Poprzednia część, następna część, spis treści


Z prac komisji senackich

3 czerwca 2008 r.

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Spraw Zagranicznych w celu omówienia stosunków bilateralnych Polski z głównymi partnerami europejskimi.

Informację na ten temat przedstawiła Grażyna Bernatowicz - podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Mówiąc o relacjach polsko-niemieckich, wiceminister podkreśliła, że w ostatnim czasie ożywiły się stosunki polityczne między obu krajami, a także współpraca między resortami spraw zagranicznych. W ramach agendy europejskiej mamy wspólny pogląd na politykę wschodnią, reformę polityki rolnej oraz budżetu UE. Prowadzimy także dialog dotyczący polsko-niemieckich podręczników do nauczania historii. Zdaniem wiceminister, Polsce udało się nawiązać dialog z niemieckimi partnerami na wszystkich poziomach, co należy uznać za poprawę naszych relacji.

Omawiając stosunki polsko-francuskie, wiceminister G. Bernatowicz zwróciła uwagę na pozytywną zmianę w nastawieniu Francji do krajów Europy Środkowej. Stają się one dla niej atrakcyjnym obszarem rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej. Francja, oprócz Niemiec, jest dla Polski ważnym partnerem handlowym.

Mówiąc o stosunkach polsko-włoskich stwierdziła, że relacje między obu państwami nie odzwierciedlają ich potencjału politycznego. Planowane są konsultacje międzyrządowe, które stworzą płaszczyznę umocnienia współpracy kulturalnej i gospodarczej.

Wypowiadając się na temat relacji polsko-hiszpańskich, wiceminister spraw zagranicznych podkreśliła wagę spotkań premiera José Zapatero z premierami Leszkiem Millerem i Jarosławem Kaczyńskim. Jak zaznaczyła, współpraca między rządami obu krajów stale się rozwija.

Odnosząc się do stosunków polsko-brytyjskich, G. Bernatowicz stwierdziła, że w relacjach z tym krajem odczuwamy niedosyt wizyt wysokiego szczebla.

Omawiając stosunki polsko-szwedzkie, wiceminister podkreśliła podjętą przez oba państwa, z inicjatywy Polski, propozycję partnerstwa wschodniego, odnoszącą się także do wsparcia Gruzji w jej działaniach proeuropejskich.

W dyskusji senator Włodzimierz Cimoszewicz stwierdził, że inicjatywa partnerstwa wschodniego powinna być organizowana we współpracy z Niemcami. Jak wskazała wiceminister spraw zagranicznych, Polska - szukając poparcia dla swego projektu - informowała o nim także stronę niemiecką.

Dyrektor Departamentu Europy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jerzy Margański, odnosząc się do relacji polsko-niemieckich, podkreślił, że oba kraje potrzebują czasu na osiągnięcie porozumienia w sprawie dialogu historycznego. Poinformował też o mającej się odbyć w Berlinie wystawie dotyczącej okupacji niemieckiej w Polsce. Istnieje również niemiecki projekt wystawy upamiętniającej tysiąc lat stosunków polsko-niemieckich.

Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk wskazała, że Niemcy podejmują szereg inicjatyw, ale na swoich warunkach. Zdaniem senator, musimy zwracać uwagę, w które z nich się angażujemy. Senator Witold Idczak podkreślił, że Niemcy dbają o swoje interesy narodowe - w Goerlitz istnieje duże muzeum Śląska.

Wiceminister G. Bernatowicz podkreśliła rolę tzw. grupy ds. trudnych pod przewodnictwem byłego ministra spraw zagranicznych Daniela Rotfelda. Ma ona pomagać w rozwiązywaniu kwestii spornych miedzy Polską i Niemcami.

Podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych rozmawiano także na temat: "Polska w Grupie Wyszehradzkiej w świetle objęcia przewodnictwa jej pracom od lipca 2008 r." Jak poinformowała podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych G. Bernatowicz od 1 lipca br. Polska przejmuje przewodnictwo w Grupie Wyszechradzkiej pod hasłem "Solidarność w regionie - wspólnie na rzecz demokracji". Dokument programowy przewodnictwa zostanie przedstawiony na spotkaniu premierów Grupy Wyszehradzkiej w dniach 15 i 16 czerwca br. w Pradze. Wiceminister podkreśliła, że z racji przejęcia przez Francję przewodnictwa w Radzie UE gościem drugiego dnia spotkania będzie prezydent Francji Nicolas Sarkozy.

W trakcie prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej nasz kraj będzie dążyć do współpracy z takimi partnerami, jak m.in. Ukraina, Białoruś, Japonia, Izrael i Japonia.

Priorytetami polskiej prezydencji będzie także propagowanie i - jeśli będzie on przyjęty przez UE - wykonywanie polsko-szwedzkiego programu partnerstwa wschodniego, a także liberalizacja polityki wizowej, szczególnie w stosunku do Białorusi. Jak dodała wiceminister, celem naszego przewodnictwa jest "wspieranie wszystkich demokratycznych objawów, jakie mogą się pojawić na Białorusi". Zależy nam również - podkreśliła - aby w kręgu zainteresowania grupy znalazły się sprawy Ukrainy i Gruzji. W trakcie naszego przewodnictwa odbędą się m.in. konsultacje grupy z Ukrainą.

