Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następna część dokumentu


Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Adama Bieli, złożonym na 23. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 20):

Warszawa, dnia 8.10.2002 r.

Szanowny Pan
Kazimierz Kutz
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na oświadczenie Pana senatora Adama Bieli, złożone podczas 23 posiedzenia Senatu RP w dniu 8 sierpnia 2002 r., w sprawie Pani Danuty Drozdy uprzejmie informuję, że w Prokuraturze Krajowej dokonano analizy tej sprawy. W świetle ustaleń poczynionych w toku badania brak jest podstaw do uznania, że w sprawie tej doszło do kolizji trybów postępowania cywilnego i postępowania administracyjnego. Sąd powszechny oddalił prawomocnym obecnie orzeczeniem wniosek Pani Danuty Drozdy o stwierdzenie nabycia przez nią - przez zasiedzenie - własności działki nr 720, położonej w obrębie Kolonii Staszic w Gminie Uchanie. Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 6 października 2000 r., sygn. akt I SA 1260/99, uchylił decyzje administracyjne, dotyczące wspomnianej działki, wyłącznie ze względów proceduralnych. Organy, które wydały te decyzje przekroczyły bowiem zakres przedmiotowy postępowania prowadzonego w wyniku wznowienia. Naczelny Sąd Administracyjny nie odniósł się w ogóle do kwestii własności wspomnianej działki nr 720.

W postępowaniu administracyjnym dot. komunalizacji mienia stroną jest Skarb Państwa, właściwa gmina, a także ten, kto wykaże, iż ma tytuł prawny do objętej postanowieniem komunalizacyjnym nieruchomości. Pani Danuta Drozda nie wykazała dotychczas, że ma taki tytuł prawny. Nabycie własności nieruchomości przez gminę na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy prowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zm.), następuje z mocy prawa, a deklaratoryjna decyzja wojewody fakt ten tylko potwierdza (wyrok NSA z 15.04.1998 r., sygn. akt I SA 1485/97).

Sporna działka nr 720 zgodnie z art. 5 ust. 1 wspomnianej ustawy stała się z mocy prawa mieniem właściwej gminy.

W wypadku wykazania przez Panią Danutę Drozdę, że miała tytuł prawny do wspomnianej działki przed jej komunalizacją, będzie ona mogła żądać weryfikacji decyzji komunalizacyjnych w jednym z nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego, a następnie ewentualnie przed sądem administracyjnym.

Z upoważnienia

PROKURATORA GENERALNEGO

Ryszard A. Stefański

Zastępca Prokuratora Generalnego

* * *

Wyjaśnienie w związku z oświadczeniem senatora Zbigniewa Kruszewskiego, złożonym na 24. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 21-22), przekazał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

Warszawa 2002-10-04.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

W nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 17 września 2002 roku znak: LP/043/323/02/V, przy którym przekazany został tekst oświadczenia złożonego przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Zbigniewa Kruszewskiego na 24 posiedzeniu Senatu w dniu 12 września 2002 r. w sprawie realizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia - pozwalam sobie przedstawić następujące wyjaśnienia w tej sprawie.

Roczne limity zalesień, czyli ogólną powierzchnię gruntów, które w danym roku mogą być przeznaczone do zalesienia na terenie powiatu ustalają starostowie, po zasięgnięciu opinii właściwego nadleśniczego oraz w uzgodnieniu z wójtami (burmistrzami), Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na rok 2002 Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa biorąc pod uwagę środki przewidziane na ten cel w budżecie państwa pismem z dnia 29 marca 2002 roku znak: P-404-ZAP-ST-072-84/SK/02 skierowanym do starostów poinformował ich, że środki na wypłatę ekwiwalentów w tym roku wyniosą zaledwie 5 mln zł i na tę kwotę powinien być przewidziany roczny limit zalesienia.

Kwota powyższa miała być wykorzystana na dokonanie zalesień jeszcze w okresie wiosny br., co z uwagi na ograniczenia wynikające z wymogów przyrodniczych nie było w pełni możliwe.

Limity zalesień w roku 2003 i w latach następnych zależeć będą przede wszystkim od wielkości środków budżetowych, jakie będą zarezerwowane na ten cel w budżecie państwa i od możliwości finansowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przekazanie starostom wcześniejszych informacji o wielkości limitu zalesień nie jest zatem możliwe przed zakończeniem prac nad budżetem państwa.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przewiduje środki na wypłatę ekwiwalentu z tytułu zalesienia gruntów w 2003 roku i jak mi wiadomo będą one wyższe niż w roku bieżącym, jednak ich wysokość ze zrozumiałych względów nie jest obecnie dokładnie znana.

Problemy związane z ustaleniem limitu zalesień nie wynikają zatem z zaniedbań odpowiednich organów, ale są ściśle związane z wielkością środków budżetowych, jakie będą zarezerwowane na ten cel w budżecie państwa.

Ponieważ omawiana ustawa zawiera zapisy, które budzą wiele wątpliwości, przygotowany został poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (druk nr 363).

W projekcie tym przewidziano wprowadzenie dla potrzeb tej ustawy definicji "gospodarstwa rolnego" oraz zapisu zgodnie z którym zalesienie gruntu rolnego jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy grunt jest przeznaczony do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a także skreślono w art. 3 ust. 1ustawy pkt 3, dotyczący możliwości zalesienia gruntów okresowo zalewanych.

Ponieważ projektowane zmiany ustawy zawarte w projekcie, jakkolwiek słuszne i potrzebne, nie rozwiązują wszystkich postulatów zgłaszanych przez starostów i nie regulują w sposób pełny problematyki sprawnego wdrażania ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, w związku z tym Rząd przedstawiając stanowisko wobec tego poselskiego projektu, zaproponował poszerzenie projektu ustawy o inne potrzebne regulacje, które usprawniłyby jej realizację.

Obecnie nad wspomnianym projektem ustawy trwają prace w Sejmie. Powołana Podkomisja Sejmowa zakończyła prace na tym projektem w sierpniu br.

