Marek Rocki

Marek Rocki

Okręg wyborczy nr 18 (Warszawa)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

 


Urodził się 14 maja 1953 r. w Warszawie.

W 1977 r. ukończył studia na Wydziale Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa). W 1981 r. uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonometrii, a w 1988 r. - tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie ekonomii. Od 1991 r. profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonometrii SGH.

W latach 1977-1978 był specjalistą ds. planowania i analiz ekonomicznych w Zjednoczeniu Przemysłu Piwowarskiego w Warszawie, następnie adiunktem w Instytucie Organizacji Przemysłu Maszynowego ORGMASZ w Warszawie (1981 r.). W latach 80. i 90. wykładał ekonometrię w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku oraz w Collegium Civitas w Warszawie. Od 1981 r. jest pracownikiem naukowym SGPiS, SGH. Początkowo był sekretarzem naukowym Instytutu Cybernetyki i Zarządzania SGPiS (1982-1988). W latach 1984-1994 trzykrotnie pełnił funkcję kierownika Zakładu Ekonometrii. Piastował funkcje dziekana Studium Podstawowego (1991-1992), prorektora ds. dydaktyczno-wychowawczych (1990-1993), prorektora ds. zarządzania (1993-1996), dziekana Studium Dyplomowego (1996-1999), rektora (1999-2005). Od 2005 r. jest dziekanem Kolegium Analiz Ekonomicznych w SGH.

W latach 2002-2005 pełnił funkcję przewodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych oraz Komisji ds. Finansowania Szkolnictwa Wyższego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Od 2005 r. jest przewodniczącym Rady Służby Cywilnej.

Jest współtwórcą systemu edukacyjnego SGH, dającego każdemu studentowi możliwość studiowania od I roku w indywidualnym toku studiów.

Jest specjalistą w dziedzinie makroekonomicznych analiz zmian strukturalnych i badań nad bezrobociem. Pracował jako główny specjalista w Zespole Studiów i Planów Długookresowych w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (1988-1996) oraz jako specjalista w Departamencie Polityki Przestrzennej i Regionalnej w Centralnym Urzędzie Planowania (1990-1996).

Jest prezesem Zarządu Głównego Akademickiego Związku Sportowego oraz członkiem Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma jedno dziecko.


Członek Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Członek Komisji Nauki i Edukacji (o komisji)

Członek Komisji Spraw Zagranicznych (o komisji)

Oświadczenia senatorskie           rejestr korzyści

ur. 1953 r.
wykształcenie wyższe
zawód: ekonomista, nauczyciel akademicki