* * *

Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, podczas którego przystąpiono do pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

W imieniu wnioskodawców, Komisji Ustawodawczej, projekt omówiła senator Grażyna Sztark, która przypomniała, że powstał on jako realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Był on konsekwencją zaskarżenia przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, regulujących problematykę uznania dziecka po jego śmierci, i dotyczył niezgodności z konstytucją art. 76 tej ustawy.

W rozpatrywanym projekcie, mając na uwadze konieczność wykonania tego orzeczenia oraz kierując się brzmieniem jego sentencji i motywami uzasadnienia, wnioskodawcy zaproponowali, aby zmiana ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy polegała na przywróceniu do systemu prawa instytucji uznania dziecka po jego śmierci.

Jak poinformowała senator G. Sztark, minister sprawiedliwości wystosował prośbę o wstrzymanie prac nad projektem. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało bowiem nowelizację kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w którym zostały zawarte rozwiązania legislacyjne realizujące wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona podtrzymał prośbę o wstrzymanie prac nad projektem senackim. Jak poinformował, resort przygotował nowelizację kodeksu i zostanie ona skierowana na najbliższe posiedzenie Rady Ministrów. W czerwcu br. nowelizacja powinna trafić do laski marszałkowskiej. Zdaniem przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości, złożenie dwóch analogicznych projektów wydłuży proces legislacyjny.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senator Mieczysław Augustyn oraz przewodniczący Komisji Ustawodawczej senator Krzysztof Kwiatkowski zgłosili wniosek, aby na podstawie art. 80 ust. 4 Regulaminu Senatu zwrócić się do marszałka Senatu o przedłużenie terminu złożenia sprawozdania w tej sprawie o dwa miesiące. W głosowaniu komisje jednomyślnie przyjęły przedstawiony wniosek.

W drugim punkcie porządku dziennego przystąpiono do pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Projekt, który był inicjatywą Komisji Ustawodawczej, omówił senator K. Kwiatkowski. Senator przypomniał, że jest on realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zapadł w wyniku pytania prawnego, dotyczącego interpretacji art. 118 ust.1a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Mając na uwadze konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w rozpatrywanym projekcie zaproponowano, aby interpretacyjne rozstrzygnięcie trybunału zawarte w sentencji wyroku przenieść do art. 118 ust. 1a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W projekcie ustawy zamieszczony został również przepis przejściowy, statuujący regułę bezpośredniego działania prawa nowego do spraw "w toku".

W swoim wystąpieniu senator K. Kwiatkowski przedstawił także opinie do projektu, które wpłynęły do Komisji Ustawodawczej.

Podczas dyskusji przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyrazili pogląd, że nie ma potrzeby nowelizowania ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ponieważ interpretacyjny wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest wiążący. Przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu wyjaśniali potrzebę wprowadzenia proponowanych zmian.

Połączone komisje rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt ustawy i postanowiły wprowadzić do niego poprawki. Wniosły o przyjęcie przez Senat jednolitego, załączonego projektu ustawy oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. Na sprawozdawcę połączonych komisji został wybrany senator Mieczysław Augustyn.

* * *

Na swoim posiedzeniu senatorowie z Komisji Zdrowia mieli zapoznać się z informacją ministra zdrowia na temat oddłużenia szpitali. Na wniosek resortu punkt ten został wycofany z porządku dziennego i będzie tematem jednego z najbliższych posiedzeń komisji.

Następnie, w związku z wnioskiem o ustanowienie wieloletniego programu inwestycyjnego, senatorowie zapoznali się z sytuacją szpitala uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu.

Sytuację tej placówki przedstawił dyrektor Maciej Kowalczyk. Jak poinformował, budowę szpitala prowadzono etapami, od lat sześćdziesiątych, a środki na ten cel pochodziły z dotacji rządu USA. Następnie sponsorem została amerykańska Fundacja Project HOPE. Dzięki jej wsparciu kontynuowano rozbudowę szpitala oraz pozyskiwano nowoczesne wyposażenie, a także szkolono lekarzy i pielęgniarki w wiodących ośrodkach medycznych na świecie. Amerykańska pomoc zakończyła się w 1995 r., kiedy szpital uznano za wystarczająco samodzielny. Znaczna jego część, a przede wszystkim zbudowane ponad 40 lat temu sale operacyjne oraz oddziały intensywnej terapii nie spełniają już nowoczesnych standardów i muszą zostać szybko zmodernizowane. Dyrektor podkreślił, że uniwersytecki szpital dziecięcy w Krakowie jest szpitalem ostatniej szansy dla najciężej chorych dzieci z całego kraju. Pacjenci leczeni są w zakresie wszystkich specjalizacji pediatrycznych i chirurgicznych. To jedyna placówka w regionie, w której leczone są najcięższe przypadki wad wrodzonych, nowotwory, oparzenia, a także ofiary wypadków i wcześniaki ze skrajnie niską wagą urodzeniową.

Ze względu na zakres przedsięwzięć koniecznych do realizacji modernizacja szpitala nie może zostać dokonana w ramach środków posiadanych przez jednostkę lub jej organ założycielski, którym jest Uniwersytet Jagielloński. Dyrektor M. Kowalczyk zaznaczył, że od wielu lat Rada Miasta Krakowa wspiera rozwój szpitala. Ze względu na konieczność prowadzenia we wszystkich podległych miastu placówkach zdrowotnych programów dostosowawczych i brak środków budżetowych na realizację wszystkich niezbędnych programów pomoc rady nie może jednak zaspokoić wszystkich potrzeb szpitala w Prokocimiu.

