Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


Kontakty międzynarodowe

W dniach 30 września-1 października 2002 r. w St. Petersburgu odbyła się XI Konferencja Parlamentarna Morza Bałtyckiego. Delegacji polskich parlamentarzystów przewodniczył senator Gerard Czaja.

Podczas konferencji odbyły się cztery sesje tematyczne poświęcone bezpieczeństwu żeglugi na Morzu Bałtyckim, ochronie środowiska naturalnego w regionie Bałtyku, współpracy w ramach inicjatywy "Wymiar Północny" Unii Europejskiej oraz wpływowi poszerzenia UE na Kaliningrad.

* * *

3 października 2002 r. senatorowie z Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia spotkali z członkami Komisji Spraw Społecznych Senatu Królestwa Belgii.

Wizyta w Polsce była drugim etapem podróży studyjnej senatorów belgijskich, której celem było zapoznanie się z problematyką ochrony zdrowia w Polsce. Wcześniej parlamentarzyści odwiedzili Norwegię.

Delegacji belgijskiej przewodniczył senator Jacques Remans, przewodniczący komisji. W skład delegacji wchodzili senatorowie: Iris Van Riet, Ludwig Siquet oraz Michel Barbeaux.

Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia reprezentowali senatorowie: zastępca przewodniczącego komisji Jerzy Cieślak oraz Krystyna Sienkiewicz, Wiesława Sadowska, Alicja Stradomska, Janusz Bielawski i Wojciech Pawłowski.

Podczas spotkania senator J. Cieślak omówił zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w Polsce na tle przemian ustrojowych po 1989 r.

Goście przedstawili doświadczenia Belgii związane z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

* * *

8 października 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Republiki Chile Ricardo Lagos Escobar wraz z delegacją. Gości przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

W czasie spotkania wicemarszałek przypomniał, że Chile było jednym z pierwszych krajów pozaeuropejskich, które przed osiemdziesięciu laty nawiązało stosunki dyplomatyczne z niepodległą Polską. Wicemarszałek wysoko ocenił współpracę polityczną i kontakty parlamentarne między naszymi państwami. Poinformował o roli Senatu jako patrona Polonii i podziękował za warunki, jakie Chile stworzyło organizacjom polonijnym do kultywowania polskiej tradycji, kultury i języka. Wicemarszałek R. Jarzembowski podkreślił wpływ polskiej emigracji na tworzenie dobrych stosunków polsko-chilijskich. Zapewnił, że choć pierwszym celem naszego kraju w polityce zagranicznej jest integracja z UE, to także jesteśmy zainteresowani rozwijaniem współpracy z innymi państwami.

Prezydent R. Escobar podkreślił, że Ignacy Domeyko był nie tylko Polakiem, który przyczynił się do rozwoju Chile, ale jest także symbolem emigracji polskiej w Ameryce Łacińskiej. Prezydent potwierdził, że poziom obecnych kontaktów politycznych Polski i Chile jest na optymalny.

Rozmówcy zgodnie podkreślili rosnącą rolę parlamentów we współpracy międzynarodowej. W przyszłym roku w Chile odbędzie się 108. Konferencja Unii Międzyparlamentarnej. Będą w niej uczestniczyć również przedstawiciele polskiego Senatu.

* * *

W dniach 13-16 października 2002 r., na zaproszenie marszałka Senatu Longina Pastusiaka, oficjalną wizytę w Polsce złożyła delegacja Bundesratu Austrii z przewodniczącym Izby Ludwigiem Bieringerem. W skład delegacji wchodzili deputowani: Anna-Elisabeth Haselbach, Gerhard Tusek, Hedda Kainz, Engelbert Weilharter, Alfred Scőls i Hans Ager.

14 października br. austriackich gości przyjął marszałek L. Pastusiak, który podziękował za wsparcie, jakiego władze Austrii udzielają Polsce w staraniach o integrację z UE. Prosił o wspieranie nas także w ostatnich, niełatwych negocjacjach. Marszałek zaapelował, by austriacki parlament możliwie jak najszybciej ratyfikował układ akcesyjny, dając w ten sposób przykład innym parlamentom państw unijnych.

Marszałek Senatuwyraził zaniepokojenie wynikami sondaży, które wskazują, iż tylko 26% społeczeństwa Austrii opowiada się za rozszerzeniem Unii, a za przyjęciem Polski do UE - jeszcze mniej.

