Wydarzenia - Senat RP

Konferencja "Wychowanie fizyczne i sport w szkole".

6 listopada 2009 r. w Senacie odbyła się konferencja "Wychowanie fizyczne i sport w szkole", zorganizowana z inicjatywy Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Patronat honorowy nad nią objęli wicemarszałek Krystyna Bochenek i przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Kazimierz Wiatr. W skład komitetu honorowego weszli senatorowie Zbigniew Szaleniec i Józef Bergier, a także ministrowie edukacji narodowej Katarzyna Hall oraz sportu i turystyki Adam Giersz.

W senackim spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wyższych szkół sportowych, związków sportowych, Szkolnego Związku Sportowego, szkół mistrzostwa sportowego, a także kuratorzy, nauczyciele i animatorzy sportu powszechnego oraz sportu szkolnego.

Otwierając konferencję, senator J. Bergier wskazał na ogromny, jego zdaniem, postęp w wychowaniu fizycznym, jaki nastąpił w ostatnich latach. "Mamy lepiej wykształconą kadrę, lepszą bazę dydaktyczną i zmieniła się świadomość roli wychowania fizycznego w procesie edukacji" - mówił senator.

Minister edukacji K. Hall przypomniała, że od 1 września 2009 r. obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w zakresie wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej, która przewiduje, że co najwyżej dwie spośród godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego uczniowie mogą realizować w wybranych przez siebie formach zajęć, np. sportowych, rekreacyjno-zdrowotnych, tanecznych. Na razie dotyczy to tylko pierwszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Celem tej reformy, jak podkreśliła minister K. Hall, jest zmiana podejścia uczniów do sportu i rekreacji - zwiększanie sprawności fizycznej, a nie unikanie wysiłku fizycznego.

Minister K. Hall przypomniała także, że od 2009 r. jest realizowany rządowy program "Radosna szkoła", adresowany do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych. Jego celem jest kształtowanie u dzieci potrzeby aktywności ruchowej. W 2009 r. na wyposażenie szkolnych miejsc zabaw i urządzenie szkolnych placów zabaw przeznaczono 40 mln zł, a na przyszły rok przewidziano 150 mln zł.

Zdaniem ministra sportu A. Giersza, indywidualizacja zajęć wychowania fizycznego może się przełożyć na osiągnięcia sportowe. Przypomniał także, że zwiększenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży jest jednym z priorytetów "Strategii rozwoju sportu w Polsce do 2015 r.". Ministerstwo finansuje wiele działań na rzecz rozwoju sportu w szkole. W ubiegłym roku przekazano Szkolnemu Związkowi Sportowemu 18 mln zł. Finansowane jest także szkolenie młodzieży utalentowanej sportowo. W opinii ministra A. Giersza istniejący system szkolenia nie jest w pełni efektywny. Minister wyraził nadzieję, że właśnie ta konferencja da m.in. odpowiedź na pytanie, jak najlepiej wykorzystać środki finansowe na rozwój sportu w szkole.

W pierwszej części konferencji dyskutowano o wychowaniu fizycznym i zdrowotnym w szkole zarówno pod kątem obowiązujących uregulowań prawnych, jak i potrzeb, a także edukacji fizycznej zorientowanej prozdrowotnie jako elemencie kształcenia ogólnego. Szanse i zagrożenia reformy wychowania fizycznego przedstawił jeden z jej autorów prof. Tomasz Frołowicz. Drugą część spotkania poświęcono zagadnieniom związanym ze sportem szkolnym. Przedstawiono także realizację programu "Orlik 2012".

Materiały z konferencji