Z poważaniem

MINISTER

z up. Kazimierz Gutowski

PODSEKRETARZ STANU

* * *

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał wyjaśnienie w związku z oświadczeniem senatora Tadeusza Bartosa, złożonym na 24. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 21-22):

Warszawa, 2002-10-09

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na Pana pismo LP/043/322/02/V z dnia 17 września br. dotyczące oświadczenia złożonego przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Tadeusza Bartosa podczas posiedzenia Senatu RP w dniu 12 września 2002 roku, wyjaśniam co następuje:

Decyzją z dnia 2 lipca br. Komisja Europejska przekazała Polsce zarządzanie Programem SAPARD, który zgodnie z Rozporządzeniem Rady Unii Europejskiej nr 1268/99 przedstawia planowany przez stronę polską sposób wykorzystania środków przedakcesyjnych na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich przyznanych Polsce na lata 2000-2006. Program ten współfinansowany jest i podlega zasadom Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji w Rolnictwie (EAGGF). Należy podkreślić, że wymagania jakie stawia Komisja Europejska akredytowanym agencjom płatniczym dla Sekcji Gwarancji są dużo większe niż ma to miejsce w stosunku do instytucji odpowiedzialnych za płatności i wdrażanie działań strukturalnych współfinansowanych z Sekcji Orientacji.

Odpowiadając na uwagi przedstawione przez Pana Senatora przekazuję następujące informacje:

W kwestii braku możliwości finansowania inwestycji rozpoczętych i zaliczenia do wkładu własnego już wykonanych prac należy stwierdzić, że zgodnie z art. 8 Wieloletniej Umowy Finansowej zawartej pomiędzy Komisją Wspólnot Europejskich a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej płatności ze strony Agencji SAPARD oparte są na deklaracjach wydatków poniesionych przez beneficjenta, potwierdzonych oryginałami otrzymanych faktur. Deklaracje te obejmą wyłącznie wydatki mające miejsce nie wcześniej niż w dniu zawarcia umowy przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z beneficjentem programu. W kwestii zaliczenia do wkładu własnego już wykonanych prac np. pracy własnej pragnę wyjaśnić, że z powodu braku zryczałtowanego systemu rozliczeń, jednolitego dla całego Programu SAPARD pozwalającego na mierzalne określenie kosztów własnych, podlegających refundacji w ramach programu, nie są one wyliczane do grupy kosztów kwalifikowanych.

Odpowiadając na uwagę dotyczącą krótkiego okresu realizacji inwestycji, pragnę wyjaśnić, że podjęte zostały działania mające na celu przesunięcie tej daty na termin późniejszy. Należy jednak zaznaczyć, że zgodnie z Roczną Umową Finansową na rok 2000 i 2001 środki Finansowe Unii Europejskiej pochodzące z tych umów Polska musi rozliczyć w roku 2003.

W związku z uwagą zgłoszoną przez Pana senatora dotyczącą konieczności zrealizowania inwestycji przed uzyskaniem części zwrotu poniesionych nakładów, pragnę zwrócić uwagę, że jest to zgodne z założeniami programu jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 102, poz. 928). Zgodnie z tymi dokumentami Agencja udziela pomocy finansowej "w formie refundacji części lub całości kosztów, które mogą być objęte pomocą finansową w ramach programu SAPARD, zwanych dalej "kosztami kwalifikowanymi", ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację programu SAPARD oraz z krajowych środków publicznych przeznaczonych na współfinansowanie tego programu".

W poruszonej przez Pana senatora kwestii konieczności rozliczenia wszystkich nakładów fakturami, jak równie możliwości zaliczenia do wkładu własnego np. własnej pracy, własnego transportu, czy też rozliczenia udziału własnego kosztorysem powykonawczym pragnę zwrócić uwagę, że warunkiem przyznania pomocy finansowej w ramach Programu SAPARD jest złożenie przez beneficjenta wniosku o udzielenie pomocy finansowej wraz z towarzyszącymi dokumentami, w tym z projektem planowanego przedsięwzięcia. Pomoc w ramach programu udzielana jest na podstawie przedstawionych oryginałów faktur i dotyczy grupy kosztów kwalifikowanych. Grupa tych kosztów została ściśle określona w załącznikach do ww. rozporządzenia Rady Ministrów i oznacza koszty, które podlegają współfinasnowaniu w ramach programu. Konieczność rozliczania się przez beneficjenta na podstawie oryginałów faktur wynika z założeń programu, który opracowany został zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Cele polskiej polityki rozwoju obszarów wiejskich realizowane poprzez program zgodne są z kierunkami polityki strukturalnej Unii Europejskiej, wskazanej w Rozporządzeniu 1268/99/WE dotyczącym pomocy Wspólnoty dla działań przedakcesyjnych na rzecz rolnictwa oraz rozwoju obszarów wiejskich w państwach kandydujących z Europy Środkowo-Wschodniej w okresie przedakcesyjnym. Wymagania które musi spełnić beneficjent ubiegający się o pomoc finansową w ramach Programu SAPARD są podobne we wszystkich krajach realizujących program, które w przyszłości korzystać będą z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W kwestii zaliczenia do wkładu własnego już wykonanych prac, np. pracy własnej pragnę ponownie wyjaśnić, że z powodu braku zryczałtowanego systemu rozliczeń, jednolitego dla całego Programu SAPARD, nie są one wyliczane do grupy kosztów kwalifikowanych. Koszty transportu zalicza się do grupy kosztów kwalifikowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6, "Koszty kwalifikowane poniesione na realizację przedsięwzięć objętych pomocą dla gospodarstw rolnych" rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i kierunków działań oraz sposobów realizacji zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarowania środkami pochodzącymi z funduszy Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 102, poz. 928), w przypadku kiedy beneficjent programu poniesione nakłady udokumentuje oryginałami faktur. Natomiast udział własny nie może być rozliczony kosztorysem powykonawczym, ponieważ zgodnie z założeniem programu, wkład własny z powodu jego niemierzalności nie jest zaliczony do grupy kosztów kwalifikowanych i nie podlega współfinansowaniu w ramach Programu SAPARD.

