1. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu


(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 18)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Bogdan Borusewicz)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam posiedzenie.

(Rozmowy na sali)

Wznawiam posiedzenie.

Proszę senatorów sekretarzy pierwszego posiedzenia o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Wysoki Senacie, informuję, że z powodu nieobecności w pierwszym dniu obrad ślubowania nie złożył senator Michał Wojtczak.

Do spisu treści

Informuję, że przed przystąpieniem do obrad senator Michał Wojtczak złoży ślubowanie senatorskie.

Przypominam, że stosownie do art. 30 ust. 5 Regulaminu Senatu senatorowie składają ślubowanie w ten sposób, że po odczytaniu roty ślubowania wypowiadają słowo "Ślubuję". Ślubowanie może być złożone z dodatkiem słów "Tak mi dopomóż Bóg".

Proszę pana senatora Michała Wojtczaka o podejście do stołu prezydialnego w celu złożenia ślubowania senatorskiego.

Proszę wszystkich o powstanie.

(Wszyscy wstają)

"Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej."

Do spisu treści

Senator Michał Wojtczak:

Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Stwierdzam, że senator Michał Wojtczak złożył ślubowanie.

Do spisu treści

Wysoka Izbo, przypominam, że porządek obrad pierwszego posiedzenia Senatu poza przeprowadzonym w dniu 20 października 2005 r. ślubowaniem senatorskim oraz wyborem marszałka Senatu obejmuje wybór wicemarszałków Senatu oraz wybór sekretarzy Senatu.

Czy ktoś z pań i panów senatorów pragnie zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Proszę bardzo, pan senator Putra.

Do spisu treści

Senator Krzysztof Putra:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

No może akurat nie w sprawie wicemarszałków...  Ja chciałbym tylko w imieniu senatorów klubu "Prawo i Sprawiedliwość" poprosić o przerwę do godziny 12.00. Jest to związane z trwającymi jeszcze uzgodnieniami. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dobrze. Zarządzam przerwę do godziny 12.00.

(Głos z sali: Jeszcze nie wiecie, co zrobić?)

(Rozmowy na sali)

(Senator Krzysztof Putra: Prosilibyśmy o zachowanie powagi.)

Dziękuję bardzo.

(Głosy z sali: No właśnie, właśnie...)

(Głos z sali: ...na 11.00 było zwołane posiedzenie.)

(Senator Robert Smoktunowicz: ... i to jest powaga Izby.)

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 21 do godziny 12 minut 35)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Czy ktoś z pań i panów senatorów pragnie jeszcze zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?

(Senator Ryszard Bender: W sprawie formalnej, Panie Marszałku, można?)

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Ryszard Bender:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Pragnę poinformować pana marszałka, Prezydium Senatu, panie i panów senatorów, że zostało zawarte Porozumienie między senatorami Klubu Parlamentarnego "Samoobrona RP", PSL i LPR, które ustanawia wspólną reprezentację w Konwencie Seniorów Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącym tego Porozumienia jest mówiący te słowa, a zastępcami przewodniczącego są pan senator Lesław Podkański i pan senator Mirosław Adamczak. Jest to krok ku stworzeniu klubu ludowo-katolickiego... ludowo-narodowego, a przez to i katolickiego, w naszej Izbie. Będziemy wdzięczni, jeśli uzyskamy od pana marszałka, od urzędu marszałkowskiego, informacje o lokalowych, biurowych możliwościach naszego działania. Liczymy na przychylność i wsparcie. Dziękuję, Panie Marszałku.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Pan senator Putra w sprawie porządku obrad, proszę bardzo.

(Głosy z sali: Przerwa.)

Do spisu treści

Senator Krzysztof Putra:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu senatorów klubu "Prawo i Sprawiedliwość" chciałbym zgłosić wniosek o rozszerzenie porządku obrad, tak aby było możliwe zwiększenie składu Prezydium Senatu o jeszcze jednego wicemarszałka. Bardzo prosiłbym, aby pan marszałek umożliwił przeprowadzenie całej procedury jeszcze na tym posiedzeniu Senatu. Powinniśmy powołać Komisję Regulaminową Etyki i Spraw Senatorskich oraz wybrać przewodniczącego tejże komisji, by można było dokonać wszystkich czynności  zgodnie z Regulaminem Senatu. Bardzo  prosiłbym o poddanie tego wniosku pod głosowanie, zgodnie z regulaminem. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

(Głos z sali: Sprzeciw.)

W związku ze zgłoszeniem przez senatora Putrę wniosku o uzupełnienie porządku obrad o nowy punkt pragnę zapytać: czy ktoś z państwa senatorów chce zabrać głos, wnieść sprzeciw wobec tego wniosku?

Pan senator Niesiołowski, proszę bardzo.

(Rozmowy na sali)

Do spisu treści

Senator Stefan Niesiołowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Klub senacki Platformy Obywatelskiej, w którego imieniu mam zaszczyt przemawiać, sprzeciwia się temu wnioskowi, bo jest on wnioskiem nieracjonalnym, niezrozumiałym, wnioskiem, który nie ma żadnego uzasadnienia. Do tej pory Senat przez wszystkie, o ile dobrze  pamiętam, kadencje funkcjonował w składzie: marszałek i trzech wicemarszałków. Zgłoszenie dzisiaj tak poważnej zmiany wymaga uzasadnienia, wymaga przekonywania. Bardzo prosiłbym, żeby pan wnioskodawca czy koledzy powiedzieli, jakie są racje przemawiające za tym, żeby dziś zwiększyć skład prezydium o dodatkowego wicemarszałka. Wydaje mi się, że... Nie sądzę, nie, nie... Zbyt szanuję kolegów, żebym uznał, że kryje się za tym jakaś nieczytelna gra polityczna, myślę, że są jakieś inne powody. Pomijam koszty, ale także one mają pewne znaczenie. Platforma Obywatelska zawsze sprzeciwiała się rozbudowywaniu, mnożeniu stanowisk, funkcji, tytułów, administracji, urzędów i kosztom z tym związanym. Z tego powodu, kierując się zasadą zdrowego rozsądku, zasadą pewnego poszanowania tradycji i szacunkiem dla dotychczasowych prac i dorobku tej Izby, Platforma Obywatelska wypowiada się przeciwko temu, delikatnie mówiąc, dziwacznemu i niezrozumiałemu wnioskowi.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Putra, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Krzysztof Putra:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Możemy prowadzić polemikę w taki sposób, jaki zaproponował pan senator Stefan Niesiołowski. Jednak ja osobiście uważam, że to nie jest dobra droga. Nie jest prawdą, że Senat nie zmieniał liczby wicemarszałków. Wystarczy sięgnąć do najnowszej historii Senatu. Nasz wniosek nie jest podyktowany tym, aby zwiększać koszty, tylko tym, żeby usprawnić funkcjonowanie Senatu.

Panie Senatorze Niesiołowski, państwo próbujecie wprowadzać styl konfrontacyjny. To nie Prawo i Sprawiedliwość, tylko Platforma Obywatelska zebrała prawie osiemset tysięcy podpisów pod wnioskiem, aby zlikwidować Senat Rzeczypospolitej. I to nie my próbujemy tutaj coś zaburzyć, tylko państwo. My zaś proponujemy takie rozwiązanie po to, aby umożliwić szersze reprezentowanie senatorów w Prezydium. Nie chciałbym wchodzić głębiej w pana argumentację, ale to samo uczyniła wczoraj izba sejmowa i nic się nie stało. Dziękuję serdecznie.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, pan senator Smoktunowicz.

Do spisu treści

Senator Robert Smoktunowicz:

Zabiorę głos również jako senator Platformy Obywatelskiej.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Otóż my obradujemy już od rana i dla nas, Panie Senatorze, nie jest tajemnicą, jaki jest prawdziwy cel wniosku, który pan zgłasza. Mimo to oczywiście chcielibyśmy usłyszeć to uzasadnienie. Ale powtarzam: to, do czego dąży PiS, nie jest dla nas żadną tajemnicą.

Ja chcę państwu przypomnieć o jednym. Otóż nasz wspólny przeciwnik polityczny, SLD, powtarzam: wspólny, przeciwnik i PiS, i Platformy Obywatelskiej, w poprzedniej kadencji Senatu, mając 75%, uszanował pewne zwyczaje. Otóż zwyczaj, wynikający z regulaminu, jest taki, iż dwóch wicemarszałków pochodzi z większości senackiej, a jeden jest rekomendowany przez klub następny w kolejności. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, pan senator Mazurkiewicz.

Do spisu treści

Senator Andrzej Mazurkiewicz:

Panie Marszałku, chciałbym zwrócić uwagę na art. 48 ust. 4 Regulaminu Senatu, który mówi, że o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku formalnego rozstrzyga Senat po wysłuchaniu wnioskodawcy i ewentualnie jednego przeciwnika wniosku. Tymczasem mamy do czynienia już z drugą wypowiedzią przeciwną temu wnioskowi, a widzę, że koledzy senatorowie zgłaszają się do dalszych wypowiedzi. W związku z tym, powołując się na art. 48, i dlatego, iż sądzę, że dalsza dyskusja na ten temat jest niepotrzebna, proponuję, abyśmy przeszli do głosowania.

(Senator Włodzimierz Łyczywek: Ja nie jestem przeciwny wnioskowi, ale chciałbym zabrać głos...)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Ktoś jeszcze chce zabrać głos w tej kwestii?

(Senator Włodzimierz Łyczywek: Tak, ja chciałbym...)

Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tej kwestii?

(Senator Włodzimierz Łyczywek: Tak, chciałbym zabrać głos w tej kwestii.)

Pan senator.

(Senator Włodzimierz Łyczywek: Tak.)

Rozumiem, że jeszcze pan i zamykamy dyskusję.

