Poprzednia część, następna część, spis treści


Z prac komisji senackich

17 lipca 2008 r.

Podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych rozpatrzono ustawę o upoważnieniu Prezydenta RP do złożenia oświadczenia o uznaniu jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Ustawę przedstawili wicedyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Krzysztof Kocel i sędzia Cezary Dziurkowski z Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jak stwierdzili, upoważnienie prezydenta do złożenia oświadczenia o uznaniu jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich umożliwi polskim sądom wszystkich instancji korzystanie z procedury orzeczenia wstępnego tego trybunału w zakresie tzw. trzeciego filaru, a więc m.in. w sprawach karnych. Orzeczenie TSWE ma charakter wykładni aktów europejskich lub potwierdza ich ważność. Istnieje również możliwość skorzystania w wyjątkowych wypadkach z tzw. pilnej procedury uzyskiwania orzeczeń, co znacznie przyspiesza orzekanie i nie powoduje przedłużania procedur procesowych w Polsce. Sądy zadają pytania w języku polskim i nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu zapytań skierowanych do TSWE.

Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które nie zgłosiło do ustawy sejmowej żadnych uwag o charakterze legislacyjnym.

W dyskusji, w której głos zabrali senatorowie Włodzimierz Cimoszewicz i Janusz Rachoń, pytano m.in. o formę uchwalenia ustawy, język zapytań do TSWE oraz ewentualne koszty związane z procedurą.

W głosowaniu, na wniosek senatora Leona Kieresa, Komisja Spraw Zagranicznych opowiedziała się za przyjęciem ustawy sejmowej bez poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Włodzimierza Cimoszewicza.

W drugim punkcie porządku dziennego rozpatrywano ustawę o ratyfikacji Porozumienia między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowień Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Protokołu z 2001 roku do Konwencji, podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 roku.

Założenia przedmiotowego porozumienia omówili wicedyrektor K. Kocel z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i sędzia w Departamencie Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Sprawiedliwości Sławomir Buczma. Jak poinformowali, ratyfikacja porozumienia pozwoli na rozszerzenie na obszar Islandii i Norwegii zakresu stosowania unijnej Konwencji Europejskiej o Pomocy w Sprawach Karnych z 2000 r. Dla Polski ma to istotne znaczenie ze względu na dużą liczbę obywateli polskich przebywających w tych krajach, szczególnie w Islandii. Ratyfikacja pozwoli także na ujednolicenie i uproszczenie procedur oraz na stosowanie szczególnych metod współpracy w zakresie pomocy prawnej w sprawach karnych.

Do sejmowej ustawy ratyfikacyjnej żadnych uwag nie zgłosiło senackie biuro legislacyjne.

W głosowaniu, na wniosek senatora L. Kieresa, Komisja Spraw Zagranicznych postanowiła jednomyślnie zarekomendować Senatowi przyjęcie sejmowej ustawy ratyfikacyjnej bez poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora L. Kieresa.

W drugiej, zamkniętej części posiedzenia senatorowie spotkali się z ambasadorami Polski w Austrii i Albanii - Jerzym Margańskim i Ireną Tatarzyńską.

* * *

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Spraw Unii Europejskiej zapoznali się z informacją na temat przygotowań Rządu do polskiej Prezydencji w Radzie UE w 2011 r.

Informację przedstawił sekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Mikołaj Dowgielewicz - pełnomocnik rządu ds. koordynowania przygotowań i przeprowadzenia prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Jak zapowiedział, rządowy projekt przygotowań do polskiej prezydencji w UE, która przypada w II połowie 2011 r., zostanie przedstawiony w październiku br. "W tej chwili najważniejszym zadaniem jest przygotowanie całościowego rządowego programu przygotowań do przewodnictwa. Ten program mamy zamiar przedstawić w połowie października do akceptacji Komitetowi Europejskiemu Rady Ministrów, a w konsekwencji samej Radzie Ministrów" - powiedział senatorom.

M. Dowgielewicz przedstawił również senatorom rządowy kalendarz przygotowań do objęcia przez Polskę przewodnictwa w Unii. Jak poinformował, jeszcze w tym roku zostanie rozpoczęty cykl szkoleń centralnych i sektorowych dla urzędników administracji publicznej, którzy bezpośrednio będą zaangażowani w obsługę polskiej prezydencji.

"W 2009 r. chcemy określić cele i priorytety prezydencji. Chcemy, by ta debata o celach była debatą publiczną, aby w ten proces było zaangażowane szerokie gremium społeczne, w którym chcielibyśmy wykorzystać potencjał intelektualny ośrodków akademickich i analitycznych, które mamy w Polsce" - mówił szef UKIE.

Początek 2010 r. ma być poświęcony selekcji i przygotowaniu kadr. Jak podkreślił minister, wówczas zapadną również decyzje dotyczące wstępnego terminarza i programu prezydencji, ustalenia harmonogramu wydarzeń towarzyszących oraz określone zostaną miejsca, w których odbędą się wydarzenia prestiżowe, tj. spotkania Rady Europejskiej.

Podkreślił, że intencją rządu jest, aby selekcja regionów czy miast Polski, które mogłyby gościć wydarzenia prezydencji, była procesem jak najbardziej przejrzystym i korzystnym dla naszego kraju. Przyznał, że dużym wyzwaniem będzie znalezienie odpowiednich miejsc, w których mogłyby odbyć się wydarzenia związane z przewodnictwem w UE, bo - jak dodał - w Polsce, a szczególnie w Warszawie, nie ma centrum konferencyjnego wysokiej klasy.

Zdaniem M. Dowgielewicza, 2010 r. będzie momentem kluczowym, jeśli chodzi o mającą nastąpić polską prezydencję, gdyż w tym czasie trzeba będzie uzgodnić z nową Komisją Europejską na podstawie naszych priorytetów program legislacyjny. Wiosną 2011 r. planowane jest przejęcie przez Polskę obowiązków przewodnictwa w Komitecie Budżetowym Rady UE. "Będzie to czas bardzo kluczowy, w którym będziemy przejmować bieżące obowiązki od prezydencji węgierskiej oraz będziemy pracować nad promocją Polski i uruchomieniem strony internetowej" - zaznaczył szef UKIE. Jak podkreślił, przewodnictwo w Unii jest znakomitą okazją do promowania Polski w Europie. "Bardzo ważne jest, aby nasza prezydencja pokazała Polskę jako nowoczesny, europejski kraj pełen aktywnych i dynamicznych ludzi" - dodał.

W drugim punkcie porządku dziennego Komisja Spraw Unii Europejskiej przyjęła plan pracy w ramach projektu pilotażowego COSAC, dotyczącego kontroli zasady pomocniczości
i proporcjonalności na przykładzie projektu dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną [COM (2008)426]:

 • Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej - 17 lipca br.

