Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


Z prac komisji senackich

1 października 2002 r.

W Gdańsku odbyło się posiedzenie wyjazdowe Komisji Kultury i Środków Przekazu, podczas którego senatorowie zapoznali się ze stanem obecnym, osiągnięciami i aktualnymi trudnościami w realizowaniu planów rozwoju Centralnego Muzeum Morskiego.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Kultury i środowisk muzealnych, m.in. dyrektor Departamentu Muzeów Franciszek Cemka oraz dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie Ferdynand Ruszczyc.

Gospodarze zapoznali senatorów z dorobkiem muzeum, zwracając szczególną uwagę na szeroko rozbudowaną współpracę z innym europejskimi muzeami morskimi

Druga część posiedzenia wyjazdowego Komisji Kultury i Środków przekazu odbyła się w Gdyni na pokładzie statku-muzeum "Dar Pomorza". Odbyta dyskusja dotyczyła przede wszystkim konieczności zabezpieczenia statku przed zniszczeniem i umieszczenia go w specjalnym doku. Senatorowie zobowiązali się interweniować w tej sprawie.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.

W posiedzeniu uczestniczyli: wiceminister pracy i polityki społecznej Krzysztof Pater, kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Turski, przedstawiciele Ministerstwa Finansów i ZUS, prezes Związku Inwalidów Wojennych RP Marian Kazubski, Aleksander Kozłowski ze Związku Kombatantów i Osób Represjonowanych RP oraz prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Stanisław Karolkiewicz.

W dyskusji przedstawiciele związków kombatanckich wyrażali negatywne opinie o rozpatrywanej nowelizacji sejmowej. Ich zdaniem, po raz kolejny obniża się poziom świadczeń dla kombatantów i inwalidów wojennych

Z tymi opiniami nie zgodził się wiceminister pracy i polityki społecznej K. Pater. Jak stwierdził, przyjęte rozwiązania wpłyną na poprawę sytuacji, zwłaszcza w stosunku do nowelizacji z końca ubiegłego roku.

Po dokładnej analizie ustawy sejmowej Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia, przy jednym głosie wstrzymującym się, postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie 5 poprawek, przede wszystkim o charakterze legislacyjnym. Ustalono, że sprawozdanie na ten temat złoży podczas posiedzenia plenarnego senator Alicja Stradomska.

Senatorowie rozpatrzyli również ustawę o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Ustawa była projektem rządowym.

Najważniejsze założenia przyjętej przez Sejm ustawy omówił wiceminister pracy i polityki społecznej K. Pater. Uchwalona 27 września br. ustawa porządkuje system ubezpieczeń wypadkowych i dostosowuje go do wprowadzonej w 1998 r. reformy ubezpieczeń.

W opinii wiceministra, zaproponowane w ustawie zróżnicowanie wysokości składek na ubezpieczenie od wypadków związanych z pracą powinno spowodować poprawienie warunków i bezpieczeństwa pracy. Ustawa w fazie przygotowawczej zyskała poparcie wszystkich partnerów społecznych.

Intencją projektodawcy było, by pracodawcy mieli możliwość przygotowania się do obsługi tego systemu. A także, by zrozumieli, że jeżeli nie podejmą działań zmierzających do poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy, to w przyszłości odbije się to na poziomie ich składek.

Do poprawy warunków pracy ma skłonić pracodawców zróżnicowanie składki na ubezpieczenie wypadkowe. Składka ma wynosić od 0,40% do 8,12% podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych. Rozwiązanie to obowiązywać będzie od 1 stycznia 2003 roku.

W głosowaniu Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia postanowiła zaproponować do omawianej ustawy 6 poprawek, przede wszystkim o charakterze legislacyjnym. W imieniu komisji ich przyjęcie zarekomenduje Izbie senator Wojciech Pawłowski.

Podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia przyjęto także stanowisko w sprawie ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach.

Wymienione w tytule ustawy szczególne okoliczności to: ratowanie innych osób, chronienie własności publicznej czy ściganie osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Ustawa zakłada, że osobie, która uległa takiemu wypadkowi, będzie przysługiwała renta z tytułu niezdolności do pracy i jednorazowe odszkodowanie. Przepisy nie przewidują świadczeń pieniężnych w razie czasowej niezdolności do pracy.

W wyniku dyskusji z udziałem wiceministra pracy i polityki społecznej K. Patera członkowie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia uznali za zasadne uzupełnienie reformy ubezpieczeń społecznych o tę szczególną regulację dotyczącą osób, które uległy wypadkom w innych okolicznościach niż wymienione w ustawie o ubezpieczeniu z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W przyjętym stanowisku komisja zaproponowała 4 poprawki uzgodnione z przedstawicielem rządu, zmierzające do uściślenia i udoskonalenia przepisów rozpatrywanej ustawy. Postanowiono, że postulowane zmiany zarekomenduje Izbie senator Krystyna Sienkiewicz.