Odpowiadając na uwagę zgłoszoną przez Pana senatora dotyczącą trudności z udokumentowaniem stażu pracy w samodzielnym prowadzeniu gospodarstwa z powodu braku wystarczającego okresu ubezpieczenia w KRUS należy podkreślić, że pomoc finansowa w ramach programu będzie przyznana gospodarstwom, które są kierowane przez rolników o określonych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Zgodnie z programem pomoc finansową może otrzymać rolnik tj. osoba fizyczna prowadząca na własny rachunek działalność rolniczą jako posiadacz (samoistny czyli właściciel albo zależny - dzierżawca) gospodarstwa rolnego, podlegający ubezpieczeniu społecznemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rolnik ubiegający się o pomoc w ramach Programu SAPARD musi legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi tj.:

W poruszonej przez Pana senatora kwestii zbyt ostrych kryteriów dostępu np. przy trzodzie chlewnej zbyt mała obsada (10-25 stanowisk lub 100-250 stanowisk dla tuczników) pragnę zwrócić uwagę, że pierwotną wytyczną programu było określenie wielkości produkcji w cyklu otwartym, gdzie przyjęto liczbę stanowisk dla tuczników w liczbie 100-250. Jako pochodną tej wielkości określono, dla gospodarstw prowadzących produkcję w oparciu o materiał własny (cykl zamknięty) liczbę stanowisk dla macior wynoszącą 10-25. Przy tej liczbie stanowisk poziom produkcji zwierząt rzeźnych w gospodarstwie odpowiada limitowi założonemu dla gospodarstw produkujących w cyklu otwartym w ramach Programu SAPARD. Ograniczenie poziomu produkcji uprawniające do uzyskania pomocy finansowej w ramach Programu SAPARD jest zgodne z zasadą koncentracji środków, która jest jedną z zasad obowiązujących w polityce strukturalnej Unii Europejskiej.

Odpowiadając na kolejną uwagę, jaką zdaniem Pana senatora jest, podkreślany jako niekorzystny "obowiązek spełnienia wymogów ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt w przypadku tylko zakupu maszyn do zbioru zielonki", pragnę zwrócić uwagę, że nadrzędnym celem programu obok ustanowienia i wdrożenia spójnej polityki strukturalnej rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa jest "dostosowanie sektora rolno-spożywczego do wymagań Jednolitego Rynku w zakresie wymagań sanitarnych, higienicznych oraz jakościowych". Pragnę również dodać, że wymóg ochrony środowiska naturalnego jest zgodny z polityką Unii Europejskiej i podkreślany jest we wszystkich działaniach programu, w tym również w Działaniu 2 "Inwestycje w gospodarstwach rolnych". W kolejnych schematach i komponentach ww. działania wskazuje się na: ""poprawę warunków zoohigienicznych i ochronę środowiska w gospodarstwach zgodnie ze standardami Unii Europejskiej, dostosowanie gospodarstw do wymogów ochrony środowiska zgodnie z zasadami Unii Europejskiej, ograniczenie niekorzystnego oddziaływania produkcji trzody chlewnej i drobiu na stan środowiska naturalnego - wsparcie dostosowań gospodarstw do wymogów Unii Europejskiej". Należy podkreślić, że zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, wszystkie działania podejmowane w ramach programu, poprawne pod względem ilościowym i jakościowym muszą być zgodne z ogólnie przyjętymi założeniami programu do których należą między innymi: poprawa jakości produkcji rolniczej poprzez udoskonalenie wyposażenia technicznego gospodarstw i dostosowanie wymogów produkcji do wymogów acquis communautaire jak również ukierunkowanie produkcji zgodnie z naturalnymi warunkami środowiska przyrodniczego poprzez zminimalizowanie niekorzystnego oddziaływania produkcji rolniczej na środowisko naturalne oraz zachowanie krajobrazu.

W kwestii braku możliwości poprawy biznes planu pragnę wyjaśnić, że procedura oceny techniczno-ekonomicznej, dokonywana przez Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, nie przewiduje możliwości dokonywania przez wnioskodawcę poprawy biznes planu w trakcie oceny. Ewentualne zmiany takiej procedury mogłyby dotyczyć realizacji inwestycji współfinansowanych w ramach kolejnych umów finansowych. Należy dodać, że doradztwo ze strony ośrodków doradztwa rolniczego służy uniknięciu popełniania błędów przy sporządzaniu biznes planów.

Odpowiadając na kolejną uwagę dotyczącą braku wersji elektronicznej biznes planu, pragnę dodać, że w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podjęte zostały prace nad stworzeniem elektronicznej wersji biznes planu, umożliwiającej dokonywanie obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym. Biznes plan w takiej postaci zostanie udostępniony na stronie internetowej Agencji (www. arimr.gov.pl).

Z wyrazami szacunku

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

SEKRETARZ STANU

Czesław Siekierski

* * *

nformację w związku z oświadczeniem senatora Zbigniewa Romaszewskiego, złożonym na 20. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 18), przekazał Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Infrastruktury:

Warszawa, 2002-10-09

Szanowny Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Zbigniewa Romaszewskiego na 20 Posiedzeniu Senatu w dniu 5 lipca 2002 r. w sprawie systemu finansowania prac związanych z autostradą A2 na odcinku Nowy Tomyśl - Konin, gdzie Koncesjonariuszem jest Autostrada Wielkopolska S.A., pragnę Pana Marszałka uprzejmie poinformować, co następuje:

  1. "Dlaczego przy realizacji budowy autostrady z kwoty kredytu 275 mln euro, objętej gwarancją państwa do wysokości 800 mln euro wykorzystano jedynie 35 milionów 106 tysięcy 382 euro, kosztem 21 milionów euro naliczonych od niewykorzystanego kredytu?

Powszechnie stosowaną praktyką w projektach finansowanych w oparciu o strumień przyszłych dochodów z projektu jest kumulowanie w okresie budowy odsetek należnych do zapłaty od udzielonych kredytów, do kwoty samego kredytu - tzn. płatności dotyczące odsetek w kwocie budowy danego projektu są pożyczane tak samo jak kwoty główne kredytów (kapitał) na poczet sfinansowania budowy, co zwiększa całkowite rozmiary zaciągniętego kredytu. Płatności dotyczące spłaty odsetek w okresie budowy są dokonywane z kwoty głównej, tzn. z części przeznaczonej na ten cel, kiedy następuje zakończenie budowy i projekt zaczyna generować przychody. Po tym, zakłada się oczywiście, że płatności związane ze spłatą odsetek oraz kwoty głównej kredytu będą dokonywane z przychodów z projektu.