- omówienie procedur związanych z kontrolą w parlamentach narodowych przestrzegania zasady pomocniczości i proporcjonalności,

- przyjęcie planu pracy,

- wskazanie komisji branżowych opiniujących projekt dyrektywy - Komisja Praw Człowieka i Praworządności,

- wyznaczenie ekspertów (termin przygotowania opinii - 4 sierpnia br.) - dr Anna Śledzińska-Simon, Dolnośląska Wyższa Szkoła Kształcenia Kadr, prawo europejskie, prawa człowieka,

- wyznaczenie senatora sprawozdawcy - senator Tadeusz Gruszka.

 • Wspólne posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności - 6 sierpnia br.

- wysłuchanie opinii przedstawicieli ministerstwa oraz UKIE,

- wysłuchanie opinii ekspertów komisji,

- dokonanie oceny projektu dyrektywy,

- zgłoszenie wniosków.

 • Posiedzenie Komisji Spraw Unii Europejskiej bezpośrednio po wspólnym posiedzeniu komisji:

- przyjęcie opinii na podstawie zgłoszonych wniosków.

 • Przygotowanie raportu i przesłanie go do sekretariatu COSAC (do 4 września br.).
 • W wypadku uznania naruszenia zasady pomocniczości - przesłanie uzasadnionej opinii do Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego (do 4 września br.).

W kolejnym punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowano następujące projekty aktów prawnych UE.

Wnioski nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez komisję:

 • art. 6 ust. 1 - COM(2008) 344, 347, 351, 362, 365, 367, 369, 374, 376,
 • art. 6 ust. 4 - COM(2008) 382, 385, 410,
 • art. 8 ust. 1 - propozycja Rozporządzenia Rady przyznającego status nowego eksportera (NEPT) w ramach obowiązującego Rozporządzenia Rady 74/2004 nakładającego ostateczne cło wyrównawcze na przywóz bielizny pościelowej z bawełny pochodzącej z Indii.

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Spraw Unii Europejskiej podsumowano prezydencję słoweńską w Unii Europejskiej, zakończoną 30 czerwca br.

Obecny na posiedzeniu ambasador Słowenii Jozef Drofenik omówił realizację najważniejszych priorytetów przyjętych przez jego kraj podczas półrocznego przewodniczenia Wspólnocie. Z satysfakcją podkreślił, że Słowenii udało się zrealizować wszystkie założone cele, mimo iż prezydencja nie należała do najłatwiejszych ze względu na sytuację polityczną i kryzys wywołany irlandzkim wetem w sprawie Traktatu Lizbońskiego. Wiosenną sesję Rady Europejskiej zdominowała Strategia Lizbońska, a rozwiązania zaproponowane przez prezydencję słoweńską stały się podstawą dalszych działań. W tym czasie wybrano siedzibę Europejskiego Instytutu Technologicznego, porozumiano się w sprawie uruchomienia programu GALILEO - cywilnego systemu nawigacji satelitarnej, zainicjowanego przez Komisję Europejską i Europejską Agencję Kosmiczną oraz wejścia w życie programu EUROSTARS - strategii dla małych i średnich przedsiębiorstw, będącej efektem współpracy Komisji Europejskiej, sieci EUREKA oraz wszystkich państw członkowskich.

Ambasador J. Drofenik podkreślił znaczenie paktu klimatyczno-energetycznego oraz wypracowywanego w tym zakresie kompromisu między państwami członkowskimi. Za ważne sukcesy prezydencji słoweńskiej uznał stabilizację sytuacji na Bałkanach Zachodnich (w tym podpisanie paktów stabilizacyjnych z Serbią, Bośnią i Hercegowiną oraz uznanie niezależności Kosowa), a także polsko-szwedzki projekt Wschodniego Europartnerstwa w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Południowy wymiar polityki zagranicznej prezydencji słoweńskiej wyznacza z kolei inauguracja Roku Dialogu Międzykulturowego oraz ustanowienie Uniwersytetu Eurośródziemnomorskiego w Piranie (Słowenia). Najważniejsze polityczne szczyty przeprowadzone pod egidą Słowenii to szczyt UE-USA, UE-Japonia, UE-Federacja Rosyjska oraz UE-Ameryka Łacińska i Karaiby. Za osiągnięcia legislacyjne prezydencja słoweńska uznała wprowadzenie piątej swobody - swobodnego przepływu wiedzy oraz porozumienie o wspólnych standardach dotyczących readmisji nielegalnych imigrantów, a także porozumienie w sprawie czasu i warunków pracy osób zatrudnionych na czas określony.

Omawiając znaczenie prezydencji słoweńskiej dla Polski, sekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Mikołaj Dowgielewicz podkreślił wagę polsko-szwedzkiego projektu Wschodniego Europartnerstwa w kontekście rozwoju wschodniego kierunku unijnej polityki zagranicznej. Zdaniem ministra, ogromne znaczenie miał fakt ratyfikacji przez Polskę Traktatu Lizbońskiego wobec niezwykle aktywnej polityki prezydencji, która na skutek kryzysu wywołanego wynikiem referendum w Irlandii doprowadziła do kompromisowego rozwiązania, jakim będzie poświęcona temu problemowi październikowa sesja Rady Europejskiej. Za duży sukces uznał również niezwykle istotną dla polityki europejskiej stabilizację sytuacji na Bałkanach Zachodnich oraz podtrzymanie negocjacji akcesyjnych z Turcją i Chorwacją. Jako korzystne ocenił też kompromisowy projekt budżetu oraz podwyższenie kwot mlecznych w ramach wspólnej polityki rolnej.

Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali się z priorytetami rozpoczętej 1 lipca br. prezydencji Francji. Ambasador tego kraju w Polsce François Barry Delongchamps stwierdził, że Francja przejmuje przewodnictwo UE w trudnym momencie, przede wszystkim ze względu na nie najlepszą sytuację geopolityczną i gospodarczą w Europie i na świecie. Przypomniał, że rok 2009 jest rokiem wyborów europejskich i odnowienia instytucji UE. W tym kontekście Francja uznaje za podstawową kwestię rozwiązania kryzysu związanego z Traktatem Lizbońskim. Ambasador przedstawił w skrócie priorytety prezydencji francuskiej, zawarte w czterech głównych punktach dotyczących energii, klimatu, migracji i bezpieczeństwa. Pakiet klimatyczny zakłada ograniczenie co najmniej o 20% emisji gazów cieplarnianych do 2020 r., zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnych w konsumpcji energii w Unii Europejskiej do 2020 r. oraz poprawienie o 20% efektywności energetycznej do 2020 r. Założenia wspólnej polityki migracyjnej ma określić pakiet europejski dotyczący migracji i azylu. W kwestiach bezpieczeństwa europejskiego konieczna jest aktualizacja strategii z 2003 r. Prezydencja francuska myśli również o wypracowaniu podstaw nowej polityki rolnej, zapewniającej bezpieczeństwo żywnościowe i dbającej jednocześnie o środowisko naturalne. Polityka zagraniczna prezydencji francuskiej, którą zapoczątkowało powołanie Unii Śródziemnomorskiej, ukierunkowana jest na kraje basenu Morza Śródziemnego. Niemniej kierunek wschodni również będzie obecny, np. podczas szczytów UE-Ukraina i UE-Rosja. Ponadto program "Prezydencja w służbie obywateli" pozwoli ożywić kontakty z organizacjami pozarządowymi, także spoza UE, oraz promować szeroko rozumianą politykę kulturalną.

Sekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej M. Dowgielewicz podkreślił zbieżność stanowisk Polski i Francji w wielu dziedzinach, np. w kwestiach polityki rolnej, migracyjnej, obrony i bezpieczeństwa, a także budżetowych. Niemniej Polska podczas prezydencji francuskiej będzie musiała szukać kompromisów, szczególnie w wypadku pakietu klimatycznego. Naszym zadaniem będzie udowodnienie, że nie tylko ochrona środowiska jest priorytetem, ale też polityka społeczna i konkurencyjność gospodarki. Polska również będzie się starała, wspierając politykę zagraniczną prezydencji francuskiej, uświadamiać że kierunek wschodni jest równie istotny jak południowy, będący priorytetem Francji.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrywano ustawę o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej.

Senatorowie zapoznali się z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, w której zwrócono uwagę na specyficzny charakter sejmowej nowelizacji, wynikający ze zmian wprowadzanych w szeregu różnych ustaw. Przedstawiono także uwagi szczegółowe i propozycje poprawek.

Do opinii ustosunkował się podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniew Sosnowski.

W dyskusji senator Bohdan Paszkowski zgłosił wniosek o wprowadzenie poprawki do art. 27 nowelizacji, zmieniającego ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Negatywną opinię na jej temat wyrazili obecni na posiedzeniu przedstawiciele rządu.

W głosowaniu komisja odrzuciła poprawkę senatora B. Paszkowskiego. Poparto natomiast 3 zmiany zgłoszone przez senatora Mariusza Witczaka, zbieżne z opinią senackiego biura legislacyjnego. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w sprawie ustawy o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej wybrano senatora Władysława Dajczaka.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Przewodniczący komisji senator M. Witczak przypomniał, że Sejm uchwalił rozpatrywaną nowelizację na podstawie projektu senackiego wykonującego wyroki Trybunału Konstytucyjnego.

Poseł sprawozdawca Witold Gintowt-Dziewałtowski omówił zmiany wprowadzone do projektów senackich przez Sejm, zwracając uwagę m.in. na zastosowanie wyższej kary za niezłożenie w terminie oświadczenia majątkowego oraz przyjęcie zapisu dotyczącego wezwania osoby zobowiązanej do złożenia tego oświadczenia.

Senatorowie zapoznali się także z opinią senackiego biura legislacyjnego, które zaproponowało wprowadzenie poprawek do omawianej ustawy.

Propozycje zmian zgłosił także przedstawiciel Krajowego Biura Wyborczego Lech Gajzler.

W dyskusji senator W. Dajczak zwrócił się o uzasadnienie wykreślenia całego art. 24j, a nie, jak sugerował Trybunał Konstytucyjny, tylko ust. 3 tego artykułu.

Senator B. Paszkowski pytał o 14-dniowy termin wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Senator Janusz Sepioł podniósł kwestię proporcjonalności sankcji do wagi przewinienia oraz różnych sankcji dla posłów, senatorów, wójtów, radnych i osób pełniących funkcje publiczne na mocy zatrudnienia, które, zdaniem senatora, powinny być dla wszystkich jednakowe.

Odpowiadając na pytania i wątpliwości senatorów, poseł W. Gintowt-Dziewałtowski podkreślał, że różnica sankcji dotyczy osób pochodzących z wyboru i osób powołanych na stanowiska na podstawie zatrudnienia. Wyjaśniając przyczyny uchylenia art. 24j, zauważył, że omawiany przepis jest trudny do realizacji.

Senator W. Dajczak zaproponował poprawkę mającą na celu przywrócenie uchylonego art. 24j. Senator M. Witczak zgłosił natomiast zmiany zaproponowane przez Krajowe Biuro Wyborcze i senackie biuro legislacyjne.

W głosowaniu Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej odrzuciła poprawkę senatora W. Dajczaka, przyjęła natomiast 13 zmian postulowanych przez senatora M. Witczaka. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw wyznaczono senatora Ireneusza Niewiarowskiego.

22 lipca 2008 r.

Na swym posiedzeniu zebrała się Podkomisja "Przyjazne Państwo" w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawę skierowała do podkomisji Komisja Gospodarki Narodowej, która rozpatrywała sejmową nowelizację na swym posiedzeniu 9 lipca br. Zgłoszono wówczas szereg wniosków o charakterze legislacyjnym. Do proponowanych poprawek ustosunkował się, na prośbę przewodniczącego podkomisji senatora Kazimierza Kleiny, prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy. Następnie odbyła się dyskusja nad ustawą sejmową i zmianami zaproponowanymi przez senatorów z Komisji Gospodarki Narodowej. W głosowaniu podkomisja zaakceptowała 12 poprawek, które postanowiła zarekomendować Komisji Gospodarki Narodowej. Ustalono, że stanowisko podkomisji przedstawi senator K. Kleina.

* * *

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska rozpatrywali ustawę o zmianie ustawy o lasach.

Stanowisko rządu w sprawie nowelizacji sejmowej, uchwalonej na podstawie projektu poselskiego, przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Janusz Zaleski. Z przebiegiem prac legislacyjnych w Sejmie zapoznał senatorów poseł sprawozdawca Jerzy Gosiewski. Pozytywną opinię o ustawie wyraziło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Rozpatrywana nowela sejmowa zmierza do wydłużenia z 2 do 5 lat ustawowego okresu ponownego wprowadzenia roślinności leśnej (upraw leśnych) w lasach, w których drzewostan został usunięty lub zniszczony w wyniku szkód. W opinii ustawodawcy, obowiązujący obecnie dwuletni termin jest zbyt krótki i nie uwzględnia racjonalnych zabiegów hodowlanych i ochronnych. Uniemożliwia to stosowanie w lasach naturalnej metody ochrony przed szeliniakiem, polegającej na dwuletnim przelegiwaniu zrębu i wykorzystaniu naturalnych odnowień drzewostanu.

W głosowaniu, na wniosek senatora Jerzego Chróścikowskiego, Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska postanowiła jednomyślnie zaproponować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o lasach. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Wojciecha Skurkiewicza.

