Wydarzenia - Senat RP

Konferencja "Ochrona klimatu szansą dla gospodarki i społeczeństwa"

27 kwietnia 2010 r. w gmachu parlamentu senacka Komisja Środowiska we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju zorganizowała konferencję "Ochrona klimatu szansą dla gospodarki i społeczeństwa".

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, instytucji rządowych i pozarządowych oraz samorządów terytorialnych, a także eksperci i naukowcy zajmujący się problematyką ochrony klimatu.

Otwierając konferencję, przewodniczący komisji senator Zdzisław Pupa podkreślił, że ochrona klimatu to temat niezwykle ważny ze względu na działania podejmowane w tym zakresie na całym świecie. Także Unia Europejska ogranicza emisję CO2, a głównym celem tych działań jest pozostawienie następnym pokoleniom czystej i zadbanej Ziemi. Senator podkreślił, że zwiększa się społeczna świadomość zagrożeń i potrzeba przeciwdziałania im. Chodzi również o wskazywanie rozwiązań służących ochronie klimatu, będących jednocześnie szansą na rozwój i modernizację polskiej gospodarki.

Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju dr Andrzej Kassenberg podkreślił, że program konferencji przygotowano z myślą o ukazaniu różnych możliwości rozwojowych, jakie stwarza ochrona klimatu. Jak stwierdził, intencją organizatorów jest zwrócenie uwagi na ochronę klimatu jako szansę dla polskiej gospodarki, przede wszystkim na jej modernizację i zwiększenie innowacyjności, oparcie na wiedzy. Inne korzyści z aktywnej polityki klimatycznej to zwiększenie konkurencyjności naszego kraju na rynku międzynarodowym, wzrost efektywności przy wykorzystywaniu zasobów naturalnych, utworzenie nowych miejsc pracy, poprawa efektywności usług energetycznych czy polepszenie stanu zdrowia obywateli.

Na rosnące znaczenie problematyki ochrony klimatu w ostatnich latach zwrócił także uwagę prof. Maciej Nowicki, były minister środowiska, odpowiedzialny za poznański szczyt klimatyczny w 2008 r. Jego zdaniem, to jedno z najważniejszych zagadnień podejmowanych obecnie przez rządy całego świata, niezależnie od dyskusji na temat przyczyn globalnego ocieplenia.

Podsumowując swoje wystąpienie, w którym omówił zobowiązania Polski dotyczące ochrony klimatu, wynikające z międzynarodowych i unijnych negocjacji, podkreślił, że nawet gdyby Polska nie była członkiem UE, nasza gospodarka musiałaby zostać zrestrukturyzowana i w dobrze pojętym własnym interesie dostosować się do światowych wymagań, przede wszystkim ze względu na potrzebę zrównoważonego rozwoju - zarówno gospodarczego, jak i społecznego.

Podczas konferencji wyrażano także obawy, że wprowadzanie nowych, niestety, często bardzo kosztownych, rozwiązań służących ochronie klimatu, np. handlu uprawnieniami do emisji CO2, ograniczaniu energetyki węglowej, zwiększaniu produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, może przyczynić się do wzrostu cen energii i surowców, kosztów produkcji i usług, a także negatywnie wpłynąć na stan budżetu samorządów i gospodarstw domowych. Podkreślano jednak, że to zagrożenie należy potraktować jak szansę rozwojową - zmianę charakteru polskiej gospodarki, wdrożenie innowacyjnych technologii czy lepsze wykorzystanie krajowych zasobów naturalnych. W efekcie może to przynieść wymierne korzyści, doprowadzić do obniżenia kosztów i znaczącego złagodzenia aktywnej polityki klimatycznej.

Podczas konferencji omówiono także następujące zagadnienia:

  • "Energetyka i transport jako podstawowe wyzwania w ochronie klimatu", dr Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju;

  • "Gospodarowanie wodą w powiązaniu z rozwojem rolnictwa - szanse i zagrożenia związane z ochroną klimatu", dr hab. inż. Tomasz Okruszko, wykładowca SGGW;

  • "Fundusze na ochronę klimatu na poziomie krajowym", Agnieszka Zagrodzka, Departament Ochrony Klimatu, Zespół ds. Systemu Zielonych Inwestycji, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

  • "Adaptacja do zmian klimatu", Mirosław Sobolewski, ekspert Biura Analiz Sejmowych.

Odbyła się także dyskusja panelowa, poświęcona korzyściom gospodarczym wynikającym z prowadzenia progresywnej polityki klimatycznej