Wydarzenia - Senat RP

Konferencja "Zagrożenia wychowawcze XXI wieku"

18 listopada 2008 r. w Senacie pod patronatem Komisji Nauki, Edukacji i Sportu i jej przewodniczącego senatora Kazimierza Wiatra oraz rektora Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej PEDAGOGIUM prof. Marka Konopczyńskiego, odbyła się konferencja "Zagrożenia wychowawcze XXI wieku".

Celem konferencji, zorganizowanej w roku obchodów 120-lecia urodzin Andrzeja i Olgi Małkowskich, było zaprezentowanie najważniejszych zjawisk wpływających na pojawianie się zaburzeń emocjonalnych u dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnień od substancji chemicznych, infoholizmu i przestępczości.

Przewodniczący senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Kazimierz Wiatr podkreślił, że wychowanie to teraźniejszość i przyszłość naszego społeczeństwa. Przekazywanie wartości, utrzymanie ciągłości pokoleniowej jest najważniejszą powinnością społeczeństwa i powinno odbywać się z niezwykłą starannością.

Zdaniem senatora Kazimierza Wiatra, w czasie ostatnich dziewiętnastu lat przemian w Polsce gdy priorytetowo traktowano gospodarkę, sprawy społeczeństwa, stawiano czasami na drugim planie, zapominając jak bardzo te dziedziny są ze sobą powiązane. Z badań dotyczących kapitału ludzkiego wynika jednoznacznie, że niezwykłą rolę w rozwoju gospodarki odgrywa człowiek - jego kwalifikacje, umiejętności i wiedza, ale także system wartości i morale.

Senator K. Wiatr przypomniał uchwałę Senatu RP o potrzebie budowy atmosfery wychowawczej w Polsce i jej przesłanie mówiące o tym, że wychowywanie młodego pokolenia jest obowiązkiem całego społeczeństwa, wszystkich obywateli i instytucji państwa. Senacka konferencja, jak stwierdził senator, powinna się wpisać w tworzenie atmosfery dobrego wychowania, na dziś i dla przyszłych pokoleń.

Żyjemy w dobie społeczeństwa informacyjnego, budowy gospodarki opartej na wiedzy, gdzie media, internet rozwijają się niezwykle dynamicznie. Powstaje pytanie czy jesteśmy mentalnie jako społeczeństwo to absorbować?

Również prof. dr hab. Marek Konopczyński w swoim wystąpieniu stawiał pytania: "dlaczego tak się dzieje, że pomimo wielkiego rozwoju cywilizacji, kultury, nauki, człowiek nie jest w stanie okiełznać samego siebie?" Jak stwierdził profesor, człowiek nie panuje nad społeczną przestrzenią dobra i zła. Ale dzieje się tak dlatego, że nie umie, nie potrafi, nie jest w stanie?

Historię wychowania, edukacji oraz wpływ wychowania na rozwój społeczny przedstawił senator Adam Massalski.

Senacka debata poszerzyła także wiedzę o wpływie patologii społecznych u dzieci i młodzieży na kondycję moralną społeczeństwa i na perspektywy rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju. Podczas konferencji zostały również zaprezentowane społeczne formy aktywności, sprzyjające zapobieganiu wielu zaburzeniom.

W senackim spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Kancelarii Prezydenta i Kancelarii Premiera, posłowie i senatorowie, reprezentanci resortów edukacji, sprawiedliwości, sportu, nauki i szkolnictwa wyższego, zdrowia, spraw wewnętrznych i obrony narodowej, przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk oraz instytucji i organizacji zajmujących się problematyką wychowania i zapobiegania patologiom społecznym, m.in. Związku Nauczycielstwa Polskiego, policji, Centralnego Biura Śledczego, Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Biura ds. AIDS, związków harcerskich, organizacji typu non-profit - MONAR, KARAN, TZN, OHP, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Polskiego Czerwonego Krzyża i Transparenty International. Uczestniczyli w konferencji reprezentanci kościołów i związków wyznaniowych, środowisk akademickich, lokalnych organizacji i animatorów inicjatyw społecznych, szkół, placówek resocjalizacyjnych, mediów, pism naukowych i popularnonaukowych podejmujących problematykę wychowania, a także przedstawiciele lokalnych społeczności młodzieżowych.