Na zakończenie posiedzenia poinformowano, że 3 października br. komisja spotka się z senatorami z Komisji Spraw Społecznych Senatu Królestwa Belgii. Przebywają oni w Polsce z wizytą studyjną.

* * *

Odbyło się posiedzenie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury, podczas którego rozpatrzono ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej dnia 21 listopada 2002 r. we Frankfurcie nad Odrą.

Senatorowie wysłuchali informacji na temat przedmiotowej umowy, które przedstawili wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Załucki i wiceminister infrastruktury Mieczysław Muszyński. Zapoznano się także z pozytywną opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

W głosowaniu komisja poparła ustawę ratyfikacyjną i postanowiła zarekomendować Senatowi przyjęcie jej bez poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wskazano senatora Jerzego Suchańskiego.

W drugim punkcie porządku posiedzenia Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury rozpatrzono ustawę o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym.

Rozwiązania przyjęte przez Sejm omówił wiceminister infrastruktury Marek Szymoński. Szereg uwag zgłosiło biuro legislacyjne.

W wyniku dyskusji senatorowie poparli większość poprawek zasugerowanych w opinii legislacyjnej, a następnie w głosowaniu zaakceptowali 15 zmian do rozpatrywanej ustawy. Ustalono, że sprawozdanie w tej sprawie złoży Izbie senator Czesława Christowa.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Emigracji i Polaków za Granicą rozpatrzyła i zaopiniowała następujące wnioski o dotację z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą:

1. Wniosek Towarzystwa im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych - dofinansowanie IV Międzynarodowego Sympozjum Przyrodniczo-Ekologicznego - 10 000 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie.

2. Wniosek Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii - dofinansowanie działalności Szkoły Polskiej w Lozannie - 5045 franków szwajcarskich (około 16 092 zł wraz z kosztami ogólnymi).

Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie na kwotę 7000 zł.

3. Wniosek Stowarzyszenia "Zachodniopomorski Ośrodek Łączności z Polonią" - dofinansowanie pobytu przedstawicieli mediów polonijnych w województwie zachodniopomorskim -10 606 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie.

4. Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - pomoc charytatywna w formie zapomóg dla osób starszych, chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji losowej - 51 486 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek negatywnie.

5. wniosek Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych - pomoc dzieciom z Polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie - 5000 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie (3000 zł na zakup odzieży, 1500 zł na zakup pomocy szkolnych, 500 zł na zakup artykułów cukierniczych).

6. Komisja dodatkowo zapoznała się i rozpatrzyła wniosek Stowarzyszenia "Dom Polski" w Bielcach w Mołdawii - pokrycie kosztów remontowo-grzewczych w starym budynku przy Domu Polskim - 1600 USD.

Komisja zaopiniowała ten wniosek pozytywnie.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r.

Ustalenia przyjęte w przedmiotowej ustawie przedstawił senatorom wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Załucki, ponadto wysłuchano przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Straży Granicznej: wicedyrektora Departamentu Prawnego Andrzeja Rudlickiego oraz dyrektora Biura Prawnego Marcina Własnowolskiego.

W głosowaniu komisja poparła sejmową ustawę ratyfikacyjną i opowiedziała się za przyjęciem jej bez poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji wybrano senatora Janusza Koniecznego.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych rozpatrywała ustawę o jednorazowym opodatkowaniu nieujawnionego dochodu oraz o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa i ustawy - Kodeks karny skarbowy.

Najważniejsze rozwiązania przyjęte w ustawie sejmowej omówiła wiceminister finansów Irena Ożóg. Kilka uwag szczegółowych zmierzających do poprawy czytelności ustawy zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. W opinii wiceminister finansów, zaproponowane poprawki nie miały istotnego znaczenia merytorycznego.

W głosowaniu komisja postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do rozpatrywanej ustawy i zaproponować Senatowi przyjęcie jej bez poprawek.

W dyskusji zastanawiano się m.in. czy przyjęta przez Sejm 12% stawka podatku abolicyjnego (rząd proponował 7,5%) nie spowoduje zmniejszenia liczby osób ujawniających swój majątek. Jak poinformowała wiceminister I. Ożóg, wpływy do budżetu i liczbę podatników obliczano na podstawie statystyk z innych krajów. Przy stawce 7,5% większa liczba osób zgłosiłaby swoje nieujawnione dochody. Wyższa stawka może spowodować, że mniej osób zdecyduje się na złożenie deklaracji.

