Wydarzenia - Senat RP

Europejska Konferencja Przewodniczących Parlamentów w Strasburgu

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz w dniach 22-23 maja 2008 roku uczestniczył w Europejskiej Konferencji Przewodniczących Parlamentów w Strasburgu. Konferencja poświęcona była m.in.: współdziałaniu parlamentów ze społeczeństwem obywatelskim, mechanizmom uczestniczenia społeczeństwa w procesach parlamentarnych, relacjom między parlamentami narodowymi a Radą Europy.

Marszałek Senatu, który zabrał głos w pierwszej sesji wskazał na dużą rolę organizacji pozarządowych w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. "Promują one postawę aktywnego obywatela, współodpowiedzialnego za swoje państwo" - mówił marszałek. Dzięki temu, zdaniem Borusewicza, obywatele chętnie współdziałają ze swoimi reprezentantami w parlamencie i może rozwijać się dialog obywatelski. "Dialog obywatelski stanowi fundament nowoczesnych państw demokratycznych" - powiedział marszałek. Przypomniał, że w latach 80. ubiegłego wieku dzięki świadomym obywatelskim działaniom środowisk przekonanych o potrzebie przeprowadzenia radykalnych zmian w kraju społeczeństwo zmusiło komunistyczny obóz rządzący do rozpoczęcia dialogu z opozycją. Doszło do obrad Okrągłego Stołu. Zdaniem marszałka Borusewicza dialog obywatelski toczy się na rozmaitych płaszczyznach. Przykładem obywatelskiego dialogu jest instytucja wysłuchania publicznego. Jest ona w Polsce prawnie umocowaną metodą prezentowania parlamentarzystom opinii środowisk i grup zainteresowanych określoną sprawą. Zorganizowane dotychczas wysłuchania publiczne dotyczyły kwestii istotnych dla państwa i obywateli: polityki rozwoju, prawa autorskiego czy podatku dochodowego. Marszałek podkreślił, że w ubiegłej kadencji utworzony został Parlamentarny Zespół do Spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, któremu przewodniczy. W opinii Borusewicza Zespół daje partnerom społecznym dodatkową możliwość wpływania na kształt stanowionego prawa. Zespół jest także płaszczyzną dialogu i współpracy między dwiema izbami polskiego parlamentu. Na forum parlamentarnego zespołu powstają projekty ustaw możliwe do zaakceptowania zarówno dla organizacji pozarządowych, jak i dla władzy wykonawczej.

Konferencja była okazją do rozmów dwustronnych szefów parlamentów. Marszałek Senatu spotkał się m.in. z Tigranem Torosyanem przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Armenii, a także z Renato Schifanim przewodniczącym Senatu Republiki Włoskiej. Rozmawiano o współpracy międzyparlamentarnej.

Oprac. w Dziale Prasowym