Wydarzenia - Senat RP

"Historia Kartą pisana"

14 września 2009 r. w gmachu Senatu wicemarszałek Krystyna Bochenek otworzyła wystawę "Historia Kartą pisana", utworzoną z materiałów zebranych przez Konsulat Generalny RP w Brześciu podczas pierwszego roku realizacji ustawy o Karcie Polaka, uchwalonej przez Sejm 7 września 2007 roku i opracowanych przez prof. Krzysztofa Hejke. Przy okazji wykonywania czynności związanych z wydawaniem Karty - przeprowadzanych rozmów, sprawdzania znajomości języka polskiego - do konsulatu zaczęły napływać fotografie, stare pocztówki, zaświadczenia, druki urzędowe, pamiątki, a także opowieści i wspomnienia dające obraz życia Polaków na Polesiu w XX wieku. Powstał w ten sposób bogaty zbiór, który posłużył do przygotowania wystawy.

Jak podkreśliła wicemarszałek Krystyna Bochenek, tę wzruszającą wystawę, będącą żywym świadectwem historii Polesia, tworzą dokumenty, pamiątki przechowywane przez Polaków często pod groźbą kary, a niekiedy nawet utraty życia i dowodzące ich wielkiego patriotyzmu. Wystawa stanowi także szczególne podsumowanie roku funkcjonowania ustawy o Karcie Polaka. Ustawy, która dla starszego pokolenia naszych rodaków z Kresów ma wymiar emocjonalny i sentymentalny, młodym powinna natomiast umożliwić zbliżenie z Polską, nawiązanie kontaktu z krajem przodków.

W uroczystości otwarcia ekspozycji wzięli udział senatorowie, dziennikarze polonijni - uczestnicy XVII Światowego Forum Mediów Polonijnych, zaproszeni goście. Po wystawie oprowadzał Maciej Szczepański, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią MSZ.

Na zebrane i prezentowane materiały - jak pisze konsul generalny RP w Brześciu Jarosław Książek we wstępie do katalogu wystawy - warto spojrzeć "nie tylko przez pryzmat czasów dawno minionych, jak na ciekawostkę zebraną przez urzędników konsulatu, ale przede wszystkim jak na świadectwo życia ludzi zwykłych i niezwykłych zarazem. Ludzi z Brześcia i Polesia, bez których pracy, poświęcenia dziś brakowałoby nam czegoś niepowtarzalnie cennego - jakiejś części nas samych".

30 eksponowanych plansz przedstawia stare fotografie, różne dokumenty ilustrujące skomplikowane losy ludzi, którzy często wbrew wielu przeciwnościom czują się Polakami.

Wystawa będzie prezentowana w Senacie do końca września 2009 r.