Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


Kontakty międzynarodowe

25 października 2002 r. wicemarszałek Kazimierz Kutz spotkał się z delegacją Komisji Spraw Zagranicznych Izby Poselskiej Republiki Czeskiej. W spotkaniu wzięła udział przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Genowefa Grabowska.

Goście interesowali się relacjami między Sejmem i Senatem, przepływem informacji i decyzji między izbami. Wicemarszałek K. Kutz omówił działalność legislacyjną Senatu, wskazał także na szczególną rolę, jaką Izba odgrywa w sprawowaniu opieki nad Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą.

Senator G. Grabowska, przedstawiając proces legislacyjny w polskim parlamencie, zwróciła uwagę na spory co do zakresu ingerencji Senatu w treść uchwalanych przez Sejm ustaw i pokrótce omówiła orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego precyzujące zakres wnoszonych przez Senat poprawek. Przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej poruszyła także kwestie współpracy w ramach Grupy Wyszechradzkiej i co raz częściej omawianego projektu kreującego wschodni wymiar Unii Europejskiej. Goście wyrazili swoje poparcie dla idei wschodniego wymiaru Unii Europejskiej, podobnie jak dla innych projektów zmierzających do stworzenia strefy bezpieczeństwa i pokoju w Europie.

Podczas spotkania poruszono również sprawy stosunków polsko-niemieckich i czesko-niemieckich w kontekście pojawiających się żądań unieważnienia dekretów, które po 1945 r. regulowały wysiedlanie Niemców.

* * *

W dniach 28-30 października br., na zaproszenie przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Armenii Armena Khaczatryana, przebywała w Armenii delegacja Senatu z marszałkiem Longinem Pastusiakiem.

W skład delegacji wchodzili senatorowie: Genowefa Ferenc, Irena Kurzępa i Mieczysław Janowski.

Podczas wizyty w Armenii delegacja spotkała się z prezydentem R. Kocharyanem, premierem Andranikiem Margaryanem i parlamentarzystami Zgromadzenia Narodowego Republiki Armenii. Podczas rozmów marszałek L. Pastusiak wyraził gotowość podzielenia się ze stroną ormiańską i turecką bogatym doświadczeniem Polski w procesie poprawy stosunków z sąsiadami. Przykład pojednania polsko- niemieckiego mógłby stać się pomocny w dziele normalizacji stosunków między Erewaniem a Ankarą, Polska zaś - jak zadeklarował marszałek - gotowa jest podzielić się i udzielić wszelkich usług, jeżeli zwrócą się o nie strony ormiańska i turecka.

Rozmowa z ambasadorem Royem Reeve, szefem Biura OBWE w Erewaniu, dotyczyła wysiłków podejmowanych przez marszałka L. Pastusiaka na rzecz zbliżenia między parlamentami Armenii i Azerbejdżanu. Marszałek poinformował rozmówcę o kontaktach z deputowanymi obu krajów, dzięki którym podpisano porozumienie o współdziałaniu obu parlamentów w sprawie ochrony wód granicznych. Uzgodniono, że działania podejmowane pod auspicjami grupy Parliamentarians for Peace oraz aktywność OBWE mająca na celu nawiązanie współpracy na szczeblu rządów oraz organizacji pozarządowych będą koordynowane, a pośredniczący będą wymieniać się informacjami.

Delegacja Senatu została przyjęta przez Katholikosa Patriarchę Wszystkich Ormian, Garegina II.

Senatorowie spotkali się także z przedstawicielami Stowarzyszenia "Polonia". Marszałek przekazał środki na pomoc żywnościową dla dzieci i zakup aparatury medycznej.

W trakcie wizyty w Armenii marszałek L. Pastusiak wygłosił na Uniwersytecie Amerykańskim wykład pt. "Nowy porządek światowy".

* * *

30 października 2002 r. wizytę w Senacie złożył prezydent Republiki Malty Guido de Marco wraz z delegacją. Gości przyjęła wicemarszałek Jolanta Danielak. W spotkaniu uczestniczyła przewodnicząca Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Genowefa Grabowska.

Wicemarszałek J. Danielak podziękowała za wspieranie współpracy między Polska i Maltą, i to zarówno politycznej, jak i gospodarczej. Wicemarszałek wyraziła nadzieję, że obecna wizyta prezydenta w naszym kraju będzie inspiracją do zdynamizowania tej współpracy, zwłaszcza w takich dziedzinach, jak turystyka czy przemysł stoczniowy.

Wicemarszałek Senatu podkreśliła strategiczną rolę Malty w rejonie Morza Śródziemnego i podobne znaczenie Polski w Europie Środkowowschodniej. Zdaniem wicemarszałek, funkcja, jaką oba państwa spełniają w swoich rejonach, ma duże znaczenie dla zjednoczonej Europy, do której dążymy.

Jak określił prezydent G. de Marco, w Unii Europejskiej Malta będzie pełnić rolę mostu między Europą a Afryką Północną. Prezydent wiele uwagi poświęcił sytuacji na Bliskim Wschodzie i bezpieczeństwu globalnemu. W sprawie współpracy dwustronnej prezydent wyraził optymizm, poinformował o spotkaniach, jakie odbyli przebywający w Polsce przedstawiciele maltańskiego rządu.

Senator G. Grabowska poinformowała o współpracy - w ramach Konwentu - z parlamentarzystami Malty przy tworzeniu konstytucji Unii Europejskiej. Wyraziła też gotowość Senatu RP do dwustronnej współpracy z parlamentem Malty.

Wicemarszałek J. Danielak podziękowała za troskę o groby polskich żołnierzy poległych ma Malcie.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment