Diariusz Senatu RP: spis treści, następny fragment, poprzedni fragment


Z PRAC KOMISJI SENACKICH

17 lutego 1998 r.

Senatorowie z Komisji Kultury i Środków Przekazu spotkali się z przedstawicielami poselskiej Komisji ds. Środków Przekazu Republiki Czeskiej.

Podczas posiedzenia dyskutowano o problemach związanych z kulturą i jej upowszechnianiem w Polsce i Czechach.

W dyskusji członkowie obu komisji podkreślali, że problemy związane z upowszechnianiem kultury są w Polsce i Czechach bardzo podobne. W obu krajach kultura jest niedofinansowana. W opinii parlamentarzystów, najlepszym rozwiązaniem tego problemu byłoby zachowanie mecenatu państwa nad kulturą, przy jednoczesnym stworzeniu możliwości wspierania jej ze źródeł pozabudżetowych.

W Republice Czeskiej wydatki budżetu państwa na kulturę stanowić będą w 1998 r. 0,75% ogółu wydatków budżetowych. Troską parlamentarzystów jest to, by nakłady te zostały zwiększone w ciągu najbliższych 5 lat do 1%, zgodnie z normami Unii Europejskiej. Jedną z propozycji dofinansowania kultury jest powołanie państwowego funduszu, gromadzącego środki pochodzące ze sprzedaży różnego rodzaju wytworów kultury (np. książki, prace plastyczne), które obciążone byłyby niewielkim podatkiem. System taki funkcjonuje z powodzeniem m.in. w Holandii i Belgii.

W Czechach funkcjonuje Państwowy Fundusz Kinematografii, wspierający produkcję filmową. Około 35 mln koron rocznie na finansowanie kinematografii wpływa z tytułu praw autorskich z dzieł wyprodukowanych przed 1989 r. Nie jest to duża kwota zważywszy na fakt, że np. budżet jednego tylko filmu "Kola" wynosił 45 mln koron. Jedną z propozycji dofinansowania rodzimej produkcji filmowej jest wprowadzenie modelu francuskiego, czyli pobierania na ten cel 5% wpływów od telewizyjnych stacji komercyjnych.

W przygotowaniu młodego odbiorcy do aktywnego korzystania z dóbr kultury duże znaczenie ma zwłaszcza jeden z trzech ogólnokrajowych publicznych programów radiowych o wybitnie kulturalnym charakterze oraz II program telewizji publicznej - stwierdzili czescy parlamentarzyści.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Ustawodawcza nie zgłosiła zastrzeżeń do rozpatrywanej ustawy o uznaniu stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych nadanych przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego.

Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła także ustawę o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

W dyskusji najwięcej wątpliwości senatorów wzbudził art. 1 pkt 2 ustawy nowelizującej, dotyczący stworzenia podstawy prawnej do wykonywania przez gminne ośrodki pomocy społecznej zadań z zakresu przyznawania i udzielania doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej dla kombatantów i ich rodzin.

W związku z pozostałymi wątpliwościami odnoszącymi się do niespójności przyjętego rozwiązania z innymi ustawami Komisja Ustawodawcza postanowiła zaproponować Senatowi następującą zmianę brzmienia art. 1 pkt 2 litera "a":

"Pomoc, o której mowa w ust. 1, przyznają i udzielają jej wojewódzkie zespoły pomocy społecznej. Dyrektor wojewódzkiego zespołu pomocy społecznej może zawierać z poszczególnymi gminami porozumienia, na mocy których gminne ośrodki pomocy społecznej będą uprawnione do przyznawania i udzielania pomocy pieniężnej, o której mowa w ust. 1. W przypadkach osób pobierających rentę inwalidy wojennego pomoc tę przyznają i udzielają jej Związek Inwalidów Wojennych i Związek Ociemniałych Żołnierzy RP".

Komisja Ustawodawcza zgłosiła także poprawkę do art. 1 pkt 5 ustawy nowelizującej.

Na sprawozdawcę komisji wybrano senatora Mariana Cichosza.

Do stanowiska Komisji Ustawodawczej zgłoszono wnioski mniejszości, których sprawozdawcami będą senatorowie Wiesław Chrzanowski i Ryszard Jarzembowski.

19 lutego 1998 r.