Ponadto komisja nie zdecydowała się na wprowadzenie poprawek sugerowanych przez biuro legislacyjne uznając, że skoro wszystkie zmiany przyjmowane ostatnio w ustawach podatkowych były rozpatrywane tak, aby ustawy jak najszybciej weszły w życie, zasadne będzie przyjęcie również tej ustawy bez poprawek. Senatorowie zwrócili jednak uwagę, że jest to jedna z ostatnich ustaw, nad którymi komisja pracuje w tak krótkim czasie.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych rozpatrywano ustawę o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą.

Założenia ustawy przyjętej przez Sejm omówił wiceminister gospodarki Maciej Leśny. Swoją opinię przedstawiło także Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Ustawa sejmowa wprowadza zasadę proporcjonalnej kaucji od 5 do 95% zrealizowanego pozwolenia na przywóz towarów. Przedsiębiorcy, którzy wykorzystają pozwolenie na przywóz towarów w wysokości powyżej 95% kaucji, otrzymają od Skarbu Państwa jej zwrot w całości. Jeżeli importer sprowadzi mniej niż 5% towarów, na które miał pozwolenie, kaucja w całości przechodzi na rzecz Skarbu Państwa. Dotychczas przedsiębiorcy, którzy otrzymali pozwolenie na przywóz towarów z zagranicy, byli zobowiązani do wpłacenia kaucji według ściśle określonych taryf.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2003 r. i będzie obowiązywała do czasu przystąpienia Polski Do Unii Europejskiej. Po tym dniu będą obowiązywały przepisy unijne.

Po rozpatrzeniu ustawy sejmowej komisja postanowiła nie zgłaszać do niej zastrzeżeń i zarekomendować Senatowi przyjęcie jej bez poprawek. Na sprawozdawcę wybrano senatora Bernarda Drzeźlę.

* * *

Odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, podczas którego rozpatrzono ustawę o administrowaniu obrotem towarami z zagranicą.

Senatorowie wysłuchali informacji wiceministra gospodarki na temat przyjętych w ustawie rozwiązań. Zapoznali się także z uwagami Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

W głosowaniu komisja postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do omawianej ustawy i zarekomendować Senatowi przyjęcie jej bez poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Bernarda Drzęźlę.

2 poprawki o charakterze legislacyjnym komisja zaproponowała do ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Senatorowie przychylili się w tej kwestii do propozycji biura legislacyjnego. Wysłuchano także informacji wiceministra sprawiedliwości Sylweriusza Królaka.

Postanowiono, że sprawozdanie dotyczące rozpatrywanej ustawy złoży podczas posiedzenia plenarnego senator Genowefa Grabowska.

W rozpatrzonej przez komisję ustawie określono zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary jako przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz zasady postępowania w przedmiocie takiej odpowiedzialności. Zaproponowano, by za taki podmiot uznać nie tylko osobę prawną, ale również jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej, spółkę handlową o kapitale mieszanym z udziałem Skarbu Państwa i inne.

Podczas posiedzenia akceptację Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej uzyskała ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych, podpisanej w Berlinie dnia 18 lutego 2002 r.

Założenie przedstawionej do ratyfikacji konwencji omówił wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Załucki. Wysłuchano także informacji przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozytywną opinię wyraziło biuro legislacyjne.

Przedmiotowa konwencja ma zastąpić obecnie obowiązującą umowę z  5 kwietnia 1995 r. podpisaną w Bonn. Inicjatywa zawarcia umowy została podjęta w celu dalszego rozwoju dwustronnych stosunków między rządami obydwu państw i zacieśnianiu współpracy na terenach przygranicznych, a także skuteczniejszego przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ustalono, że stanowisko komisji w sprawie ustawy ratyfikacyjnej zarekomenduje Izbie senator Zygmunt Cybulski.

Ponadto komisja poparła ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o budowie i utrzymaniu granicznych obiektów mostowych w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg krajowych, w Republice Federalnej Niemiec w ciągu dróg publicznych poza siecią dróg federalnych, podpisanej dnia 21 listopada 2000 r. we Frankfurcie nad Odrą. Na sprawozdawcę stanowiska komisji wybrano senator Dorotę Simonides.

Podczas posiedzenia na temat zawartości merytorycznej przedmiotowej umowy mówili wiceminister spraw zagranicznych A. Załucki i wiceminister infrastruktury Mieczysław Muszyński.