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Włodzimierz Łyczywek:

Proszę państwa, ja pierwszy raz jestem parlamentarzystą, ale jako prawnik byłem w różnych gremiach. I nie wyobrażam sobie, aby wnioskodawca, który składa wniosek i go nie uzasadnia, mógł uważać, że to jest wystarczające, że my jako parlamentarzyści... Już abstrahuję od tego, że trochę mnie dziwi, że w Sejmie reprezentacja w prezydium jest jednoprocentowa, a tu musi być aż pięcioprocentowa, ale chciałbym się dowiedzieć, jakie są przyczyny złożenia takiego wniosku, a pan wnioskodawca określa to tak, że uzasadnienie jest zbędne, niepotrzebne, że chodzi o usprawnienie pracy Senatu. No, widziałem trochę pracy Senatu, przynajmniej w telewizji, i nie sądzę, aby było potrzebne jej usprawnianie poprzez dodawanie kolejnych wicemarszałków.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję panu senatorowi Łyczywkowi.

Do spisu treści

Ponieważ nie było dalszych zgłoszeń, przystępujemy do głosowania nad wnioskiem senatora Putry.

(Rozmowy na sali)

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem senatora Putry o uzupełnienie porządku obrad o dwa dodatkowe punkty: powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz wybór przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, i o rozpatrzenie tych punktów jako punktów pierwszego i drugiego porządku obrad.

W związku z tym proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za przyjęciem przedstawionego wniosku?

(Senator Krystyna Bochenek: Jak brzmi cały wniosek?)

(Senator Krzysztof Putra: Chodzi tutaj o rozszerzenie...)

(Głos z sali: O rozszerzenie, rozszerzenie...)

Wniosku o rozszerzenie...

(Rozmowy na sali)

Powtarzam, że wniosek dotyczy rozszerzenia porządku obrad o dwa dodatkowe punkty: powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz wybór przewodniczącego tejże komisji.

Proszę, przechodzimy do głosowania.

(Senator Włodzimierz Łyczywek: W kwestii formalnej. Łącznie chyba nie będzie można ich przegłosować.)

(Głos z sali: To przegłosowanie wniosków formalnych...)

(Głos z sali: Wnioski...)

(Senator Włodzimierz Łyczywek: Oba razem? Wnioski o różnej treści?)

(Rozmowy na sali)

Można je przegłosować łącznie, bo jeden wniosek jest związany z drugim, to są powiązane wnioski. Można tak zrobić, gdy wnioski są związane ze sobą.

W związku z tym przystępujemy, proszę państwa senatorów, do głosowania.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za przyjęciem przedstawionego wniosku, proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw, proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu, proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Dziękuję. Proszę o podanie wyników głosowania.

Do spisu treści

Na 100 obecnych senatorów 65 głosowało za, 34 - przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu, wszyscy głosowali. (Głosowanie nr 2)

Do spisu treści

Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek obrad pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji.

Informuję, że za chwilę zostanie zarządzona przerwa w obradach na zgłaszanie się senatorów do pracy w Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Wnioski zawierające zgłoszenia do pracy w Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich można składać w sekretariacie marszałka Senatu w pokoju nr 188 do godziny 13.00. Wzór takiego wniosku jest dostępny u sekretarzy pierwszego posiedzenia Senatu.

Zarządzam przerwę do godziny 14.00.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 48 do godziny 14 minut 01)

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Proszę senatorów sekretarzy pierwszego posiedzenia o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierwszego porządku obrad: powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Do spisu treści

Informuję, że do pracy w Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich zgłosili się następujący senatorowie: Piotr Łukasz Andrzejewski, Mieczysław Augustyn, Dariusz Bachalski, Janusz Gałkowski, Dariusz Górecki, Janusz Kubiak, Anna Kurska, Tadeusz Lewandowski, Andrzej Łuczycki, Zbigniew Romaszewski, Jerzy Szmit, Antoni Szymański, Piotr Zientarski.

Wniosek w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich zawierający projekt uchwały Senatu w tej sprawie zawarty jest w druku nr 2.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zabrać głos w sprawie przedstawionego składu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich? Nie widzę chętnych.

Do spisu treści

Przystępujemy zatem do głosowania w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Informuję, że zgodnie z art. 53 ust. 6 Regulaminu Senatu głosowanie w sprawie powołania składu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich przeprowadzone będzie przy użyciu aparatury do głosowania.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciwko, proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu, proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Dziękuję. Proszę o podanie wyników głosowania.

Do spisu treści

Na 97 obecnych senatorów 94 głosowało za, nikt nie głosował przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 3)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Informuję, że za chwilę zostanie ogłoszona przerwa w obradach, w trakcie której odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Komisja wybierze kandydata na przewodniczącego, a po przerwie zostanie przeprowadzone głosowanie nad wyborem przedstawionego przez komisję kandydata na przewodniczącego.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu Senatu zwołuję pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w sali nr 176.

Zarządzam przerwę w obradach do godziny 15.00.

(Poruszenie na sali)

(Głos z sali: Nie da rady, Panie Marszałku, trzeba rozdać druki do głosowania na przewodniczącego, przygotować scenariusz, to naprawdę za mało czasu...)

(Głos z sali: Pół godziny, Panie Marszałku.)

(Głos z sali: Piętnaście minut.)

Przepraszam, ale ze względów technicznych musi być godzina.

Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 05 do godziny 15 minut 02)

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugiego porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Do spisu treści

Przypominam, że w przerwie w obradach odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, która wybrała kandydata na przewodniczącego komisji. Wniosek w sprawie powołania przewodniczącego komisji zawarty jest w druku nr 3.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich na przewodniczącego komisji proponuje senatora Piotra Łukasza Andrzejewskiego.

Przypominam, że zgodnie z art. 53 ust. 6 Regulaminu Senatu głosowanie w sprawach personalnych jest tajne, odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie wyboru senatora Piotra Łukasza Andrzejewskiego na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Za chwilę senatorowie sekretarze wręczą państwu senatorom opieczętowane karty do głosowania tajnego. Informuję, że na karcie do głosowania tajnego należy postawić tylko jeden znak "X". Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak "X" lub nie postawiono żadnego, zostanie uznana za głos nieważny.

Po wypełnieniu kart do głosowania tajnego państwo senatorowie w kolejności alfabetycznej będą wrzucać te karty do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie sekretarze dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół głosowania tajnego.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów o wypełnienie tych kart.

(Rozmowy na sali)

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania tajnego?

(Głos z sali: Nie, bo niektórych panów senatorów nie ma.)

Uch... jeszcze pan senator.

(Rozmowy na sali)

Powtarzam pytanie: czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania tajnego? Rozumiem, że wszyscy.

Proszę panią senator sekretarz Margaretę Budner...

(Głos z sali: Jeszcze pan senator...)

A, proszę bardzo, Panie Senatorze, za chwilę otrzyma pan kartę do głosowania.

Proszę panią senator sekretarz Margaretę Budner o odczytanie kolejno nazwisk senatorów, zaś państwa senatorów, po wyczytaniu ich nazwisk, proszę o wrzucenie do urny wypełnionych kart do głosowania tajnego.

Senator Sekretarz
Margareta Budner:

Mirosław Jan Adamczak

Franciszek Adamczyk

Przemysław Józef Alexandrowicz

Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski

Dorota Irvina Arciszewska-Mielewczyk

Mieczysław Augustyn

Dariusz Jacek Bachalski

Ryszard Janusz Bender

Aleksander Bentkowski

Przemysław Berent

Adam Biela

Krystyna Bochenek

Piotr Marian Boroń

Bogdan Michał Borusewicz

Jarosław Marian Chmielewski

Ryszard Ciecierski

Jerzy Mieczysław Chróścikowski

Krzysztof Piotr Cugowski

Janina Fetlińska

Urszula Józefa Gacek

Janusz Piotr Gałkowski

Elżbieta Gelert

Andrzej Maria Gołaś

Jarosław Gowin

Dariusz Maciej Górecki

Ryszard Józef Górecki

Henryk Górski

Andrzej Stanisław Jaroch

Stanisław Karczewski

Andrzej Jerzy Kawecki

Stanisław Kogut

Bronisław Jan Korfanty

Waldemar Jerzy Kraska

Janusz Kubiak

Anna Maria Kurska

Kazimierz Julian Kutz

Jarosław Wacław Lasecki

Ryszard Antoni Legutko

Tadeusz Stefan Lewandowski

Bogdan Lisiecki

Roman Edward Ludwiczuk

Andrzej Łuczycki

Józef Mikołaj Łyczak

Włodzimierz Łyczywek

Tadeusz Maćkała

Adam Massalski

Mieczysław Stanisław Maziarz

Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz

Paweł Michalak

Marian Miłek

Tomasz Wojciech Misiak

Antoni Andrzej Motyczka

Stefan Konstanty Niesiołowski

Mirosława Nykiel

Michał Okła

Władysław Ortyl

Andrzej Owczarek

Maria Pańczyk-Pozdziej

Andrzej Person

Krzysztof Marek Piesiewicz

Stanisław Piotrowicz

Maciej Płażyński

Lesław Paweł Podkański

Krzysztof Jakub Putra

Elżbieta Rafalska

Zbigniew Włodzimierz Rau

Marek Dariusz Rocki

Zbigniew Romaszewski

Jadwiga Julia Rudnicka

Czesław Rybka

Czesław Wincenty Ryszka

Sławomir Sadowski

Jacek Sauk

Władysław Sidorowicz

Radosław Tomasz Sikorski

Robert Maciej Smoktunowicz

Jan Szafraniec

Zbigniew Marian Szaleniec

Jerzy Szmit

Antoni Szymański

Jerzy Marek Szymura

Mieczysław Szyszka

Rafał Józef Ślusarz

Ewa Tomaszewska

Zbigniew Andrzej Trybuła

Piotr Wach

Marek Waszkowiak

Kazimierz Wiatr

Roman Władysław Wierzbicki

Elżbieta Więcławska-Sauk

Mariusz Sebastian Witczak

Edmund Kazimierz Wittbrodt

Michał Józef Wojtczak

Jacek Władysław Włosowicz

Ludwik Zalewski

Piotr Benedykt Zientarski

Marek Ziółkowski

Kosma Tadeusz Złotowski

Czesław Marek Żelichowski

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy? Dziękuję.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu tajnego głosowania.