W drugim punkcie porządku dziennego rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Przyjęcie ustawy, uchwalonej przez Sejm z przedłożenia Rady Ministrów, rekomendował senatorom sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke. Jak poinformował wiceminister, nowelizacja zmierza do implementacji do prawa polskiego dyrektywy Rady 2006/2008/WE z 24 października 2006 r. w sprawie wymogów
w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób. Unijny dokument powinien być wdrożony przez państwa członkowskie do 1 maja br. i wejść w życie najpóźniej 1 sierpnia br. Ma to zapewnić na terytorium Polski bezpieczeństwo epizootyczne w zakresie chorób egzotycznych zwierząt wodnych i stworzyć warunki niezbędne do uzyskania statusu epizootycznego wolnego od danej choroby. Zaproponowane w projekcie rządowym rozwiązania poddano w Sejmie koniecznym modyfikacjom o charakterze techniczno-legislacyjnym na etapie pierwszego czytania.

Senatorowie zapoznali się także z opinią senackiego biura legislacyjnego, które zwróciło uwagę na nieścisłości w dwóch przepisach nowelizacji sejmowej. Zgłoszone wątpliwości wyjaśnił w dyskusji przedstawiciel resortu rolnictwa.

Rozpatrywana nowela nakłada obowiązek spełnienia wymagań weterynaryjnych na firmy zajmujące się chowem lub hodowlą zwierząt wodnych oraz rozrodem ryb. Przedsiębiorstwa zajmujące się hodowlą będą miały trzy miesiące od dnia wejścia w życie ustawy na spełnienie wymogów weterynaryjnych i uzyskanie zgody powiatowego lekarza weterynarii. Jeżeli nie dopełnią tego obowiązku, stracą prawo do prowadzenia działalności. To samo dotyczy zakładu przetwarzającego lub poddającego ubojowi zwierzęta wodne. Również hodowlane łowiska wędkarskie będą musiały uzyskać zgodę weterynarza i zostać zgłoszone.

Ustawa przewiduje także poszerzenie katalogu zwierząt, za które przysługuje hodowcy odszkodowanie z budżetu państwa w wypadku wystąpienia chorób zakaźnych. Będzie ono przysługiwało także właścicielom rodzin pszczelich.

Ponadto w nowelizacji znalazły się nowe zasady prowadzenia rejestru paszportów dla zwierząt wydanych przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne oraz zmiany zasad prowadzenia centralnego rejestru paszportów wydawanych przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną. Doprecyzowano również zasady finansowania z budżetu państwa zadań wykonywanych podczas zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Chodzi m.in. o umożliwienie finansowania wydatków z budżetu ministrów: spraw wewnętrznych i administracji oraz rolnictwa, ponoszonych przez zespoły kryzysowe, służby i inspekcje podległe innym ministrom lub samorządowi terytorialnemu.

Ponieważ w dyskusji senatorowie nie zgłosili żadnych poprawek, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska senator J. Chróścikowski zgłosił wniosek o przyjęcie jej bez poprawek. W głosowaniu komisja poparła tę propozycję i postanowiła zarekomendować Senatowi niewnoszenie zastrzeżeń do ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora J. Chróścikowskiego.

* * *

W pierwszym punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą rozpatrzono wnioski o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

O wysokości środków przeznaczonych na ten cel, pozostających aktualnie w dyspozycji Kancelarii Senatu, poinformował senatorów wicedyrektor Biura Polonijnego Romuald Łanczkowski. Przedstawił także opinię Kancelarii Senatu dotyczącą wniosków skierowanych do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, które były przedmiotem obrad Zespołu Finansów Polonijnych 14 lipca br.

W dyskusji senatorowie szczególną uwagę zwrócili na kwestię Fundacji Pomocy Wzajemnej "Barka" i przyczyn, które były powodem problemów z prawidłowym rozliczeniem finansowym jej dotychczasowej działalności.

Po rozpatrzeniu skierowanych przez szefa Kancelarii Senatu wniosków o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, złożonych przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych, komisja przyjęła jednogłośnie następującą opinię:

I. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

 • Małopolskie Forum Współpracy z Polonią w Tarnowie: XVI Światowe Forum Mediów Polonijnych Tarnów - Małopolska 2008. Całkowity koszt realizacji zadania - 420 005 zł, postulowana kwota dotacji - 85 000 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek.
 • Fundacja Kresowa "Semper Fidelis" we Wrocławiu: plener malarski Lwów - Karpacz -Wrocław 2008. Całkowity koszt realizacji zadania - 53 560 zł, postulowana kwota - dotacji 37 500 zł. Komisja zaproponowała, aby odrzucić wniosek.
 • Regionalna Rada Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Częstochowie: polonijna integracyjna gwiazdka na sportowo. Całkowity koszt realizacji zadania - 60 000 zł, postulowana kwota dotacji - 30 000 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek, dotację zmniejszyć jednak do kwoty 22 000 zł.
 • Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" w Poznaniu: sieć centrów integracji migrantów zarobkowych. Całkowity koszt realizacji zadania - 8 100 895,35 zł, postulowana kwota dotacji - 6 838 395,35 zł. Komisja zaproponowała, aby odrzucić wniosek.
 • Fundacja Odnowy Ziemi Noworudzkiej w Nowej Rudzie: wyjazd edukacyjno-poznawczy "Z Lidy na Ziemię Kłodzką". Całkowity koszt realizacji zadania - 39 925 zł, postulowana kwota dotacji - 24 200 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek.
 • Fundacja "Willa Polonia" w Lublinie: wydanie dzieła zbiorowego (II tom) "Papież Słowianin - zwiastun nadziei". Całkowity koszt realizacji zadania - 50 000 zł, postulowana kwota dotacji - 40 000 zł. Komisja zaproponowała, aby odrzucić wniosek.
 • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: media polskie na Wschodzie - "Gazeta Wołyńska". Całkowity koszt realizacji zadania - 92 000 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek, ale dotację zmniejszyć do kwoty 55 170 zł.

Podczas swojego posiedzenia Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą omówiła także projekty internetowych szkół nauczania języka polskiego.

Wicedyrektor R. Łanczkowski zapoznał senatorów z opinią Kancelarii Senatu na temat dwóch projektów przedstawionych przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": "Projekt Edukacyjny - Polonijna Szkoła Internetowa" i "Profesor Smok i przyjaciele" oraz projektu Fundacji "Semper Polonia" - "Internetowa Szkoła Języka Polskiego", skierowanych do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, które były przedmiotem obrad Zespołu Finansów Polonijnych 16 czerwca br. Jak poinformował, zespół uznał, że uruchomienie Internetowej Szkoły Języka Polskiego powinno być współrealizowane przez różne ośrodki władzy państwowej, przy eksperckim zaangażowaniu placówek naukowych. Senat nie może być jedynym patronem i sponsorem omawianego projektu.

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji komisja jednogłośnie poparła negatywną opinię Kancelarii Senatu dotyczącą przedstawionych projektów.