Dodatkowo do Kredytów Głównych o charakterze senior, zaproponowany został dla autostrady A-2 Plan Finansowania, który zawierał kwotę w wys. 275 mln EURO w formie Kredytu Gwarantowanego przez Rząd RP, udzielonego ostatecznie przez EBI. Charakter spłaty kredytu jest podobny do obligacji zero-kuponowych, (obligacji od których ani naliczone odsetki, ani kwota główna nie są spłacane przed okresem zapadalności tj. wykupu). Tak więc zamiast spłacać odsetki i kwotę kapitału na bieżąco, powiedzmy w półrocznych płatnościach, dopuszcza się, by odsetki należne do zapłaty od pierwotnie zaciągniętej kwoty głównej kredytu, narastały (kumulowały się), zwiększając w sposób bezpośredni, dla każdego z okresów na jaki przypada płatność, zarówno kwotę zaciągniętego kredytu jak i zwiększając kwotę kwoty głównej kredytu, narastały zwiększając w sposób bezpośredni, zarówno kwotę zaciągniętego kredytu, jak i kwotę należnych do zapłaty odsetek. W ten sposób, z chwilą zapadalności, całkowita zaciągnięta kwota kapitału plus wszystkie narosłe odsetki (lecz nie spłacane w całym okresie, na jaki przypadają obligacje), staje się wymagalna i należna do zapłaty w formie jednej płatności.

Jeśli chodzi zaś o szczegóły to kwota 35.106.382,98 EUR jest kwotą jaką wykorzystano ze specjalnie wydzielonego rachunku, gdzie utrzymywane są środki z kredytu EBI. Wysokość kwoty 35 mln EUR, jaką pociągnięto do dnia 28 lutego 2002 wynika ze stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia i innych założeń takich jak np. zasada pari passu, czyli proporcjonalności ciągnienia. W przypadku A2, ciągnienia odbywają się proporcjonalnie z trzech źródeł: kredyt główny, kredyt podporządkowany oraz właśnie kredyt EBI. Należy oczekiwać, że w chwili obecnej, po pokonaniu przejściowych trudności z realizacją autostrady A2, dojdzie do zgodnego z harmonogramem ciągnienia kwot, a tym samym kwota 35 mln ulegnie znacznemu zwiększeniu.

Kwota 21 mln EUR stanowi narosłe, nazwijmy "zarobione" odsetki od kwoty 275 mln EUR, która została ulokowana na wspomnianym rachunku w dniu 9 listopada 2000 (tj. zaraz po osiągnięciu zamknięcia finansowego). Dlatego nie jest to koszt a jedynie dodatkowy, swego rodzaju "zarobek". Inną kwestią jest fakt, że te zarobione odsetki są niższe niż należne odsetki za spłatę kredytu powodując tzw. negatywny arbitraż, (ta kwestia została uwzględniona w ogólnych kosztach projektu i nie stanowi zagrożenia dla stabilności projektu).

2. "Jak to się stało, że udziałowcy koncesjonariusza, wbrew koncesji i ustawie, nie objęli za normalne pieniądze obligacji wypuszczonych bądź nie wypuszczonych przez AWSA, a zamierzają ciągnąć zyski z kapitału podporządkowanego, generowanego przy pomocy akredytyw finansowych i akredytyw finansowanych z niezwykle wysokich, ze względu na ryzyko, marż opłacanych ze środków głównych, a więc kredytów w bankach komercyjnych i EBI, gwarantowanych zresztą przez państwo?"

Kredyt podporządkowany został zaciągnięty poprzez emisję tzw. obligacji podporządkowanych, które zostały objęte przez akcjonariuszy AW SA. Obowiązek właścicieli obligacji do nabycia został zabezpieczony akredytywą. Takie rozwiązanie nie jest ani zabronione przez decyzję koncesyjną ani przez ustawę, nie jest również niczym nowym dla rynków finansowych.

W kwestii dotyczącej wysokich zysków to należałoby podkreślić, co następuje:

Plan finansowania dla autostrady A2 przewiduje wniesienie przez AW SA kwoty równej 26% kosztów całkowitych projektu, co stanowi kwotę 235 mln EUR. Należy podkreślić, że jest to kwota wniesiona całkowicie na ryzyko projektu, bez jakiejkolwiek gwarancji ze strony państwa, co oznacza, że w przypadku kłopotów z projektem i np. przejęcia go przez banki lub w przypadku rozwiązania umowy przez Ministra właściwego ds. transportu z podaniem przyczyny, akcjonariusze AW SA tracą tę kwotę tzn. 235 mln EUR, bez prawa jakichkolwiek roszczeń.

Poza tym, wszystkie zyski jakie może uzyskać AW SA, wniesionej kwoty 235 mln EUR, będą możliwe tylko i wyłącznie, po spłacie kredytów głównych, gwarancji Skarbu Państwa, co nastąpi według przyjętej bazowej prognozy po roku 2019. Z drugiej strony nie ma zagrożenia, że akcjonariusze AW SA odniosą zbyt duże zyski, gdyż są one limitowane poprzez tzw. mechanizm podziału zysków ze Skarbem Państwa oraz obowiązek dokonywania niezbędnych inwestycji.

Należy stwierdzić, że zyski AW SA mają charakter hipotetyczny i zależą od wielu czynników, zarówno zależnych, jak i niezależnych od koncesjonariusza. Może się zaś okazać, że akcjonariusze AW SA nie uzyskają żadnych zysków, ale właśnie na tym polegała transakcja zawarta w ramach "pakietu".

3. "Jaki sens ma kredyt kupiecki, nazywany w tym wypadku odroczoną płatnością, udzielany pomiędzy częściami tego samego konsorcjum podzielonego na części: koncesyjną inwestorską, budowlaną i eksploatacyjną?"

Kredyt kupiecki jest często stosowanym rozwiązaniem przy tego typu transakcjach. Dopuszczenie możliwości kredytu kupieckiego wynikało m.in. z faktu, że warunki transakcji przewidywały bardzo wysoki udział equity w transakcji (26%). Stąd akcjonariusz zarówno AW SA, jak i spółki odpowiedzialnej za budowę, zdecydował się wnieść swój udział w formie rzeczowej (maszyny, wyposażenie). Takie rozwiązanie zostało zaakceptowane również przez prywatne banki komercyjne.

