Wydarzenia - Senat RP

Spotkanie komisji edukacji i kultury parlamentów Unii Europejskiej

8 grudnia 2008 roku w Brukseli senator Piotr Łukasz Andrzejewski przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu wziął udział w spotkaniu komisji edukacji i kultury parlamentów Unii Europejskiej. Spotkanie koncentrowało się wokół dwóch zagadnień: nauczanie języków, wielojęzyczność a dialog międzykulturowy oraz różnorodność kulturalna a upowszechnianie technologii cyfrowych.

Senator Andrzejewski, który zabrał głos na temat nauczania języków i wielojęzyczności podkreślił, że współczesna Polska chroni językową tożsamość zamieszkujących ją mniejszości narodowych i etnicznych i oczekuje, iż tożsamość językowa mniejszości polskiej za granicą otaczana będzie właściwą opieką. Tymczasem eksperci wskazują na trudną sytuację Polaków w Niemczech, jeśli chodzi o dostęp do nauki języka ojczystego, natomiast pozytywnie oceniają sytuację w tym zakresie w Szwecji.

Zdaniem senatora Andrzejewskiego w Polsce powinno rozwijać się ideę paneuropeizmu i w związku z tym należałoby stworzyć dzieciom od pierwszej klasy szkoły podstawowej możliwości wyboru nauki jednego z trzech języków: francuskiego, angielskiego lub niemieckiego. Senator zaznaczył, że wielojęzyczność wyrasta z szacunku dla wielokulturowości, co stanowi esencję tradycji integrującej się Europy. Przywołał słowa rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego profesora Karola Musioła: "Powinniśmy brać przykład z tych państw, gdzie już od lat angielski jest powszechnie i obowiązkowo nauczany. Tak jest w krajach skandynawskich czy Holandii i w efekcie państwa te są w czołówce światowej nauki".

Przewodniczący senackiej Komisji Kultury zwrócił się o poparcie istotnych dla Polaków postulatów na rzecz wielojęzyczności, wypływających z ustawy o języku polskim, takich, jak: uruchomienia polskiej wersji w programie informacyjnym "Euronews", który aspiruje do roli flagowego medium informacyjnego Unii, uruchomienia pełnej wersji oficjalnych stron www Komisji Europejskiej w języku polskim, wprowadzenia poprawnej pisowni specyficznych znaków alfabetu polskiego (ą, ę, ó, ł, ć, ś, ń, ź, ż) do wszelkich tekstów unijnych; jest to szczególnie istotne w wypadku dokumentów oficjalnych, uwzględnienie polszczyzny w finansowanych przez Komisję Europejską pracach nad systemami automatycznego przetwarzania języka proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

Na zakończenie senator Andrzejewski postulował, by po spotkaniach komisji pozostał ślad w formie stenogramu, a nie tylko protokołu z posiedzenia Komisji Edukacji i Kultury Parlamentu Europejskiego. "Znaczenie symboliczne - skoro tyle mówimy o wielojęzyczności - miałoby przetłumaczenie tego stenogramu na języki oficjalne UE" - powiedział senator.