Poprzednia część, następna część, spis treści


Z prac komisji senackich

12 grudnia 2007 r.

W pierwszym punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu wstępnie rozpatrywano projekt ustawy budżetowej na 2008 r. w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.

Projekt budżetu państwa na 2008 r. w dziale 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego oraz części 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego przedstawił minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, informacji na ten temat udzielał także dyrektor Departamentu Ekonomicznego w tym resorcie Wojciech Kwiatkowski.

Omawiając wydatki budżetowe w dziale 921 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreślali, że nastąpił nominalny i realny wzrost wydatków w części 24 w dziale 921. Łączne wydatki budżetu państwa na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego określone w projekcie budżetu państwa na rok 2008 zaplanowano w kwocie 1 461 998 tys. zł., z czego 1 208 626 tys. zł przeznaczono na wydatki bieżące, 188 432 tys. zł na wydatki majątkowe oraz 64 940 tys. zł - na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę, że określone w ustawie budżetowej wielkości w trakcie roku z reguły zostają zwiększone ze środków zaplanowanych w rezerwach budżetu państwa, i wskaźniki te z pewnością na koniec 2008 r. będą wyższe.

Projekt dochodów i wydatków budżetowych na rok 2008 Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przedstawił przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski. Poinformował, że wydatki budżetowe rady zapreliminowano na podstawie obowiązującego stanu prawnego i struktury organizacyjnej Biura KRRiT jako jej aparatu wykonawczego. Wszystkie wydatki są zamieszczone w jednym rozdziale klasyfikacji budżetowej "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" i podzielone na trzy grupy: świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące jednostek budżetowych i wydatki majątkowe. Dochody budżetowe KRRiT będą miały swoje źródło w opłatach koncesyjnych oraz wpływach z rejestracji programów rozprowadzanych w sieciach kablowych i w 2008 r. wyniosą 30 mln 840 tys. zł.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu senatorowie jednogłośnie poparli propozycję przewodniczącego komisji senatora Piotra Ł.J. Andrzejewskiego w sprawie wyboru jego drugiego zastępcy i upoważnili go do wystąpienia do Prezydium Senatu w sprawie wyrażenia zgody na ten wybór.

Na zakończenie posiedzenia dyskutowano na temat planu pracy komisji na 2008 r. Senatorowie zgłosili propozycje zorganizowania konferencji i posiedzeń seminaryjnych, dotyczących m.in. egzekucji prawa w mediach publicznych, sposobów realizacji i finansowania zadań wynikających z ustawy o radiofonii i telewizji, etyki dziennikarskiej, ochrony zabytków na poziomie regionalnym i krajowym, szkolnictwa artystycznego, obecności kultury polskiej za granicą i sposobów jej promocji, a także kultury regionalnej.

Ponadto senator Wojciech Skurkiewicz zaproponował powołanie stałej podkomisji ds. mediów.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatorowie przystąpili do wstępnego rozpatrywania projektu ustawy budżetowej na 2008 r. w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.

Wysłuchano uwag do poszczególnych części projektu ustawy budżetowej, przygotowanych przez wyznaczonych wcześniej senatorów, oraz zapoznano się z informacją przedstawicieli zainteresowanych instytucji i resortów.

Komisja omówiła wstępnie następujące części projektu:

 • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (cz. 16) - senator Sławomir Sadowski
 • Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe w 2008 r. (zał. nr 9) - senator S. Sadowski
 • Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze (zał. nr 4) w zakresie części 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - senator S. Sadowski
 • Rządowe Centrum Legislacji (cz. 75) - senator Bohdan Paszkowski
 • Centralne Biuro Antykorupcyjne (cz. 56) - senator Zbigniew Meres
 • Urząd Zamówień Publicznych (cz. 49) - senator Stanisław Jurcewicz
 • Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze (zał. nr 4) w zakresie części 49 - Urząd Zamówień Publicznych - senator S. Jurcewicz
 • Administracja Publiczna (cz. 17) - senator Marek Konopka
 • Wykaz programów wieloletnich w 2008 r. (zał. nr 12) - senator Piotr Kaleta
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2008 r. (zał. nr 10) - senator M. Konopka
 • Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej (zał. nr 14) - senator Jadwiga Rotnicka
 • Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (zał. nr 8) - senator Z. Meres
 • Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze (zał. nr 4) - senator P. Kaleta
 • Regionalne Izby Obrachunkowe (cz. 80) - senator Władysław Dajczak
 • Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze (zał. nr 4) w zakresie części 80 - RIO
 • Rezerwy celowe (cz. 83) - senator Mariusz Witczak
 • Plan Finansowy Państwowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zał. nr 5) - senator P. Kaleta
 • Rozwój Regionalny (cz. 34) - senator Władysław Ortyl
 • Wykaz Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-2013 (zał. nr 16) - senator W. Ortyl
 • Limity kwot zobowiązań oraz wydatków w latach obowiązywania NPR 2004-2006 w tys. zł (zał. nr 15) - senator W. Dajczak
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2008 r. (zał. nr 10) - senator M. Konopka
 • Rezerwy celowe (cz. 83) - senator M. Witczak
 • Wykaz programów wieloletnich w 2008 r. (zał. nr 12) - senator P. Kaleta
 • Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej (zał. nr 7) - senator Ireneusz Niewiarowski
 • Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej (zał. nr 14) - senator J. Rotnicka

