Wydarzenia - Senat RP

Szkolenie "Euro dla Polonii"

Pierwsze z planowanego cyklu seminariów "Euro dla Polonii" odbyło się 15 października 2009 roku w Domu Polonii w Pułtusku. Pilotażowa edycja szkoleń dla przedstawicieli organizacji polonijnych i polskich poza granicami kraju została zorganizowana dzięki wspólnej inicjatywie Senatu RP oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Poświęcona była możliwościom uzyskania wsparcia działań Polaków mieszkających poza terytorium Polski, w ramach programów operacyjnych Narodowej Strategii Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) w latach 2007 - 2013.

Minister Ewa Polkowska, szef Kancelarii Senatu, otwierając seminarium wyraziła zadowolenie, że udało się zorganizować wspólny program z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Zachęcała organizacje polonijne do sięgania po unijne środki przeznaczone dla krajów, w których mieszkają, a także po te, dostępne w Polsce.

Minister powiedziała, że przy dzieleniu środków dla Polonii, Senat może potraktować priorytetowo te projekty, które będą współfinansowane z innych źródeł i będą korzystać ze środków unijnych. "Widzimy ogrom potrzeb, a wiemy, że środki na wsparcie dla Polaków i Polonii są niewystarczające. Wiemy, że w wielu przypadkach współpracujecie z samorządami. Chcemy pokazać Wam możliwość korzystania z pieniędzy UE " - zachęcała E. Polkowska przedstawicieli Polonii do większej aktywności. Radziła też, by naciskali na współpracujące z nimi organizacje pozarządowe, aby pomagały im w poszukiwaniu źródeł finansowania i przygotowaniu wniosków. Minister wyraziła też nadzieję, że Polonusi będą promować Polskę podczas naszego przewodnictwa w UE.

Do Pułtuska przyjechało prawie pięćdziesięciu Polaków, m.in. z Austrii, Belgii, Bułgarii, Francji, Finlandii, Holandii, Irlandii, a także z Łotwy, Niemiec, Rumunii, Szwecji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Włoch. Wzięli udział w pięciu sesjach.

Temat pierwszej był ogólny: wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2007-2013, omówienie rodzajów programów i środków na nie oraz porady, jak się ubiegać o fundusze unijne. Omówiona została droga prowadząca od pomysłu, poprzez znalezienie odpowiedniego programu UE do jego sfinansowania, po podstawy dobrego napisania projektu.

Istnieje możliwość wsparcia Polaków mieszkających poza terytorium RP w ramach:

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - poddziałanie 1.3.7. "Projekty skierowane do pracowników migrujących" oraz projekty współpracy ponadnarodowej. Polonia może też składać wnioski w ramach projektów innowacyjnych, mieszczące się w Temacie dotyczącym migracji oraz w ramach poddziałania 3.3.3 - modernizacja i metody kształcenia;

- Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (współpraca transgraniczna, międzyregionalna, transnarodowa);

- Europejskiego Instrumentu Partnerstwa i Sąsiedztwa;

- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - działanie 1.2. "Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki";

- Przedsięwzięć z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w Regionalnych Programach Operacyjnych (jest ich w Polsce 16, tyle, ile województw).

Sięgając po środki przeznaczone na rozwój społeczno-gospodarczy Polski, winni poszukać partnerskiej organizacji w naszym kraju, która napisze wniosek np. na realizację programu szkoleniowego z udziałem podmiotu spoza Rzeczypospolitej.

Prelegenci jako przykład dobrej współpracy podawali projekty polsko-czeskie, których wiele jest realizowanych m.in. w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Polonusi pytali, czy polskie konsulaty i ambasady będą mogły w przyszłości pomóc im w pozyskiwaniu środków unijnych. Organizatorzy szkolenia wyjaśnili, że placówki te mają inne zadania. Przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa zachęcali gości do kontaktowania się z centrami informacji - tak telefonicznego, jak mailowego.

Informacje o dotacjach i specjalna do nich wyszukiwarka znajdują się na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Częstym błędem przy wypisywaniu wniosków jest np. niespełnienie zasady równości płci. Najbardziej szczegółowe zasady ma w tej dziedzinie program Kapitał Ludzki. Poradnik można znaleźć na www.efs.gov.pl.

Podczas kolejnych sesji omówiono szczegółowo możliwości pozyskania dla Polonii funduszy unijnych dostępnych w ramach kolejnych programów operacyjnych. Podkreślono, że Unia przeznacza na programy dotyczące swych granic wewnętrznych 7,75 mld euro w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej (Polska alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 557,8 mln euro). Natomiast ma też programy dotyczące granic zewnętrznych UE w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Polska przeznaczy na ten cel dodatkowe 173, 3 mln euro (m.in. na programy współpracy na granicy wschodniej).

Programy obejmują współpracę:

- transgraniczną (rozwijanie wspólnych inicjatyw lokalnych i regionalnych, projekty powinny sprzyjać budowie wzajemnych powiązań "ponad granicami" pomiędzy samorządami lokalnymi, instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i instytucjami kultury);

- transnarodową (integracja terytorialna UE poprzez wspieranie dostępności, zrównoważonego rozwoju miast, innowacyjność i ochronę środowiska naturalnego);

- międzyregionalną (wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk m,in, we wspieraniu innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy oraz ochrony środowiska).

Na koniec przedstawiono przedsięwzięcia z zakresu współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na konkretnym przykładzie - Małopolskiego RPO (działanie 8.2 Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy).

Uczestnicy szkolenia w przerwie mogli obejrzeć wystawę obrazów, pokłosie październikowych warsztatów malarskich na pułtuskim zamku. Obrazy malowali artyści polonijni z Białorusi. Warsztaty te również były finansowane ze środków Senatu RP, a zorganizowało je Stowarzyszenie "Wspólnota Polska".