Stefan Niesiołowski

Stefan Niesiołowski

Okręg wyborczy nr 9 (Łódź)

Kandydat Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP

Poseł X, I i III kadencji


Urodził się 4 lutego 1944 r. w Kałęczewie (woj. łódzkie).

W 1966 r. ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. W 1979 r. uzyskał stopień doktora, w 1990 r. - doktora habilitowanego, a w 1995 r. - profesora.

Nauczyciel akademicki w Katedrze Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii Uniwersytetu Łódzkiego.

W latach 1965-1970 działał w podziemnej antykomunistycznej organizacji "Ruch", za co został aresztowany w 1970 r. i rok później skazany na 7 lat więzienia. W 1974 r. został zwolniony na mocy amnestii. W latach 1977-1980 był członkiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Współzałożyciel, a od 1980 r. - członek Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej. Internowany w 1981 r., został zwolniony po 11 miesiącach. Aktywnie uczestniczył w działaniach podziemnej Solidarności. Współzałożyciel Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, w którym od 1989 r. pełnił funkcje kierownicze.

W swoim dorobku ma około 50 prac naukowych przede wszystkim na temat biologii owadów wodnych. Autor wielu książek o tematyce historycznej i politycznej, a także artykułów o historii, polityce, problemach społecznych. Laureat licznych nagród naukowych.

Działa w wielu organizacjach, m.in. w Klubie Inteligencji Katolickiej w Łodzi, który współtworzył i organizował, Stowarzyszeniu Dziennikarzy Rzeczypospolitej, Stowarzyszeniu Dziennikarzy Katolickich, Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich.

Do Sejmu X kadencji został wybrany z listy Komitetu Obywatelskiego i należał do Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego. W trakcie trzech kadencji Sejmu był członkiem następujących komisji: Komisji Samorządu Terytorialnego, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw dotyczących powszechnego dostępu do archiwów i dokumentacji byłych organów bezpieczeństwa państwa. W Sejmie I kadencji przewodniczył Klubowi Parlamentarnemu Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, a w III kadencji - był sekretarzem Klubu Parlamentarnego Akcji Wyborczej Solidarność.

Należy do Platformy Obywatelskiej RP.

Żonaty, ma jedno dziecko.


Przewodniczący Klubu Senatorów Platformy Obywatelskiej (o klubie/kole)

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych (o Komisji)

Oświadczenia senatorskie      rejestr korzyści

ur. 1944 r.
wykształcenie wyższe
zawód: biolog, nauczyciel akademicki