Na zakończenie posiedzenia senator Roman Ludwiczuk zwrócił się do przedstawiciela senackiego biura polonijnego o wyjaśnienie procedury kwalifikowania wniosków kierowanych przez zagraniczne organizacje polonijne do współpracujących z Senatem fundacji i stowarzyszeń - organizacji pożytku publicznego - działających na rzecz Polonii i Polaków za granicą. Wicedyrektor R. Łanczkowski wyjaśnił, że zgodnie z obowiązującym prawem Senat nie może bezpośrednio wspierać finansowo projektów zgłaszanych przez podmioty zagraniczne, polonijne organizacje działające za granicą mają natomiast pełną dowolność w wyborze polskich organizacji pozarządowych funkcjonujących na podstawie prawa polskiego, które, współpracując z Senatem, realizują misję pomocy Polonii i Polakom za granicą.

* * *

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Gospodarki Narodowej w celu rozpatrzenia ustawy o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw.

Przyjęcie ustawy, uchwalonej przez Sejm z przedłożenia rządowego, rekomendowała senatorom wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzata Kozak. Jak poinformowała, nowelizacja zmierza do zniesienia centralnego organu administracji państwowej - Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, a także wprowadza zmiany porządkujące system prawny po zniesieniu tego urzędu. Zdaniem projektodawców, ma to usprawnić realizację zadań przez inspekcję handlową i przyczynić się do istotnego zmniejszenia biurokracji, a także ograniczyć czas przepływu informacji, co pozwoli na skoncentrowanie się na działaniach merytorycznych.

Ustawa stanowi, że majątek, należności i zobowiązania, prawa i obowiązki wynikające z umów i porozumień zawartych przez GIIH, a także prowadzone postępowania zostaną przejęte przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przewidziano, że osoby zajmujące stanowiska Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, jego zastępcy, dyrektora biura, zastępcy oraz kierownika laboratorium kontrolno-analitycznego wejdą z dniem likwidacji GIIH do państwowego zasobu kadrowego, a w związku z przejęciem przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów spraw, którymi zajmował się GIIH, i laboratoriów jemu podlegających, jest uzasadnione stworzenie możliwości wykorzystania tego potencjału osobowego przez UOKiK.

Senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które nie zgłosiło żadnych uwag o charakterze legislacyjnym.

W dyskusji senatorowie interesowali się m.in. sytuacją pracowników, majątkiem i budżetem PIH. Wyjaśnień udzielała wiceprezes M. Kozak.

W głosowaniu Komisja Gospodarki Narodowej opowiedziała się jednomyślnie za przyjęciem bez poprawek ustawy o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej oraz niektórych innych ustaw. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Stanisława Iwana.

W drugim punkcie porządku dziennego rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

Stanowisko rządu na temat sejmowej nowelizacji, uchwalonej na podstawie projektu senackiego, przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica. Jak stwierdził, przyjęte w ustawie rozwiązania są zbieżne z zapisami projektowanej przez rząd ustawy o podatku akcyzowym.

Pozytywną opinię o ustawie wyraził podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marian Zalewski, który podziękował senatorom za przygotowanie projektu i szybkie uchwalenie ustawy. Jak podkreślił, przyjęte zapisy jeszcze w tym roku pozwolą uruchomić produkcję winiarską.

Do nowelizacji żadnych uwag nie zgłosiło senackie biuro legislacyjne. Jej celem jest umożliwienie produkcji win gronowych poza składem podatkowym w ilości mniejszej niż 1000 hl w ciągu roku. W ustawie złagodzono także wymogi techniczne stawiane producentom win gronowych uzyskanych z winogron pochodzących z upraw własnych. Intencją ustawodawcy było umożliwienie małym producentom produkcji win z winogron pochodzących z upraw własnych już w tym roku gospodarczym 2008/2009.

W trakcie prac legislacyjnych dokonano nieznacznych zmian redakcyjnych oraz zmieniono datę wejścia ustawy w życie na dzień jej ogłoszenia.

W głosowaniu komisja jednomyślnie poparła ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Ustalono, że jej przyjęcie zarekomenduje Izbie senator S. Iwan.

Na zakończenie posiedzenia senatorowie rozpatrzyli ustawę o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przyjęcie ustawy, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu rządowego, rekomendował senatorom podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki. Jak poinformował, ustawa zmierza do zrównania obciążeń podatkowych osób otrzymujących dochody z zagranicy z krajów, wobec których ma lub miała zastosowanie metoda zaliczenia proporcjonalnego, z osobami otrzymującymi takie dochody, wobec których ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją. Przyjęte rozwiązania, obejmujące lata 2002-2007, przewidują także złagodzenie kar za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w zakresie przychodów z pracy za granicą oraz amnestię wobec osób, którym orzeczono te kary.

Senatorowie zapoznali się z opinią senackiego biura legislacyjnego, które zgłosiło kilka uwag ogólnych dotyczących problematyki ustawy, a także zaproponowało poprawki o charakterze legislacyjnym.

Do przedstawionych zmian pozytywnie odniosła się dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Ewa Adamiak.

Ustawa nie wzbudziła zastrzeżeń senatorów. W związku z tym przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej senator Tomasz Misiak zaproponował łączne głosowanie nad wnioskami zawartymi w opinii legislacyjnej. Komisja jednogłośnie przyjęła propozycje poprawek oraz całość ustawy wraz ze zmianami. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczono senatora Bronisława Korfantego.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej przeprowadzono wybory kandydata na przewodniczącego komisji.

Senator Henryk Górski zgłosił kandydaturę senatora Stanisława Zająca na to stanowisko. W głosowaniu tajnym za tym kandydatem opowiedziało się 9 senatorów, a 2 osoby wstrzymały się od głosu.

* * *

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej przeprowadzono pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

W imieniu wnioskodawców, Komisji Gospodarki Narodowej, projekt omówił i uzasadnił senator Henryk Woźniak. Projektowana inicjatywa dotyczy zmiany zasad wykonywania transportu drogowego taksówkami i samochodami niebędącymi taksówkami i zmierza do ujednolicenia warunków wykonywania przewozów tymi środkami transportu. W swoim wystąpieniu senator poinformował o pozytywnych opiniach na temat projektu przedstawionych przez UKIE oraz resorty infrastruktury i spraw wewnętrznych, a także negatywnych wyrażonych przez Zrzeszenie Transportu Prywatnego w Warszawie i Katowicach.

Obecny na posiedzeniu sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz poparł rozpatrywaną inicjatywę.

Kilka uwag doprecyzowujących zapisy rozpatrywanego projektu zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

W dyskusji senatorowie pytali m.in. o konstytucyjność zapisów projektu, wpływ proponowanych rozwiązań na konkurencyjność usług, a także o konsultacje z gminami.

