Poprzednia część, następna część, spis treści


Kontakty międzynarodowe

4 grudnia 2007 r. wizytę w Senacie RP złożył wiceminister spraw zagranicznych Republiki Chile Alberto Van Klaveren Stork. Gościa przyjął marszałek Bogdan Borusewicz.

Marszałek Senatu podkreślił, że Chile jest bardzo ważnym partnerem Polski w Ameryce Południowej. Wyraził zadowolenie z rozwoju kontaktów między parlamentami obu krajów. W opinii marszałka, to właśnie te kontakty budują atmosferę wzajemnych relacji, ale ostateczny ich wymiar zależy od rządów.

Zdaniem wiceministra spraw zagranicznych Chile, oba kraje mają wiele wspólnego: odzyskały wolność w tym samym czasie, przeprowadziły trudne reformy gospodarcze i odniosły sukces. Wiceminister wyraził zadowolenie, że Polska i Chile są zainteresowane zacieśnianiem stosunków politycznych i gospodarczych. Alberto Van Klaveren Stork zaznaczył, iż Polska jest ważna dla Chile także dlatego, iż należy do UE, a Chile jest zainteresowane rozwojem kontaktów ze Wspólnotą. Według wiceministra, dobre stosunki bilateralne mogą zapewnić Chile dostęp do europejskich rynków, a Polsce do rynków Ameryki Łacińskiej.

Marszałek B. Borusewicz podkreślił, że Polska popiera umowę stowarzyszeniową UE ze Wspólnotą Andyjską. Wyraził nadzieję, że Chile przekona do tej umowy Ekwador i dojdzie ona do skutku.

Zdaniem wiceministra, Europa powinna być teraz bardziej obecna w Ameryce Południowej, ponieważ w tym regionie następują zmiany polityczne, a ich kierunki nie są jasne. Byłoby dobrze, gdyby kraje Ameryki Łacińskiej wzorowały się na europejskim modelu politycznym i gospodarczym.

Według marszałka Senatu, Chile jest krajem w Ameryce Łacińskiej, któremu najbliżej do europejskich standardów politycznych i ekonomicznych. Marszałek wyraził nadzieję, że inne kraje tego regionu będą się rozwijały w tym samym kierunku, co Chile.

Politycy rozmawiali ponadto o sytuacji w Wenezueli po referendum konstytucyjnym i w Argentynie po wyborach prezydenckich.

* * *

W dniach 3 i 4 grudnia 2007 r. w Brukseli wicemarszałek Marek Ziółkowski wziął udział w czwartym spotkaniu międzyparlamentarnym na temat "Przyszłość Europy". Sejm RP reprezentowali wicemarszałek Jarosław Kalinowski oraz posłowie Andrzej Gałażewski i Wojciech Pomajda, członkowie sejmowej Komisji do spraw Unii Europejskiej. Pierwsze trzy spotkania tego cyklu odbyły się 8 i 9 maja oraz 4 i 5 grudnia 2006 r., a także 11 i 12 czerwca br. i przyczyniły się do wznowienia debaty o przyszłości Europy.

Dwudniowe spotkanie posłów do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawicieli parlamentów krajowych z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej poświęcone było Traktatowi Lizbońskiemu, jego ratyfikacji oraz wynikającym z niego nowym uprawnieniom parlamentów krajowych w procesie decyzyjnym UE. Uczestnicy spotkania debatowali w trzech grupach roboczych na temat wzmocnienia roli parlamentów narodowych w UE, ratyfikacji i stosowania Traktatu Lizbońskiego oraz nowego układu instytucjonalnego. Większość była zgodna, że nowy traktat wzmacnia uprawnienia parlamentów krajowych.

Podsumowując dyskusję, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering stwierdził, że parlamenty narodowe i Parlament Europejski nie są konkurentami, lecz realizują wspólny cel, którym jest wzmocnienie europejskiej demokracji. Podkreślił, że zawsze będą się pojawiać pytania o to, który szczebel administracji - europejski, krajowy czy lokalny -jest właściwy do rozstrzygania w poszczególnych sprawach. Właśnie dlatego "współpraca jest niezbędna, aby Unia sprawnie funkcjonowała" - zaznaczył przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

Marszałek portugalskiego Zgromadzenia Republiki Jaime Gama zauważył, że wybór między ratyfikacją traktatu przez parlament lub w drodze ogólnonarodowego referendum jest "wewnętrzną decyzją polityczną, co do której państwa członkowskie zachowują swobodę". Podkreślał, że obywatele powinni mieć pełną wiedzę o celu i zakresie wprowadzanych reform. Podobny pogląd wyrażali inni parlamentarzyści.

 Przewodniczący Komisji Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego Jo Leinen zwracał uwagę na konieczność opracowania właściwej strategii informacyjnej, która pozwoli na pełne  poinformowanie obywateli o zakresie i celach wdrażanych reform instytucjonalnych. We wnioskach trzeciej grupy roboczej podkreślano, że nowy traktat nie stanowi zagrożenia dla suwerenności państw członkowskich.

 Na zakończenie brukselskiego spotkania marszałek słoweńskiego Zgromadzenia Narodowego France Cukjati przedstawił zarys programu słoweńskiego rządu, który obejmie przewodnictwo w Radzie Europejskiej w pierwszym półroczu 2008 r. Jednym z priorytetów słoweńskiej prezydencji będzie zapewnienie pozytywnego wyniku ratyfikacji traktatu. "Jeśli jakiś kraj odrzuci traktat, przekonamy się, czy będziemy musieli pogodzić się z Europą dwóch prędkości, czy będziemy trwać w zastoju przez następne dziesięć lat" - stwierdził.

* * *

W dniach 9-10 grudnia 2007 r. marszałek Bogdan Borusewicz wziął udział w uroczystości zaprzysiężenia prezydent Argentyny Cristiny Kirchner. Spotkał się również z argentyńską Polonią i uczestniczył w 98. Pielgrzymce Polskiej do Sanktuarium w Lujan koło Buenos Aires.

Przed uroczystością zaprzysiężenia marszałek spotkał się z przewodniczącym parlamentarnej grupy polsko-argentyńskiej senatorem Luisem Alberto Vianą z prowincji Misiones, gdzie mieszka dużo Polaków. Rozmawiano o rozwoju wzajemnych kontaktów gospodarczych i kulturalnych, m.in. o współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Senator L.A. Viana poinformował, że w prowincji Misiones planuje się utworzenie Katedry Kultury Polskiej na tamtejszym uniwersytecie. W tej sprawie władze prowincji zamierzają podpisać stosowne porozumienia. W trakcie spotkania wiele uwagi poświęcono współpracy międzyparlamentarnej i planom nawiązania współpracy między regionami Polski i Argentyny.

Wizyta marszałka Senatu w Argentynie była okazją do spotkania z tamtejszą Polonią. Marszałek B. Borusewicz rozmawiał m.in. z przewodniczącym Związku Polaków w Argentynie Stanisławem Łuciwem oraz wiceprzewodniczącymi związku Janem Stachnikiem i Andrzejem Jezierskim. Działacze polonijni poinformowali marszałka o działalności związku, problemach Polaków w Argentynie, relacjach między organizacjami polonijnymi a władzami polskimi. Marszałek odwiedził także Dom Polski w Buenos Aires, gdzie zapoznał się ze stanem prac w ramach remontu prowadzonego dzięki funduszom uzyskanym z Senatu RP.


Poprzednia część, następna część, spis treści