Zarządzam przerwę do godziny 15.30 na obliczenie głosów oraz sporządzenie protokołu.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 12 do godziny 15 minut 30)

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Ogłaszam wyniki głosowania tajnego w sprawie wyboru senatora Piotra Łukasza Andrzejewskiego na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Protokół głosowania tajnego z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyboru senatora Piotra Łukasza Andrzejewskiego na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich:

Wyznaczeni przez marszałka Senatu sekretarze pierwszego posiedzenia Senatu: senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, senator Margareta Budner i senator Tomasz Misiak, stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora Piotra Łukasza Andrzejewskiego na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oddano głosów 97, w tym ważnych 96. 70 senatorów głosowało za, 14 - przeciw, 12 senatorów wstrzymało się od głosu. Warszawa, 27 października 2005 r. Poniżej znajdują się podpisy. (Oklaski)

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziękuję bardzo.)

Do spisu treści

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw Senatorskich.

Składam gratulacje, Panie Senatorze, i wręczam panu uchwałę.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziękuję bardzo. Czy mogę zabrać głos?)

Tak, proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Piotr Andrzejewski:

Dziękuję wszystkim państwu za poparcie.

Do spisu treści

Zgodnie z art. 48 ust. 2 Regulaminu Senatu zgłaszam wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu i rozpatrzenie go jako punktu trzeciego porządku obrad, a następnie ogłoszenie przerwy w celu odbycia pierwszego czytania w komisji. Drugie czytanie odbędzie się w ramach sesji plenarnej.

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

W związku z wystąpieniem senatora Andrzejewskiego w sprawie zarządzenia przerwy...

(Głosy z sali: W sprawie uzupełnienia porządku.)

Tak, w sprawie uzupełnienia porządku.

Czy jest sprzeciw?

(Głosy z sali: Nie ma.)

Nie ma sprzeciwu. Wniosek pana senatora Andrzejewskiego o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, nie napotkał sprzeciwu.

W związku z tym stwierdzam, że Senat przyjął wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt trzeci: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

(Rozmowy na sali)

Zarządzam przerwę w obradach do godziny 17.00. W trakcie tej przerwy odbędzie się pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Proszę senator sekretarz, panią Dorotę Arciszewską-Mielewczyk, o odczytanie komunikatów.

Senator Sekretarz
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich odbędzie się w dniu 27 października 2005 r. zaraz po ogłoszeniu przerwy w obradach pierwszego posiedzenia Senatu RP szóstej kadencji w sali nr 176. Na posiedzeniu komisji zostanie przeprowadzone pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, druk nr 3.

W związku z zakończeniem piątej kadencji Senatu zachodzi konieczność dokonania przez Senat wyboru dwóch członków Krajowej Rady Sądownictwa. Pismo marszałka Senatu w tej sprawie zostanie państwu senatorom dostarczone do skrytek. Wnioski w sprawie wyboru senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa można składać do marszałka Senatu od dnia 28 października 2005 r. do dnia 17 listopada 2005 r. do godziny 24.00. Wzór ogłoszenia jest do odebrania w pokoju nr 254.

Uprzejmie informujemy panie i panów senatorów, że w pomieszczeniu nr 183 na parterze budynku A zostało zainstalowane dla państwa stanowisko komputerowe umożliwiające dostęp do internetu. Od 2 listopada w tym pomieszczeniu będzie również dostępna prasa codzienna i czasopisma.

Uprzejmie prosimy panie i panów senatorów o pozostawianie, zgodnie z zasadami, kart do głosowania na sali posiedzeń każdego dnia po zakończeniu posiedzenia Senatu. Karty są zbierane, sprawdzane i rozkładane następnego dnia posiedzenia. Dzięki temu są one zawsze do państwa dyspozycji.

Uprzejmie informuję, iż marszałek Senatu zwołuje posiedzenie Konwentu Seniorów w dniu dzisiejszym, to jest 27 października 2005 r., bezpośrednio po zakończeniu obrad pierwszego posiedzenia Senatu. Bezpośrednio po zakończeniu Konwentu Seniorów odbędzie się posiedzenie Prezydium Senatu. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 39 do godziny 17 minut 48)

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Proszę senatorów sekretarzy pierwszego posiedzenia o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Listę mówców prowadzić będzie senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 3.

W dniu 27 października 2005 r. skierowałem ten projekt do rozpatrzenia w pierwszym czytaniu do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Pierwsze czytanie projektu uchwały zostało przeprowadzone na posiedzeniu komisji w dniu 27 października 2005 r. Komisja po rozpatrzeniu projektu uchwały przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Sprawozdanie zawarte jest w druku nr 3S.

Przypominam też, że zgodnie z art. 81 ust. 1 Regulaminu Senatu drugie czytanie projektu uchwały obejmuje przedstawienie Senatowi sprawozdania komisji o projekcie uchwały, przeprowadzenie dyskusji oraz zgłaszanie wniosków.

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, senatora Piotra Łukasza Andrzejewskiego o zabranie głosu i przedstawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Do spisu treści

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Komisja odbyła posiedzenie w pełnym składzie. W ramach pierwszego czytania na forum komisji wpłynęła poprawka, która została przyjęta. Senatorowie spoza komisji biorący udział w posiedzeniu złożyli wniosek o odrzucenie projektu tej uchwały. Komisja zajęła negatywne stanowisko wobec tego wniosku: w głosowaniu 8 osób opowiedziało się przeciwko odrzuceniu projektu, 1 osoba wstrzymała się od głosu, a 4 były za, po czym przyjęto poprawkę i na koniec tekst z druku nr 3S został przyjęty przez komisję następującym stosunkiem głosów: 9 - za, 4 - przeciw.

Uzasadnienie tej uchwały otrzymaliście, Szanowni Państwo, w druku nr 3, ale ponieważ w druku nr 3S nie zostało ono przytoczone, pozwolę je sobie powtórzyć.

Przedmiotowa uchwała ma na celu zmianę Regulaminu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w postaci zwiększenia liczby wicemarszałków Senatu z trzech do czterech w celu zwiększenia reprezentatywności klubów w Prezydium Senatu. Większa liczba wicemarszałków Senatu umożliwi usprawnienie funkcjonowania prezydium i prowadzenia obrad przez członków prezydium oraz realizacji konstytucyjnych uprawnień i obowiązków Senatu.

Zapewne wszyscy państwo wiecie, znając konstytucję i obowiązujący porządek prawny, jaki jest konstytucyjny zakres uprawnień i obowiązków Senatu, które z czasem będą narastać, bo w tej chwili ta działalność dopiero się zaczyna. Poprawka, która została przyjęta przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich, zmienia tekst pierwotny w ten sposób, że art. 5 regulaminu otrzymuje brzmienie: "Prezydium Senatu tworzą marszałek i wicemarszałkowie", a w art. 7 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: "Senat wybiera nie więcej niż czterech wicemarszałków spośród kandydatów zgłoszonych przez co najmniej dziesięciu senatorów w głosowaniu tajnym, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów".

Uzasadnienie jest takie: chodzi o to, żeby ten skład prezydium, który uda nam się dzisiaj wybrać, umożliwił funkcjonowanie Senatu i żeby jakieś zastrzeżenia bądź sympatie co do koalicji czy sojuszy - bo ta sprawa nie jest jeszcze przesądzona - nie sparaliżowały pracy naczelnych organów państwa. Nie powinno się to udać żadnemu zapleczu politycznemu. Organy państwa od razu powinny rozpocząć pracę dla dobra państwa i obywateli.

Takie intencje przyświecają temu projektowi. Powinniśmy te prace usprawnić, niezależnie od tego, jaka będzie koalicja i co będzie na przyszłość uzgadniać. Taka była, mówiąc zwięźle, motywacja wnioskodawców.

Jeżeli będą jakieś pytania, to postaram się na nie odpowiedzieć.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 Regulaminu Senatu, chciałbym zapytać, czy ktoś z państwa senatorów chce zgłosić trwające nie dłużej niż minutę zapytanie do sprawozdawcy komisji w związku z przedstawionym sprawozdaniem oraz do upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców. Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do ich reprezentowania również senatora Piotra Łukasza Andrzejewskiego.

Proszę bardzo, pan senator Wittbrodt.

Do spisu treści

Senator Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku, ja mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy. Art. 1 ust. 2 stanowi, iż Senat wybiera nie więcej niż czterech wicemarszałków. W tej sytuacji ważne by było, kto, jak i kiedy określa liczbę wicemarszałków wybieranych przez Senat. Argumentem nie może być to, czy uda się ich wybrać, czy się nie uda - zwykle podaje się sposób, w jaki określa się tę liczbę w danej kadencji. Czy komisja nad tym dyskutowała?

Do spisu treści

Senator Piotr Andrzejewski:

Odpowiadam: aktualnie przyjęta treść tej uchwały pozwala funkcjonować Senatowi z Prezydium Senatu w składzie: marszałek i co najmniej dwóch wicemarszałków. Jest tu liczba mnoga, mówi się o wicemarszałkach. Może być bowiem tak, że w głosowaniu w trybie większościowym, wobec wymaganej bezwzględnej większości głosów nie zostanie wyłonionych czterech wicemarszałków, a gdyby nie zostali oni wyłonieni, Prezydium Senatu nie mogłoby rozpocząć swojej działalności. Taki stan rzeczy, jak widać na przykładzie Sejmu i tego, co się dzieje dookoła, a czego jesteśmy chyba świadomi, powodowałby paraliż organu, jakim jest Senat, a do tego nie powinniśmy dopuścić.

Optymalna liczba, liczba dopuszczalna, to jest czterech wicemarszałków, nie pięciu. Może być tylko od dwóch do czterech. Podtekst? Myślę, że nie muszę tego tłumaczyć, bo jesteśmy tego świadomi. Tutaj uprawiamy politykę chyba w mniejszym stopniu niż w Sejmie, dla którego jest to zadanie priorytetowe. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Jeszcze są pytania.

Proszę bardzo, pan senator. Prosimy o podanie nazwiska.

Do spisu treści

Senator Mieczysław Augustyn:

Augustyn, Mieczysław Augustyn.

Mam pytanie: czy uzasadnienie jest integralną częścią uchwały?

