Wydarzenia - Senat RP
 

"Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku: stan na dziś i wyzwania na przyszłość" - wspólne spotkanie komisji Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych w Brukseli

10 i 11 października 2011 r. w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyło się wspólne spotkanie komisji Parlamentu Europejskiego i parlamentów narodowych, zorganizowane w ramach parlamentarnego wymiaru polskiej prezydencji w Radzie UE. Tematem spotkania była "Nowa strategia na rzecz jednolitego rynku: stan na dziś i wyzwania na przyszłość".

Debata dotyczyła przede wszystkim kwestii przyszłości unijnej polityki w sprawie jednolitego rynku, a także oceny stanu prac nad ponownym uruchomieniem jednolitego rynku w tak ważnych dziedzinach jak: mobilność obywateli, ochrona konsumentów, zamówienia publiczne czy jednolity rynek cyfrowy. Program przewidywał także dyskusję na temat różnych aspektów zarządzania jednolitym rynkiem.

Spotkaniu współprzewodniczyli: przewodniczący Komisji ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego Malcolm Harbour, przewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej senator Jan Wyrowiński oraz zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki poseł Andrzej Czerwiński.

Honorowym gościem był przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, który w swoim wystąpieniu podkreślił m.in. znaczenie prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego dla rozwiązywania problemów związanych z kryzysem ekonomicznym.

Podczas spotkania przemówienia wygłosili unijny komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier i podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Marcin Korolec.

Komisarz M. Barnier wyraził m.in. uznanie dla działań polskiej prezydencji na rzecz jednolitego rynku. Podkreślił także znaczenie dialogu z obywatelami i wspólnego działania na rzecz eliminowania zagrożeń na rynku wewnętrznym. Zdaniem komisarza, obecnie jednym z najważniejszych zadań jest zwiększanie europejskiego rynku usług i wzrost produkcji tak, aby Europa nie stała się podwykonawcą dla gospodarki chińskiej czy amerykańskiej. Według M. Barniera, Europejczycy nie mogą być tylko konsumentami.

W swoim wystąpieniu wiceminister M. Korolec nawiązał do pierwszego w historii Unii Europejskiej Forum Jednolitego Rynku, które odbyło się w Krakowie. Wzięło w nim udział ponad 1200 reprezentantów środowisk zainteresowanych funkcjonowaniem i rozwojem rynku wewnętrznego. Wiceminister poinformował także o stanie prac nad pakietem patentowym i wyraził nadzieję, że do końca 2011 r. uda się wypracować w tej sprawie kompromis.

W trakcie dyskusji poruszano m.in. kwestie dotyczące: dostosowania jednolitego rynku do obecnych i przyszłych wyzwań, ułatwienia obywatelom UE pracy za granicą, wzmocnienia zaufania konsumentów do unijnego rynku wewnętrznego, poprawy wdrażania i egzekwowania przepisów dotyczących jednolitego rynku, unowocześnienia procedur udzielania zamówień publicznych, a także najważniejszych wyzwań związanych z tworzeniem jednolitego rynku cyfrowego. Sprawozdania na ten temat przedstawili europosłowie, członkowie Komisji ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego oraz polscy parlamentarzyści.

Przewodniczący senackiej Komisji Gospodarki Narodowej senator J. Wyrowiński mówił o przyszłości polityki dotyczącej jednolitego rynku, z uwzględnieniem inicjatywy 9 państw członkowskich na rzecz europejskiego wzrostu. Senator zwrócił uwagę na znaczenie współpracy parlamentów narodowych z Parlamentem Europejskim w umacnianiu rynku wewnętrznego, a także na konieczność jak najszybszego wdrożenia rozwiązań unijnych w tym zakresie do prawa krajowego.

Zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Gospodarki poseł A. Czerwiński, zabierając głos na temat mobilności obywateli, stwierdził, że swoboda przepływu osób jest jednym z najważniejszych praw obywateli UE, a także jednym z najważniejszych osiągnięć procesu integracji europejskiej.

Poseł Antoni Mężydło, zastępca przewodniczącego sejmowej komisji gospodarki w swoim wystąpieniu poświęconym jednolitemu rynkowi cyfrowemu wskazał m.in. na korzyści płynące z ustanowienia tego rynku dla konsumentów, przedsiębiorców i sektora publicznego.

W przeprowadzonej następnie debacie przedstawiciele parlamentów narodowych i członkowie Komisji ds. Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów Parlamentu Europejskiego odnosili się przede wszystkim do wyzwań i priorytetów mających znaczenie dla uczestników rynku wewnętrznego.

Podsumowując, senator J. Wyrowiński wyraził uznanie dla pracy przewodniczącego M. Harboura i kierowanej przez niego komisji i zadeklarował nawiązanie bliskiej współpracy w zakresie dyskutowanych podczas spotkania zagadnień.