Senatorowie po wysłuchaniu informacji dotyczącej sytuacji tej placówki podjęli stanowisko skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz, dotyczące uwzględnienia wniosku o ustanowienie wieloletniego programu inwestycyjnego dla szpitala uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu. Komisja, po zapoznaniu się z sytuacją szpitala w Prokocimiu, ze względu na fakt, iż jest to dar narodu amerykańskiego oraz z racji roli, jaką odgrywa on w leczeniu dzieci i edukowaniu lekarzy, udzieliła w swym stanowisku poparcia zgodnym staraniom dyrekcji szpitala, władz uczelni, samorządu wojewódzkiego i powiatowego, by placówka ta została uwzględniona w wieloletnim programie inwestycyjnym.

* * *

Odbyło się posiedzenie seminaryjne Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:

 • Natura 2000 (Dyrektywa Siedliskowa i Dyrektywa Ptasia) a inwestycje w górnictwie węgla brunatnego,
 • stan obecny i plany rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce,
 • oddziaływanie odkrywkowego wydobywania węgla brunatnego na układ stosunków wodnych na przykładzie Kopalni Węgla Brunatnego "Konin":

 • spojrzenie ze strony kopalni węgla brunatnego,
 • spojrzenie ze strony nauk geograficznych i geologicznych,
 • spojrzenie ze strony nauk biologicznych i ekologii.

Podczas posiedzenia podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Marek Trzeciak przedstawił zagadnienia dotyczące Programu Natura 2000 (Dyrektywa Siedliskowa i Dyrektywa Ptasia) w kontekście inwestycji w górnictwie węgla brunatnego. Zdaniem wiceministra, złoża tego węgla będą stanowić w najbliższym czasie istotne źródło energii w Polsce. Realizacja inwestycji związanych z górnictwem węgla brunatnego nie może się jednak odbywać bez poszanowania ochrony środowiska i zasobów przyrodniczych Polski, a tym samym przepisów wspólnotowych. Proces wyznaczania sieci Natura 2000 w Polsce powinniśmy racjonalizować poprzez wyznaczanie nowych obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem istniejących złóż węgla brunatnego, ale tylko w wypadku, gdy będzie to możliwe z uwagi na naukowe przesłanki wynikające z ochrony europejskich zasobów przyrodniczych. Wiceminister M. Trzeciak podkreślił, że nie należy postrzegać kwestii ochrony zasobów przyrodniczych jako czynnika hamującego rozwój górnictwa węgla brunatnego w Polsce, ale jako element racjonalizujący tego typu działalność i kompensujący potencjalne straty przyrodnicze.

Informację na temat planów rozwoju górnictwa węgla brunatnego w Polsce przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec. Przewiduje się, że do około 2050 r. - przy utrzymaniu dotychczasowego poziomu wydobycia - wyczerpią się zasoby węgla brunatnego w eksploatowanych złożach. Według danych zaprezentowanych przez Państwowy Instytut Geologiczny najbardziej korzystnymi pod względem ekonomicznym złożami kwalifikującymi się do udostępnienia są Gubin, Rogóźno, Gubin-Brody i Złoczew.

Wiceminister poinformował ponadto, że resort gospodarki przygotowuje dokument "Polityka energetyczna", uwzględniający bieżący rozwój gospodarki światowej, a w szczególności drastyczny wzrost cen nośników energii.

Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska działalność Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" przedstawił dyrektor Sławomir Mazurek. Poinformował, że podstawowym celem przedsiębiorstwa jest wydobywanie węgla brunatnego dla potrzeb energetyki z zachowaniem konkurencyjności i poszanowaniem środowiska naturalnego. Kopalnia uruchomiła już dziesięć odkrywek i jest w pełni przygotowana do uruchomienia kolejnych. Otwarcie nowej odkrywki wymaga wielu przedsięwzięć, począwszy od prac koncepcyjnych i projektowych przez uzyskanie koncesji aż do budowy. Działania te wymagają bardzo dużego wysiłku i ogromnego zaangażowania pracowników i współpracujących biur projektowych.

Dyrektor S. Mazurek zwrócił także uwagę, że na etapie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko projektowanej inwestycji organy samorządu terytorialnego oraz społeczeństwo miały możliwość czynnego w nim uczestniczenia.

Podczas posiedzenia o mechanizmach zachodzących zjawisk hydrogeologicznych towarzyszących obniżaniu się zwierciadła wód mówili prof. Leon Kozacki, kierownik Zakładu Kształtowania Środowiska Przyrodniczego i Fotointerpretacji w Instytucie Geografii Fizycznej Kształtowania Środowiska Przyrodniczego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Jan Przybyłek z Instytutu Geologii Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych tego uniwersytetu oraz prof. Andrzej Mocek z Wydziału Rolniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Prof. Bogdan Jackowiak z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawił spojrzenie nauk biologicznych na zagadnienie "Obszary Natura 2000 a rozwój górnictwa węgla brunatnego w Polsce". Jego z zdaniem, Polska - podobnie jak kraje członkowskie Unii Europejskiej oraz kraje przystępujące - miała obowiązek przetransponowania do 21 lipca 2004 r. przepisów dyrektywy 2001/42/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny oddziaływania pewnych planów i programów na środowisko do prawodawstwa krajowego. Obecnie nie ma jeszcze pełnej zgodności zapisów ustawy - Prawo ochrony środowiska z przepisami tej dyrektywy. Główna rozbieżność występuje w zakresie stosowania. W polskim prawie jest węższy zakres stosowania, tzn. mniejszy katalog planów i programów podlegających przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko niż wynika to z przepisów dyrektywy. Jak stwierdził prof. B. Jackowiak, nie wiemy, jak w strefie bezpośredniego oddziaływania kopalni na etapie przygotowania i eksploatacji zmieniają się siedliska przyrodnicze i różnorodność biologiczna flory i fauny. Nie wiemy także, jak nieunikniona utrata siedlisk oraz zmiany bioróżnorodności w strefie bezpośredniego oddziaływania kopalni wpłyną na różnorodność biologiczną Obszaru Natura 2000 i różnorodność biologiczną Jeziora Głuszyńskiego.

