Prace komisji

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Komisja została ustanowiona uchwałą Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu z dnia 20 listopada 2008 r.

Przedmiotem działania komisji są system finansowy państwa (w tym polityka pieniężna, dochody i wydatki budżetu państwa, fundusze celowe, kontrola skarbowa), rachunkowość, prawo dewizowe, funkcjonowanie rynku finansowego (w tym bankowość, ubezpieczenia, fundusze inwestycyjne, papiery wartościowe)