Wydarzenia - Senat RP

Posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu VII Kadencji

21 września 2009 r. wicemarszałek Senatu RP Krystyna Bochenek otworzyła dwudniowe posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu VII Kadencji. Przedstawiciele organizacji i środowisk polonijnych z całego świata wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Edukacji Narodowej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpoczęli debatę nad perspektywami współpracy kraju z emigracją w 2010 r.

Wicemarszałek Bochenek podkreśliła rolę Polonii w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Polski w krajach zamieszkania naszych rodaków. Przypomniała, że o tym ważnym problemie w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego mówiono podczas poprzedniego spotkania Rady. "Dziś możemy cieszyć się z sukcesu, jakim jest objęcie funkcji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego przez Jerzego Buzka"- powiedziała Krystyna Bochenek.

Omawiając program obecnego posiedzenia Rady, wicemarszałek podkreśliła, że wprowadzenie z inicjatywy MEN do programu obrad dyskusji nad projektem "Programu rozwoju oświaty polskiej poza granicami i oświaty polonijnej na lata 2009-2011" wynika z wagi tego zagadnienia dla zachowania tożsamości narodowej dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia poza granicami, a także dla perspektyw promocji Polski w świecie. Z tego samego względu niezwykle ważny jest także drugi punkt obrad dotyczący "Wspierania działań służących upowszechnianiu wiedzy o kulturze polskiej i dziedzictwie narodowym w środowiskach polonijnych i polskich w świecie, ze szczególnym uwzględnieniem 200. rocznicy urodzenia Fryderyka Chopina i 150. rocznicy urodzenia Ignacego Jana Paderewskiego oraz rocznic narodowych". Jak stwierdziła wicemarszałek Krystyna Bochenek, Rok Chopinowski to niezwykła okazja do promocji Polski w świecie. Warto by w tę inicjatywę włączyli się twórczo wszyscy, którym sprawy polskie leżą na sercu. Zdaniem wicemarszałek, Polonijna Rada Konsultacyjna jest najlepszym forum do wymiany informacji i wypracowania formuły współpracy w tej ważnej, narodowej sprawie.

Katarzyna Hall, minister edukacji narodowej, podkreślając znaczenie znajomości języka dla utrzymania tożsamości narodowej, wskazała na potrzebę stworzenia jak najlepszego programu edukacji, którym objęte będą polskie szkoły za granicą. Minister zapewniła, że autorzy przedstawionego projektu otwarci są na wszelkie uwagi i sugestie. Konsultacja z Radą niewątpliwie wniesie cenny wkład w ostateczny kształt programu rozwoju oświaty polonijnej.

Jan Borkowski, sekretarz stanu w MSZ, podkreślił, że sprawy liczącej 17 mln polskiej diaspory stanowią priorytet w polityce zagranicznej państwa, są ważnym elementem dialogu politycznego w kontaktach międzynarodowych. Wiceminister zapowiedział, że jeszcze w tym roku MSZ przedstawi raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą, opracowany na podstawie danych zebranych w 29 krajach o największych skupiskach środowisk polonijnych, przygotowany przez polskie placówki dyplomatyczne oraz organizacje polonijne.

Jak wynika ze statystyk 8 proc. mieszkańców państw UE posługuje się językiem polskim.

Jerzy Szwed , podsekretarz stanu w MNiSzW, poinformował o działaniach podejmowanych na rzecz pomocy rodakom z Litwy i Białorusi, studiującym w Polsce. Mówił o udzielanych stypendiach, współpracy naukowej polskich uczelni z naukowcami polskimi mieszkającymi za granicą, a także o pomocy udzielanej lektoratom i katedrom języka polskiego na uczelniach zagranicznych.

Waldemar Dąbrowski, dyrektor Teatru Wielkiego Opery Narodowej, pełnomocnik ministra kultury i dziedzictwa narodowego ds. Obchodów Chopinowskich w 2010 roku, przedstawił stan przygotowań do obchodów Roku Chopinowskiego. Podkreślił znaczenie tego ogromnego przedsięwzięcia dla promocji Polski w świecie, a także możliwości udziału środowisk polonijnych w tych obchodach.

W części roboczej posiedzenia, obradując w zespołach, członkowie Rady Konsultacyjnej zapoznali się ze szczegółami programu obchodów chopinowskich oraz projektu "Programu rozwoju oświaty polskiej poza granicami i oświaty polonijnej na lata 2009-2011".

22 września br., w drugim dniu obrad, Rada omówiła sprawy dotyczące integracji ruchu polonijnego, udziału Polonii w procesie wyborczym, obrony dobrego imienia Polski, planowanych działań TVP Polonia w perspektywie roku 2010 oraz komunikat Kancelarii Senatu w sprawie wykorzystania środków finansowych w ramach programów Unii Europejskiej.