Do spisu treści

Senator Piotr Andrzejewski:

Nie, uzasadnienie jest uzasadnieniem. To nie jest tak, jak w kodeksie postępowania administracyjnego, bo o to zapewne pyta pan senator jako doświadczony samorządowiec. Kodeks postępowania administracyjnego, zwłaszcza w odniesieniu do orzecznictwa, stanowi, że uzasadnienie jest integralną częścią decyzji, tymczasem tutaj uzasadnienie ma na celu tylko to, żebyśmy wiedzieli, jakimi motywami się kierujemy. Obowiązujący jest jedynie literalny tekst przepisu, literalny tekst regulaminu.

(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję bardzo.)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.

Czy są jeszcze jakieś pytania?

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Tadeusz Maćkała:

Mam następujące pytanie. Jeżeli jest tak, że chodzi o to, aby usprawnić działanie Senatu, to dlaczego nie zapisać po prostu "czterech wicemarszałków"? Jeżeli ma to być usprawnienie, to powinno być czterech, a nie nie więcej niż czterech. Co to oznacza? My nie wiemy, czy czterech usprawni działanie.

No, ja nie bardzo to rozumiem, projekt uchwały w ogóle nie przystaje do uzasadnienia.

Do spisu treści

Senator Piotr Andrzejewski:

Z tego, co rozumiem, to nie jest pytanie, lecz stwierdzenie. Proszę zatem dać temu wyraz w głosowaniu, opowiadając się przeciwko tej uchwale.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, pan senator Smoktunowicz.

Do spisu treści

Senator Robert Smoktunowicz:

Ja również mam pytanie do sprawozdawcy. Skoro ma być nie więcej niż czterech wicemarszałków, to czy w tej sytuacji odwołanie dwóch wicemarszałków, pańskim zdaniem, usprawni działanie prezydium? Mówię o odwołaniu dwóch, bo jest to możliwe.

Do spisu treści

Senator Piotr Andrzejewski:

Proszę państwa, przykro mi bardzo, ale ja tu odpowiadam jako sprawozdawca komisji, a nie jako senator Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski. Panu senatorowi odpowiem na to pytanie jako Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski w bezpośredniej rozmowie, jeśli zaś chodzi o komisję, to nie zajmowała się ona tym zagadnieniem. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania?

Nie ma chętnych. Dobrze.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, dziękuję.

Otwieram dyskusję.

Przypominam o wymogach regulaminowych dotyczących czasu przemówienia senatorów - to jest art. 46 ust. 1 i 2 Regulaminu Senatu - o konieczności zapisywania się do głosu u senatora prowadzącego listę mówców, a przede wszystkim o obowiązku składania podpisanych wniosków o charakterze legislacyjnym do marszałka Senatu.

Czy ktoś co do tego punktu... Przepraszam...

(Głos z sali: Wpisują się...)

Tak, przepraszam. Kto się wpisał?

(Głos z sali: Pan Augustyn.)

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Pan senator Augustyn.

(Rozmowy na sali)

Przypominam: pan senator ma dziesięć minut, a potem, w następnym wystąpieniu, o połowę mniej.

Do spisu treści

Senator Mieczysław Augustyn:

Bez obawy, nie zajmę dużo czasu.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Chciałbym powtórzyć część spośród moich uwag, które zgłaszałem na posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Otóż jest bardzo ważne, żebyśmy dzisiaj, rozpoczynając obrady, przypomnieli sobie ten czas i to, co nas tutaj przyprowadziło. Poprzysięgliśmy sobie - w opozycji do tego, co było poprzednio - że już nigdy to, co jest myślą prawdziwą, nie będzie zatajane, nie będzie zmieniane, że nasze ustawy i nasze postanowienia będą klarowne i będą odzwierciedlały rzeczywiste intencje. Panie i Panowie Senatorowie, na posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich zgłosiłem, że w moim przekonaniu w wypadku tej uchwały, pierwszej naszej merytorycznej uchwały, niestety tak nie jest. Nie jest tak dlatego, że tak naprawdę za tą uchwałą stoi jakaś intencja polityczna, a nie, jak mówił pan senator przewodniczący Andrzejewski, kwestie przedstawione w uzasadnieniu.

Jeśli naprawdę chodzi o to, żeby wszystkie kluby były reprezentowane w prezydium, to chcę państwu przypomnieć - a zapytałem o to pana marszałka - że do laski marszałkowskiej wpłynęły powiadomienia, iż zawiązały się trzy takie kluby. A więc w prezydium wystarczy miejsca dla wszystkich, nie ma z tym problemu.

Jeżeli jest tak, jak państwo piszecie - a opieramy się na prawdzie i tylko prawdzie - że chodzi o reprezentację klubów, to jak mamy rozumieć zgłoszenie przez część pań i panów senatorów zacnego skądinąd człowieka, naszego kolegi, ale niebędącego członkiem żadnego klubu? Dla kogo i w jakiej intencji chcecie państwo w takim razie zmiany tego regulaminu? Proszę jasno to powiedzieć. Bo jeśli zależy wam, Panie i Panowie Senatorowie z Prawa i Sprawiedliwości, żeby wszyscy znaleźli dzisiaj, i to bez żadnych problemów, reprezentację w prezydium, to wystarczy zagłosować tak, jak piszecie: za przedstawicielem każdego z klubów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Jacka Bachalskiego.

Do spisu treści

Senator Dariusz Bachalski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Uzasadnienie omawianej przez nas uchwały przedstawione przez wnioskodawców jest kuriozalne, szczególnie w świetle dominacji PiS w Senacie. Ja mam wrażenie - i podzielają je moi koledzy i koleżanki z Platformy Obywatelskiej - że PiS chce zjeść ciastko i mieć ciastko. To jest bardzo widoczne. Jesteśmy pod wrażeniem tego, że to potencjalne zwiększenie - bo trzeba w tej chwili mówić o tej zmianie jako o potencjalnym zwiększeniu liczby wicemarszałków - jest czymś, co można by nazwać prezentem albo spłaceniem długu.

W związku z tym, żeby nie powtarzać już argumentów mojego kolegi, chciałbym złożyć wniosek o odrzucenie projektu uchwały, który to wniosek niniejszym przedkładam, wcześniej go podpisawszy. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Pan senator Kosma Złotowski, a potem...

Do spisu treści

Senator Kosma Złotowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Ja nie rozumiem, skąd takie ogromne kontrowersje. Wszyscy wiedzą, o co tutaj chodzi. Wszyscy wiedzą, że skoro Prezydium Senatu składa się z marszałka i trzech bądź czterech wicemarszałków, to jeżeli nie ma pełnej liczby wicemarszałków, nie ma też Prezydium Senatu. I stąd ta poprawka, która mówi o zwiększeniu liczby wicemarszałków, ale jednocześnie nie zakłada, że taka konieczność zachodzi. Możemy więc powiększyć liczbę wicemarszałków do czterech, ale prezydium będzie funkcjonowało również z, tym razem, minimum dwoma wicemarszałkami.

(Głos z sali: To już wiemy.)

Właśnie, to już państwo wiedzą. I my również wiemy, że istnieje takie niebezpieczeństwo, iż moglibyśmy dzisiaj nie wybrać prezydium. A jeślibyśmy dzisiaj nie wybrali prezydium, to Senat by nie funkcjonował, Drodzy Państwo, właśnie w związku z tym, co niektórzy, obecni tutaj, na tej sali, zamierzają zrobić. Tak więc ta poprawka uniemożliwia blokowanie prac Senatu. I za to powinniście, Państwo, być nam wdzięczni i powinniście za tą poprawką zagłosować, do czego wszystkich państwa wzywam.

(Wesołość na sali)

Dziękuję serdecznie. (Oklaski)

I jeszcze jedno chciałbym dodać. Otóż jeżeli dzisiaj okazałoby się po głosowaniu, że nie wszystkie kluby mają swoją reprezentację w prezydium, to przecież zawsze będzie istniała możliwość, by to zmienić i uzupełnić...

(Poruszenie na sali)

...do czego państwa również zachęcam. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Putra.

Przypominam, że zapisywać się trzeba tutaj. Oczywiście widzę i... Ale proszę o to.

Do spisu treści

Senator Krzysztof Putra:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Nie można pozostawić wypowiedzi senatorów Platformy Obywatelskiej bez komentarza.

Po pierwsze, nie ma tutaj żadnej gry, choć to, co się tutaj dzieje, jest polityką. Senat jest ciałem politycznym. Ustawodawczym, ale politycznym.

I, Panowie Senatorowie, jest dokładnie tak: Prawo i Sprawiedliwość, pomimo tego, że wygrało wybory, nie wystawiło jako kandydata na marszałka Wysokiej Izby członka Prawa i Sprawiedliwości i członka klubu parlamentarnego. Wysunęliśmy kandydaturę, o której mówiłem w tej Izbie - bo miałem honor i zaszczyt przedstawiać jako kandydata na marszałka pana Borusewicza, który dzisiaj jest marszałkiem - czyli kandydaturę osoby wybitnie niezależnej. Nie można w żaden sposób przypisać tego tak, że to jest członek Prawa i Sprawiedliwości.

Po drugie, zgłaszamy też - bo nasi senatorowie podpisali się pod tą kandydaturą - pana Macieja Płażyńskiego. Nie jest to żadna tajemnica. Uważamy tę postać za bardzo wybitną w polskiej polityce. Utworzył on, jako jeden z trzech, Platformę Obywatelską. Nie wiem, dlaczego dzisiaj państwo macie takie duże obiekcje co do człowieka, który w dużej mierze może pomóc.

I nie rozumiem, szczerze to mówię, nie rozumiem szczególnie wypowiedzi pana senatora Niesiołowskiego, choć może prezentowanych nie w Wysokiej Izbie, ale poza tą Izbą. My otwieramy furtkę w każdym miejscu, choć Platforma nie bardzo chce z tego korzystać. Niemniej jednak w tym miejscu też jest wyraźnie otwarta furtka do tego, by koalicja mogła powstać. Możemy tutaj o wiele rzeczy się spierać, ale Prezydium Senatu powinno zostać ukonstytuowane dzisiaj. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Kto następny?

(Senator Tomasz Misiak: Pan senator Gowin.)

