Następny fragment, spis treści


PREZYDIUM SENATU

6 grudnia 2007 r. odbyło się 5. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium Senatu rozpatrzyło oświadczenia senatorów o spełnieniu warunków do otrzymywania uposażenia senatorskiego oraz wnioski o przyznanie uzupełniającego uposażenia senatorskiego. Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Świątecki poinformował, że wpłynęły dwa oświadczenia o spełnieniu warunków do otrzymywania uposażenia senatorskiego. Prezydium Senatu przyjęło do wiadomości, iż warunki do otrzymywania uposażenia senatorskiego spełnia jeden senator. Drugiemu przyznano uzupełniające uposażenie senatorskie za listopad i grudzień br., uposażenie senatorskie natomiast - od 1 stycznia 2008 r.

Podczas posiedzenia rozpatrzono wniosek Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji "Finansowe wsparcie rolnictwa
i obszarów wiejskich w latach 2007-2013". Jej celem jest przekazanie informacji o możliwościach korzystania z funduszy europejskich na obszarach wiejskich w latach 2007-2013, a także ocena częściowo wdrażanych programów. Konferencję, z udziałem około 100 osób, zaplanowano na 18 grudnia br. w gmachu Senatu. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji oraz zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Następnie zapoznano się z notatką Biura Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej Kancelarii Senatu dotyczącą kandydatów na członków delegacji Senatu RP do międzynarodowych organizacji parlamentarnych. Wicedyrektor Anna Szklennik przedstawiła szczegóły notatki wynegocjowane z dwoma klubami senackimi i zgodne z ustalonym parytetem. Prezydium Senatu zatwierdziło skład delegacji Senatu RP do międzynarodowych organizacji parlamentarnych.

Prezydium Senatu omówiło kwestię dwustronnych i trójstronnych zgromadzeń parlamentarnych. Prezydium zadecydowało o omówieniu szczegółów dotyczących dwustronnego zgromadzenia parlamentarnego polsko-ukraińskiego oraz trójstronnego zgromadzenia parlamentarnego polsko-litewsko-ukraińskiego na swoim kolejnym posiedzeniu.

Prezydium zadecydowało o odłożeniu kwestii dwustronnego zgromadzenia parlamentarnego polsko-litewskiego do czasu wprowadzenia odpowiednich zmian w Regulaminie Sejmu.

Prezydium Senatu omówiło kwestię związaną z zakończeniem Roku Generała Władysława Andersa. Ustalono, iż uroczystości związane z zakończeniem Roku Generała Władysława Andersa odbędą się w pierwszym kwartale 2008 r.


Następny fragment, spis treści