Podczas dyskusji zwracano uwagę, że planowana inwestycja może na trwałe zniszczyć środowisko naturalne w Nadgoplańskim Parku Tysiąclecia. Pytano także, czy zgodnie z przepisami ustalono tzw. lej depresyjny, tworzący się przy wydobyciu węgla, i czy nie doprowadzi on do zachwiania dotychczasowej gospodarki wodnej.

Zdaniem obecnych na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska przedstawicieli władz samorządowych, w centralnej Polsce nie ma tak wielkiego i cennego przyrodniczo obszaru, jak jezioro Gopło i okolice. Władze samorządowe mają przykre doświadczenia z odkrywką "Jóźwin 2", gdzie poziom wód gruntowych spadł o ponad dwa i pół metra. Zwracano uwagę, że planowana inwestycja spowoduje stepowienie ziemi, a w konsekwencji spadek plonów i zubożenie okolicznych rolników.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny geolog kraju Jacek Jezierski wskazał, że w postępowaniu o udzielenie koncesji brało udział około 400 stron - właścicieli nieruchomości gruntowych, którzy mieli prawo do czynnego w nim udziału. Minister środowiska spełnił wszystkie wymagane prawem warunki dotyczące udzielenia tej koncesji. Prowadząc postępowanie wziął pod uwagę zarówno interes państwa, jaki i aspekty ochrony środowiska. Wiceminister zapewnił, że oddziaływanie nowej odkrywki "Tomisławice" na środowisko będzie monitorowane.

Dyrektor Kopalni Węgla Brunatnego "Konin" S. Mazurek podkreślił, że posiadanie decyzji środowiskowych jest konieczne przed uzyskaniem koncesji na wydobywanie węgla ze złoża. Organem właściwym do jej wydania jest wójt gminy, na obszarze której znajduje się największa część terenu odkrywki, w porozumieniu z wójtami innych gmin. Do wniosku do wójta gminy musi być załączony raport o oddziaływaniu odkrywki na środowisko oraz kopią mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi granicami odkrywki i przewidywanym obszarem jej oddziaływania. Procedura ta umożliwia, na każdym etapie realizacji, wypowiadanie się społeczności lokalnej. Dyrektor zapewnił, że wydobycie węgla w pobliżu jeziora będzie bezpieczne.

* * *

Odbyło się zamknięte posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (informacje chronione ustawą z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych).

Podczas posiedzenia zapoznano się z informacją ministra obrony narodowej o stanie przygotowań do wycofania polskiego kontyngentu wojskowego z Iraku oraz z bieżącą informacją Ministerstwa Obrony Narodowej na temat działalności polskich kontyngentów wojskowych w misjach pokojowych i stabilizacyjnych.

* * *

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Praw Człowieka i Praworządności w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Sejmową nowelizację przedstawił przewodniczący zespołu ds. monitoringu elektronicznego w Ministerstwie Sprawiedliwości gen. Paweł Nasiłowski. Zakłada ona, że przepisy umożliwiające zastosowanie dozoru elektronicznego wobec skazanych na kary od pół roku do roku więzienia wejdą w życie we wrześniu 2009 r., a nie, jak założono, w lipcu br. Wydłużenie vacatio legis ustawy podyktowane było m.in. szybkim postępem technologicznym.

Żadnych uwag do ustawy sejmowej nie zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

W dyskusji senatorów interesowały kwestie związane z kosztami wdrożenia i obsługi systemu dozoru elektronicznego, a także procedury przetargowe.

W głosowaniu, na wniosek przewodniczącego senatora Stanisława Piotrowicza, Komisja Praw Człowieka i Praworządności postanowiła zarekomendować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora S. Piotrowicza.

Ustawa, uchwalona we wrześniu 2007 r., zakłada, że osoby skazane na kary od pół roku do roku więzienia mogą - jeśli spełnią odpowiednie kryteria - odbywać karę na wolności ze stale noszoną bransoletką monitorującą miejsce pobytu. Ponadto ustawa przewiduje m.in. możliwość wyegzekwowania za pomocą elektronicznej bransoletki zakazu zbliżania się osoby skazanej do określonych obiektów - stadionów czy mieszkań. Wiadomość o niesubordynacji skazanego otrzymywałby kurator sądowy, który tylko raz mógłby dać skazanemu "żółtą kartkę"; każde kolejne nieposłuszeństwo kończyłoby się powrotem za kraty.

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu.

