Wydarzenia - Senat RP

Konferencja "Samorządowy Lider Zarządzania 2010 - usługi techniczne i zdrowotne"

22 czerwca 2010 r. w Senacie odbyła się konferencja "Samorządowy lider zarządzania 2010 - usługi techniczne i zdrowotne", organizowana przez wicemarszałka Marka Ziółkowskiego wspólnie ze Związkiem Miast Polskich, we współpracy z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Patronat nad konferencją objęli wicemarszałek M. Ziółkowski i ambasador Norwegii w Polsce Enok Nygaard.

Otwierając konferencję, wicemarszałek M. Ziółkowski podziękował ambasadorowi E. Nygaardowi za wspieranie przez jego kraj polskich samorządów. Zwracając się do finalistów konkursu, podkreślił, że - jego zdaniem - wszyscy, którzy zgłosili projekty, są jego zwycięzcami.

W swoim wystąpieniu ambasador Norwegii w Polsce E. Nygaard stwierdził, że głównym celem Norweskiego Mechanizmu Finansowego i grantów norweskich jest przyczynianie się do wzrostu spójności społeczno-ekonomicznej w Europie. Jego zdaniem, ważny element tego procesu stanowi wzmacnianie samorządów lokalnych. Podkreślił także znaczenie współpracy między wieloma gminami polskimi i norweskimi.

Dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski przypomniał, że najważniejszym celem projektu doradczo-szkoleniowego jest poprawa jakości pracy samorządów na rzecz obywateli. Oprócz konkursu na projekt składają się "System analiz samorządowych", pozwalający na obliczanie kosztów i jakości usług w miastach, i "Grupa wymiany doświadczeń" w zakresie zarządzania usługami i szkolenia pracowników samorządowych.

Ogólnopolski konkurs "Samorządowy lider zarządzania" stanowi jeden z elementów projektu doradczo-szkoleniowego "Budowanie potencjału instytucjonalnego jednostek samorządu dla lepszego dostarczania usług publicznych (2007-2011)", realizowanego przez Związek Miast Polskich we współpracy ze Związkiem Powiatów Polskich, Związkiem Gmin Wiejskich RP i Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Konkurs przeprowadza się w dwóch dziedzinach - usług społecznych i technicznych, ocenianych na przemian co 2 lata. W zeszłym roku tematem były usługi społeczne. Tegoroczna edycja dotyczy usług technicznych z zakresu ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej, komunalnej gospodarki mieszkaniowej i transportu.

Dzięki konkursowi wyłaniane są przykłady dobrych praktyk podejmowanych przez samorządy. Znajdują się one w systematycznie uzupełnianej "Bazie dobrych praktyk" z dziedziny zarządzania w samorządzie, która jest dostępna na stronie www.dobrepraktyki.pl. Do tej pory zebrano już kilkadziesiąt przykładów innowacyjnych i skutecznych działań samorządów. Do wszystkich edycji konkursu samorządy zgłosiły ponad 300 projektów.

W tym roku zgłoszono 61 projektów w czterech dziedzinach: gospodarka komunalna (gospodarka wodno-kanalizacyjna, gospodarka odpadami, energetyka i ciepłownictwo, zieleń), komunalna gospodarka mieszkaniowa, transport i ochrona zdrowia, w 4 kategoriach: powiaty ziemskie, miasta na prawach powiatu i miasta powyżej 50 tys. mieszkańców, miasta poniżej 50 tys. mieszkańców i gminy wiejsko-miejskie oraz gminy wiejskie. Ocenie poddano 25 wniosków zgłoszonych przez 17 dużych miast, 10 przez 9 małych i średnich miast, 14 zgłoszeń w kategorii powiaty (z 12 powiatów) i 12 w kategorii gminy wiejskie (z 10 gmin).

Eksperci oceniali projekty, biorąc pod uwagę przede wszystkim innowacyjność wdrożonego rozwiązania pod kątem doboru celów, skuteczność w podnoszeniu jakości obsługi i efektywność kosztów. Do finału komisja konkursowa zakwalifikowała 35 projektów (o 6 więcej niż w ubiegłym roku), które zaprezentowano podczas konferencji.

Tegorocznym laureatem w kategorii miast na prawach powiatu w dziedzinie gospodarki komunalnej został Nowy Sącz za zastosowanie monitoringu i sterowania elektronicznego do optymalizacji pracy systemu wodociągowego tego miasta. W dziedzinie komunalnej gospodarki mieszkaniowej pierwsze miejsce zajął Kraków, nagrodzony za działania związane z wdrażaniem i realizacją zamian lokali mieszkalnych. W dziedzinie ochrony zdrowia wygrały Gliwice za projekt dotyczący kompleksowej restrukturyzacji i prywatyzacji publicznej służby zdrowia. W dziedzinie transportu laureatem został Nowy Sącz za modernizację układu komunikacyjnego zabytkowej Starówki tego miasta.

W kategorii gmin wiejskich w dziedzinie gospodarki komunalnej wygrały Sokoły za rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenach wiejskich poprzez budowę roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków. W dziedzinie komunalnej gospodarki mieszkaniowej jedynie drugie miejsce zajęła Lesznowola za projekt "Budynki socjalne mogą być piękne i funkcjonalne. Powiększenie bazy mieszkaniowej gminy Lesznowola dla rodzin będących w trudnych warunkach". W dziedzinie ochrony zdrowia wygrały Dywity za plan rozszerzenia usług medycznych w ośrodkach zdrowia POZ w Dywitach i filii Tuławkach. W dziedzinie transportu pierwszym miejscem uhonorowano Lesznowolę za projekt zapewnienia mieszkańcom tej gminy publicznego lokalnego transportu zbiorowego, którego zadaniem jest skomunikowanie poszczególnych miejscowości gminy oraz połączenie z liniami ZTM, metrem i Koleją Mazowiecką.

Pierwsze miejsce w dziedzinie gospodarki komunalnej w kategorii miast małych i średnich zajął Płońsk za projekt modernizacji systemu ciepłowniczego tego miasta. W dziedzinie komunalnej gospodarki mieszkaniowej zwyciężyło Krosno Odrzańskie za projekt adaptacji budynku pokoszarowego na socjalny budynek mieszkalny z przystosowaniami dla osób niepełnosprawnych. W dziedzinie ochrony zdrowia pierwsze miejsce zdobył Gogolin za gminną strategię rozwiązywania problemów społecznych na lata 2005-2010, zawierającą gminny program na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz gminny program ochrony zdrowia.

Podczas konferencji wyróżniono też medalem Senatu RP najbardziej aktywne we wszystkich dotychczasowych czterech edycjach konkursu samorządy w poszczególnych kategoriach wielkościowych - Elbląg, Płońsk, powiat poznański i Lesznowolę. Nadanoc im tytuł "Lider wśród liderów".

Laureaci konkursu uczestniczą w wyjazdach studyjnych do Norwegii, a ich projekty są promowane przez organizacje samorządowe i włączane do "Bazy dobrych praktyk".