Diariusz Senatu RP: spis treści, następny fragment


POSIEDZENIA PREZYDIUM SENATU RP

25 lutego br. odbyło się 17. posiedzenie Prezydium Senatu RP.

Prezydium rozważyło sprawę wyboru kandydatów do Rady Ochrony Pracy. Kadencja obecnej rady upływa w lipcu, jej członków powołuje Prezydium Sejmu m.in. spośród posłów i senatorów obecnej kadencji. Zgłoszone zostały trzy kandydatury senatorów: senatora Stefana Konarskiego, senator Genowefy Ferenc oraz senatora Mariana Jurczyka. Ponieważ w skład rady powinno wejść 2 senatorów, prezydium ustaliło zasadę reprezentacji według wielkości klubów. Zostali zatem wybrani senatorowie S. Konarski z klubu AWS i Genowefa Ferenc z klubu SLD (jeśli senator Zdzisław Jarmużek, wybrany do rady w III kadencji, złoży pisemną rezygnację).

Prezydium dokonało wstępnej analizy wniosku Lubelskiego Klubu Polonijnego o dotację na 1998 r. na kontynuację wydawania "Forum Polonijnego". Marszałek Alicja Grześkowiak wskazała, że Senat nie może być jedynym organem finansującym daną instytucję. Ponadto został zakwestionowany zwrot, używany przez Redakcję "Forum Polonijnego": "pod auspicjami Senatu" (z wnioskiem o użycie takiego sformułowania redakcja pisma wystąpiła do Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą w ubiegłej kadencji Senatu). Wniosek Lubelskiego Klubu Polonijnego został odłożony. Postanowiono powrócić do niego po przedstawieniu poszerzonej informacji na temat działalności Klubu Polonijnego, form i miejsc kolportażu, zasięgu pisma.

Analizując wniosek "Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Oręża Polskiego" odnośnie do sfinansowania przez Senat RP cokołu pomnika Czynu Zbrojnego Wychodźstwa Polskiego w Ameryce, marszałek A. Grześkowiak stwierdziła, że należy przekazać - obiecane już przez Prezydium Senatu III kadencji - fundusze w wysokości 80 tys. zł, które były zaplanowane w budżecie Kancelarii Senatu. O resztę środków stowarzyszenie winno wystąpić np. do ministerstwa, Kancelarii Prezydenta. Jednocześnie należy zobowiązać organizatorów przedsięwzięcia i budowniczych pomnika do wyraźnego zaznaczenia na pomniku faktu współfinansowania jego budowy przez Senat RP.

Prezydium omówiło problem dofinansowania "Dziennika Kijowskiego". W tej sprawie do szefa kancelarii podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski wystosował list, w którym sugerował pomoc temu periodykowi, przez zlecenie zadania Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie". Marszałek A. Grześkowiak zaznajomiła zebranych z notatką, jaka ukazała się w "Rzeczpospolitej", w której prezes fundacji informuje o sfinansowaniu, nie podając źródeł funduszy. Prezydium ustaliło, że powróci do tej sprawy, gdy zostaną rozważone dotacje na różne pisma polonijne.

W związku z informacją nadesłaną przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, dotyczącą terminu wyborów prezydenckich w Republice Armenii (16 marca br.), Departament Polityki Bezpieczeństwa MSZ zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości wysłania tam senatorów w charakterze tzw. obserwatorów długoterminowych. Prezydium przyjęło tę informację do wiadomości.

Omówiono stan przygotowań do wizyty delegacji Izby Wyższej Parlamentu Chorwacji. Marszałek A. Grześkowiak zaznaczyła, że skoro na czele delegacji stoi przewodnicząca Izby Wyższej Parlamentu Chorwacji, delegacja powinna być przyjęta przez premiera Jerzego Buzka, a nie tylko przez wicepremiera Janusza Tomaszewskiego, z którym planuje się roboczą dyskusję. Marszałek A. Grześkowiak zapytała, dlaczego w przedstawionym projekcie programu widnieje tylko KIK, skoro członków delegacji interesują formy działalności organizacji katolickich. Tymczasem szerszy obraz takiej działalności daje "Stowarzyszenie Rodzina Rodzin" czy "Akcja Katolicka".

Prezydium rozważyło następnie prośbę senatora Władysława Bartoszewskiego, przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, o wyrażenie zgody na wyjazd delegacji komisji 11-13 marca br. do Drezna i Bonn, na zaproszenie przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych Bundesratu, a zarazem premiera rządu prof. Kurta Biedenkopfa. Marszałek A. Grześkowiak zauważyła niepokojącą tendencję niektórych komisji do obradowania za granicą. Wyraziła swój sprzeciw wobec stałych wymian komisji. Jak stwierdziła marszałek A. Grześkowiak, Senat i jego komisje obradują w kraju, obrady zagraniczne zaś mogą się odbywać tylko w wyjątkowej sytuacji. Prezydium ustaliło ostatecznie, że względy finansowe zmuszają do ograniczeń wyjazdowych, w odniesieniu zaś do Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej prezydium wyraziło zgodę, ale tylko na jeden wyjazd w tej kadencji (najwyżej 3 osoby oraz przewodniczący komisji).


Diariusz Senatu RP: spis treści, następny fragment