Senatorowie zapoznali się z opinią o ustawie, którą przedstawiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Rozpatrywana nowelizacja zmienia terminy wykonania zadań nałożonych ustawą dotychczas obowiązującą. Jej celem było doprowadzenie do uporządkowania stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa oraz nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego i tym samym likwidację stanu będącego wynikiem zaniedbań i braku należytej troski o ten majątek. Ustawa wiązała się również z potrzebą zwiększenia ochrony praw rzeczowych na obszarach włączonych w granice państwa polskiego, które z mocy samego prawa po drugiej wojnie światowej przeszły na własność Skarbu Państwa.

W dyskusji senator Janusz Sepioł, po konsultacjach z przedstawicielami samorządów zawartych w nowelizacji zmian terminów, zaproponował wprowadzenie poprawek zmierzających do ich wydłużenia o sześć miesięcy.

Po krótkiej dyskusji senatorowie doszli do wniosku, że zgłoszone propozycje poprawek wymagają starannego i wnikliwego przygotowania, ponieważ pociągają za sobą daleko idące konsekwencje. Senator wnioskodawca wyraził zgodę na przygotowanie poprawek na obrady plenarne Senatu.

W głosowaniu, na wniosek przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatora Mariusza Witczaka, połączone komisje opowiedziały się za przyjęciem bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu. Na sprawozdawcę stanowiska komisji na posiedzeniu plenarnym wybrano senatora J. Sepioła.

* * *

Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej, podczas którego przeprowadzono pierwsze czytanie projektu ustawy o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II wojnie światowej, ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu przypomniał, że rozpatrywany projekt został przyjęty przez Senat poprzedniej kadencji i skierowany do Sejmu. Prace nad nim przerwano ze względu na rozwiązanie parlamentu. Następnie reprezentant biura omówił kolejne artykuły projektu i stwierdził, że omawiane zapisy pokrywają się w dużej części z nowelizacją ustawy, uchwaloną już przez Sejm, dotyczącą nowelizacji ustawy o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

W imieniu wnioskodawców głos zabrał senator Piotr J.Ł. Andrzejewski, który omawiając poszczególne artykuły projektu, przedstawił ich uzasadnienie.

Opinię Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawił podsekretarz stanu Zbigniew Wrona. Zgodnie z nią, kwestie uwzględnione w rozpatrywanym projekcie są w dostatecznym stopniu uregulowane w naszym prawie, a proponowana ustawa może spowodować ogromne zamieszanie i otworzyć drogę do oceny przepisów w tym zakresie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Jak stwierdził wiceminister, resort sprawiedliwości jest przeciwny rozpatrywanej regulacji, ponieważ stoi ona w sprzeczności z obecnie obowiązującym prawem i spowoduje różne interpretacje poruszanych kwestii. Dodał, że obecnie nowelizowana, uchwalona we wrześniu 2007 r. ustawa o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego precyzyjnie i jednoznacznie reguluje omawiane kwestie.

Negatywną opinię na temat projektu przedstawił także prof. Zbigniew Radwański, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Jego zdaniem, art. 1 projektu jest niebezpieczny, ponieważ zawęża pojęcie nabycia nieruchomości, natomiast art. 3 jest normą powtórzoną z ustawy dotychczas obowiązującej.

Projekt negatywnie ocenił także wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak. W swojej wypowiedzi zasygnalizował potrzebę przedłużenia terminów zawartych w nowelizacji, która wpłynęła do Senatu.

W dyskusji senator Dorota Arciszewska-Mielwczyk zwróciła uwagę na brak analizy stanu prawnego nieruchomości oraz monitoringu spraw roszczeniowych. Senator mówiła o problemach osób dotkniętych roszczeniami obywateli niemieckich, a także braku pomocy i dla nich.

Negatywną opinię o rozpatrywanym projekcie podzielił senator Łukasz Abgarowicz, który złożył wniosek o odrzucenie go w całości.

Senator Leon Kieres zaapelował o skupienie się na treści rozwiązań prawnych, ponieważ najważniejszym problemem jest stworzenie odpowiednich zapisów chroniących prawa obywateli polskich. Senator zwrócił się do przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z pytaniem o monitorowanie liczby wniosków rewindykacyjnych, a także dotyczącym liczby wniosków w sprawach nieruchomości pozostawionych przez obywateli niemieckich, którzy wyjechali z Polski w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.

Senator Bohdan Paszkowski skierował pytanie dotyczące kontroli i badania precedensowych spraw sądowych w kwestiach roszczeniowych.

Wiceminister sprawiedliwości Z. Wrona wyjaśnił, że Departament Sądów Powszechnych w tym resorcie ma informować o szczególnych wypadkach, a wszystkie sprawy są przez resort monitorowane i kontrolowane. Jego zdaniem, rozpatrywany projekt nie rozwiąże sytuacji obywateli dotkniętych roszczeniami, może natomiast spowodować jej pogorszenie. Z opinią wiceministra zgodził się wiceminister spraw wewnętrznych T. Siemoniak. Jak wyjaśnił, resort nie monitoruje tych spraw, ale przedstawi sprawozdanie z realizacji ustawy z września 2007 r.

Wicedyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Janusz Łącki poinformował, że stanowisko resortu w sprawie projektu zostało przekazane komisji. Zgodził się również z opinią Ministerstwa Sprawiedliwości, że jego wprowadzenie może spowodować badanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka stosunków własnościowych w Polsce.

