Wydarzenia - Senat RP
 

Konferencja przewodniczących parlamentów w Pradze

16 września 2011 roku w Pradze odbyła się konferencja przewodniczących parlamentów krajów Grupy Wyszehradzkiej. Polskiej delegacji przewodniczył marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Tematem praskiego spotkania były: rola parlamentów narodowych w kontroli i przyjmowaniu legislacji europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony; aktualny stan gospodarki światowej i jego wpływ na politykę gospodarczą państw Grupy Wyszehradzkiej - możliwe rozwiązania; Bałkany - teraźniejszość i przyszłość oraz rola Grupy Wyszehradzkiej w procesie stabilizacyjnym. Obrady prowadził przewodniczący Senatu Czech - Milan Sztech, a gościem specjalnym był b. premier Republiki Czech Vladimír Špidla.

W debacie uczestniczyli ponadto: wiceprzewodnicząca Izby Deputowanych czeskiego parlamentu Vlasta Parkanová, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier László Kövér, przewodniczący Rady Narodowej Słowacji Richard Sulik, a także Miroslav Lajčák, b. minister spraw zagranicznych Słowacji i b. wysoki przedstawiciel UE w Bośnii i Hercegowinie.

Na zakończenie konferencji przyjęto wspólną deklarację, w której stwierdzono m.in., że zaangażowanie parlamentów narodowych jako prawowitych przedstawicieli narodów państw członkowskich w procesy decyzyjne zachodzące w UE jest działaniem koniecznym dla wzmocnienia demokratycznych zasad podejmowania decyzji przez organy UE oraz ważnym elementem podziału zadań między UE a poszczególne państwa członkowskie, zwłaszcza w związku ze stosowaniem zasad pomocniczości i proporcjonalności. Wyrażono zaniepokojenie sytuacją ekonomiczną na świecie i wezwano wszystkie zaangażowane strony do działania na rzecz stabilizacji strefy euro. Ponadto uznano, że perspektywa europejska i euroatlantycka dla krajów Bałkanów zachodnich leży w sferze wspólnych długoterminowych interesów krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Deklaracja końcowa