Pan senator Gowin. Proszę o zabranie głosu.

Do spisu treści

Senator Jarosław Gowin:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Chciałbym, żeby ta moja wypowiedź wyrwała się, a w każdym razie żeby została odebrana inaczej niż jako wypowiedź w duchu pewnej konfrontacji, do której dochodzi tutaj między nami. To znaczy jeżeli mamy powiedzieć sobie prawdę, to powiedzmy sobie tę prawdę - mówię tutaj do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości i do kolegów z Platformy Obywatelskiej. Przeszarżowaliśmy, proszę państwa. Wy przeszarżowaliście, my przeszarżowaliśmy. Obie strony dały się uwikłać w logikę walki. I apeluję do obu stron, żebyśmy spróbowali się z tej logiki wyrwać, żebyśmy spróbowali pomyśleć o tych milionach ludzi, którzy nie głosowali na Platformę i nie głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, ale głosowali na koalicję: Platforma - Prawo i Sprawiedliwość. Bo ci ludzie nam tego nie wybaczą. To, co w tej chwili robimy, jest, proszę państwa, grą Polską. I dlatego apeluję, żebyśmy...

Ja pomijam sprawę czwartego kandydata... Chociaż wydaje mi się, Panie Senatorze, że pan dla dobra Polski mógłby też zrezygnować z tej funkcji. Ale jeżeli musi być czwarty wicemarszałek, to apeluję do kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, żebyście poparli, w imię zobowiązania wobec tych milionów Polaków, kandydaturę senatora Niesiołowskiego. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.

Poproszę o zabranie głosu senatora Gałkowskiego.

Do spisu treści

Senator Janusz Gałkowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Nawiązując do wypowiedzi przedmówcy, członka komisji z ramienia Platformy Obywatelskiej, chciałbym zwrócić uwagę, iż w uzasadnieniu uchwały w druku nr 3 nie znajduje się zapis, że każdy klub musi mieć wicemarszałka. Mowa jest o tym, że zmiana ta ma na celu zwiększenie reprezentatywności klubów. To nie jest tak, że musi się to przełożyć automatycznie, stawiając nas w sytuacji pewnego przymusu.

To, co zostało tutaj powiedziane, stanowi jedynie o tym, że staraliśmy się w ramach Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o danie takiego instrumentu, który umożliwi utworzenie dzisiaj Prezydium Senatu i umożliwi pracę tego organu. Jeżeli reprezentatywność ma być rozumiana jedynie w ten sposób, że wicemarszałkiem Senatu może być tylko członek klubu, to ona jest źle zrozumiana. To nie reprezentant klubu musi być członkiem prezydium... Oczywiście może nim być, ale przedstawione uzasadnienie ani intencja projektu nie wykluczają tego, aby również senator niebędący przedstawicielem jakiegoś klubu zasiadał w prezydium. I tak należy to odczytywać.

Dotychczasowy zapis rzeczywiście mógł sugerować, że skoro są trzy kluby, to tylko te trzy kluby powinny mieć przedstawiciela w prezydium. Ale my chcemy stworzyć taki instrument, który da możliwość zaistnienia, zafunkcjonowania Prezydium Senatu w sytuacji akceptacji przez Senat zgłoszonych kandydatów. Jeżeli będzie takie głosowanie, które wyłoni dwóch członków, to już powstanie prezydium. Ale to rozwiązanie nie stanowi to o żadnym przymusie, ani w jedną, ani w drugą stronę. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Pan senator Augustyn.

Do spisu treści

Senator Mieczysław Augustyn:

Poprzednio nie zająłem dziesięciu minut, teraz nie zajmę pięciu.

Powiem tylko krótko: rzeczywiście, prawdziwe intencje sprawdzają się nie w słowach, lecz w czynach. Mam nadzieję, że tej rozbieżności, o której nie mówiłem, na tej sali nie będzie.

Jeśli rzeczywiście jest tak jak w Sejmie, że każdy klub powinien mieć swoją reprezentację, to powinienem, Panie i Panowie Senatorowie z większości tej Izby, być spokojny o wynik następnych głosowań. Ale jeśli jest inaczej, to oznacza, Drogi Panie Senatorze Złotowski, że wprawdzie furtka jest otwarta, ale cerber stoi i mówi, kto może przez nią wejść. Dziękuję. (Oklaski)

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

(Głos z sali: Stoi, stoi.)

Informuję, że lista mówców została wyczerpana.

Zamykam dyskusję.

Informuję, że w dyskusji senator...

(Głos z sali: Jest wniosek formalny.)

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: W dyskusji?)

(Senator Piotr Andrzejewski: Nie w dyskusji, wniosek formalny.)

Wniosek formalny, proszę bardzo. Bo dyskusję już zamknąłem.

Do spisu treści

Senator Piotr Andrzejewski:

Wniosek formalny.

W związku z tym, że w trakcie dyskusji został złożony wniosek przeciwny do wniosku przedstawionego przez komisję w sprawozdaniu i wobec tego - w myśl obowiązującego jeszcze dziś regulaminu, w myśl art. 81 ust. 5 - Senat nie może niezwłocznie przystąpić do trzeciego czytania, wnoszę, aby pan marszałek, zgodnie z art. 81 ust. 4, był łaskaw wyznaczyć - i to natychmiast, jeżeli taka będzie wola pana marszałka - termin przedstawienia dodatkowego sprawozdania przez komisję regulaminową.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Informuję, że w dyskusji wniosek o charakterze legislacyjnym na piśmie złożył pan senator Jacek Bachulski...

(Senator Dariusz Bachalski: Dariusz Bachalski.)

Bachalski, przepraszam najmocniej.

Do spisu treści

Ponieważ podczas drugiego czytania został złożony wniosek o charakterze legislacyjnym, zgodnie z art. 81 ust. 3 Regulaminu Senatu ponownie kieruję przedstawiony projekt uchwały do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w celu ustosunkowania się przez komisję do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków i przygotowania dodatkowego sprawozdania.

Zarządzam...

(Głos z sali: Jeszcze, jeszcze...)

Tak?

(Senator Tomasz Misiak: Niżej. Już.)

Przepraszam.

Do spisu treści

Dobrze. Był wniosek dotyczący terminu.

Czy nie ma sprzeciwu w tej kwestii?

(Głos z sali: Nie ma.)

W związku z tym...

(Głos z sali: Komunikat.)

...proszę komisję o zebranie się w przerwie, natychmiast, dokonanie ustaleń i przedstawienie sprawozdania.

(Senator Tomasz Misiak: I jeszcze komunikat.)

Komunikat, proszę bardzo.

Senator Sekretarz
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich odbędzie się w dniu 27 października 2005 r. dziesięć minut po ogłoszeniu przerwy w obradach pierwszego posiedzenia Senatu RP VI kadencji w sali nr 176.

Porządek obrad: rozpatrzenie wniosków zgłoszonych w doku dyskusji w drugim czytaniu projektu uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zmiany Regulaminu Senatu; druk senacki nr 3.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

No dobrze. Dlaczego dziesięć minut po...?

(Głosy z sali: Bo musi być zestawienie.)

Rozumiem, zestawienie.

Dobrze. To w takim razie...

(Głos z sali: Minimum godzina.)

Ogłaszam przerwę do godziny 19.20...

(Głosy z sali: Nie, nie!)

(Głosy z sali: Do 19.00.)

Dobrze. Ogłaszam przerwę do godziny 19.00.

(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 19 do godziny 19 minut 02)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Powracamy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Przypominam, że Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania projektu uchwały skierował projekt do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich i zobowiązał komisję do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. Komisja w przerwie w obradach ustosunkowała się do zgłoszonego w toku dyskusji wniosku i przygotowała dodatkowe sprawozdanie.

Przypominam, że sprawozdanie to zawarte jest w druku nr 3X.

Do spisu treści

Wobec przygotowania przez komisję dodatkowego sprawozdania Senat może przystąpić do trzeciego czytania projektu uchwały.

Przystępujemy więc do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Przypominam, że zgodnie z art. 82 ust. 1 Regulaminu Senatu trzecie czytanie projektu uchwały obejmuje: po pierwsze, przedstawienie Senatowi dodatkowego sprawozdania komisji o projekcie uchwały, po drugie, głosowanie.

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, senatora Piotra Łukasza Andrzejewskiego, o zabranie głosu i przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.

Do spisu treści

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Na posiedzeniu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich głosowano nad złożonymi wnioskami w sposób następujący: wniosek o odrzucenie projektu uchwały został odrzucony 7 głosami, 4 senatorów głosowało przeciw jego odrzuceniu, został zaś przyjęty wniosek komisji zawarty w druku nr 3S, zrelacjonowany poprzednio, głosami członków komisji w tej samej proporcji. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.

Przypominam, że zgodnie z art. 82 ust. 2 w związku z art. 52 ust. 6 Regulaminu Senatu głos mogą zabrać sprawozdawcy i wnioskodawcy.

Czy pan senator... Aha, już pan senator zabrał głos.

Czy pan senator Bachalski chce zabrać głos?

(Senator Dariusz Bachalski: Nie, dziękuję.)

Dziękuje.

Do spisu treści

Zgodnie z art. 82 ust. 3 Regulaminu Senatu przed przystąpieniem do głosowania senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawców i wnioskodawców w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić takie zapytanie? Nie widzę chętnych. Dziękuję.

Zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Senatu przystępujemy do głosowania w sprawie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Informuję, że zgodnie z art. 82 ust. 6 Regulaminu Senatu w pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu uchwały - punkt oznaczony rzymską jedynką w druku nr 3X - a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie projektu uchwały przedstawionym przez komisję w druku nr 3S.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie projektu uchwały, czyli nad wnioskiem oznaczonym rzymską jedynką w druku nr 3X.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem przedstawionego wniosku, proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciwko, proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu, proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Dziękuję. Proszę o podanie wyników głosowania.

Na 96 obecnych senatorów 33 głosowało za, 62 - przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 4)

Wniosek został odrzucony.

(Rozmowy na sali)

Wobec odrzucenia projektu...

(Głos z sali: Wniosku.)

Tak, tak, przepraszam.