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela i zarekomendować Senatowi jej przyjęcie bez poprawek.

Rozwiązania zawarte w rozpatrywanej nowelizacji omówiła sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas. Informację uzupełniła posłanka sprawozdawczyni Ewa Wolak. W posiedzeniu uczestniczyły także przedstawicielki resortu edukacji - dyrektor Departamentu Spraw Nauczycielskich Anna Dakowicz-Nawrocka i dyrektor Departamentu Ekonomicznego Grażyna Kida.

Zaakceptowana przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu nowelizacja stanowi, że kwota bazowa, służąca do obliczenia średniego wynagrodzenia nauczycieli, wyniesie w przyszłym roku 2074,15 zł i będzie wyższa o 10% w stosunku do obowiązującej w tym roku.

Zgodnie z informacją resortu edukacji zwiększeniu kwoty bazowej towarzyszyć będzie wzrost przyszłorocznej subwencji oświatowej o 1,85 mld zł. Wraz ze środkami, które już wcześniej były zapisane w projekcie budżetu na zwiększenie subwencji, da to 2,7 mld zł i umożliwi najwyższą od 6 lat podwyżkę dla nauczycieli.

Nowelizacja sankcjonuje prawnie uniezależnienie kwoty bazowej dla nauczycieli od kwoty bazowej dla wszystkich pracowników sfery budżetowej, określanej co roku w budżecie.

Postanowiono, że w imieniu Komisji Nauki, Edukacji i Sportu ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela zarekomenduje Izbie senator Zbigniew Szaleniec.

Następnie senatorowie przystąpili do wyboru dwóch zastępców przewodniczącego komisji.

W trakcie dyskusji kandydaturę senatora Piotra Wacha zgłosił senator Ryszard Górecki. Senator Andrzej Szewiński zaproponował na to stanowisko senatora Józefa Bergiera. W głosowaniu tajnym obaj kandydaci uzyskali poparcie członków komisji i zostali wybrani na zastępców przewodniczącego komisji.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu dokonano podziału zadań w pracach nad ustawą budżetową:

 • Kultura fizyczna i sport - senatorowie Małgorzata Adamczak, J. Bergier, Tomasz Skorupa,
  A. Szewiński,
 • Oświata i wychowanie - senatorowie Sławomir Kowalski, Waldemar Kraska, Z. Szaleniec,
 • Nauka i PAN - senatorowie R. Górecki, P. Wach, Kazimierz Wiatr,
 • Szkolnictwo wyższe - senatorowie R. Górecki, Adam Massalski, J. Bergier,
 • Informatyzacja - senatorowie P. Wach i K. Wiatr.
 • Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny - senator P. Wach.

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator K. Wiatr poinformował o zaproszeniu do Brukseli na spotkanie (18-19 grudnia br.) przewodniczących komisji edukacji i kultury. Senator R. Górecki zapowiedział, że rozważy możliwość uczestnictwa w tym spotkaniu.

13 grudnia 2007 r.

Podczas posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej kontynuowano wstępne rozpatrywanie projektu ustawy budżetowej na 2008 r. w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji. Pierwsze posiedzenie w tej sprawie odbyło się 12 grudnia br. Omówiono następujące części projektu ustawy budżetowej na rok 2008:

Ministerstwo Zdrowia

 • Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (zał. nr 8) - senator Zbigniew Meres
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2008 r. (zał. nr 10) - senator Marek Konopka
 • Wykaz programów wieloletnich w 2008 r. (zał. nr 12) - senator Piotr Kaleta
 • Rezerwy celowe (cz. 83) - senator Mariusz Witczak

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 • Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (zał. nr 8) - senator Z. Meres
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2008 r. (zał. nr 10) - senator M. Konopka
 • Wykaz programów wieloletnich w 2008 r. (zał. nr 12) - senator P. Kaleta
 • Rezerwy celowe (cz. 83) - senator M. Witczak