Senator D. Arciszewska-Mielwczyk zwróciła się do senatorów o wypracowanie lepszych rozwiązań, skoro te przedstawione w projekcie są niedoskonałe. Senator zwróciła się także o zapewnienie środków dla samorządu terytorialnego na uporządkowanie ksiąg wieczystych.

Jak wyjaśnił wiceminister Z. Wrona, w ustawie o księgach wieczystych i hipotece są zapisy o obowiązkach starostów i są na te zadania przeznaczone odpowiednie środki.

W głosowaniu połączone komisje poparły wniosek, zgłoszony przez senatora Ł. Abgarowicza, o odrzucenie projektu ustawy o skutkach wygaśnięcia praw rzeczowych na nieruchomościach, które weszły w granice Rzeczypospolitej Polskiej po II wojnie światowej, ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności Skarbu Państwa oraz o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające kodeks cywilny oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Na sprawozdawcę połączonych komisji podczas drugiego czytania projektu wybrano senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.

 

* * *

Podczas posiedzenia Podkomisji "Przyjazne Państwo" przygotowano dwa projekty ustaw: ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Jak poinformował przewodniczący podkomisji senator Kazimierz Kleina w nawiązaniu do ustaleń przyjętych na posiedzeniu 14 maja br., podkomisja może przyjąć dwa pierwsze projekty ustaw.

Zmiany proponowane w obu projektach omówił przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Jak zaznaczył, pierwsza z nich dotyczy m.in. wyłączenia spod wymogu uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego działalności polegającej na turystycznym przewozie osób kolejką turystyczną. Druga zmierza do zmiany zasad wykonywania transportu drogowego taksówkami oraz samochodami osobowymi niebędącymi taksówkami, do ujednolicenia warunków wykonywania przewozów tymi środkami transportu.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusz Jarmuziewicz poinformował, że w resorcie infrastruktury prowadzone są prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym, w zakresie obejmującym m.in. zmiany proponowane przez podkomisję. Z uwagi jednak na pilną potrzebę wprowadzenia nowych przepisów, korzystnych dla podmiotów świadczących usługi, wiceminister poprał przedstawione projekty ustaw i zwrócił się o jak najszybsze przeprowadzenie prac legislacyjnych w Senacie. Poprosił także o dodanie do projektów kilku przepisów uzupełniających, dotyczących m.in. obowiązku rejestracji kolejek oraz możliwości powtórnej rejestracji pojazdu.

W głosowaniu senatorowie jednomyślnie opowiedzieli się za przygotowanymi projektami ustaw wraz ze zmianami proponowanymi przez resort infrastruktury.

Podkomisja "Przyjazne Państwo" postanowiła zwrócić się do Komisji Gospodarki Narodowej o wniesienie do marszałka Senatu przygotowanych projektów ustaw: ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

* * *

Odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych, podczas którego rozpatrywano ustawę o ratyfikacji decyzji Rady nr 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Kremer poinformował, że przedmiotowa decyzja ma charakter pilotażowy w zakresie decyzji dotyczących zasad przepływu środków przeznaczonych na fundusze Unii Europejskiej. Spowoduje ona zmianę w unijnym budżecie, nie pociągnie natomiast za sobą konieczności przyjęcia przez Polskę dodatkowych aktów prawnych.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów wyjaśniła, że akceptacja decyzji Rady spowoduje m.in. obniżenie rabatu brytyjskiego oraz przyznanie czterem państwom członkowskim (Austrii, RFN, Holandii i Szwecji) obniżonych stawek VAT na lata 2007-2013.

Jak wyjaśnił wicedyrektor Departamentu UE w Ministerstwie Finansów, brytyjski rabat zmniejszony zostanie w latach 2007-2013 o 10,5 mld euro, a stawki VAT obniżono państwom, które były największymi płatnikami unijnego budżetu.

Żadnych uwag do rozpatrywanej ustawy nie zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

W głosowaniu, na wniosek senatora Leona Kieresa, Komisja Spraw Zagranicznych jednomyślnie poparła rozpatrywaną ustawę ratyfikacyjną. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Macieja Grubskiego.

W drugim punkcie porządku dziennego rozpatrywano ustawę o ratyfikacji Aktu genewskiego Porozumienia haskiego w sprawie międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych, przyjętego w Genewie dnia 2 lipca 1999 r.

Jak poinformował wiceminister spraw zagranicznych A. Kremer, przedmiotowy akt ma na celu ochronę prawną wzorów przemysłowych i służy ochronie polskich firm na arenie międzynarodowej. Rejestracja wzorów przemysłowych może być przeprowadzona w polskim lub międzynarodowym urzędzie patentowym.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec stwierdził, że przyjęcie ustawy ratyfikacyjnej zagwarantuje Polsce udział w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Jak zapewnił wiceprezes Urzędu Patentowego RP Andrzej Pyrża, urząd jest przygotowany do realizacji zadań wynikających z ratyfikacji przez Polskę przedmiotowego dokumentu.

Pozytywną opinię o ustawie przedstawiło senackie biuro legislacyjne.

Wobec braku głosów w dyskusji senator L. Kieres zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy ratyfikacyjnej bez poprawek. W głosowaniu uzyskał on jednomyślne poparcie. Ustalono, że przyjęcie ustawy sejmowej zarekomenduje Izbie podczas posiedzenia plenarnego senator Grzegorz Czelej.

Podczas posiedzenia komisja rozpatrzyła także ustawę o ratyfikacji Porozumienia o Międzynarodowym Programie Energetycznym, sporządzonego w Paryżu dnia 18 listopada 1974 r., ze zmianami z dnia 30 listopada 2007 r.

