Wydarzenia - Senat RP

Konferencja "Gminne systemy energetyki odnawialnej"

14 października 2009 r. w Senacie odbyła się konferencja "Gminne systemy energetyki odnawialnej", zorganizowana przez Komisję Środowiska we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą "Ekorozwój". W senackim spotkaniu wzięli udział m.in. parlamentarzyści, wiceminister środowiska Bernard Błaszczyk, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Urzędu Regulacji Energetyki, Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Izby Gospodarczej "Ekorozwój", Polskiej Izby Energetyki Odnawialnej, Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej, a także przedstawiciele samorządów lokalnych, naukowcy i eksperci zajmujący się problematyką energetyczną.

Otwierając obrady, przewodniczący Komisji Środowiska senator Zdzisław Pupa i prezes Polskiej Izby Gospodarczej "Ekorozwój" Krzysztof Zaręba przypomnieli m.in. o zobowiązaniach wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, dotyczących zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych. Podkreślali jednocześnie znaczenie jej wykorzystania zwłaszcza przez gminy i uzyskania w ten sposób przez nie korzystnego bilansu energetycznego.

Senator Z. Pupa podkreślił, że przygotowana przez Komisję Środowiska konferencja służyć ma przede wszystkim zapoznaniu się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi energetyki odnawialnej, a także wskazaniu problemów z tym związanych, które wymagają ustawowego rozwiązania.

Podczas konferencji zapoznano się z programem krajowej energetyki do 2030 r. i prawno-organizacyjnymi podstawami tworzenia źródeł energii, a także z zagadnieniami dotyczącymi bilansowania bazy surowców w gminie. Mowa była o różnych technologiach i źródłach energii odnawialnej, takich jak biogazowanie, energia wiatrowa, energetyka wodna małej mocy czy kolektory słoneczne, i ich zastosowaniu w gospodarce energetycznej gmin.

Założenia programu rozwoju krajowej energetyki do 2030 roku, który w najbliższym czasie ma zaakceptować Rada Ministrów, przedstawił dyrektor Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki Henryk Majchrzak. Jak podkreślił, dokument, określając podstawowe kierunki polityki energetycznej, w odróżnieniu od poprzednich wskazuje jej realizatorów i terminarz wykonania poszczególnych zadań. Do podstawowych kierunków polityki energetycznej w dokumencie zaliczono poprawę efektywności energetycznej, wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, dywersyfikację struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej, postęp w wykorzystywaniu odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, a także ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Zgodnie z przyjętymi założeniami polityka energetyczna będzie realizowana poprzez regulacje prawne, określające zasady działania sektora paliwowo-energetycznego, oraz standardy techniczne, efektywne wykorzystanie nadzoru właścicielskiego przez Skarb Państwa, bieżące działania regulacyjne prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, polegające na weryfikacji i zatwierdzaniu wysokości taryf oraz zastosowaniu analizy typu benchmarking w zakresie energetycznych rynków regulowanych, a także poprzez systemowe mechanizmy wsparcia realizacji działań zmierzających do osiągnięcia podstawowych celów polityki energetycznej, które w chwili obecnej nie są komercyjnie opłacalne, np. rynek "certyfikatów", ulgi i zwolnienia podatkowe.

Jako główne działania w zakresie odnawialnych źródeł energii dyrektor H. Majchrzak wskazał utrzymanie aktualnych i wprowadzenie dodatkowych mechanizmów wsparcia, efektywne wykorzystanie biomasy, wsparcie rozwoju technologii oraz budowy instalacji do pozyskiwania energii odnawialnej z odpadów zawierających materiały ulegające biodegradacji, stworzenie warunków do budowy farm wiatrowych na morzu, wdrożenie programu budowy biogazowni rolniczych, wsparcie inwestycji z wykorzystaniem funduszy UE.

W rządowym dokumencie przewiduje się, że pozwoli to na osiągnięcie zamierzonego udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym, zapewni zrównoważony rozwój - również biopaliw - bez negatywnego oddziaływania na rolnictwo, gospodarkę leśną, sektor żywnościowy i różnorodność biologiczną. Zmniejszy także emisję CO2 oraz poprawi bezpieczeństwo energetyczne Polski, m.in. poprzez zwiększenie dywersyfikacji energy mix.

Według prognoz udział energii odnawialnej w krajowym bilansie energetycznym w 2030 r. wyniesie 12,4%, podczas gdy w 2008 r. stanowił 4,5%.

W intencji organizatorów konferencja miała służyć popularyzacji odnawialnych źródeł energii, a także dostarczyć informacje, dzięki którym gminy będą mogły wykorzystać zasoby energii odnawialnej na swoim terenie. Uczestnicy zapoznali się również z możliwościami ich finansowania zarówno z funduszy unijnych, jak i z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz przez banki spółdzielcze.