczej roli Senatu wobec Polonii i Polaków za granicą. W związku z tym zwróciła się do prezydenta V. Adamkusa o respektowanie przez władze litewskie praw mniejszości polskiej.

Wśród poruszonych kwestii znalazły się: prawo do języka ojczystego, finansowanie przez rząd szkół polskich, uznanie uniwersytetu polskiego, a także reprywatyzacja ziem wokół Wilna, należących kiedyś do Polaków.

Odpowiadając marszałek Senatu, prezydent V. Adamkus zapewnił o swoim zrozumieniu problemów mniejszości polskiej. Przypomniał, że sam był przez 50 lat emigrantem.

Podczas spotkania marszałek A. Grześkowiak i prezydent V. Adamkus uznali jednak, że najważniejsza jest przyszłość obu krajów. "Łączy nas myśl o Europie, w której jest Polska i Litwa" - powiedziała marszałek Senatu, deklarując poparcie władz polskich dla dążeń Litwy do obecności w strukturach euroatlantyckich.

W związku z 200-leciem urodzin "wspólnego wieszcza" Adama Mickiewicza, marszałek A. Grześkowiak otrzymała od prezydenta V. Adamkusa zbiór "Sonetów krymskich" oraz pamiątkową monetę o wartości 50 litów, specjalnie wydaną na tę okazję.

* * *

W dniach 2-3 kwietnia br. w Mediolanie odbyło się Seminarium Parlamentarne Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. W seminarium wzięła udział delegacja Sejmu i Senatu, w skład której wchodzili senator Jerzy Borcz oraz posłowie Antoni Kobielusz i Mirosław Styczeń. Delegacji przewodniczył poseł M. Styczeń.

* * *

W dniach 7-8 kwietnia w Bukareszcie odbyło się seminarium nt. Karty Społecznej, zorganizowane przez Podkomisję ds. Europejskiej Karty Społecznej, działającą w ramach Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Rodziny Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W bukareszteńskim seminarium wziął udział senator Ryszard Gibuła.

* * *

W dniach 6-11 kwietnia br. w stolicy Namibii Windhuku odbyła się 99. Konferencja Unii Międzyparlamentarnej (IPU). W obradach uczestniczyło ponad 600 parlamentarzystów ze 137 krajów świata, które wchodzą w skład tej organizacji. W konferencji udział wzięła delegacja Sejmu i Senatu RP, w której skład wchodzili senatorowie - August Chełkowski i Marian Cichosz oraz posłowie - Barbara Irniołczyk, Mieczysław Czerniawski, Dariusz Grabowski, Tadeusz Iwiński i Jacek Rybicki.

Delegacji przewodniczył poseł Krzysztof Kamiński.

Tematyka konferencji obejmowała przede wszystkim zapobieganie konfliktom i wojnom oraz pojednanie w krajach nimi dotkniętych, problemy kultury, pokoju i umacniania procesów demokratycznych, w tym roli parlamentów. Odrębnymi tematami była walka z AIDS, dylematy zadłużenia krajów Trzeciego Świata oraz sytuacja w Kosowie.

W tym samym czasie w Windhuku odbywała się Konferencja Sekretarzy Generalnych Parlamentarzystów, w której uczestniczył szef Kancelarii Senatu minister Bogdan Skwarka.

* * *

7 kwietnia br. dyrektor ds. prawnych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Guy de Vel złożył wizytę roboczą marszałek Alicji Grześkowiak.

* * *

7 kwietnia br. wizytę kurtuazyjną marszałek Alicji Grześkowiak złożył ambasador Republiki Francuskiej Benoît d’Aboville.

* * *

W dniach 16 marca - 24 kwietnia br. obraduje w Genewie 54. sesja Komisji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych. W dniach 5-15 kwietnia przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności senator Zbigniew Romaszewski wziął udział w pracach sesji związanych z promocją praw człowieka oraz problematyką łamania praw człowieka.

* * *

15 kwietnia br. prezydent Węgier Arpad Göncz złożył wizytę w Senacie RP. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałkowie - Andrzej Chronowski, Donald Tusk i Tadeusz Rzemykowski oraz senatorowie - Kazimierz Kleina, Krzysztof Majka i Krzysztof Piesiewicz.

Rozmowa niemal w całości dotyczyła literatury. Ani razu nie padło słowo "stabilizacja, pogłębianie, zacieśnienie" - żartował prezydent A. Göncz, który od lat jest znany jako tłumacz literatury anglo-amerykańskiej. Sam też jest autorem kilku dramatów, opowiadań, powieści.

"Mówi się, że w polityce nie opłaca się być wrażliwym, jak Pan to godzi, będąc także pisarzem" - zapytano A. Göncza. "Jestem dyletantem politykiem i prawdopodobnie takim pisarzem" żartował prezydent.

"Jest Pan bardzo poważany na Węgrzech i myślę, że wynika to także z pańskiej wrażliwości pisarza" - powiedziała marszałek A. Grześkowiak.

Prezydent A. Göncz podkreślił, że na Węgrzech odzywają się czasami sentymenty za dawnymi czasami, państwem opiekuńczym. Sam też w pewnym sensie z tego korzystał - z dotacji państwowych tłumaczono jego książki.

Prezydent przyznał rację senatorowi K. Piesiewiczowi, że okres niewoli był łatwiejszy do opisywania niż wolność. "Dziś mogę krzyczeć na środku ulicy, ale czy ktoś mnie posłucha?" - spytał.

* * *

15 kwietnia br. ambasador RFN Johannes Bauch złożył kurtuazyjno-roboczą wizytę marszałek Alicji Grześkowiak.

* * *

15 kwietnia br. ambasador Ludowej Republiki Bangladeszu Humayun A. Kamal złożył wizytę kurtuazyjną wicemarszałkowi Tadeuszowi Rzemykowskiemu.


Diariusz Senatu RP: spis treści, następny fragment, poprzedni fragment