4. Przedstawiony przez Rząd projekt wprowadzenia winietek, kosztownej w końcu sekurytyzacji oraz rozszerzonych gwarancji Skarbu Państwa znakomicie obniża ryzyko koncesjonariusza. Czy w tej sytuacji Rząd przewiduje rezygnację z wygórowanych marż przewidzianych w koncesjach?

Wprowadzenie systemu winietowego jako formy odpłatności za korzystanie z wybranej sieci dróg krajowych i autostrad w Polsce nie przewiduje, aby w sposób automatyczny zawarte i realizowane już do chwili obecnej Umowy Koncesyjne, gdzie ustalona została (i) określona struktura podziału ryzyka pomiędzy stroną publiczną i prywatną (koncesjonariuszem) oraz (ii) struktura finansowania, w oparciu o realne przychody z eksploatacji autostrady, uzyskiwane bezpośrednio od użytkowników autostrady (tzw. real tolls) oraz działalności towarzyszącej eksploatacji autostrad (przychody z Miejsc Obsługi Podróżnych; stacji paliw, sklepów, zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady), były renegocjowane w oparciu o nowe założenia. Takie podejście stanowiłoby jedynie narażenie Skarbu Państwa na dodatkowe koszty bezpośrednie oraz opóźnienia. Ponadto, takie podejście nie stanowiłoby najlepszej strategii negocjacyjnej Rządu, gdyż koncesjonariusz wiedząc, że rząd chcąc za wszelką cenę osiągnąć założenia związane z nowym projektem, próbowałby zmienić, w sposób dla siebie korzystny, warunki i założenia zawartej uprzednio transakcji. Ponadto takie podejście przesądzałoby, że rząd RP byłby niemalże w roli "petenta". Dlatego transakcja dotycząca autostrady A2 na odcinku Nowy Tomyśl - Konin, powinna być i będzie realizowana zgodnie z warunkami, zawartymi w obowiązującej Umowie Koncesyjnej. Zmiana Umowy na obecnym etapie powodowałaby (i) rozmydlenie odpowiedzialności Koncesjonariusza w zakresie wybudowania przedmiotowej autostrady na określony czas i po ściśle określonych kosztach, (ii) wysokie koszty bezpośrednie po stronie Skarbu Państwa związane z renegocjacją Umowy Koncesyjnej, (iii) opóźnienia w oddaniu autostrady do eksploatacji. Oczywiście, nie należy wykluczyć możliwości renegocjacji umowy w późniejszym okresie tj. po roku np. 2005 kiedy autostrada będzie istniała, poznamy realny ruch na autostradzie i Rząd będzie w stanie ocenić wszystkie za i przeciw, a co najważniejsze odpadnie presja na Rząd, którą obecnie może wykorzystać Koncesjonariusz.

Odpowiadając na drugą część pytania, należy stwierdzić, że ewentualne renegocjacje marż zarówno w odniesieniu do kredytu głównego, jak i środków wniesionych przez Koncesjonariusza (equity i kredyty podporządkowane) stanowić będą przedmiot ewentualnych przyszłych negocjacji i z pewnością należeć będą do najtrudniejszych, szczególnie w odniesieniu do marż jakich spodziewałby się Koncesjonariusz i jego akcjonariusze.

Z poważaniem

Marek Pol

* * *

Stanowisko w związku z oświadczeniem senatora Tadeusza Bartosa, złożonym na 24. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 21-22), przekazał Minister Skarbu Państwa:

Warszawa, dnia 9 października 2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

W nawiązaniu do pisma z dnia 17 września 2002 roku znak: LP/043/326/02/V przekazuję w załączeniu stanowisko Ministra Skarbu Państwa odnośnie oświadczenia złożonego przez senatora Tadeusza Bartosa podczas 24 posiedzenia Senatu RP w dniu 12 września 2002 roku.

W nawiązaniu do przedstawionego oświadczenia Pana Senatora w sprawie uwzględnienia w procesie tworzenia makroregionów struktury regionalnego biura handlu detalicznego w Kielcach, uprzejmie informuję, że Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. jest spółką publiczną, w którym udział Skarbu Państwa w strukturze właścicielskiej wynosi 10%.

Tak więc Minister Skarbu Państwa, jako właściciel mniejszościowy, nie może nakazać określonego działania zarządowi PKN ORLEN S.A.

Wskazać również należy, że sposób realizacji celów strategicznych przez spółkę PKN ORLEN S.A. wynika bezpośrednio z działań Zarządu. PKN ORLEN S.A. jako spółka prawa publicznego, tj. posiadająca akcjonariuszy na otwartym rynku giełdowym musi uwzględniać w swoich działaniach przede wszystkim dobro swoich akcjonariuszy. Obecna koncepcja organizacyjna tego procesu wpisuje się w przedstawioną na forum publicznym nową strategię działania, i jak mniemam, została opracowana przez służby ekonomiczne i inne - do tego powołane. Natomiast na Zarządzie tej spółki spoczywa odpowiedzialność za podejmowane decyzje w sprawach zwykłych zarządu, bowiem taka decyzja należy do jej kompetencji.

Również przepisy odpowiednich aktów prawnych (vide: Kodeks spółek handlowych) uniemożliwiają administracyjne działania organu, jakim jest Minister Skarbu Państwa, i nakazanie wskazanych przez Pana Senatora działań.

Z poważaniem

MINISTER SKARBU PAŃSTWA

z up. SEKRETARZ STANU

Małgorzata Ostrowska

* * *

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury przekazała odpowiedź na oświadczenie senatora Januarego Bienia, złożone na 24. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 21-22):

Warszawa, dn. 10 października 2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku

Odpowiadając na przekazane Pana pismem nr LP-043/337/02/V z dnia 17 września br. oświadczenie pana senatora Januarego Bienia, skierowane na ręce Ministra Kultury, w sprawie Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu, uprzejmie informuję, że wspomniana placówka naukowa, podlega Ministrowi Kultury jedynie merytorycznie, natomiast jej działalność statutowa jest dotowana przez Komitet Badań Naukowych, podległy Ministrowi Nauki.