Przedstawiona do ratyfikacji konwencja ma zastąpić obecnie obowiązujące Porozumienie między Ministerstwem Komunikacji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a Ministerstwem Komunikacji Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W związku z zaistniałymi po 1989 r. zmianami politycznymi i gospodarczymi wystąpiła potrzeba zawarcia niniejszej umowy w celu stworzenia podstaw prawnych do budowy i utrzymania mostów granicznych zlokalizowanych poza siecią dróg krajowych.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej rozpatrzono ustawę o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym.

W tym punkcie porządku dziennego wysłuchano informacji wiceministra infrastruktury Marka Szymońskiego. Zapoznano się także z zastrzeżeniami Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Celem projektowanej ustawy jest dostosowanie prawa polskiego w zakresie regulacji zdolności przewozowej śródlądowej floty towarowej na jednolitym rynku transportowym do obowiązujących w tej materii przepisów prawa Unii Europejskiej.

W przyjętym stanowisku komisja zaproponowała wprowadzenie 16 poprawek. W dyskusji największe kontrowersje wywołały dwie poprawki. Poprawka do art. 23 wyniknęła z potrzeby dostosowania zawartego tam przepisu do prawa Unii Europejskiej. Modyfikacji art. 23 dokonano w związku z tym, iż z dniem uzyskania przez Polskę członkostwa wyłączenie pchaczy i holowników o mocy napędowej nieprzekraczającej 150 kilowatów pozostawałoby w sprzeczności z art. 2 ust. 2 lit. (d) Rozporządzenia Rady (WE) Nr 718/99 z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie wspólnotowej polityki podaży floty mającej na celu promowanie transportu wodnego śródlądowego (wyłączającego spod jego regulacji pchaczy o mocy napędowej nieprzekraczającej 300 kilowatów).

Postulowaną przez komisję zmianę poparł Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Odmienny pogląd na ten temat przedstawił resort infrastruktury, opowiadający się za ochroną polskich interesów w okresie przejściowym.

Dyskusję wywołała także zmiana wykluczająca możliwość tworzenia środka specjalnego na zasadzie specjalnej delegacji wprowadzonej ustawowo bez uwzględnienia takiej możliwości w innych aktach prawnych, które wcześniej takiej delegacji nie dają.

Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej postanowiła, że podczas posiedzenia plenarnego stanowisko w sprawie ustawy o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym zarekomenduje Izbie senator Władysław Mańkut.

2 października 2002 r.

Senatorowie z Komisji Ochrony Środowiska zapoznali się z informacją o stanie lasów w 2000 i 2001 roku oraz z informacją na temat realizacji w 2000 i 2001 roku "Krajowego programu zwiększania lesistości", a także z "Raportem o stanie lasów w Polsce 2000".

Podczas posiedzenia informację przedstawiła wiceminister środowiska Ewa Symonides. Na pytania senatorów odpowiadali także dyrektor Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska Zofia Chrempińska i zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych Janusz Zaleski.

Wiceminister E. Symonides stwierdziła, że następuje stały wzrost zalesionej powierzchni kraju (obecnie około 28%). Zgodnie z założeniami polityki leśnej państwa, do 2020 roku Polska powinna być zalesiona w 30%, a do 2050 roku - w 35%. Jest to niezwykle ważne ze względu na środowiskowotwórczą rolę lasów.

Wiceminister środowiska przedstawiła koncepcję leśnych obszarów promocyjnych, która jest konsultowana ze naukowcami i organizacjami pozarządowymi.

Jak stwierdziła, problemem są pożary lasów, ale coraz sprawniejsze jest przeciwdziałanie im. W lasach dąży się do odtworzenia małej retencji.

W Polsce ochroną objętych jest 2% powierzchni leśnej. Są to parki narodowe, 650 rezerwatów leśnych i około 1200 rezerwatów przyrody. Około 20% powierzchni zalesionej to lasy prywatne, które nie podlegają zarządowi Lasów Państwowych i nie mają planów urządzania.

Wiceminister E. Symonides zaapelowała do senatorów o zwrócenie uwagi na to, że w celu prowadzenia prawidłowej gospodarki leśnej konieczna jest wcześniejsza znajomość wysokości środków przeznaczonych na ten cel ( wieloletnie programy zalesiania, przygotowanie sadzonek itp.).