Przewodniczący Bundesratu wyjaśnił, że te niekorzystne dla nas wyniki należy odczytywać w określonym kontekście, a także zwrócić uwagę na pytania stawiane respondentom. W ocenie L. Bieringera, a także innych członów delegacji, za rozszerzeniem UE opowiada się znacznie większy odsetek obywateli Austrii, niż wynika to z sondaży. Przewodniczący Bundesratu zapewnił, że Austria rozpocznie proces ratyfikacyjny najszybciej, jak to tylko będzie możliwe, niezależnie od wyników wyborów zaplanowanych w Austrii na 24 listopada br.

Drugą sprawą omawianą podczas wizyty austriackich parlamentarzystów była możliwość uznania Austriaków polskiego pochodzenia za grupę narodowościową. W Austrii żyje około 40 tys. naszych rodaków, połowa z nich mieszka w Wiedniu. Władze austriackie odmawiają przyznania Polakom praw grupy narodowościowej, mimo że spełniają oni wszelkie wymogi prawne i mimo iż innym grupom etnicznym przyznano status grup narodowościowych.

L. Bieringer, który już wcześniej interesował się sprawą wiedeńczyków polskiego pochodzenia, zadeklarował, że uczyni wszystko, by ta sprawa została ponownie rozpatrzona.

Marszałek L. Pastusiak podziękował za warunki, jakie władze Austrii stwarzają Polakom do pielęgnowania własnej kultury i języka.

Na zakończenie spotkania marszałek Senatu wskazał też na potrzebę rozwijania współpracy gospodarczej między naszymi państwami. Austria ma trzy razy większe obroty handlowe z Węgrami i dwa razy większe z Czechami niż z Polską.

14 października br. delegacja austriacka odwiedziła Gdańsk, gdzie spotkała się z wojewodą pomorskim Janem Kurylczykiem.

W Gdańsku odbyła się także konferencja prasowa z udziałem przewodniczącego L. Bieringera i marszałka L. Pastusiaka.

Marszałek Senatu poinformował dziennikarzy, że zaapelował do szefa Bundesratu Austrii o większe zaangażowanie władz tego państwa w informowanie o korzyściach z poszerzenia Unii Europejskiej. Zdaniem L. Pastusiaka, według najnowszych sondaży, w Niemczech i Austrii mamy najniższe wsparcie opinii publicznej dla akcesji Polski do UE.

Szef Bundesratu Austrii uspokajał, że nieprzychylne Polakom sondaże nie są do końca wiarygodne.

"Chcę powiedzieć, że nie mam zbyt dobrego zdania o ankietach i badaniach opinii publicznej. Bardzo często te wyniki są różne w zależności od tego, w jaki sposób zadaje się pytania. Rzeczywistość jest inna. Moje osobiste zdanie i całej austriackiej delegacji jest inne" wyjaśniał L. Bieringer.

Podczas wizyty w Gdańsku austriaccy goście odbyli spacer po Starym Mieście. Przewodniczący L. Bieringer i marszałek L. Pastusiak złożyli wieńce pod pomnikiem Bohaterów Westerplatte. W Sopocie spotkano się m.in. z ekspertami straży pożarnej, biorącymi udział w akcjach ratowniczych i usuwaniu skutków powodzi.

15 października br. delegację austriackiego Bundesratu przyjął wicemarszałek Sejmu Tomasz Nałęcz, który podziękował za wsparcie parlamentarzystów austriackich w sprawie akcesji Polski do Unii Europejskiej. Jak stwierdził, życzliwość Austriaków jest trudna do przecenienia i nakłada się na tradycyjnie dobre stosunki polsko-austriackie.

"Postaramy się zrobić wszystko, aby traktat akcesyjny z Polską był ratyfikowany jako pierwszy" - oświadczył przewodniczący L. Bieringer.

Głównym tematem rozmowy były kwestie dotyczące negocjacji akcesyjnych i roli parlamentu w procesie dostosowawczym prawa do ustawodawstwa UE oraz w pierwszym okresie po uzyskaniu członkostwa.

Tego samego dnia delegacja austriacka została przyjęta przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Podczas spotkania rozmawiano o integracji Polski z Unią Europejską, m.in. w kontekście ostatniego raportu Komisji Europejskiej o przygotowaniu do członkostwa 10 państw kandydujących. Prezydent zwrócił również uwagę na zbliżające się w Irlandii referendum w sprawie traktatu nicejskiego oraz kryzys rządowy w Holandii.

Prezydent A. Kwaśniewski bardzo pozytywnie ocenił współpracę polsko-austriacką, szczególnie kontakty między Senatem i Bundesratem. Stwierdził, że Polska liczy na austriackie wsparcie w swoich staraniach o akcesję do UE.

Delegacja austriackiego Bundesratu złożyła również wizytę prymasowi Polski kardynałowi Józefowi Glempowi. Jednym z poruszanych w rozmowie tematów było zbliżenie narodów Europy Środkowej. Omówiono również najważniejsze problemy międzynarodowe i społeczne, wskazując m.in. na terroryzm, kryzys rodziny i trudności wychowawawcze.

15 października br. austriaccy goście spotkali się z wiceprezesem Polskiej Organizacji Turystycznej Adamem Zaborowskim oraz wiceminister gospodarki Małgorzatą Okońską-Zarembą.

Gospodarze spotkania zaprezentowali walory turystyczne Polski, mówili także o działaniach podejmowanych w celu promocji Polski za granicą.

16 października br. delegacja Bundesratu spotkała się z Komisją Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.

Otwierając posiedzenie, wiceprzewodniczący komisji senator Andrzej Wielowieyski, przywołując przykład efektywnej współpracy krajów Rady Państw Morza Bałtyckiego, wskazał na potrzebę wzmocnienia współpracy Austrii i Polski w ramach Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.

Senator A. Wielowieyski mówił również o Ruchu Europejskim, pracującym obecnie nad wprowadzeniem IV filaru współpracy w ramach Unii Europejskiej, który stanowiłyby edukacja, nauka i kultura. Za znaczny postęp w tym kierunku uznał rezultaty konferencji bolońskiej.

Senator poruszył również kwestię umiejętnej i skutecznej współpracy parlamentów narodowych z Parlamentem Europejskim, a także współpracy dwustronnej parlamentów europejskich. Szczególne znaczenie miałaby ona w dziedzinie legislacji, polityki fiskalnej i finansowej. Senator podkreślił również, że oprócz współpracy szefów parlamentów należy rozwijać współpracę komisji parlamentarnych, przede wszystkim w najważniejszych i najtrudniejszych sprawach.

Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Bundesratu G. Tusek, odnosząc się do problemów poruszonych przez senatora A. Wielowieyskiego, podkreślił istotę współpracy państw Europy Środkowej już w ramach Unii Europejskiej. Należy również dążyć do budowy instrumentów służących rozwijaniu Inicjatywy Środkowoeuropejskiej.

Wypowiadając się na temat roli parlamentów narodowych w Unii Europejskiej, przewodniczący G. Tusek stwierdził, że podstawą wypracowania rozwiązania w tej sprawie jest rozstrzygnięcie kwestii dodatkowych kompetencji, jakie parlamenty narodowe pragnęłyby przekazać Parlamentowi Europejskiemu, które natomiast zachować jedynie w swojej gestii. W sprawie I filaru, dotyczącego wspólnego dorobku prawnego, podjęto już decyzję o rozwinięciu i zwiększeniu kompetencji samej Unii Europejskiej. Podobne rozwiązania przewiduje się odnośnie II (wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa) i III filaru (współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych). Jednak w tej kwestii nie zapadły jeszcze konkretne decyzje.

Przewodniczący G. Tusek przedstawił także inne możliwości współpracy parlamentów narodowych, jak np. współpraca w ramach COSAC, spotkania przewodniczących parlamentów narodowych czy spotkania komisji parlamentarnych.

Odpowiadając na pytanie senatora Bogusława Litwińca, dotyczące dobrego rozwoju zasady subsydiarności w Austrii, wiceprzewodnicząca Bundesratu A. Haselbach powołała się na szczególnie korzystne uwarunkowania historyczne i konstytucyjne, umożliwiające rozwój tej zasady.

Kolejne pytanie senatora B. Litwińca dotyczyło przyczyn sukcesu Austrii w dziedzinie paliw ekologicznych. Jak stwierdził G. Tusek, najważniejszym celem Austrii w tej kwestii była oszczędność. Podkreślił również, że 64% energii wytworzonej w tym kraju pochodzi z elektrownii wodnych.

Zabierając głos w dyskusji, senator Henryk Dzido pytał, czy unifikacja w ramach UE nie doprowadzi do zaprzepaszczenia wartości kulturowych Polski. Przewodniczący Bundesratu L. Bieringer zapewnił, że Austria po wejściu do Unii Europejskiej jeszcze intensywniej korzysta ze swojej wolności politycznej. Jedyna odczuwalna zmiana tkwi w zasadzie pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej nad prawem narodowym.