Jako główny powód trudności finansowych Instytutu Śląskiego w Opolu wskazywana jest wysokość tegorocznej dotacji przyznanej wspomnianej instytucji na działalność statutową przez Komitet Badań Naukowych, która jest dalece niewystarczająca. Wyniosła ona 657 300,00 złotych, stanowiąc jedynie 78,4% dotacji z roku ubiegłego, która według dyrekcji Instytutu również była niedostateczna. Fakty te wpłynęły na pojawienie się znaczącego deficytu środków, zwiększającego się z każdym miesiącem, począwszy od IV kwartału roku 2001.

Mając powyższe względy na uwadze oraz doceniając ważną dla kultury polskiej rolę Instytutu Śląskiego w Opolu, 19 czerwca 2002 r. przesłałam do Ministra Nauki, Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, pismo z prośbą o rozważenie możliwości zwiększenia dotacji na działalność statutową Instytutu ze środków znajdujących się w dyspozycji KBN.

Szanowny Panie Marszałku,

Uprzejmie proszę o przekazanie mojej odpowiedzi na oświadczenie, panu senatorowi Januaremu Bieniowi.

Z wyrazami szacunku

Aleksandra Jakubowska

* * *

Minister Skarbu Państwa przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Józefa Sztorca, złożone na 24. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 21-22):

Warszawa, 2002-10-11

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

Odpowiadając na przekazane przy piśmie Pana Marszałka z dnia 17-09-2002 r. znak: LP/043/327/02/V oświadczenie złożone przez Pana Senatora Józefa Sztorca na 24 posiedzeniu Senatu w dniu 12 września 2002 r., w sprawie sytuacji ekonomicznej w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. oraz działaniach podejmowanych przez Ministra Skarbu Państwa, mających na celu uzdrowienie sytuacji w tych Zakładach, uprzejmie informuję, że negatywna ocena bieżącej oraz prognozowanej sytuacji finansowej Spółki na rok 2002, stanowiła podstawę do podjęcia w dniu 15 listopada 2001 r. uchwały przez Walne Zgromadzenie o odwołaniu dotychczasowego i powołaniu nowego Zarządu Spółki.

Ocena sytuacji finansowej Spółki, o której wyżej mowa, zawierała ryzyko upadłości, z uwagi na niską sprzedaż, wzrost zadłużenia, nieprawidłową jego strukturę i brak możliwości obsługi oraz pojawiające się coraz częściej ryzyko utraty płynności finansowej. Negatywnie została też oceniona prowadzona w latach 1999-2001 polityka handlowa oraz sposób zachowania Spółki na rynku, które spowodowały, że Zakłady utraciły częściowo wiarygodność i zaufanie klientów. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały opisane w "Informacji o sytuacji w wybranych spółkach Skarbu Państwa i przedsiębiorstwach państwowych. Raport otwarcia z dnia 7 maja 2002 r.".

Powołany w dniu 15 listopada 2001 r. nowy Zarząd Spółki, mając na uwadze długookresowe uzdrowienie sytuacji finansowej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A., dokonał analizy zastanego stanu i w pierwszym etapie skupił się na utrzymaniu krótkotermonowej płynności finansowej. Do najważniejszych z podejmowanych doraźnie działań Zarządu Spółki w tym zakresie należy zaliczyć:

Spółka opracowała i przyjęła do realizacji program naprawczy, którego główne działania ukierunkowane zostały na przywrócenie długookresowej równowagi finansowej. Działania te są realizowane w obszarach: oszczędności kosztowych, poprawy płynności finansowej (głównie wskutek dalszego zmniejszenia zapotrzebowania na kapitał obrotowy i upłynnienie majątku finansowego), restrukturyzacji organizacyjnej i produktowej (m.in. poprzez dokonanie decentralizacji organizacyjnej, skupienie produkcji wokół działalności podstawowej i wydzielenie produkcji pomocniczej w formie samodzielnych jednostek, wyłączenie trwale nierentownych jednostek produkcyjnych, redukcje zatrudnienia w Centrum Strategicznym i w Centrach Biznesu). W ww. zakresie wykonane zostały następujące działania:

W odniesieniu do ww. działań dotyczących restrukturyzacji zatrudnienia oraz zmniejszenia kosztów pracy, Zarząd Spółki wdrożył Program Restrukturyzacji Organizacyjnej, polegający na:

a) uproszczeniu struktur organizacyjnych w Centrum Strategicznym,

b) zwiększeniu samodzielności Centrów Biznesu,

c) przejęcia przez Centra Biznesu działalności handlowej i marketingowej,

d) wydzieleniu istniejących usługowych jednostek organizacyjnych w samodzielne podmioty prawa handlowego lub włączeniu ich do już istniejących podmiotów.

Zarząd Spółki podjął decyzje i wykonał zadania mające na celu uporządkowanie umów o pracę, ponieważ poprzedni Zarząd wdrożył i stosował dla wąskiej grupy pracowników "pozaukładowy system zatrudnienia" tzw. umowy czasowe.

W wyniku ustaleń z zakładowymi organizacjami związkowymi ostateczna lista pracowników objętych zwolnieniami grupowymi przewiduje, że:

Dla pracowników objętych zwolnieniami grupowymi i odchodzącymi na emerytury, wcześniejsze emerytury i świadczenia przedemerytalne, Zarząd spółki zaproponował w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi system zachęt materialnych, z którego skorzystało 313 pracowników na 383 uprawnionych.

Dla złagodzenia skutków zwolnień grupowych, Zarząd Spółki przyjął realizację dwóch niezależnych programów dotyczących:

Równolegle z działaniami prowadzącymi do zmniejszenia kosztów pracy, Zarząd Spółki przeprowadził negocjacje i podpisał z działającymi w Spółce zakładowymi organizacjami związkowymi Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy.

Ze względu na brak dalszej możliwości utrzymania moratorium na spłatę zadłużenia kredytowego, o którym wyżej mowa, Zarząd Spółki złożył w dniu 7 czerwca br. wniosek o rozpoczęcie postępowania układowego z wierzycielami. Postępowanie układowe zostało otwarte w dniu 12 czerwca br. Łączna kwota długów objętych postępowaniem układowym wynosi 325 mln zł z czego 180 mln dotyczy zobowiązań wobec banków, natomiast 145 mln zł to w przeważającej większości zobowiązania handlowe. Spółka proponuje wierzycielom 40% redukcję długów oraz spłatę pozostałej części w 9 półrocznych ratach. Akceptacja tych propozycji pozwoliłaby na umorzenie prawie 130 mln zł zadłużenia oraz możliwą do udźwignięcia od 2003 roku kwotę pierwszej raty układowej w wysokości ponad 21 mln zł. Ze względu na objęcie postępowaniem znaczącej kwoty zadłużenia kredytowego, począwszy od lipca br. następuje znaczące ograniczenie kosztów finansowych z tytułu zamrożenia naliczania odsetek bankowych, rzędu 1,8 mln zł w skali miesiąca.