Do spisu treści

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie projektu uchwały przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o przyjęcie projektu uchwały przedstawionym w sprawozdaniu komisji, wnioskiem oznaczonym rzymską dwójką w druku nr 3X.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw, proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto wstrzymał się od głosu, proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Proszę o podanie wyników.

Na 96 obecnych senatorów 64 głosowało za, 32 - przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu, wszyscy głosowali. (Głosowanie nr 5)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Wysoka Izbo, informuję, że do tej pory zostało zgłoszonych czterech kandydatów na wicemarszałków Senatu. Chciałbym zapytać: czy będą zgłaszane jeszcze jakieś kandydatury? Nie.

Do spisu treści

Wobec tego przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwartego porządku obrad: wybór Wicemarszałków Senatu.

Informuję, że na stanowiska wicemarszałków Senatu zostali zgłoszeni następujący kandydaci: pan senator Ryszard Legutko, pan senator Stefan Niesiołowski, pan senator Maciej Płażyński i pan senator Krzysztof Putra.

Proszę teraz przedstawiciela wnioskodawców, senatora Krzysztofa Putrę, o przedstawienie kandydatury senatora Ryszarda Legutki.

Do spisu treści

Senator Krzysztof Putra:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Pan Ryszard Legutko nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Został wybrany z listy Prawa i Sprawiedliwości i jest członkiem klubu "Prawo i Sprawiedliwość".

Pan profesor Ryszard Legutko urodził się 24 grudnia 1949 r. w Krakowie. Obecnie mieszka w podkrakowskim Mnikowie. Jest żonaty, ma dwoje dzieci: dorosłą córkę i piętnastoletniego syna.

Z wykształcenia jest filologiem angielskim i filozofem. Od samego początku kariery jest związany z Uniwersytetem Jagiellońskim. Obecnie pracuje jako profesor zwyczajny w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wyższej Szkole Europejskiej imienia księdza Józefa Tischnera. Prowadził badania i wykładał na wielu uniwersytetach w Europie i Ameryce. Jest autorem kilkunastu książek, również w językach obcych.

W latach osiemdziesiątych związał się z opozycją antykomunistyczną, głównie jako redaktor i publicysta w drugim obiegu. Był między innymi jednym z redaktorów "Arki", niezależnego i wpływowego periodyku w tamtym okresie. Działalność publicystyczną kontynuował w Polsce niepodległej, głównie w prasie o orientacji konserwatywnej. W swojej publicystyce podejmuje problemy współczesnej cywilizacji oraz problem konfliktów ideologicznych.

Od kilkunastu lat prowadzi Ośrodek Myśli Politycznej, niezależną instytucję edukacyjną, badawczą oraz wydawniczą zajmującą się problemami ustrojowymi, filozofii politycznej i polityki zagranicznej.

Nie jest i nigdy nie był członkiem żadnej partii. Z rekomendacji Prawa i Sprawiedliwości kandydował w wyborach do Senatu z regionu małopolskiego, gdzie uzyskał jeden z najlepszych wyników w Polsce. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Proszę teraz przedstawiciela wnioskodawców, senatora Romana Ludwiczuka, o przedstawienie kandydatury senatora Stefana Niesiołowskiego.

Do spisu treści

Senator Roman Ludwiczuk:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Mam zaszczyt i wielką przyjemność w imieniu senatorów Platformy Obywatelskiej zgłosić i rekomendować kandydaturę pana senatora Stefana Niesiołowskiego na wicemarszałka Senatu.

(Głos z sali: Głośniej.)

(Głos z sali: Mikrofon.)

Głośniej? Dobrze.

Znakomita większość państwa zna życiorys pana senatora, dlatego pozwolę sobie przedstawić tylko kilka faktów.

Jest on członkiem Platformy Obywatelskiej. Kandydował z Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej. Był posłem na Sejm dziesiątej, pierwszej i trzeciej kadencji.

Urodził się 4 lutego 1944 r. W roku 1966 ukończył studia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego. W roku 1979 uzyskał stopień doktora, w roku 1990 - doktora habilitowanego, a w roku 1995 - profesora.

W latach 1965-1970 działał w podziemnej antykomunistycznej organizacji "Ruch", za co został aresztowany w roku 1970, a rok później skazany na siedem lat więzienia. W roku 1974 został zwolniony na mocy amnestii.

W latach 1977-1980 był członkiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Był współzałożycielem, a od roku 1980 członkiem Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej. Internowany w roku 1981, został zwolniony po jedenastu latach... przepraszam, po jedenastu miesiącach. Był współzałożycielem Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, w którym od 1989 r. pełnił funkcje kierownicze.

W swoim dorobku zawodowym ma około pięćdziesięciu prac naukowych. Jest autorem wielu książek o tematyce historycznej i politycznej, a także artykułów o historii, polityce, problemach społecznych, laureatem wielu nagród naukowych. Działa w wielu organizacjach, między innymi w Klubie Inteligencji Katolickiej, Stowarzyszeniu Dziennikarzy Katolickich, Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich.

W pierwszej kadencji przewodniczył Klubowi Parlamentarnemu Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, w trzeciej kadencji był członkiem Klubu Parlamentarnego Akcji Wyborczej Solidarność.

Jest żonaty, ma jedno dziecko.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! Stefan Niesiołowski to człowiek legenda, człowiek niezwykle uczciwy, który zawsze dążył i dąży do prawdy. Z zawodu jest profesorem, nauczycielem akademickim. Jest osobą posiadającą bardzo bogate doświadczenie parlamentarne. Jesteśmy przekonani, że ze względu na swoje doświadczenie i osobowość będzie bardzo dobrze reprezentował senatorów i Senat oraz kierował ich pracą. Nie wyobrażamy sobie, ażeby człowiek tak wielkiego formatu, człowiek walki o wolną Polskę, człowiek, który zapłacił za tę walkę wieloletnim więzieniem, człowiek, dzięki któremu możemy się cieszyć wolnością, demokracją i byciem w tym miejscu, nie uzyskał poparcia od współtowarzyszy tej walki i wszystkich tych, którym ideały Sierpnia nie są obce. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.

Proszę teraz przedstawiciela wnioskodawców, senatora Krzysztofa Putrę, o przedstawienie kandydatury senatora Macieja Płażyńskiego.

Do spisu treści

Senator Krzysztof Putra:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Pan Maciej Płażyński urodził się 10 lutego 1958 r. w Młynarach w dawnym województwie elbląskim. Jest mężem Elżbiety, prawnika, sędziego cywilisty, ojcem trojga dzieci: Jakuba, Katarzyny i Kacpra.

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Pasłęku wyjechał na Śląsk, gdzie przez rok pracował jako robotnik fizyczny, między innymi przy budowie Huty Katowice. Po rozpoczęciu w 1977 r. studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego związał się z Ruchem Młodej Polski. W sierpniu 1980 r. był współzałożycielem Niezależnego Zrzeszenia Studentów, pierwszej w Polsce niezależnej organizacji studenckiej. Jesienią 1981 r. kierował strajkiem okupacyjnym na Uniwersytecie Gdańskim. Następnie był aktywnym działaczem opozycji solidarnościowej. W 1983 r. założył Spółdzielnię Pracy Usług Wysokościowych "Gdańsk" i został jej pierwszym prezesem. Kierował nią do 1990 r. Firma ta stanowiła bastion gdańskiej opozycji, wspierała polityczną aktywność podziemnej Solidarności na Pomorzu i w innych regionach Polski. W roku 1987 został wybrany na prezesa Konserwatywnego Klubu Myśli Politycznej imienia Lecha Bądkowskiego, skupiającego środowiska gdańskich konserwatystów i liberałów. W 1989 r. był współzałożycielem stowarzyszenia gospodarczego Kongres Liberałów. Od 1990 r. był członkiem konserwatywnego ugrupowania Koalicja Republikańska, przekształconego później w Partię Konserwatywną.

Od sierpnia 1990 r. do lipca 1996 r. był pierwszym niekomunistycznym wojewodą gdańskim, nominację otrzymał od Tadeusza Mazowieckiego. Odwołanie go z funkcji wojewody gdańskiego przez premiera Włodzimierza Cimoszewicza w lipcu 1996 r. wywołało wiele protestów przedstawicieli samorządów lokalnych, stoczniowców i innych grup zawodowych oraz mieszkańców Pomorza, których kulminacją był kilkutysięczny wiec pod gdańskim Dworem Artusa.

W październiku 1996 r. został wybrany na wiceprzewodniczącego Akcji Wyborczej Solidarność w regionie gdańskim. W wyborach parlamentarnych we wrześniu 1997 r., kandydując z listy Akcji Wyborczej Solidarność jako przedstawiciel Gdańskich Komitetów Obywatelskich, uzyskał najlepszy wynik wyborczy w Polsce - ponad sto dwadzieścia pięć tysięcy głosów. Został wybrany na marszałka Sejmu. Powierzone mu stanowisko sprawował do końca kadencji. 19 stycznia 2001 r. wraz z Andrzejem Olechowskim i Donaldem Tuskiem powołał Platformę Obywatelską. W wyborach parlamentarnych w 2001 r. pan Maciej Płażyński, startując z listy Platformy Obywatelskiej, uzyskał najlepszy indywidualny wynik w okręgu nr 25. Na pierwszym posiedzeniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej został wybrany na przewodniczącego klubu parlamentarnego. Pan Maciej Płażyński został również przewodniczącym partii Platforma Obywatelska. W czerwcu 2003 r. złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego klubu "Platforma Obywatelska" oraz z funkcji szefa partii i opuścił partię. Obecnie jest senatorem niezrzeszonym.

Pan Maciej Płażyński jest honorowym obywatelem miast Młynary, Puck i Pionki. Jest fundatorem Fundacji Pomorskiej założonej dla propagowania postaw aktywności i przedsiębiorczości, szczególnie wśród młodych ludzi z najuboższych rodzin. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Odbudowy Świętego Wojciecha, którego celem jest organizowanie pomocy mieszkańcom dzielnicy Gdańska Święty Wojciech, poszkodowanych w powodzi w 2001 r. Wspólnie z Zofią Kirszenstein założył Fundację "Nuta Nadziei", która wspiera utalentowane muzycznie dzieci niepełnosprawne. Jest członkiem założycielem Żuławskiego Stowarzyszenia Regionalnego "Motława", promującego Żuławy Gdańskie w zakresie ekologii, rekreacji i turystyki. Jest też członkiem założycielem Stowarzyszenia "Żuławy Gdańskie" z siedzibą w Trutnowach w gminie Cedry Wielkie, powołanego do ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska przyrody Żuław.

Pan Maciej Płażyński jest postacią wybitną, człowiekiem zasłużonym nie tylko na Pomorzu, ale także w całej Polsce. Uważamy, że jest to bardzo dobry kandydat na wicemarszałka, który swoją pracą może przyczynić się do tego, aby Izba była dobrze kierowana. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.

Proszę teraz przedstawiciela wnioskodawców, senatora Krzysztofa... Przepraszam, proszę teraz przedstawiciela wnioskodawców, senatora Piotra Łukasza Andrzejewskiego o przedstawienie kandydatury senatora Krzysztofa Putry.

Do spisu treści

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Pan senator, nasz kolega, Krzysztof Jakub Putra urodził się 4 lipca 1957 r. we wsi Józefowo w gminie Raczki. Od 1975 r. mieszka i pracuje w Białymstoku. Z zawodu jest technikiem mechanikiem.  Od 1975 r. do 1994 r. pracował w Fabryce Przyrządów i Uchwytów w Białymstoku, początkowo jako robotnik. Został wybrany przez załogę na przewodniczącego Rady Pracowniczej w tym zakładzie pracy. Był współzałożycielem Stowarzyszenia Działaczy Samorządu Pracowniczego, którego celem było pozbawienie partyjnej nomenklatury władzy nad fabrykami - słynne usunięcie organizacji partyjnych z zakładów pracy i tworzenie tak zwanej sieci.

Działacz "Solidarności" od sierpnia 1980 r. Od początku przemian w Polsce udziela się jako działacz gospodarczy, społeczny i polityczny. 4 czerwca 1989 r. został wybrany do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z listy Obywatelskiego Komitetu "Solidarność", uzyskując największą liczbę głosów w okręgu wyborczym.

W 1990 r. został jednym z założycieli Porozumienia  Centrum. Od początku istnienia tej partii był członkiem jej władz krajowych oraz prezesem Zarządu Wojewódzkiego Porozumienia Centrum w Białymstoku. W 1991 r. w pierwszych wolnych wyborach do Sejmu został wybrany na posła Rzeczypospolitej Polskiej z listy Porozumienia Obywatelskiego Centrum z województwa białostockiego.

Był jednym ze współzałożycieli Prawa i Sprawiedliwości w 2001 r., był i jest prezesem regionu podlaskiego PiS.

Ponadto od 1995 r. jest prezesem zarządu spółki Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne "Lech" w Białymstoku i prezesem Klubu Sportowego Podlasie Białystok.

Był jednym z głównych konstruktorów zjednoczenia białostockiej prawicy, która wygrała wybory samorządowe w Białymstoku w 1994 r. Był radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego od 2002 r.

W wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji wystartował jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości i w okręgu wyborczym obejmującym województwo podlaskie otrzymał sto dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem głosów.

Jest wypróbowanym działaczem społecznym, reprezentującym doktrynę polityczno-społeczną "Solidarności" oraz Prawa i Sprawiedliwości. Zasługuje ze wszech miar na to, żeby reprezentować nas jako wicemarszałek Senatu szóstej kadencji. Dziękuję.

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.

Zgodnie z art. 31 Regulaminu Senatu, przystępujemy do wyboru wicemarszałków Senatu.

Przypominam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 Regulaminu Senatu Senat wybiera nie więcej niż czterech wicemarszałków w głosowaniu tajnym, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów.

Przystępujemy więc do głosowania tajnego w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu.

Przypominam, że zgodnie z art. 53 ust. 7 Regulaminu Senatu głosowanie tajne odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Za chwilę senatorowie sekretarze wręczą państwu senatorom opieczętowane karty do głosowania tajnego.

Informuję, że na karcie do głosowania tajnego można postawić co najwyżej cztery znaki "X". Senator może wstrzymać się od głosu albo być przeciwko wszystkim kandydatom - wtedy pozostawia kartę pustą i nie stawia żadnego znaku "X". Karta taka będzie liczona jako głos ważny.

Po wypełnieniu kart do głosowania tajnego państwo senatorowie w kolejności alfabetycznej będą wrzucać te karty do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której powołani do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie sekretarze dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół głosowania tajnego.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów o wypełnienie tych kart.

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania tajnego?

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Krystyna Bochenek:

Panie Marszałku, chciałabym spytać o następującą rzecz. Tutaj mamy możliwość albo poprzeć, albo nie poprzeć kandydata, a jak można się wstrzymać od głosu?

(Głos z sali: To nie ma sensu)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Nie wypełniać karty, to będzie tak samo jakby się nie poparło.

(Rozmowy na sali)

Głosy przeciwne i tych, którzy się wstrzymali są traktowane tak samo.

Proszę teraz panią senator sekretarz...

(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Marszałku, można?)

Proszę uprzejmie.

Do spisu treści

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku, ten sposób głosowania jest całkowicie odmienny od sposobu naszego poprzedniego głosowania personalnego, także dzisiejszego. W związku z tym chciałbym usłyszeć, dlaczego wybrano taki, a nie inny sposób. Dziękuję.

(Senator Zbigniew Romaszewski: To jest bezsensowne.)

(Rozmowy na sali)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Tak, tak... Karta była głosowana z klubami, to znaczy wzór tej karty...

(Głos z sali: Konsultowana.)

Tak, była konsultowana z klubami. Wcześniej głosowaliśmy tylko na jednego kandydata.

(Senator Mieczysław Augustyn: Przepraszam, nie wiedziałem o tych uzgodnieniach.)

(Rozmowy na sali)

Proszę teraz panią senator sekretarz Margaretę Budner o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów, zaś państwa senatorów po wyczytaniu ich nazwisk proszę o wrzucenie do urny wypełnionych kart do głosowania tajnego.

Senator Sekretarz
Margareta Budner:

Senator Mirosław Jan Adamczak

Senator Franciszek Adamczyk

Senator Przemysław Józef Alexandrowicz

Senator Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski

Senator Dorota Irvina Arciszewska-Mielewczyk

Senator Mieczysław Augustyn

Senator Dariusz Jacek Bachalski

Senator Ryszard Janusz Bender

Senator Aleksander Bentkowski

Senator Przemysław Berent

Senator Adam Biela

Senator Krystyna Bochenek

Senator Piotr Marian Boroń

Senator Bogdan Michał Borusewicz

Senator Jarosław Marian Chmielewski

Senator Ryszard Ciecierski

Senator Jerzy Mieczysław Chróścikowski

Senator Krzysztof Piotr Cugowski

Senator Janina Fetlińska

Senator Urszula Józefa Gacek

Senator Janusz Piotr Gałkowski

Senator Elżbieta Gelert

Senator Andrzej Maria Gołaś

Senator Jarosław Gowin

Senator Dariusz Maciej Górecki

Senator Ryszard Józef Górecki

Senator Henryk Górski

Senator Andrzej Stanisław Jaroch

Senator Stanisław Karczewski

Senator Andrzej Jerzy Kawecki

Senator Stanisław Kogut

Senator Bronisław Jan Korfanty

Senator Waldemar Jerzy Kraska

Senator Janusz Kubiak

Senator Anna Maria Kurska

Senator Kazimierz Julian Kutz

Senator Jarosław Wacław Lasecki

Senator Ryszard Antoni Legutko

Senator Tadeusz Stefan Lewandowski

Senator Bogdan Lisiecki

Senator Roman Edward Ludwiczuk

Senator Andrzej Łuczycki

Senator Józef Mikołaj Łyczak

Senator Włodzimierz Łyczywek

Senator Tadeusz Maćkała

Senator Adam Massalski

Senator Mieczysław Stanisław Maziarz

Senator Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz

Senator Paweł Michalak

Senator Marian Miłek

Senator Tomasz Wojciech Misiak

Senator Antoni Andrzej Motyczka

Senator Stefan Konstanty Niesiołowski

Senator Mirosława Nykiel

Senator Michał Okła

Senator Władysław Ortyl

Senator Andrzej Owczarek

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej

Senator Andrzej Person

Senator Krzysztof Marek Piesiewicz

Senator Stanisław Piotrowicz

Senator Maciej Płażyński

Senator Lesław Paweł Podkański

Senator Krzysztof Jakub Putra

Senator Elżbieta Rafalska

Senator Zbigniew Włodzimierz Rau

Senator Marek Dariusz Rocki

Senator Zbigniew Romaszewski

Senator Jadwiga Julia Rudnicka

Senator Czesław Rybka

Senator Czesław Wincenty Ryszka

Senator Sławomir Sadowski

Senator Jacek Sauk

Senator Władysław Sidorowicz

Senator Radosław Tomasz Sikorski

Senator Robert Maciej Smoktunowicz

Senator Jan Szafraniec

Senator Zbigniew Marian Szaleniec

Senator Jerzy Szmit

Senator Antoni Szymański

Senator Jerzy Marek Szymura

Senator Mieczysław Szyszka

Senator Rafał Józef Ślusarz

Senator Ewa Tomaszewska

Senator Zbigniew Andrzej Trybuła

Senator Piotr Wach

Senator Marek Waszkowiak

Senator Kazimierz Wiatr

Senator Roman Władysław Wierzbicki

Senator Elżbieta Więcławska-Sauk

Senator Mariusz Sebastian Witczak

Senator Edmund Kazimierz Wittbrodt

Senator Michał Józef Wojtczak

Senator Jacek Władysław Włosowicz

Senator Ludwik Zalewski

Senator Piotr Benedykt Zientarski

Senator Marek Ziółkowski

Senator Kosma Tadeusz Złotowski

Senator Czesław Marek Żelichowski.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy?

(Rozmowy na sali)

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy?

(Rozmowy na sali)

Dobrze. Dziękuję.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam przerwę na obliczenie głosów do godziny 20.10. Dziękuję bardzo.

