Wydarzenia - Senat RP

Spotkanie komisji ds. rolnictwa parlamentów krajów Grupy Wyszehradzkiej

W dniach 30 listopada-1 grudnia 2008 r. w Senacie odbyło się spotkanie komisji ds. rolnictwa parlamentów krajów Grupy Wyszehradzkiej, poszerzonej o Bułgarię, zorganizowane przez senacką Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Warszawskie spotkanie było kontynuacją spotkań w Castá-Papiernicka i Pradze. Podobnie jak poprzednie, zakończyło się przyjęciem wspólnej deklaracji.

W spotkaniu ze strony polskiej udział wzięli: przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska senator Jerzy Chróścikowski oraz senatorowie Ireneusz Niewiarowski i Wojciech Skurkiewicz, przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł Leszek Korzeniowski oraz posłowie Józef Klim, Mirosław Maliszewski i Wojciech Pomajda. Gościem parlamentarzystów był minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, któremu towarzyszyli dyrektor Departamentu Programowania w tym resorcie Waldemar Guba i radca generalny Zofia Krzyżanowska. Obecna była także ekspert z Ministerstwa Środowiska Anna Żornaczuk-Łuba.

Parlamenty Grupy Wyszehradzkiej i Bułgarii reprezentowali m.in. przewodniczący Komisji Rolnictwa, Środowiska Naturalnego i Ochrony Przyrody Rady Narodowej Republiki Słowackiej Ján Slabý oraz przewodniczący delegacji, członek Komisji Rolnictwa i Leśnictwa Zgromadzenia Narodowego Republiki Bułgarii Penko Atanasov, a także ekspert ds. rolnictwa parlamentu węgierskiego Lili Török.

Podczas spotkania omówiono przebieg, postęp prac i istotę trwającego obecnie przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej, a także podjęto próbę wypracowania stanowiska krajów wchodzących w skład Grupy Wyszehradzkiej na temat proponowanych zmian. Przedyskutowano kwestie związane ze zmianami w polityce rolnej, jakie może przynieść health-check w obszarze płatności bezpośrednich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i interwencji na rynkach rolnych. Mówiono także o potencjalnych konsekwencjach health-check dla kształtu WPR po 2013 r. i ich wpływie na politykę rolną krajów członkowskich, z uwzględnieniem tradycji regionalnych i narodowych.

Termin spotkania wybrano ze względu na potrzebę wymiany poglądów na temat health-check i przyjęcia wspólnej deklaracji, ponieważ w grudniu 2008 r. Komisja Europejska przedstawi swoje stanowisko w tej sprawie.

Podczas warszawskiego spotkania odbyły się dwie sesje. W trakcie pierwszej podjęto próbę odpowiedzi na pytania, postawione w omówieniach:

  • "Healt -check a Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku",
  • "Unia dwóch prędkości czy Unia solidarna? W stronę Europy solidarnej",
  • "Wpływ rolnictwa i leśnictwa na zmiany klimatyczne".

W drugiej części warszawskiego spotkania przedyskutowano, a następnie przyjęto deklarację końcową.

deklaracja końcowa w języku polskim (pdf)

deklaracja końcowa w języku angielskim (pdf)