Przewodniczący obradom senator Bogdan Paszkowski zaproponował łączne przegłosowanie uwag zgłoszonych przez senackie biuro legislacyjne. Propozycja została przyjęta 14 głosami, 3 senatorów było przeciwnych, nikt nie wstrzymał się od głosu. Za przyjęciem projektu wraz z przyjętymi poprawkami w postaci tekstu jednolitego opowiedziało się 10 senatorów, 7 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Do przedstawienia sprawozdania komisji podczas drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym został wybrany senator H. Woźniak.

W drugim punkcie porządku dziennego odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym.

Projekt ustawy w imieniu wnioskodawców - Komisji Gospodarki Narodowej omówił i uzasadnił senator Kazimierz Kleina. Postulowana inicjatywa zmierza do wyłączenia spod wymogu uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego działalności polegającej na turystycznym przewozie osób kolejką turystyczną, co, w opinii autorów projektu, umożliwi przedsiębiorcom organizowanie takich przejazdów w ramach usług turystycznych. Jak uzasadniono, działalność ta ma charakter lokalny i sezonowy.

Projekt pozytywnie oceniło Ministerstwo Infrastruktury oraz UKIE. Uwagi zgłosiło natomiast Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Dotyczyły one sformułowań przyjętych w projekcie.

W dyskusji sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury T. Jarmuziewicz poparł rozpatrywaną inicjatywę. Zobowiązał się także do końca lipca br. przedstawić opinię na temat wątpliwości zgłoszonych przez resort spraw wewnętrznych.

Senator K. Kleina zgłosił wniosek o przyjęcie rozpatrywanego projektu bez poprawek i zaproponował, aby ewentualne zmiany wprowadzić podczas drugiego czytania.

W głosowaniu senatorowie przyjęli bez poprawek projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym (11 głosów za, nikt nie był przeciwny, 6 senatorów wstrzymało się od głosu). Do przedstawienia sprawozdania w tej sprawie podczas drugiego czytania upoważniono senatora K. Kleinę.

* * *

Senatorowie z Komisji Praw Człowieka i Praworządności rozpatrywali na swym posiedzeniu ustawę o upoważnieniu Prezydenta RP do złożenia oświadczenia o uznaniu jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Założenia ustawy omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Rędziniak. Wiceminister zwrócił uwagę, że jej celem jest uznanie właściwości ETS do rozstrzygania w trybie orzeczenia wstępnego o wykładni i ważności instrumentów prawnych dotyczących współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych. Możliwość skorzystania z orzeczenia wstępnego jest fakultatywna, a procedura ta może być porównana do korzystania w prawie polskim z pytania prawnego do Sądu Najwyższego. Zdaniem, wiceministra Ł. Rędziniaka, pozwoli to na zlikwidowanie odrębności prawa karnego, pomoże polskim sądom w rozstrzyganiu kwestii dotyczących III filaru oraz zapewni jednolitość stosowania prawa.

Do rozpatrywanej ustawy żadnych uwag o charakterze legislacyjnym nie zgłaszało Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. Wątpliwości nie wyrażali również senatorowie w czasie dyskusji. Wobec tego przewodniczący komisji senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Komisja jednomyślnie, pięcioma głosami, przyjęła przedstawiony wniosek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji podczas posiedzenia plenarnego Izby wybrano senatora S. Piotrowicza.

Następnie Komisja Praw Człowieka i Praworządności przystąpiła do rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Unią Europejską a Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii w sprawie stosowania niektórych postanowień Konwencji z dnia 29 maja 2000 roku o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej oraz Protokołu z 2001 roku do Konwencji, podpisanego w Brukseli dnia 19 grudnia 2003 roku.

Założenia przedmiotowego porozumienia omówił zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Krzysztof Kocel. Jak wyjaśnił, Polska zobowiązała się w traktacie akcesyjnym do związania konwencjami z dziedziny wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, w tym konwencją o pomocy prawnej między państwami członkowskimi EU oraz protokołem do tej konwencji. W grudniu 2003 r. podpisano porozumienie między UE a Królestwem Norwegii i Republiką Islandii, dotyczące stosowania niektórych przepisów Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi UE oraz Protokołu 2001 do konwencji. Związanie się przez Polskę tym porozumieniem pozwoli na uproszczenie dotychczasowych mechanizmów wzajemnej pomocy prawnej funkcjonujących w stosunkach z Islandią i Norwegią.

Wiceminister sprawiedliwości Ł. Rędziniak podkreślił, że ratyfikacja tego porozumienia jest ważna ze względu na to, że Polacy stanowią obecnie liczną grupę narodowościową w obu krajach.

Pozytywną opinię o sejmowej ustawie ratyfikacyjnej przedstawiło senackie biuro legislacyjne.

Podczas dyskusji wicemarszałek Zbigniew Romaszewski i senator Jan Rulewski podnieśli kwestię tragicznej śmierci w październiku 2007 r. obywatela polskiego na lotnisku w Kanadzie i zwrócili się z prośbą do przedstawicieli obu resortów o udzielenie komisji na piśmie wyjaśnień w tej sprawie.

W głosowaniu, na wniosek senatora S. Piotrowicza, Komisja Praw Człowieka i Praworządności postanowiła jednomyślnie zarekomendować Senatowi przyjęcie bez poprawek rozpatrzonej ustawy ratyfikacyjnej. Ustalono, że w imieniu komisji sprawozdanie podczas posiedzenia plenarnego Izby złoży senator S. Piotrowicz.

Na zakończenie posiedzenia senatorowie podjęli pracę nad projektem pilotażowym COSAC w sprawie kontroli zasady pomocniczości i proporcjalności, dotyczącym projektu dyrektywy Rady UE w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania bez względu na religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną; COM (2008) 426.

Na prośbę przewodniczącego komisji wicedyrektor Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Adam Niemczewski wyjaśnił cel projektu pilotażowego oraz przypomniał znaczenie zasady proporcjonalności i pomocniczości.

Senatorowie wyrazili chęć uczestniczenia w pracach połączonych komisji: Praw Człowieka i Spraw Unii Europejskiej nad tym projektem

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki Narodowej rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Senator Kazimierz Kleina poinformował o pracach Podkomisji "Przyjazne Państwo" nad rozpatrywaną ustawą, przedstawił także 12 poprawek popartych przez podkomisję. Proponowane zmiany omówił następnie przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Do zgłoszonych poprawek ustosunkował się prezes Urzędu Zamówień Publicznych Jacek Sadowy, który ocenił pozytywnie ich większość.