Tadeusz Pilat, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, zwrócił uwagę na potrzebę uaktywnienia Rady Polonii Świata. Jego zdaniem głos zintegrowanej Polonii jest potrzebny zarówno Polsce, jak i środowiskom polonijnym. Koncepcję stworzenia światowego zjednoczenia Polonii poparła także Helena Miziniak, prezes Zjednoczenia w Wielkiej Brytanii i przewodnicząca Zespołu Doradców ds. Migracji Ekonomicznej Obywateli Polskich do Państw Członkowskich UE przy Marszałku Senatu VII kadencji. Doceniając prężność polonijnych organizacji kontynentalnych Miziniak uznała, że zjednoczenie Polonii będzie występować w obronie dobrego imienia Polski i Polaków oraz wesprze potrzebujące pomocy środowiska polskie. Władysław Lizoń, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej, opowiadając się za reformą uśpionych struktur Rady Polonii Świata i wyznaczeniem jej nowych celów, podkreślił, że integracja Polonii świata jest w gestii samych organizacji polonijnych, zwłaszcza zrzeszeń kontynentalnych. Apelował też o budowanie dumy narodowej wśród Polaków.

Uczestnicy debaty stwierdzili, że ochrona dobrego imienia Polski i Polaków w świecie, tworzenie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków, powinny być obowiązkiem wszystkich: struktur MSZ, organizacji polonijnych i pozarządowych. Często fałszywy obraz Polski nie jest bowiem wynikiem niechęci czy złych intencji obywateli innych państw, lecz zwykłej niewiedzy.

Obradująca Rada Konsultacyjna wiele uwagi poświeciła prawu wyborczemu obywateli polskich mieszkających w innych państwach. Niektórzy członkowie Rady uznali za niemoralny udział w wyborach, jeśli mieszka się i płaci podatki w innym państwie. Podnieśli też sprawę kosztów organizowania wyborów poza granicami kraju. Wszyscy byli zgodni, że w interesie Polski i Polonii jest udział Polaków w wyborach kraju zamieszkania, a w przypadku rodaków mieszkających w państwach Unii - uczestnictwo w wyborach do europarlamentu.

Rada wysłuchała informacji o planach programowych, emisyjnych i finansowych telewizji Polonia. Z dezaprobatą przyjęto wiadomość o zmianach organizacyjnych dotyczących TV Polonia.

Podsumowując debatę, wicemarszałek Krystyna Bochenek wysoko oceniła współpracę Rady Konsultacyjnej z Senatem - jej wkład w ocenę projektu reformy szkolnictwa polonijnego, przedstawionego przez MEN, a także gotowość do zaangażowania się w obchody Roku Chopinowskiego i 150. rocznicy urodzin Ignacego Paderewskiego. Zdaniem wicemarszałek głos Polonii w tworzeniu dobrego wizerunku Polski jest bardzo ważny. Cenne uwagi członków Rady dotyczące ordynacji wyborczej, jak zapewniła wicemarszałek Bochenek, zostaną przekazane autorom projektu ustawy zmieniającej prawo wyborcze.

Przybyły na spotkanie z Radą Konsultacyjna marszałek Senatu Bogdan Borusewicz podkreślił znaczenie pracy tego ciała doradczego w kontaktach ze środowiskami polonijnymi i w rozwiązywaniu wielu problemów. Omówił sprawy szkolnictwa polonijnego, zwrócił uwagę na potrzebę szukania nowych form propagowania i uczenia języka polskiego. Apelował także o włączenie się Polonii w obchody Roku Chopinowskiego oraz o aktywny udział Polaków w życiu społecznym i politycznym państw, w których mieszkają. Marszałek wyjaśnił również, że niepokój o TV Polonia jest związany z niepewną sytuacją, w jakiej znajduje się cała polska telewizja publiczna. Zapewnił, iż będzie interweniował o utrzymanie tego polonijnego programu TVP.

Marszałek Bogdan Borusewicz podziękował uczestniczącym w obradach członkom Rady, senatorom, przedstawicielom rządu i, organizacji pozarządowych współpracujących z Polonią.

Członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu VII kadencji przekazali marszałkowi Borusewiczowi uchwałę podjętą w związku z katastrofą w kopalni "Wujek-Śląsk". W uchwale czytamy:

"My Polacy, członkowie Polonijnej Rady Konsultacyjnej, pragniemy wyrazić nasz głęboki smutek spowodowany katastrofą w kopalni "Wujek-Śląsk" w Rudzie Śląskiej-Kochłowicach.

Łączymy się w bólu z pogrążonymi w żałobie rodzinami, które ta tragedia dotknęła. Wszystkim Bliskim Poległych Górników składamy nasze, z głębi serca płynące, wyrazy solidarności i współczucia."