Senatorowie z Komisji Nauki i Edukacji Narodowej spotkali się z ministrem edukacji narodowej Mirosławem Handkem. Podczas posiedzenia minister przedstawił zamierzenia resortu i założenia przygotowywanej reformy oświatowej.

Minister M. Handke stwierdził, że wprowadzenie reformy systemu edukacji wymaga pieniędzy i zmian legislacyjnych. Zdaniem ministra, konieczna jest nowelizacja ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela oraz nowa ustawa o szkolnictwie wyższym.

Minister poinformował również senatorów, że resorty edukacji i finansów stworzyły wspólny zespół, którego zadaniem będzie obliczenie kosztów edukacji i strat dla gospodarki wynikających z niedostatecznego wykształcenia społeczeństwa. "Zespół postara się również opracować różne sposoby finansowania oświaty. Bez większych pieniędzy wprowadzenie reformy jest niemożliwe" - stwierdził M. Handke.

W opinii ministra M. Handkego, do wprowadzenia reformy konieczne są zmiany w ustawie o systemie oświaty. Nowelizacja musi wprowadzić nową strukturę systemu edukacji (wprowadzenie trójstopniowego podziału na szkołę podstawową, gimnazjum i liceum) i system akredytacji, dzięki któremu będzie można kontrolować jakość kształcenia.

Konieczne jest również wprowadzenie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. M. Handke poinformował, że już powołano grupę ekspertów, którzy przygotują jej projekt. Nowa ustawa powinna wprowadzić wielostopniowy, elastyczny system kształcenia na poziomie wyższym. MEN proponuje studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie.

Zdaniem M. Handkego, najtrudniejsza będzie zmiana Karty Nauczyciela. "Karta powinna być ogólną deklaracją o prawach i przywilejach nauczyciela. Szczegółowe unormowania powinny znajdować się w układzie zbiorowym zawieranym z pracodawcą" - uważa M. Handke. Jego zdaniem, największe trudności będą z przekonaniem nauczycieli do zróżnicowania płac. "Nauczyciele muszą zarabiać więcej, ale płace muszą być zróżnicowane i zależeć od m.in. kwalifikacji, stażu pracy, zdolności. Najlepsi powinni dostać 2-3-krotną podwyżkę, inni tylko o 10-20%. Płace muszą motywować do dobrej pracy" - stwierdził minister edukacji narodowej.

* * *

Podczas swego posiedzenia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi omówiła przygotowania do debaty senackiej na temat integracji europejskiej.

Przewodniczący komisji senator Józef Frączek przedstawił podstawowe tezy swojego wystąpienia podczas debaty. Omówił także poprawki, jakie zgłosi do projektu uchwały w sprawie zadań stojących przed Polską w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia negocjacji o członkostwo w Unii Europejskiej.

Podczas posiedzenia senator Jadwiga Stokarska proponowała odłożenie senackiej debaty integracyjnej. W opinii senator, problemy związane z integracją są zbyt złożone i wymagają znacznie więcej czasu na przygotowanie się do rzetelnej o nich dyskusji.

20 lutego 1998 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich rozpatrzyła następujące wnioski: senatora Mariana Jurczyka - w sprawie odwołania go ze składu Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą, senatora Marcina Tyrny - w sprawie odwołania go ze składu Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą oraz powołania go do składu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, senatora Mariana Żenkiewicza - w sprawie odwołania go ze składu Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

W wyniku dyskusji komisja postanowiła przedłożyć Senatowi na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu projekt uchwały zgodnie z wnioskami senatorów.

Na sprawozdawcę wniosku komisji w tej sprawie w czasie obrad plenarnych Senatu komisja powołała senatora Ireneusza Zarzyckiego.

* * *

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych rozpatrzono ustawę o zasadach użycia sił zbrojnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 r.

Senatorowie wysłuchali przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej i Kancelarii Prezydenta.

W wyniku dyskusji senatorowie postanowili nie zgłaszać zastrzeżeń do rozpatrywanej ustawy i w głosowaniu uzyskała ona poparcie połączonych komisji.

Poprawki do ustawy zgłosił senator Wiesław Pietrzak, nie uzyskały one jednak poparcia komisji i zostaną przedstawione Senatowi we wniosku mniejszości.


Diariusz Senatu RP: spis treści, następny fragment, poprzedni fragment