Wydarzenia - Senat RP

Nadzwyczajne spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy

W piątek 14 listopada 2008 r. w Sankt Petersburgu Bogdan Borusewicz marszałek Senatu wziął udział w nadzwyczajnym spotkaniu Stowarzyszenia Senatów Europy zwołanym z okazji 15 rocznicy powołania do życia Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej. W trakcie pobytu w Rosji marszałek spotkał się z tamtejszą Polonią.

Podczas spotkania Stowarzyszenia Senatów Europy ich szefowie dyskutowali na temat roli izb wyższych parlamentów w rozwoju dialogu kulturowego i międzycywilizacyjnego oraz poruszyli kwestie związane z legislacyjnymi aspektami budowania wspólnych, europejskich standardów prawnych i humanitarnych.

Marszałek Senatu, który zabrał głos na temat standardów prawnych i humanitarnych, podkreślił, że Polska, podobnie jak inne nowe kraje UE ma za sobą doświadczenia związane z przyjmowaniem unijnego prawodawstwa. Zaznaczył, że wraz z nim Polska przyjęła szereg standardów prawnych. Dodał, że nie uda się jednak zadekretować ani wolności i demokracji, ani innowacyjności, ani oszczędności, ani poszanowania dla środowiska. Wskazał na potrzebę ożywiania ducha praw i zakorzeniania ich w systemie wartości cywilizacyjno-kulturowych i w rodzimej kulturze. Tym, zdaniem marszałka, poza działalnością legislacyjną powinny się zajmować parlamenty. "Parlamenty powinny promować i otaczać mecenatem organizacje pozarządowe, szczególnie te, które monitorują przestrzeganie praw człowieka, powinny być wyczulone na łamanie praw wolnego przekazu medialnego oraz wsłuchiwać się w głosy obywateli, szczególnie tych, którzy doświadczają niesprawiedliwości" - mówił Borusewicz.

Marszałek zaproponował, by w przyszłym roku w Warszawie odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Stowarzyszenia Senatów Europy w związku z 20. rocznicą pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce i po wschodniej stronie muru berlińskiego. Zaproponował, by na tym spotkaniu odbyć szczegółową debatę na temat demokracji.

B. Borusewicz podkreślił, że można mieć wspaniałą konstytucję i spełniać wszelkie standardy prawne a być przy tym krajem niedemokratycznym, jeśli nie ma wolnego dostępu do mediów i nieskrępowanego obiegu informacji. Zdaniem marszałka proporcjonalna ordynacja wyborcza odbiera parlamentarzystę wyborcom. Staje się on ogniwem w maszynce do głosowania, dlatego niezależność związanego z okręgiem wyborczym parlamentarzysty ma decydujący wpływ na jakość demokracji, a także legislacji.

W przyjętej Deklaracji Końcowej uczestnicy spotkania stwierdzili, że wraz z pojawieniem się nowych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego jednym z priorytetowych zadań parlamentów staje się wzmocnienie międzynarodowej współpracy w tym zakresie. W opinii szefów izb drugich parlamentów Senaty są powołane do odegrania szczególnej roli we wzmocnieniu współpracy Centrum z regionami. Powinny reprezentować interesy regionalne przy uchwalaniu aktów prawnych. W Deklaracji podkreśla się pozytywny skutek coraz powszechniejszej dwuizbowości, co znajduje realne odzwierciedlenie w poprawie jakości stanowionego prawa.

W trakcie konferencji marszałek spotkał się z Siergiejem Mironowem przewodniczacym Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej. Rozmawiano o pogłębieniu współpracy międzyparlamentarnej i organizacji cyklu spotkań międzyregionalnych polsko-rosyjskich. Podczas trójstronnego spotkania Bogdana Borusewicza, Sergieja Mironowa i Renato Schifaniego (przewodniczący Senatu Republiki Włoskiej) mówiono o bezpieczeństwie europejskim oraz współpracy UE z Rosją.

Wcześniej marszałek odwiedził Dom Polski w Petersburgu, gdzie spotkał się z przewodniczącymi polonijnych organizacji północno- zachodniej Rosji. Rozmawiano m.in. o potrzebach polonijnych organizacji na tym terenie, o współpracy tych organizacji z lokalnymi władzami. Działacze polonijni podkreślali, że w tym regionie jest zapotrzebowanie na kursy i nauczycieli języka polskiego. Podkreślali, że jest spore zainteresowanie nauką polskiego języka także wśród Rosjan. Wskazywali, że całkiem niedawno nastąpił przełom w mentalności Polonii - coraz chętniej ludzie zaczęli przyznawać się do polskiego pochodzenia. Do tej pory celem organizacji polonijnych było odnalezienie osób polskiego pochodzenia i zorganizowanie się. Teraz działalność polonijna koncentruje się na odrestaurowaniu i zachowaniu polskich miejsc pamięci - od czasów Powstania Listopadowego po czasy zsyłek na Sybir, gromadzeniu pamiątek po wielkich Polakach. Przedstawiciele organizacji polonijnych mówili, że udaje się odzyskiwać kościoły katolickie i nawet budować nowe. Podejmują także prace nad odtworzeniem i spisaniem historii tutejszych Polaków. Wreszcie wskazywali, że Polacy na tej ziemi są rzecznikami polskiej racji stanu.

Marszałek rozmawiał także z dziennikarzami o sytuacji Polonii, a także odpowiadał na ich pytania dotyczące polskiej polityki zagranicznej.

Wieczorem B. Borusewicz wziął udział w uroczystym koncercie z okazji 20-lecia działalności Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego "Polonia". Podczas tej gali wręczono odznaczenia państwowe wybitnym działaczom polonijnym, a także odbyło się uroczyste wręczenie Kart Polaka.