Na wynik postępowania układowego będzie miała wpływ postawa banków oraz głównych wierzycieli. Negatywne zakończenie postępowania układowego grozi utratą płynności finansowej przedsiębiorstwa, a w konsekwencji koniecznością rozpoczęcia postępowania upadłościowego, gdyż spółka nie będzie w stanie spłacać długów.

Na okres przewidywanej spłaty rat układowych Spółka opracowała średniookresowy "Plan działalności gospodarczej na lata 2002-2007", który powinien być podstawowym dokumentem uwiarygodniającym realność obsługi zadłużenia po zawarciu układu z wierzycielami.

Podsumowując powyższe, należy stwierdzić, że podjęte działania w celu poprawy sytuacji finansowej Spółki, są konsekwentnie realizowane.

Większość podejmowanych obecnie działań ma charakter restrukturyzacyjny i ich efekt finansowy będzie odłożony w czasie.

Prowadzona przez obecny Zarząd Spółki polityka handlowa została ukierunkowana na odbudowę wizerunku Zakładów jako wiarygodnego partnera handlowego, odzyskanie utraconych rynków zbytu oraz zdobywanie nowych klientów i nowych rynków, a także kontynuowanie relacji handlowych ze sprawdzonymi partnerami.

W dalszym ciągu konieczne jest obniżanie kosztów, m.in. z uwagi na istniejące w Spółce czynniki opóźniające efekty podjętych działań naprawczych, do których należy zaliczyć: wysoki stopień amortyzacji majątku trwałego (60%), brak własnej bazy surowcowej, nadmierną dywersyfikację produkcji oraz poziom eksploatowanych instalacji produkcyjnych (z nielicznymi wyjątkami, jak: poliamid 6, tarnoform, kwas azotowy stężony), który odbiega od współczesnego standardu technologii stosowanych w świecie oraz korzystanie z rozwiązania technologicznie infrastruktury energetycznej pochodzącej z lat 60-tych i wyraźnie (mimo modernizacji) odstającej od poziomu współczesnej techniki w tym zakresie.

Problemy, o których wyżej mowa, dotyczą większości zakładów chemii ciężkiej, a ich rozwiązanie przekracza możliwości jednego zakładu. Dlatego też, w dniu 4 czerwca 2002 r. Rada Ministrów zatwierdziła przygotowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa i Ministerstwo Gospodarki dokument pt. "Strategia dla przemysłu chemicznego w Polsce do 2010 roku", którego częścią jest "Program prywatyzacji i restrukturyzacji sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej". Programem tym objęte zostały również Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

W przyjętej strategii przewidziano konieczność podjęcia szeregu działań restrukturyzacyjnych i konsolidacyjnych w sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej (WSCh), którego kondycja w ostatnich latach uległa znacznemu pogorszeniu. Głównym celem tych działań ma być stworzenie samodzielnych, konkurencyjnych podmiotów o silnej pozycji rynkowej zapewniającej im stabilne podstawy finansowe i realne możliwości wzrostu, zwłaszcza w perspektywie wejścia Polski do Unii Europejskiej.

W dniu 10 lipca 2002 r. Nafta Polska S.A. uzyskała pełnomocnictwo do:

- wykonywania praw z akcji spółek: Zakłady Azotowe Puławy S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., Zakłady Chemiczne Police S.A., Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna S.A.,

- opracowania strategii restrukturyzacji, konsolidacji produktowej i rynkowej spółek WSCh,

- opracowania strategii prywatyzacji spółek WSCh.

Obecnie trwa wybór doradcy ds. strategii i restrukturyzacji sektora WSCh, a ostateczna decyzja powinna zapaść w I dekadzie października br.

Nafta Polska S.A. mając na uwadze trudną sytuację sektora, w tym Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA., współpracuje ściśle z zarządami spółek w zakresie:

- rozmów z bankami nad utrzymaniem poziomu i warunków dalszego kredytowania,

- rozmów z PGNiG nad obniżeniem cen na gaz ziemny (główny surowiec dla produkcji sektora WSCh) do poziomu cen producentów nawozów w Europie Zachodniej, gwarantujących utrzymanie dotychczasowego poziomu produkcji i eksportu nawozów,

- wspólnych działań z Ministerstwem Gospodarki nad ograniczeniem importu nawozów azotowych na polski obszar celny z Rosji, Ukrainy i Litwy,

- wspierania restrukturyzacji kosztowej i organizacyjnej przygotowującej przedsiębiorstwa do procesu restrukturyzacji i konsolidacji,

- koordynacji działalności pomocowej przed akcesją i po akcesji Polski do Unii Europejskiej.

Ze względu na wysoki poziom zadłużenia przedsiębiorstw sektora WSCh, w tym także Zakładów Azotowych w Tarnowie, najważniejsze będą rezultaty rozmów z bankami i PGNiG S.A., jednego z głównych wierzycieli spółek WSCh.

Dotychczasowe efekty tych rozmów nie są w pełni zadowalające i nie można zagwarantować, iż minęło niebezpieczeństwo upadłości Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.

Mając powyższe na uwadze Zarząd Spółki wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Skarbu Państwa o pozyskanie środków z funduszu EFSAL na działalność inwestycyjną - wysokoefektywną, jak również na uzyskanie dotacji na cele osłonowe w związku z rozpoczętymi zwolnieniami grupowymi, które trwać będą do 31 marca 2003 r. Wniosek Spółki zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu funkcjonującego przy Ministrze Finansów, Zespołu ds. opiniowania wniosków w sprawie udzielenia pomocy ze środków budżetowych. Oczekuję, że pozytywna decyzja Zespołu przyczyni się do przyspieszenia realizowanych w Spółce procesów restrukturyzacyjnych.