(Senator Piotr Andrzejewski: To może w międzyczasie zrobimy posiedzenie komisji regulaminowej w celu ukonstytuowania się?)

Poproszę w takim razie o komunikat.

Do spisu treści

Senator Piotr Andrzejewski:

Proszę państwa, komisja regulaminowa proszona jest o zebranie się za dziesięć minut w tej samej sali.

(Rozmowy na sali)

Tak, w tej samej sali.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: wybór Wicemarszałków Senatu.

Informuję, że wyznaczeni do przeprowadzania głosowania tajnego senatorowie sekretarze skończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego.

Do spisu treści

Ogłaszam wyniki tajnego głosowania w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu.

Protokół głosowania tajnego z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego sekretarze: Dorota Arciszewska-Mielewczyk, senator Margareta Budner, senator Tomasz Misiak stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu oddano głosów 97, w tym głosów ważnych 97. Wymagana bezwzględna większość głosów wynosi 49. Za kandydaturą senatora Ryszarda Legutki głosowało 69 senatorów. Za kandydaturą senatora Stefana Niesiołowskiego głosowało 43 senatorów. (Oklaski) Za kandydaturą senatora Macieja Płażyńskiego głosowało 52 senatorów. Za kandydaturą senatora Krzysztofa Putry głosowało 62 senatorów. Wymaganą bezwzględną większość głosów uzyskali: senator Ryszard Legutko, senator Maciej Płażyński, senator Krzysztof Putra.

Warszawa, dnia 27 października 2005 r.

Podpisali: pani Dorota Arciszewska-Mielewczyk, pani senator Margareta Budner i pan senator Tomasz Misiak. (Oklaski)

Do spisu treści

Wobec wyników głosowania mam zaszczyt stwierdzić, że Senat podjął uchwałę o następującej treści.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu.

Art. 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 110 ust. 1 w związku z art. 124 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wybiera senatorów: Ryszarda Legutkę, Macieja Płażyńskiego i Krzysztofa Putrę na wicemarszałków Senatu.

Art. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Proszę panów wicemarszałków o podejście do stołu prezydialnego.

Składam panom gratulacje. Chciałbym też wręczyć Wam uchwały o wyborze. (Oklaski)

Do spisu treści

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego porządku obrad: wybór Sekretarzy Senatu.

Przypominam, że zgodnie z art. 17 ust. 1 oraz art. 31 Regulaminu Senatu Senat wybiera ze swego grona od sześciu do ośmiu sekretarzy Senatu. Zgodnie z tradycją sekretarzy Senatu wybiera się spośród najmłodszych wiekiem senatorów.

Do spisu treści

Proponuję powierzenie funkcji sekretarzy Senatu następującym senatorom: senator Dorocie Arciszewskiej-Mielewczyk, senator Margarecie Budner, senator Urszuli Gacek, senatorowi Waldemarowi Krasce, senatorowi Romanowi Ludwiczukowi, senatorowi Andrzejowi Łuczyckiemu, senatorowi Andrzejowi Mazurkiewiczowi i senatorowi Mieczysławowi Szyszce.

Przypominam, że zgodnie z art. 17 ust. 1 Regulaminu Senatu wybór sekretarzy odbywa się łącznie, chyba że Senat postanowi inaczej.

Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że Senat wyraził zgodę na przeprowadzenie łącznego głosowania nad wyborem sekretarzy Senatu.

Głosów sprzeciwu nie słyszę.

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że zostanie przeprowadzone łączne głosowania nad wyborem sekretarzy Senatu.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania tajnego nad wyborem sekretarzy Senatu.

Przypominam, że zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 Regulaminu Senatu wybór sekretarzy zostanie przeprowadzony w głosowaniu tajnym przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Za chwilę senatorowie sekretarze wręczą państwu senatorom opieczętowane karty do głosowania tajnego, na których znajdą się nazwiska kandydatów na stanowiska sekretarzy Senatu.

Informuję, że na karcie do głosowania tajnego należy postawić tylko jeden znak "X". Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak "X" lub nie postawiono żadnego, zostanie uznana za głos nieważny. Po wypełnieniu kart do głosowania tajnego senatorowie, w kolejności alfabetycznej, będą wrzucać karty do urny.

Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie .której powołani do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie sekretarze dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół głosowania tajnego.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów o wypełnienie tych kart.

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania tajnego? Rozumiem, że tak.

Proszę senator sekretarz Margaretę Budner o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów, a państwa senatorów, po wyczytaniu ich nazwisk, proszę o wrzucanie do urny wypełnionych kart do głosowania tajnego.

Senator Sekretarz
Margareta Budner:

Mirosław Jan Adamczak

Franciszek Adamczyk

Przemysław Józef Alexandrowicz

Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski

Dorota Irvina Arciszewska-Mielewczyk

Mieczysław Augustyn

Dariusz Jacek Bachalski

Ryszard Janusz Bender

Aleksander Bentkowski

Przemysław Berent

Adam Biela

Krystyna Bochenek

Piotr Marian Boroń

Bogdan Michał Borusewicz

Jarosław Marian Chmielewski

Ryszard Ciecierski

Jerzy Mieczysław Chróścikowski

Krzysztof Piotr Cugowski

Janina Fetlińska

Urszula Józefa Gacek

Janusz Piotr Gałkowski

Elżbieta Gelert

Andrzej Maria Gołaś

Jarosław Gowin

Dariusz Maciej Górecki

Ryszard Józef Górecki

Henryk Górski

Andrzej Stanisław Jaroch

Stanisław Karczewski

Andrzej Jerzy Kawecki

Stanisław Kogut

Bronisław Jan Korfanty

Waldemar Jerzy Kraska

Janusz Kubiak

Anna Maria Kurska

Kazimierz Julian Kutz

Jarosław Wacław Lasecki

Ryszard Antoni Legutko

Tadeusz Stefan Lewandowski

Bogdan Lisiecki

Roman Edward Ludwiczuk

Andrzej Łuczycki

Józef Mikołaj Łyczak

Włodzimierz Łyczywek

Tadeusz Maćkała

Adam Massalski

Mieczysław Stanisław Maziarz

Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz

Paweł Michalak

Marian Miłek

Tomasz Wojciech Misiak

Antoni Andrzej Motyczka

Stefan Konstanty Niesiołowski

Mirosława Nykiel

Michał Okła

Władysław Ortyl

Andrzej Owczarek

Maria Pańczyk-Pozdziej

Andrzej Person

Krzysztof Marek Piesiewicz

Stanisław Piotrowicz

Maciej Płażyński

Lesław Paweł Podkański

Krzysztof Jakub Putra

Elżbieta Rafalska

Zbigniew Włodzimierz Rau

Marek Dariusz Rocki

Zbigniew Romaszewski

Jadwiga Julia Rudnicka

Czesław Rybka

Czesław Wincenty Ryszka

Sławomir Sadowski

Jacek Sauk

Władysław Sidorowicz

Radosław Tomasz Sikorski

Robert Maciej Smoktunowicz

Jan Szafraniec

Zbigniew Marian Szaleniec

Jerzy Szmit

Antoni Szymański

Jerzy Marek Szymura

Mieczysław Szyszka

Rafał Józef Ślusarz

Ewa Tomaszewska

Zbigniew Andrzej Trybuła

Piotr Wach

Marek Waszkowiak

Kazimierz Wiatr

Roman Władysław Wierzbicki

Elżbieta Więcławska-Sauk

Mariusz Sebastian Witczak

Edmund Kazimierz Wittbrodt

Michał Józef Wojtczak

Jacek Władysław Włosowicz

Ludwik Zalewski

Piotr Benedykt Zientarski

Marek Ziółkowski

Kosma Tadeusz Złotowski

Czesław Marek Żelichowski

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głos? Tak? To jeszcze raz dziękuję.

Zarządzam przerwę do godziny 20.35.

(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 24 do godziny 20 minut 35)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: wybór sekretarzy Senatu.

Informuję, że wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie sekretarze zakończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego.

Do spisu treści

Ogłaszam wyniki głosowania tajnego nad wyborem sekretarzy Senatu.

Protokół głosowania tajnego z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wyboru sekretarzy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do przeprowadzania głosowania tajnego sekretarze: senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, senator Margareta Budner i senator Tomasz Misiak stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru sekretarzy Senatu oddano głosów 94, w tym głosów ważnych 94. 94 senatorów głosowało za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Warszawa, dnia 27 października 2005 r. Podpisali: senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, senator Margareta Budner, senator Tomasz Misiak.

Do spisu treści

Wobec wyników głosowali mam zaszczyt stwierdzić, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru sekretarzy Senatu.

Proszę nowo wybranych senatorów sekretarzy o podejście do stołu prezydialnego. (Oklaski)

Dobrze.

Informuję, że porządek pierwszego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

(Głos z sali: Jeszcze komunikaty.)

Panie i Panowie Senatorowie, informuję, że kolejne, drugie posiedzenie Senatu planowane jest na 9 i 10 listopada 2005 r.

Jeżeli są jakieś komunikaty, to proszę senatora sekretarza o ich odczytanie.

Senator Sekretarz
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Uprzejmie informuję, iż marszałek Senatu zwołuje posiedzenie Konwentu Seniorów w dniu dzisiejszym, to jest 27 października 2005 r. bezpośrednio po zakończeniu obrad pierwszego posiedzenia Senatu.

Bezpośrednio po zakończeniu Konwentu Seniorów odbędzie się posiedzenie Prezydium Senatu.

I jeszcze jeden komunikat. Na podstawie art. 80 ust. 1 Regulaminu Senatu uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich odbędzie się w dniu 3 listopada 2005 r. o godzinie 12.00 w sali nr 176. Porządek obrad obejmuje pierwsze czytanie zgłoszonych przez grupę senatorów projektów uchwał w sprawie zmiany Regulaminu Senatu Rzeczypospolitej; druki senackie nr 10 i 11.

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Informuję, że protokół pierwszego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji, zgodnie z art. 39 ust. 3 Regulaminu Senatu, zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamykam pierwsze posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej szóstej kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 40)


1. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu