Diariusz Senatu RP: spis treści, następny fragment, poprzedni fragment


UCHWAŁY PREZYDIUM SENATU

UCHWAŁA NR 23

PREZYDIUM SENATU
z dnia 26 marca 1998 r.

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych zlecanych
Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe (Dz.U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 i Nr 133, poz. 685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 i Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621, Nr 139, poz. 647 oraz z 1997 r., Nr 54, poz.348, Nr 79, poz.484, Nr 121, poz.770, Nr 123, poz. 775 i 778, Nr 133, poz. 883, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1997 r. w sprawie zlecania zadań państwowych jednostkom niepaństwowym oraz wykazu tych zadań (Dz.U. Nr 94, poz.573) uchwala się co następuje:

§ 1.

  1. Rozszerza się zadania państwowe zlecane Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r., określone w załączniku do uchwały nr 20 Prezydium Senatu z dnia 18 marca 1998 r. w sprawie zlecenia zadań państwowych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r.
  2. Rozszerzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zadania państwowe, określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 1998 r. na realizację zadań, określonych w załączniku do niniejszej uchwały w wysokości 53.165 ,- zł.

§ 3.

W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio przepisy uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU
Alicja GRZEŚKOWIAK

Załącznik do uchwały nr 23
Prezydium Senatu RP
z dnia 26 marca 1998 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych do wykonania Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 1998 r.

1.

Dofinansowanie opłat związanych z dzierżawą nadajnika radiowego dla Radia Znad Wilii


51.450 zł

2.

Dofinansowanie organizacji konkursu plastycznego dla dzieci polonijnych ogłoszonego przez Ogólnokrajowy Samorząd Mniejszości Polskiej na Węgrzech z okazji 150 rocznicy Wiosny

1.715 zł

   

---------------

Razem:

 

53.165 zł


Diariusz Senatu RP: spis treści, następny fragment, poprzedni fragment