Jak poinformował wiceminister spraw zagranicznych A. Kremer, przedmiotowe porozumienie służy wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego Polski, Dzięki jego ratyfikacji uzyskamy prawną możliwość udziału w mechanizmie wzajemnego wspierania się państw członkowskich w sytuacjach kryzysowych na rynku naftowym.

Wiceminister gospodarki M. Korolec zwrócił uwagę na mechanizm solidarności, wpisany w struktury Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Polska jest ostatnim krajem w OECD, który ratyfikuje to porozumienie.

Przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego nie zgłosił do rozpatrywanej ustawy żadnych uwag o charakterze legislacyjnym.

W głosowaniu Komisja Spraw Zagranicznych jednomyślnie poparła rozpatrywaną ustawę ratyfikacyjną. Na sprawozdawcę stanowiska komisji na posiedzeniu plenarnym wybrano senatora Jana Olecha.

Ponadto senatorowie rozpatrzyli ustawę o ratyfikacji Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych i regulaminu do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych, przyjętych w Singapurze dnia 27 marca 2006 r.

Jak poinformował wiceminister A. Kremer, przedmiotowy traktat dotyczy ochrony własności intelektualnej i wiąże się z uczestnictwem Polski w Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej. Ratyfikacja oznacza przyjęcie mechanizmów prawnych harmonizujących procedurę administracyjną w zakresie rejestracji znaków towarowych, co nie pociągnie za sobą dodatkowych kosztów finansowych.

Wiceminister gospodarki M. Korolec powiedział, że ratyfikacja traktatu wprowadzi szereg ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw, a Polska jest przygotowana na poziomie legislacyjnym do realizacji jego postanowień.

Przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego nie zgłosił uwag o charakterze legislacyjnym do rozpatrywanej ustawy.

W głosowaniu Komisja Spraw Zagranicznych jednomyślnie poparła rozpatrzoną ustawę ratyfikacyjną. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Marka Rockiego.

* * *

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Kultury i Środków Przekazu kontynuowali prace nad sprawozdaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2007 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2007 roku.

Przewodniczący komisji senator Piotr Ł.J. Andrzejewski odczytał pismo z 15 maja br., informujące marszałka Senatu o przebiegu prac komisji nad sprawozdaniem KRRiT. Senator poinformował, że marszałek Bogdan Borusewicz w piśmie z 21 maja br. zwrócił się z prośbą o zwołanie kolejnego posiedzenia komisji w celu przygotowania, zgodnie z art. 85g ust. 1 Regulaminu Senatu, projektu uchwały w sprawie sprawozdania KRRiT.

Senator Czesław Ryszka podniósł kwestię dotyczącą procedury postępowania, przewidzianej w regulaminie w sytuacji, gdy komisja nie przyjęła i nie odrzuciła sprawozdania KRRiT. Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu przyznał, że regulamin Izby nie przewiduje trybu postępowania w takiej sytuacji.

Senator Andrzej Grzyb, uznając, że senatorowie wysłuchali informacji członków KRRiT oraz przeprowadzili dyskusję na posiedzeniu 13 maja br., zgłosił wniosek formalny o zamknięcie debaty i przystąpienie do głosowania. Wniosek uzyskał poparcie członków komisji.

Następnie senator C. Ryszka zgłosił wniosek formalny o przeprowadzenie głosowania imiennego. Wniosek nie został poparty przez komisję.

Senator Wojciech Skurkiewicz zwrócił się z prośbą o przełożenie głosowania do następnego dnia w celu umożliwienia wszystkim członkom Komisji Kultury i Środków Przekazu zajęcia stanowiska w tej sprawie.

W odpowiedzi senator Krzysztof Piesiewicz zaproponował godzinną przerwę.

Po wznowieniu obrad senatorowie przystąpili do zgłaszania wniosków w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2007 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2007 roku.

Senator W. Skurkiewicz zgłosił wniosek o przyjęcie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Został również podtrzymany wniosek o odrzucenie sprawozdania, zgłoszony na posiedzeniu w 13 maja br. Wniosek uzyskał tym razem poparcie komisji; głosowało za nim 5 senatorów, a 4 osoby były przeciw. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora P.Ł.J. Andrzejewskiego.

Następnie przewodniczący komisji senator P.Ł.J. Andrzejewski poinformował, że otrzymał zaproszenie, skierowane przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prezydenta Torunia oraz marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, na otwarcie Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu". Senator zachęcał członków komisji do udziału w tym ważnym wydarzeniu.

Senator Michał Wojtczak zwrócił się z prośbą, aby komisja na jednym ze swoich posiedzeń zajęła się problematyką dotyczącą podatku VAT od praw autorskich. Odnosząc się do tej propozycji, senator Barbara Borys-Damięcka stwierdziła, że najbliższą okazją do dyskusji nad tym zagadnieniem będzie konferencja "Prawo autorskie na miarę XXI wieku. Krok drugi", organizowana przez Komisję Kultury i Środków Przekazu 23 czerwca br. Senator P.Ł.J. Andrzejewski zaproponował zwołanie posiedzenia w sprawie rozpatrzenia wniosków pokonferencyjnych.