Ministerstwo Gospodarki

 • Administracja Publiczna (cz. 17) - senator M. Konopka
 • Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (zał. nr 8) - senator Z. Meres
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2008 r. (zał. nr 10) - senator M. Konopka
 • Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze (zał. nr 4) - senator P. Kaleta
 • Wykaz programów wieloletnich w 2008 r. (zał. nr 12) - senator P. Kaleta

Ministerstwo Infrastruktury

 • Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa (cz. 18) - senator Janusz Sepioł
 • Rezerwy celowe (cz. 18) - senator M. Witczak

Ministerstwo Finansów

 • Budżety wojewodów (cz. 85) w zakresie działów:

700 - Gospodarka mieszkaniowa

710 - Działalność usługowa

750 - Administracja publiczna

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

801 - Oświata i wychowanie

852 - Pomoc społeczna

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - senator J. Sepioł

 • Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze (zał. nr 4) w zakresie części 85 - Budżet wojewodów
 • Samorządowe Kolegia Odwoławcze (cz. 86) - senator Jadwiga Rotnicka
 • Rezerwy celowe (cz. 83) - senator M. Witczak
 • Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (zał. nr 8) w zakresie działów:

700 - Gospodarka mieszkaniowa

710 - Działalność usługowa

750 - Administracja publiczna

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

801 - Oświata i wychowanie

852 - Pomoc społeczna

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - senator Z. Meres

 • Limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w urzędach organów władzy państwowej, kontroli, ochrony państwa, sądach i trybunałach oraz w placówkach zagranicznych w roku 2008 (zał. nr 11) - senator Ireneusz Niewiarowski
 • Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (cz. 82) - senator Bohdan Paszkowski
 • Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej (zał. nr 7) - senator I. Niewiarowski

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 • Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego (cz. 82) - senator B. Paszkowski.

Podczas posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzono także ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. Po wysłuchaniu informacji sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas i dyrektor Departamentu Ekonomicznego w tym resorcie Grażyny Kidy, a także po zapoznaniu się z pozytywną opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu komisja postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do rozpatrywanej nowelizacji. Ustalono, że przyjęcie ustawy sejmowej zarekomenduje Izbie senator M. Konopka.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej wybrała drugiego zastępcę przewodniczącego komisji. W trakcie dyskusji senator Jerzy Chróścikowski zgłosił senatora Zdzisława Pupę na to stanowisko. W tajnym głosowaniu, przeprowadzonym przez senatorów J. Chróścikowskiego, Romana Ludwiczuka i Mariusza Witczaka, zgłoszony kandydat uzyskał poparcie komisji: za głosowało 10 senatorów, a 1 osoba była przeciw.

Senatorowie zapoznali się następnie z informacją rządu na temat przygotowania Polski do wejścia do strefy Schengen. Informację przedstawili podsekretarze stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż i Piotr Stachańczyk. Szczegółowych wyjaśnień udzielał także wicedyrektor Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w tym resorcie Grzegorz Polak.

Na zakończenie swojego posiedzenia Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała następujące projekty aktów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 8 ust. 1

 • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego wspólnotowe procedury ustanawiania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości substancji farmakologicznie czynnych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz uchylające rozporządzenie (EWG) nr 2377/90 (COM(2007) 194).

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Referent: senator Stanisław Gorczyca.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Marek Chrapek.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła stanowisko rządu w tej sprawie.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1 pkt 2

 • Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia wymagającego wysokich kwalifikacji. Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment (COM(2007)637), sygnatura Rady UE 14490/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Referent: senator Piotr Głowski.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Kazimierz Kuberski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt dyrektywy Rady z uwzględnieniem uwag rządu.

 • Wniosek dotyczący dyrektywy Rady w sprawie jednolitej procedury wnioskowania o jednolite zezwolenie na pracę i pobyt na terytorium państwa członkowskiego dla obywateli państw trzecich oraz w sprawie zakresu praw pracowników z państw trzecich legalnie przebywających w państwie członkowskim (COM(2007)638), sygn. Rady UE 14491/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Referent: senator P. Głowski.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu K. Kuberski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt dyrektywy Rady z uwzględnieniem uwag rządu.

 • Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającej decyzję Rady 85/368/EWG w sprawie porównywalności kwalifikacji wynikających z kształcenia zawodowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej (COM(2007) 680), sygn. Rady UE 13672/07.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Referent: senator Janusz Rachoń.

Przedstawiciel rządu: podsekretrz stanu Zbigniew Włodkowski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła projekt decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady i postanowiła nie wnosić uwag.

 • Wnioski nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez Komisję Spraw Unii Europejskiej:

 • art. 6 ust. 1 pkt 2 - COM(2007) 605, 633, 653, 656, 658, 659, 660, 661, 662, 667, 682, 710, 714, 730,
 • art. 6 ust. 4 - COM (2007) 706, 730.

 


Poprzednia część, następna część, spis treści