Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  1. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Inauguracja VI kadencji Senatu RP
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski
 1   Powołanie marszałka seniora na przewodniczącego pierwszego posiedzenia
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski
 1   Przemówienie marszałka seniora
marszałek senior Kazimierz Kutz
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Powitanie gości
 1   Ślubowanie marszałka seniora
 1   Ślubowanie senatorów
 1   Uczczenie rocznicy męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki
Senator Stefan Niesiołowski
 1 1  Wybór marszałka Senatu
 1 1  Przedstawienie kandydatury senatora Bogdana Borusewicza
senator Krzysztof Putra
 1 1Głosowanie Tajne głosowanie
 1 1  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 1 1  Senator Bogdan Borusewicz
 1 1Podjęcie uchwały Do kont. pkt. 1 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Marszałka Senatu
 1   Objęcie przewodnictwa obrad przez marszałka Bogdana Borusewicza
 1   Przemówienie marszałka
marszałek Bogdan Borusewicz
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Krzysztof Putra
 1 Głosowanie Głosowanie
 1   Przyjęcie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 1
 1   Senator Robert Smoktunowicz
 2   Ślubowanie senatora
 2   Senator Michał Wojtczak
 2 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o ogłoszenie przerwy
senator Krzysztof Putra
 2   Senator Ryszard Bender
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkty: powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz wybór Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator Krzysztof Putra
 2 Porzadek obrad Senator Stefan Niesiołowski
 2 Porzadek obrad Senator Krzysztof Putra
 2 Porzadek obrad Senator Robert Smoktunowicz
 2 Porzadek obrad Senator Andrzej Mazurkiewicz
 2 Porzadek obrad Senator Włodzimierz Łyczywek
 2 Głosowanie Głosowanie
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
Głosowanie nr: 2
 2 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad pierwszego posiedzenia
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad: powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
 2 1  Przedstawienie proponowanego składu komisji
marszałek Bogdan Borusewicz
 2 1Głosowanie Głosowanie
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
Głosowanie nr: 3
 2 2  Punkt drugi porządku obrad: wybór Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
 2 2  Przedstawienie kandydatury senatora Piotra Andrzejewskiego na przewodniczącego komisji
marszałek Bogdan Borusewicz
 2 2Głosowanie Tajne głosowanie
 2 2  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw Senatorskich
 2 2  Senator Piotr Andrzejewski
 2 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
senator Piotr Andrzejewski
 2 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 2 3  Punkt trzeci porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Maćkała
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator Robert Smoktunowicz
 2 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 2 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 2 3Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 2 3Dyskusja Senator Dariusz Bachalski
 2 3Dyskusja Senator Kosma Złotowski
 2 3Dyskusja Senator Krzysztof Putra
 2 3Dyskusja Senator Jarosław Gowin
 2 3Dyskusja Senator Janusz Gałkowski
 2 3Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 2 3Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 2 3  Wniosek formalny o wyznaczenie terminu przedstawienia dodatkowego sprawozdania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator Piotr Andrzejewski
 2 3  Skierowanie projektu uchwały do komisji
 2 3  Przyjęcie wniosku formalnego o wyznaczenie terminu przedstawienia dodatkowego sprawozdania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
 2 3  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 2 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 2 3Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 4
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Głosowanie nr: 5
 2 4  Punkt czwarty porządku obrad: wybór Wicemarszałków Senatu
 2 4  Przedstawienie kandydatury senatora Ryszarda Legutki
senator Krzysztof Putra
 2 4  Przedstawienie kandydatury senatora Stefana Niesiołowskiego
senator Roman Ludwiczuk
 2 4  Przedstawienie kandydatury senatora Macieja Płażyńskiego
senator Krzysztof Putra
 2 4  Przedstawienie kandydatury senatora Krzysztofa Putry
senator Piotr Andrzejewski
 2 4Głosowanie Tajne głosowanie
 2 4  Senator Krystyna Bochenek
 2 4  Do kont. pkt. 4 Senator Mieczysław Augustyn
 2   Senator Piotr Andrzejewski
 2 4  Do kont. pkt. 4 Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu
 2 5  Punkt piąty porządku obrad: wybór Sekretarzy Senatu
 2 5  Przedstawienie kandydatur
marszałek Bogdan Borusewicz
 2 5Głosowanie Tajne głosowanie
 2 5  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru sekretarzy Senatu
 2   Zamknięcie posiedzenia

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.