Wydarzenia - Senat RP

"Niepełnosprawni w podróży"

2 grudnia 2008 r. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Praw Człowieka i Praworządności, we współpracy z Instytutem Transportu Samochodowego, zorganizowały w Senacie konferencję "Niepełnosprawni w podróży".

Celem spotkania, które odbyło się w przeddzień Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, było zwrócenie uwagi na wciąż istniejące w przestrzeni publicznej i społecznej bariery komunikacyjne, utrudniające osobom niepełnosprawnym ruchowo i niesamodzielnym poruszanie się i podróżowanie. Konferencja pomogła w wypracowaniu zaleceń i rekomendacji niezbędnych zmian ustawodawczych, zmierzających do zmiany tej sytuacji.

Otwierając konferencję senator Mieczysław Augustyn przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP, zwrócił uwagę na jej symboliczny tytuł. Polska, jak stwierdził senator, jest w drodze do równouprawnienia niepełnosprawnych i reszty społeczeństwa, spory odcinek tej drogi został pokonany, nastąpiły zmiany w wielu dziedzinach życia, ale czy już można powiedzieć, że szanse zostały wyrównane? Zdaniem senatora, do osiągnięcia celu jest jeszcze spory dystans. Do pokonania jest też jedna z największych barier, istniejąca w świadomości wielu ludzi, której likwidacja pozwoli zrozumieć, że to co jest dobre dla osób niepełnosprawnych jest dobre dla wszystkich. Niepełnosprawni nie potrzebują przywilejów, ale muszą być traktowani na równi z innymi członkami społeczeństwa. Senator wyraził nadzieję, że senacka konferencja wzmocni optymizm w to, że zmieniając prawo, zmieniając świadomość usuwamy bariery na drodze integracji społecznej.

Senator Stanisław Piotrowicz, przewodniczący senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności, podkreślił, że stosunek do osób niepełnosprawnych jest świadectwem naszego człowieczeństwa, społecznej solidarności, zrozumienia potrzeb drugiego człowieka. Zdaniem senatora, wnioski z konferencji, pomogą w dokonaniu zmian prawnych, ułatwiających funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

Andrzej Wojciechowski dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego, przypomniał, że w 2007 roku, w wypadkach drogowych, rannych zostało ok. 63 tys. osób. 10-15 proc. z nich pozostanie niepełnosprawnymi. Taki los może spotkać każdego. A więc troska o niepełnosprawnych jest obowiązkiem nas wszystkich.

Jarosław Duda, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych przedstawił politykę państwa wobec niepełnosprawnych. Do najważniejszych zadań wyznaczonych w 2008 roku, minister zaliczył uporządkowanie orzecznictwa o niepełnosprawności, edukacje oraz aktywizacje osób niepełnosprawnych. W Polsce, zaledwie 15-17 proc. osób niepełnosprawnych jest aktywnych zawodowo. Podczas gdy dla Europy wskaźnik ten wynosi 45 proc.

Pierwsza sesja konferencji poświecona była sytuacji osób niepełnosprawnych w ruchu ulicznym, druga - dyskusji o bezpieczeństwie podróżowania i przemieszczania się osób niepełnosprawnych.

Podsumowując dyskusję senator Mieczysław Augustyn podkreślił, że uczestnicy konferencji zgłosili kilkanaście rekomendacji do zmian prawa. Postulaty dotyczyły m.in. ujednolicenia systemów sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej na przejściach dla pieszych, kwestii parkowania pojazdów na chodnikach, pierwszeństwa na przejściach dla pieszych, okresowych badań kierowców i zniesienia bezterminowego prawa jazdy. Zdaniem senatora, wraz ze zmianami ustawowymi, konieczna będzie poprawa egzekucji prawa. Senator Stanisław Piotrowicz zapewnił, że zgłaszane podczas konferencji wnioski znajdą odzwierciedlenie w pracach legislacyjnych Senatu.

W skład komitetu organizacyjnego konferencji weszły: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, Grupa Robocza "Widziane z chodnika", Polski Związek Niewidomych oraz Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym i Polski Związek Głuchych. Wśród zaproszonych gości byli członkowie komisji parlamentarnych, przedstawiciele rządu, władz Warszawy, a także naukowcy, przedsiębiorcy oraz reprezentanci organizacji osób niepełnosprawnych.