Z poważaniem

MINISTER SKARBU PAŃSTWA

z up. SEKRETARZ STANU

Małgorzata Ostrowska

* * *

Minister Finansów przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Andrzeja Spychalskiego, złożonym na 24. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 21-22):

Warszawa, 2002-10-12

Szanowny Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z przekazanym przy piśmie znak LP/043/321/02/V z dnia 17 września br. tekstem oświadczenia złożonego przez Pana Senatora Andrzeja Spychalskiego podczas 24. posiedzenia Senatu RP w dniu 12 września 2002 r. w sprawie lokalizacji w Kaliszu siedziby urzędu skarbowego obejmującego swoją właściwością miejscową duże podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie województwa wielkopolskiego uprzejmie informuję Pana Marszałka, że Minister Finansów w przygotowanym projekcie rozporządzenia w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib naczelników urzędów i dyrektorów izb skarbowych przyjął, iż duże podmioty gospodarcze z terenu województwa wielkopolskiego obsługiwane będą z dniem 1 stycznia 2003 r. przez dwa nowo utworzone urzędy skarbowe: jeden w Poznaniu obsługujący podatników z północnej części województwa i drugi w Kaliszu obsługujący podatników z południowej części województwa.

W zastępstwie MINISTRA FINANSÓW

SEKRETARZ STANU

dr Wiesław Ciesielski

* * *

Minister Środowiska przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Witolda Gładkowskiego, złożone na 24. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 21-22):

Warszawa, dnia 14 października 2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na pismo z dnia 17 września 2002 r. (znak: LP/043/338/02/V) w sprawie oświadczenia Senatora Pana Witolda Gładkowskiego złożonego na 24. posiedzeniu Senatu w dniu 12 września br., dotyczącego podjęcia właściwych działań na rzecz ochrony Bagien Kusowskich, przedkładam następującą informację.

1. Bagna Kusowskie, o których mowa w cyt. oświadczeniu, uchwałą Nr XXXIV/273/2001 Rady Gminy Szczecinek z dnia 10 listopada 2001 r. (kopia uchwały w załączeniu) zostały objęte ochroną prawną jako użytek ekologiczny. W § 2, ust. 4 i 5 ww. uchwały zakazuje się zmiany stosunków wodnych oraz niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania. Ochroną zostało objęte 180,41 ha

2. Na terenie użytku ekologicznego "Kurowskie Bagna" występują siedliska przyrodnicze wymienione w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia rodzajów siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie (Dz.U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1029). Są to wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym, torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą, las brzozowo-sosnowy oraz sosnowy bór bagienny.

3. "Kusowskie Bagna" leżą na obszarze proponowanym do włączenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 pn. "Jeziora Szczecineckie", który spełnia kryteria następujących dyrektyw:

1) Dyrektywy Rady Nr 92/43 EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. tzw. Dyrektywy Siedliskowej,

2) Dyrektywy Rady Nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków tzw. Dyrektywy Ptasiej.

Bagna Kusowskie są więc obszarem o szczególnych wartościach przyrodniczych nie tylko w skali polskiej, ale i europejskiej, zarówno pod względem występowania siedlisk przyrodniczych, jak i siedlisk roślin i zwierząt. W związku z powyższym uznaję, że eksploatacja torfu na tym obszarze nie może być dopuszczona.

Niezależnie od walorów przyrodniczych torfowisko to, jak też wszystkie inne, spełnia istotną funkcję jako naturalny zbiornik retencyjny. Z tego powodu przyległe obszary zostały uznane za lasy wodochronne.

Negatywną opinię w sprawie realizacji omawianej inwestycji wyraziła również Wojewódzka Komisja Ochrony Przyrody działająca przy Wojewodzie Zchodniopomorskim.

Z wyrazami szacunku

Z up. MINISTRA

PODSEKRETARZ STANU

Główny Konserwator Przyrody

prof. dr hab. Ewa Symonides

* * *

Minister Środowiska przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Adama Graczyńskiego, złożone na 24. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 21-22):

Warszawa, dnia 14.10.2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W załączeniu przekazuję odpowiedź na oświadczenie Pana Senatora Adama Graczyńskiego z dnia 17.09.2002 r. w sprawie funkcjonowania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

ODPOWIEDŹ NA OŚWIADCZENIE PANA SENATORA GRACZYŃSKIEGO W SPRAWIE DALSZEGO FUNKCJONOWANIA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W GLIWICACH.

Odpowiadając na pismo Pana Senatora z dnia 17 września 2002 roku w sprawie funkcjonowania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, na wstępie chciałbym poinformować Pana Senatora, iż sprawa związana z dalszą działalnością RZGW Gliwice jest dobrze znana Ministerstwu Środowiska.

Poniżej chciałbym przedstawić informacje i wyjaśnienia dot. tej problematyki.

Nowa ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U. Nr 115 poz. 1229) wprowadza istotne zmiany w zakresie zarządzania gospodarką wodną konieczne zarówno z uwagi na polskie potrzeby racjonalizacji gospodarowania wodami jak i trwający proces dostosowania do prawa europejskiego. Ustawa ta bowiem w znacznej części transponuje przepisy Dyrektywy 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 roku w sprawie ustanowienia ram działalności Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/EC (RDW). Pełna transpozycja zostanie dokonana po wydaniu aktów wykonawczych do ustawy.

Zawarta w art. 3 ust. 3 tej ustawy delegacja do wydania rozporządzenia ustalającego m.in. przebieg granic obszarów dorzeczy, a także tworzącego regionalne zarządy gospodarki wodnej oraz dokonującego podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne w zakresie ustalenia granic tych terenów spełnia wymogi RDW dotyczące koordynacji administracyjnych w obszarach dorzeczy. Wstępny projekt rozporządzenia Rady Ministrów przewiduje powołanie na terenie kraju 6-ciu regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Podział obszarów dorzeczy na 6 regionów wodnych został podyktowany koniecznością racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem ich ilości i jakości przy jednoczesnym respektowaniu naturalnych granic podziału hydrograficznego kraju.

Projekt powyższego rozporządzenia znajduje się w chwili obecnej na etapie prac merytorycznych, po zakończeniu których zostanie poddany wymaganym uzgodnieniom i konsultacjom społecznym.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następna część dokumentu