Senator Wojciech Skurkiewicz poinformował, że do marszałka Senatu wpłynęło w wersji angielskiej pismo prezesa Europejskiej Unii Nadawców w sprawie nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych. Senator - podkreślając wagę tego wystąpienia - zwrócił się z pytaniem, czy pismo zostanie przetłumaczone na język polski i dostarczone senatorom przed debatą nad ustawą o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej wybrano, na wniosek senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, nowego przedstawiciela komisji do prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zaistniała taka konieczność, ponieważ uprzednio wybrany senator Zbigniew Cichoń był nieobecny i fakt ten uniemożliwiał rozpatrywanie projektu ustawy przez połączone komisje: Ustawodawczą oraz Rodziny i Polityki Społecznej.

W dyskusji senatorowie zgłosili kandydaturę senatora K. Kwiatkowskiego na przedstawiciela wnioskodawców. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.

4 czerwca 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała następujące projekty aktów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1

 • Komunikat Komisji do Rady Projekt rozporządzenia Rady ustanawiającego formę dokumentu laissez-passer wydawanego członkom i pracownikom instytucji (COM(2007) 849), sygn. Rady UE 5549/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Referent: senator Roman Ludwiczuk.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Piotr Stachańczyk.

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowiła poprzeć projekt aktu prawnego wraz z uwagami rządu.

 • Wniosek w sprawie decyzji Rady zezwalającej na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawieraj¹cych genetycznie zmodyfikowan¹ bawe³nź LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), sk³adaj¹cych siź z niej lub z niej wyprodukowanych (COM(2008)226), sygn. Rady UE 9070/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Zdrowia.

Referent: senator Grzegorz Wojciechowski.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Adam Fronczak.

Komisja Spraw Unii Europejskiej nie poparła projektu aktu prawnego i przyjęła opinię w tej sprawie.

 • Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents (Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji) (COM(2008)229), sygn. Rady UE 9200/08.

Instytucja wiodąca: Urząd Integracji Europejskiej.

Referent: senator R. Ludwiczuk.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Piotr Serafin.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt rozporządzenia.

 • Wnioski nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez komisję:

- w trybie art. 8: COM(2007) 559,

- w trybie art. 6 ust. 1: COM(2008) 184, 185, 214, 223, JAI (2008) 001.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej rozważono przyjęcie dwóch inicjatyw ustawodawczych. Jak poinformował przewodniczący komisji senator Tomasz Misiak, Podkomisja "Przyjazne Państwo" zwróciła się do Komisji Gospodarki Narodowej o wniesienie do marszałka Senatu przygotowanych przez nią dwóch projektów ustaw: projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym i projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym.

Przewodniczący Podkomisji "Przyjazne Państwo" senator Kazimierz Kleina omówił dotychczasowy przebieg prac nad tymi projektami ustaw. Zaznaczył, że pierwszy z nich dotyczy m.in. wyłączenia spod wymogu uzyskania licencji na wykonywanie transportu drogowego działalności polegającej na turystycznym przewozie osób kolejką turystyczną. Drugi zaś polega na zmianie zasad wykonywania transportu drogowego taksówkami oraz samochodami osobowymi niebędącymi taksówkami i zmierza do ujednolicenia warunków wykonywania przewozów tymi środkami transportu.

Senatorom zadającym pytania dodatkowych wyjaśnień udzielił przedstawiciel Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

W kolejnych głosowaniach Komisja Gospodarki Narodowej przyjęła przedstawione projekty ustaw.

Wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym przyjęto jednomyślnie. Do reprezentowania komisji w dalszych pracach nad tym projektem wyznaczono senatora K. Kleinę.

Wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym poparło 11 senatorów, a 2 osoby wstrzymały się od głosu. Komisja wyznaczyła senatora Henryka Woźniaka do jej reprezentowania w dalszych pracach nad tym projektem ustawy.

5 czerwca 2008 r.

Na swoim posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska omówiła plan pracy na drugie półrocze br.

Senator Stanisław Gorczyca przedstawił propozycję zorganizowania na przełomie września i października posiedzenia wyjazdowego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zaproponowano także, by komisja omówiła przyczyny wzrostu cen żywności, problemy rybactwa śródlądowego, emisja CO2 oraz choroby Aujeszky'ego.

W związku z przygotowywaniem planu budżetu Kancelarii Senatu na 2009 r., w ramach pracy komisji, senator Wojciech Skurkiewicz zaproponował następujące tematy posiedzeń:

 • Natura 2000 - wyzwania i zagrożenia,
 • realizacja Programu "Infrastruktura i Środowisko",
 • Natura 2000 a inwestycje infrastrukturalne w Polsce,
 • przyszłość Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy w kontekście finansowania inwestycji środowiskowych,
 • Polskie leśnictwo a Natura 2000 - zagrożenia i korzyści.

Podczas posiedzenia przewodniczący komisji senator Jerzy Chróścikowski poinformował o spotkaniu Stavrosem Dimasem, komisarzem Unii Europejskiej ds. środowiska. Głównym celem wizyty komisarza będzie omówienie wdrażania tzw. Pakietu Klimatycznego Unii Europejskiej w Polsce. Spotkanie zaplanowano na 26 czerwca br., wspólnie z Komisją Spraw Unii Europejskiej i Komisją Gospodarki.

Przewodniczący zwrócił się do senatorów o przekazywanie sugestii co do spraw i problemów, które mogą być, ich zdaniem, przedmiotem badań kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli w 2009 r.


Poprzednia część, następna część, spis treści