Sekretarz Budensratu H. Kaintz interesowała się sposobem prowadzenia w Polsce dialogu ze społeczeństwem, który, jej zdaniem, jest podstawą rozwoju współpracy z Europą.

Senator Zygmunt Cybulski poinformował o istniejącym już od kilku lat forum dialogu społecznego - Komisji Trójstronnej - w skład której wchodzą przedstawiciele rządu, związków zawodowych i pracodawców.

Senator Z. Cybulski podkreślił, że Polska jako członek Inicjatywy Środkowoeuropejskiej uważa, iż współpraca między członkami Unii Europejskiej oraz państwami przygotowującymi się do akcesji jest niezwykle istotna, szczególnie dla krajów kandydujących.

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący Budensratu L. Bieringer podkreślił znaczenie Unii Europejskiej jako wspólnoty pokojowej. Fakt, że Europa po raz pierwszy w swej historii przeżyła 50 lat bez wojen, oznacza, iż nie ma dla UE alternatywy.

W parlamencie odbyło się także spotkanie z przewodniczącym Polsko-Austriackiej Grupy Parlamentarnej posłem Krzysztofem Rutkowskim,

Wizytę w Polsce zakończyło spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Włodzimierzem Cimoszewiczem.

* * *

13 października 2002 r. w Wiedniu delegacje parlamentów Armenii i Azerbejdżanu podpisały porozumienie o wznowieniu współpracy. W uroczystości wziął udział marszałek Longin Pastusiak.

Porozumienie jest uwieńczeniem misji mediacyjnej marszałka Senatu w sprawie przywrócenia dialogu i współpracy między obu parlamentami. Od czasu zakończenia wojny armeńsko-azerbejdżańskiej w 1994 roku nie było bezpośrednich kontaktów między parlamentami tych krajów. Na mediatora powołała L. Pastusiaka Światowa organizacja parlamentarna "Parlamentarzyści na rzecz działań globalnych" (PGA), z siedzibą w Nowym Jorku.

* * *

15 października 2002 r. w Brukseli odbyło się spotkanie szefów Parlamentu Europejskiego, rosyjskiej Dumy i Rady Federacji, polskiego Sejmu i Senatu oraz litewskiego Seimasu w sprawie Kaliningradu. W spotkaniu Polskę reprezentowali marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Borowski i Longin Pastusiak.

Podczas konferencji prasowej, jaka odbyła się po spotkaniu, marszałek M. Borowski poinformował, że zaproponował, by Unia Europejska wyznaczyła docelową datę zniesienia kontroli paszportowych między Litwą i Polską a pozostałymi krajami UE.

W opinii Komisji Europejskiej, pierwszym możliwym terminem wejścia nowych członków UE, w tym Polski, do strefy Schengen jest 1 stycznia 2006 roku, gdyż wcześniej nie będzie gotowa nowa, pojemniejsza wspólna kartoteka komputerowa - System Informatyczny Schengen II.

Podczas spotkania w Brukseli zgodzono się na powołanie w sprawie Kaliningradu "grupy roboczej" czterech parlamentów, która jednak - jak podkreślił gospodarz spotkania przewodniczący Parlamentu Europejskiego Pat Cox - nie będzie zastępowała negocjujących rządów.

Jak stwierdził podczas konferencji prasowej marszałek M. Borowski, Polska, mimo iż nie dotyczy jej bezpośrednio problem tranzytu, jest zainteresowana takimi rozwiązaniami, które po pierwsze nie będą utrudniać i stwarzać napięcia między poszerzoną Unią a Rosją, Białorusią i Ukrainą i po drugie - nie będą opóźniały wejścia Polski i Litwy do układu z Schengen.

Wyraził także poparcie dla stanowiska Litwy w sprawie specjalnych pociągów. "Litwa jest państwem suwerennym i podejmuje decyzje w sposób niewymuszony i w tym sensie można powiedzieć, że popieramy jej starania" - podkreślił marszałek Sejmu.

Marszałek Senatu L. Pastusiak przypomniał, że Polska zamierza wprowadzić wizy dla Rosjan, podobnie jak dla Białorusinów i Ukraińców, 1 lipca 2003 roku i że zostało to zaakceptowane przez Moskwę.

L. Pastusiak zapewnił, że wizy będą tanie, łatwo dostępne, wielokrotne i długoterminowe, a wydawać je będzie rozbudowana sieć polskich konsulatów na terenie Rosji i innych krajów sąsiadujących z Polską na wschodzie.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment