Diariusz Senatu RP: spis treści, następny fragment


POSIEDZENIA PREZYDIUM SENATU

26 marca br. odbyło się 22. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium zaakceptowało wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w zakresie inwestycji przeznaczonych na cele polonijne, zleconych przez Kancelarię Senatu RP.

Wniosek Społecznego Centrum Pomocy Polakom z Kazachstanu o dotację na zakup domu z przeznaczeniem na utworzenie "Domu Zesłańca" dla Polaków z Kazachstanu został odrzucony. Tego typu inwestycje leżą w gestii Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Prezydium przychylnie rozpatrzyło prośbę Czesława Okińczyca, prezesa Radia "Znad Wilii", o pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dwóch nadajników (jeden jest własnością radia, drugi dzierżawiony), niezbędnych do funkcjonowania Radia "Znad Wilii".

Prezydium przyznało kwotę 500 USD na nagrody w konkursie plastycznym dla dzieci polonijnych, organizowanym przez Ambasadę RP w Budapeszcie przy udziale Ogólnokrajowego Samorządu Mniejszości Polskiej na Węgrzech.

Prezydium odrzuciło wniosek Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki o dotację na opracowanie wersji rosyjskiej podręcznika "Uczmy się polskiego" i kaset wideo. Zadanie takie leży w gestii MEN-u lub Fundacji im. Goniewicza.

Omówiono trzy wnioski Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie <<Pomost>>". Wniosek dotyczący pomocy w realizacji filmu i opracowania oraz wydania folderu "Polacy - Wilno i Rejon Wileński" został odrzucony, pozostałe wnioski, dotyczące pomocy humanitarnej i kulturalnej dzieciom polskim w płn. Kazachstanie i w Jekaterynburgu oraz pomocy humanitarnej dla polskich stowarzyszeń w Gruzji i Abchazji, zadecydowano przesłać do Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą. Mogą one zostać rozważone po uzyskaniu konkretnych informacji. Zaznaczono jednocześnie konieczność zobowiązania, w tym wypadku fundacji, do wyraźnego podania źródła uzyskanej dotacji - w razie jej otrzymania.

Wniosek Racławickiego Towarzystwa Kulturalnego o dofinansowanie na pokrycie kosztów podróży do USA przedstawicieli towarzystwa na spotkania z Polonią Amerykańską został odrzucony. Przyznano natomiast fundusz w wys. 3000 zł na nagrody dla laureatów X Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Artystycznej o tematyce kościuszkowskiej, jaki Racławickie Towarzystwo Kulturalne zorganizuje w tym roku i które może wręczyć w imieniu Senatu senator Krzysztof Lipiec.

Wniosek Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP o dotację na organizację wyjazdu 50 młodych Polaków ze Wschodu na IX Europejskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej w Turynie na przełomie kwietnia i maja br. postanowiono przekazać do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".

Prezydium odrzuciło wniosek o dofinansowanie II Szachowego Turnieju Polonijnego, jaki Wojewódzka Federacja Sportu w Lublinie planuje zorganizować w dniach 3-9 kwietnia br. w Nałęczowie.

Nie uzyskał akceptacji wniosek Konwentu Porozumienia Polsko-Białoruskiego, w którym zwrócono się do Prezydium Senatu z prośbą o dotację na pokrycie kosztów pobytu w Polsce 1000 dzieci pochodzenia polskiego dotkniętych katastrofą w Czarnobylu. Tego typu pomoc leży w gestii "Wspólnoty Polskiej" i MEN-u.

Prezydium wyraziło zgodę na nieodpłatne udostępnienie środka transportu do przewiezienia 16 aktorów Teatru Adekwatnego, którzy wraz z ks. Janikiem będą uczestniczyć w akcji charytatywnej "Serce sercu" w Wilnie, Podbrodziu i Święcajnach w dniach 2-5 kwietnia br.

Przewodniczący Senatu Republiki Włoskiej Nicola Mancino wystosował zaproszenie dla marszałek Alicji Grześkowiak do złożenia wizyty we Włoszech, w ostatniej dekadzie kwietnia br. Termin ten powinien ulec przesunięciu z uwagi na przewidywaną wizytę premiera Buzka we Włoszech w dniach 15-17 kwietnia. Skład delegacji towarzyszącej marszałek A. Grześkowiak - do ustalenia.

Wpłynęła prośba przewodniczącego Rady Administracyjnej Międzynarodowego Instytutu na rzecz Demokracji o podwyższenie składki rocznej na rzecz instytutu. Dotychczas Senat i Sejm wpłacały po 10 000 FF rocznie (każda izba). Prezydium stałej delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zaproponowało podwyższenie składki przez Sejm do 17 000 FF. Propozycja została przekazana do akceptacji Prezydium Sejmu. Prezydium Senatu zaznaczyło, iż gwoli sprawiedliwości Sejm powinien płacić więcej niż Senat. Stwierdzono, iż składka będzie wynosić 12.000 FF.

* * *

1 kwietnia br. odbyło się 23. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium odrzuciło wniosek Fundacji "Polonia" o dofinansowanie IV Światowej Konferencji Gospodarczej Polonii, jaką fundacja planuje zorganizować w Warszawie w dniach 20-21 czerwca br.

Nie wyrażono zgody na sfinansowanie opracowania i wydania drukiem dalszych tomów (III - VI) pamiętników pt. "Zachodnie losy Polaków", o co zwróciło się Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze "Stopka" w Łomży. "Stopka" może samodzielnie wystąpić do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska o środki na realizację tego zadania z dotacji Kancelarii Senatu, jakie "Wspólnota" otrzymała w 1998 r. Może też wystąpić z prośbą o dofinansowanie do MEN-u, Ministerstwa Kultury i Sztuki.

Prezydium rozpatrzyło wniosek o przyznanie dotacji na realizację programu - VI Światowe Forum Mediów Polonijnych - Tarnów, Krynica, Warszawa ’98. Przyznano 20.000 zł, czyli 50% kwoty, o jaką forum wystąpiło. Marszałek Alicja Grześkowiak wysunęła sugestię zmiany w następnym roku miejsca organizacji Światowego Forum Mediów Polonijnych. Stwierdzono również, iż w programie powinno znaleźć się wystąpienie na temat roli Senatu RP w opiece nad Polonią.

Prezydium nie zaakceptowało wniosku Towarzystwa im. Marii Konopnickiej o sfinansowanie wydatków związanych z wyjazdem zespołu artystycznego (3 osoby) z programem patriotycznym "Nie rzucim ziemi skąd nasz ród" do Estonii w maju br.

Odrzucono wniosek Fundacji Kultury Wsi o dotację na pokrycie kosztów produkcji i dystrybucję do polonijnych zespołów folklorystycznych kaset wideo "Tańce Polskie - Śladami Oskara Kolberga". Prezydium stwierdziło, że racjonalniejszym i społecznie użyteczniejszym wydaniem pieniędzy jest zakupienie strojów ludowych dla zespołów polonijnych, o co zespoły takie proszą, niż kaset wideo.

Wniosek Stowarzyszenia Pomocy Polakom ze Wschodu z Koszalina o przyznanie funduszy na prowadzenie pomocy dla Polaków z Kazachstanu postanowiono przesłać do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska"

Prezydium omówiło wniosek Fundacji Młodej Polonii o dotację na zorganizowanie Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego dla środowisk polonijnych i na nagrody dla laureatów. Zgodzono się na ufundowanie nagród.

Wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" o przekazanie za pośrednictwem fundacji dotacji dla poszczególnych tytułów prasowych i rozgłośni radiowych polskojęzycznych na Wschodzie został odłożony.

Prezydium podzieliło stanowisko Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich odnośnie do wykładni Regulaminu Senatu w sprawie sposobu procedowania na posiedzeniach komisji. O wykładnie wystąpił senator Piotr Ł.J. Andrzejewski.

Przyjęto do wiadomości opinię Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich w sprawie skierowanej do komisji przez prezydium, dotyczącej oświadczenia senatora Zbigniewa Kulaka wygłoszonego na szóstym posiedzeniu Senatu, 23 stycznia br.

Wicemarszałkowie Senatu Tadeusz Rzemykowski i Donald Tusk przekazali podziękowanie od delegacji Senatu Chorwacji za tak dobre przygotowanie wizyty ze strony Kancelarii Senatu (także Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku).


Diariusz Senatu RP: spis treści, następny fragment