Senatorowie interesowali się m.in. poprawką wyłączającą ze stosowania ustawy o zamówieniach publicznych jednostki samorządu terytorialnego oraz zmianą zmierzającą do wykreślenia art. 1 pkt 8 mówiącego o dysponowaniu przez wykonawcę potencjałem technicznym i niezbędną wiedzą. Pytano także o dyrektywę Unii Europejskiej, do której dostosowywane są zapisy prawa zamówień publicznych, a także o obecny stan rynku zamówień publicznych. Senatorów interesowały również zapisy dotyczące wyrządzenia szkody przy wykonywaniu zamówienia.

Odpowiadając na pytania senatorów, prezes J. Sadowy podkreślał, że należy stosować procedury otwarte i zachęcać wykonawców do zgłaszania się do przetargów. Poinformował również, że wymagania stawiane przedsiębiorcom przez Unię Europejską poprzez dyrektywy mają charakter bezwzględny.

W kolejnych głosowaniach połączone komisje postanowiły zarekomendować Senatowi przyjęcie 14 poprawek do sejmowej nowelizacji prawa zamówień publicznych. 11 z rekomendowanych zmian postulowała Podkomisja "Przyjazne Państwo", 3 poprawki dotyczące szkody wyrządzonej przez wykonawcę zgłosił senator Tomasz Misiak. Na sprawozdawcę stanowiska komisji podczas posiedzenia plenarnego Izby wybrano senatora Jana Dobrzyńskiego.

Do stanowiska połączonych komisji zgłoszono wniosek mniejszości, na sprawozdawcę którego wybrano senator Jadwigę Rotnicką. Dotyczył on wyłączenia spod rygorów ustawy - Prawo zamówień publicznych zamówień udzielanych przez jednostkę lub jednostki samorządu terytorialnego lub ich związek własnej spółce kapitałowej, pod warunkiem spełnienia ściśle określonych wymogów, zawartych w proponowanym wniosku.

* * *

Tematem posiedzenia Komisji Zdrowia były innowacje w strukturze ochrony zdrowia.

Dyrektor Konfederacji Pracodawców Polskich Adam Ambrozik omówił najważniejsze przyczyny i znaczenie wprowadzania innowacji w sektorze ochrony zdrowia. Przypomniał, że 18 lipca br. demosEUROPA - Centrum Strategii Europejskiej we współpracy z Activiti for Innovation and Economic Growth z Waszyngtonu zorganizowało w Warszawie forum "Innowacje w ochronie zdrowia", którego celem było poszerzenie dyskusji na temat roli innowacji w rozwoju nowych farmaceutyków i produktów medycznych oraz modeli finansowania innowacji w obszarze ochrony zdrowia, a także możliwości stworzenia stałej płaszczyzny dialogu. Jak stwierdził, polski system edukacji nie jest podporządkowany stymulowaniu innowacji. Istnieje jednak nadzieja, że fundusze strukturalne mogą być wykorzystane w sposób proinnowacyjny, gdyż cieszące się poparciem innowacje w sektorze ochrony zdrowia stanowią wyzwanie nie tylko dla Polski.

Dyrektor ds. Korporacji w GlaxoSmithKline Anna Kasprzak zwróciła uwagę, że nie wystarczy tylko zaproponować innowacyjny produkt czy rozwiązanie. Trzeba również pokazać, jaką rolę będą one odgrywać w systemie. Całościowy kontekst społeczno-ekonomiczny ma fundamentalne znaczenie. Nowa, innowacyjna technologia może zwiększyć koszt leczenia pacjentów, ale może także przyczynić się do znacznych oszczędności w kontekście całego społeczeństwa.

Stanowisko resortu zdrowia przedstawił wiceminister Adam Fronczak. Podkreślił, że współpraca między zainteresowanymi partnerami, a także wypracowanie wspólnej oceny poziomu technologii medycznych są konieczne.

Jak zauważył prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Konstanty Radziwiłł, wprowadzanie innowacji ma istotne znaczenie dla wzrostu gospodarczego, zwłaszcza że w sektorze ochrony zdrowia coraz większą rolę odgrywają usługi. E-medycyna może służyć obniżeniu kosztów, podobną wartość dodaną mogą tworzyć elektroniczne zamówienia lekarskie oraz elektroniczne karty pacjenta.

Senatorowie z Komisji Zdrowia uznali, że potrzebny jest cykl bardziej szczegółowych dyskusji na temat innowacji w sektorze ochrony zdrowia, prowadzony we współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami.

23 lipca 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała następujące projekty aktów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1

 • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego COM(2008) 345, sygn. Rady UE 10637/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Referent: senator Grzegorz Czelej.

Przedstawiciel rządu: sekretarz stanu Kazimierz Plocke.

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowiła poprzeć projekt rozporządzenia.

 • Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY w sprawie statutu europejskiej spółki prywatnej COM(2008) 396, sygn. Rady UE 11252/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Sprawiedliwości.

Referent: senator Jan Wyrowiński.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Łukasz Rędziniak.

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowiła poprzeć projekt rozporządzenia wraz z uwagami rządu.

 • Wnioski nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez komisję:

- art. 6 ust. 1 - COM(2008) 246, 358, 377, 380, 404,

- art. 9 ust. 1 - 11611/08.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzono wniosek wicemarszałka Marka Ziółkowskiego o powołanie go do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu komisja postanowiła przedłożyć Izbie projekt uchwały zgodnie z wnioskiem wicemarszałka. Sprawozdawcą stanowiska komisji w tej sprawie został senator Piotr Zientarski.

W drugim punkcie porządku dziennego senatorowie rozpatrzyli wniosek Komisji Obrony Narodowej w sprawie akceptacji kandydatury senatora Stanisława Zająca na przewodniczącego tej komisji.

Na podstawie art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich postanowiła przedłożyć Izbie projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej zgodnie z przedstawionym wnioskiem. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora P. Zientarskiego.

24 lipca 2008 r.

Podczas zamkniętego posiedzenia senatorowie z Komisji Spraw Zagranicznych spotkali się z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym RP w Republice Turcji Marcinem Wilczkiem (informacje chronione ustawą z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych).

29 lipca 2008 r.

Podczas posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrywano ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r.

Przyjęcie ustawy rekomendowała senatorom podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Prawelska-Skrzypek. Jak stwierdziła, dzięki polsko- amerykańskiej umowie więcej osób będzie mogło wziąć udział w programach wymiany studentów, naukowców i nauczycieli między Polską i USA w ramach programu Fulbrighta.

Jak poinformowała wiceminister nauki, nowa umowa przewiduje także, że Polska i USA będą wnosić równy wkład finansowy w działalność fundacji. Będzie on wynosił 1,5 mln dolarów rocznie. Na razie Polska nie będzie wpłacała pełnej sumy, stopniowo jednak będzie zwiększała swój wkład i za trzy lata oba kraje będą po równo finansowały wspólną działalność. Dzięki temu podwoi się liczba osób wyjeżdżających co roku na stypendia z Polski do USA i z USA do Polski. "Do tej pory około 40 osób rocznie wyjeżdżało z Polski na stypendia do USA, w drugą stronę - 35 osób. Teraz będzie to około 80 z każdej strony" - powiedziała. Wiceminister dodała, że do tej pory Polska wpłacała do kasy fundacji o wiele mniej niż Stany Zjednoczone i raczej pokrywała koszty działającej w Polsce fundacji organizującej wyjazdy stypendialne niż faktycznie finansowała same stypendia. Teraz się to zmieni.

Ponadto nowa umowa ma zagwarantować, że stypendia Fulbrighta zarówno dla obywateli Polski, jak i USA będą zwolnione z podatku, a stypendyści będą mogli podejmować pracę w trakcie pobytu. Dzięki temu, jak wyjaśniała wiceminister G. Prawelska-Skrzypek, możliwe będzie np. wykorzystanie przyjeżdżających do Polski naukowców jako wykładowców. "Do tej pory było to utrudnione. Co prawda, program wyjazdu przewiduje często jakąś aktywność w ramach uczelni przyjmującej stypendystę, ale ciężko było np. powierzyć dodatkowo takiej osobie prowadzenie wykładów kursowych" - podkreśliła. Tymczasem, zdaniem wiceminister, Amerykanie przyjeżdżający do Polski często byli zainteresowani prowadzeniem wykładów.

Zanim w marcu br. sporządzono nową umowę w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, podstawą wspólnych działań Polski i USA na polu wymiany akademickiej i naukowej były dwie umowy, zawarte między rządami obu krajów: umowa z 22 marca 1990 r. o utworzeniu Biura Polsko-Amerykańskiej Wymiany Naukowej oraz zastępująca ją umowa z 20 października 1995 r. o utworzeniu Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta. Umowę z 1995 r. zawarto tylko na dziesięć lat, w 2005 r. obie strony wyraziły jednak zgodę na kontynuowanie współpracy do czasu zawarcia nowej umowy.

Program Fulbrighta został opracowany przez amerykańskiego prawnika, profesora akademickiego i polityka - senatora Jamesa Williama Fulbrighta (1905-1995). Uzyskał podstawy prawne w 1946 r. na mocy ustawy zatwierdzonej przez Kongres USA i podpisanej przez prezydenta Harry'ego Trumana.

Główne cele programu to inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności w zakresie studiów, badań naukowych, szkoleń i innych przedsięwzięć z dziedziny nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty, kultury i sztuki, realizowanych przez lub dla obywateli amerykańskich - poprzez wizyty i wymiany studentów, stażystów, wykładowców, artystów, dziennikarzy, nauczycieli, naukowców oraz innych osób ze środowisk nauki, kultury i sztuki.

Obecnie działania związane z Programem Fulbrighta realizowane są w ponad 150 krajach. Fundusze na program są zatwierdzane przez Kongres USA. W różnych krajach działa 51 Komisji Fulbrighta, które w imieniu rządu amerykańskiego i rządów miejscowych sprawują bezpośrednią pieczę nad realizacją programu.

W Polsce realizacja Programu Fulbrighta trwa od w 1959 r. Od lat dziewięćdziesiątych pieczę nad tym sprawuje Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta.

W głosowaniu, na wniosek senatora Kazimierza Wiatra, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu postanowiła jednomyślnie zarekomendować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 10 marca 2008 r. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Ryszarda Góreckiego.

W drugim punkcie porządku dziennego senatorowie rozpatrzyli ustawę o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

W myśl ustawy Politechnika Szczecińska i Akademia Rolnicza w Szczecinie połączą się i razem będą tworzyć Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. O zgodę na połączenie zwrócili się do rządu i parlamentu rektorzy obu uczelni.

Jak powiedziała podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego G. Prawelska-Skrzypek, to połączenie przyczyni się do wzmocnienia potencjału naukowego i dydaktycznego obu uczelni. Jej zdaniem, dzięki połączeniu obniżą się koszty administracyjne, a naukowcy z obu uczelni będą mogli swobodniej ze sobą współpracować i wzajemnie wykorzystywać swoje laboratoria.

Uzasadniając tę decyzję, wiceminister stwierdziła, że za konsolidacją uczelni przemawia także rosnąca konkurencja na rynku usług edukacyjnych, szczególnie w obliczu niżu demograficznego. Wymaga tego również konieczność sprostania przez szkoły wyższe wysokim wymaganiom w zakresie jakości kształcenia, a tym samym wysokim kosztom funkcjonowania uczelni.

W opinii rektora Politechniki Szczecińskiej prof. Włodzimierza Kiernożyckiego, połączenie ułatwi uczelniom współpracę i np. wspólne ubieganie się o granty naukowe z funduszy krajowych i Unii Europejskiej. Jak powiedział, w szczecińskim środowisku akademickim dyskutowano o tym od dawna. Akademia rolnicza i politechnika współpracują już od wielu lat. Tego typu kierunki badań i dydaktyki, jak biotechnologia, energia odnawialna, biofizyka czy materiały samodegradujące się to tylko niektóre z tych działań, które są komplementarne i które będzie można wspólnymi siłami prowadzić jeszcze lepiej.

Podobną opinię wyraził rektor Akademii Rolniczej w Szczecinie prof. Jan Dawidowski. "Bardzo się cieszymy, że proces połączenia naszych uczelni zbliża się ku końcowi. Czekaliśmy na to prawie rok. (...) Społeczność Akademii Rolniczej w Szczecinie jednoznacznie poparła połączenie. Liczymy, że znacząco wzrośnie nasz potencjał zarówno na polu badawczym, jak i edukacyjnym. Mamy nadzieję, że jeszcze lepiej będziemy mogli kształcić kadry dostosowane do wymogów dzisiejszego rynku" - stwierdził.

Akademia Rolnicza w Szczecinie ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w ośmiu dyscyplinach: agronomia, inżynieria rolnicza, kształtowanie środowiska, ogrodnictwo, rybactwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika oraz doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii. Politechnika Szczecińska posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w ośmiu dyscyplinach: budownictwo, automatyka i robotyka, elektrotechnika, informatyka, budowa i eksploatacja maszyn (2 rodzaje doktoratów), inżynieria chemiczna, technologia chemiczna.

Nowa uczelnia będzie zatem posiadać uprawnienia do nadawania 16 stopni doktora w 15 różnych dyscyplinach, a zatem będzie spełniać warunki określone w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym (posiadanie przez uczelnię sześciu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej czterech uprawnień w zakresie nauk objętych profilem uczelni) i może używać w swojej nazwie wyrazu "uniwersytet" uzupełnionego przymiotnikiem określającym profil uczelni, będzie więc tzw. uniwersytetem przymiotnikowym.

W głosowaniu, na wniosek senatora K. Wiatra, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu jednomyślnie poparła ustawę o utworzeniu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora K. Wiatra.


Poprzednia część, następna część, spis treści