Podsumowując dyskusję, przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska senator Adam Graczyński wskazał m.in. na potrzebę przygotowania programu wykorzystania drewna na cele energetyczne, a także na znaczenie wykorzystania środków unijnych. Senator zapewnił, że komisja będzie wspierała inicjatywy zmierzające do zwiększenia środków na zalesianie oraz porządkowania sfery legislacyjnej dotyczącej dyskutowanych zagadnień.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawstwa i Praworządności rozpatrywano ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Senatorowie wysłuchali informacji na temat rozwiązań przyjętych w ustawie sejmowej, które przedstawili wiceminister sprawiedliwości Sylweriusz Królak, dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego w MS Beata Mik oraz prokurator Wojciech Sardakuła, naczelnik Wydziału Prawa Karnego w tym departamencie. Zapoznano się także z uwagami Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

W dyskusji senator Teresa Liszcz wskazywała na zbyt krótki termin na rozpatrzenie tak ważnej ustawy. Senator zapowiedziała wniesienie poprawek podczas posiedzenia plenarnego.

W głosowaniu Komisja Ustawodawstwa i Praworządności poparła dwie zmiany zaproponowane w opinii biura legislacyjnego. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w sprawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary wybrano senator Aleksandrę Koszadę.

* * *

Senatorowie z Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej spotkali się, wspólnie z posłami z Komisji Europejskiej, z członkami Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

W dyskusji największe kontrowersje wywołała kwestia dopłat bezpośrednich, zwłaszcza w kontekście równości państw członkowskich i zasad konkurencji.

Polscy parlamentarzyści interesowali się także, czy UE bierze pod uwagę wszystkie uwarunkowania naszego rolnictwa, zwłaszcza historyczne, przede wszystkim sytuację zaistniałą po II wojnie światowej. Pytania dotyczyły również limitów na produkcję rolną przyznawanych poszczególnym krajom członkowskim.

3 października 2002 r.

Senatorowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkali się z członkami Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. Tematem odbytego posiedzenia były perspektywy wspólnej polityki rolnej jednoczącej się Europy.

W dyskusji deputowani zwracali uwagę, że unijny budżet jest zbyt mały, by zapewnić wszystkim krajom kandydującym takie warunki wejścia do Unii, jakich oczekują. Ich zdaniem, członkostwo w UE jest jednak dla tych państw wielką szansą.

Rozmawiano także o żywności ekologicznej produkowanej w Polsce i możliwościach jej zaistnienia na rynku unijnym.

7 października 2002 r.

W dniach 7 i 8 października 2002 r. w Białym Borze odbyło się posiedzenie wyjazdowe Komisji Nauki i Edukacji Narodowej.

Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali się z sytuacją oświaty w powiecie szczecineckim, którą przedstawił starosta Krzysztof Lis.

Wiceminister edukacji narodowej i sportu Tadeusz Sławecki szeroko omówił zagadnienia związane z wdrażaniem reformy szkolnictwa ponadgimnazjalnego, m.in. przedstawił informację dotyczącą naboru w roku szkolnym 2002/3.

O wdrażaniu reformy oświaty w województwie zachodniopomorskim mówił zachodniopomorski kurator oświaty Jerzy Kotlęga. W dyskusji głos zabrali także dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w Szczecinku Danuta Czajkowska, dyrektor Zespołu Szkół Agroekonomicznych w Świątkach Wacław Stępczyński i dyrektor Zespołu Szkół w Szczecinku Maria Schucz.

Podczas posiedzenia wyjazdowego omówiono także problemy szkolnictwa specjalnego na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Wprowadzenie do dyskusji na ten temat przedstawił wiceminister T. Sławecki. O funkcjonowaniu ośrodków szkolno-wychowawczych mówiła dyrektor SOS w Świątkach Jadwiga Szwed.

W dyskusji na temat szkolnictwa specjalnego głos zabrali także naczelnik Wydziału Kształcenia Specjalnego w Departamencie Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej MENiS Grażyna Maleszko i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku Witold Rosiak

Drugiego dnia posiedzenia wyjazdowego Komisji Nauki i Edukacji Narodowej senatorowie zapoznali się z funkcjonowaniem i problemami szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadpodstawowego dla mniejszości narodowych w Polsce na przykładzie ukraińskiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Białym Borze. W zagadnienia dotyczące tego tematu wprowadzili: dyrektor LO im. T. Szewczenki w Białym Borze Zdzisław Bikun, nauczycielka języka ukraińskiego Maria Mandryk-Fil i prezes Ukraińskiego Towarzystwa Nauczycielskiego Irena Drozd.

W dyskusji na temat szkolnictwa dla mniejszości narodowych głos zabierali wicewojewoda zachodniopomorski Andrzej Durka, kurator J. Kotlęga, wicedyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego, Specjalnego i Profilaktyki Społecznej Wiesława Gorzelana-Gałązka i główny specjalista ds. szkolnictwa mniejszości narodowych w tym departamencie Grażyna Płoszajska, a także starosta szczecinecki K. Lis.

Podczas posiedzenia sformułowano wniosek o przygotowanie w porozumieniu z samorządem nowej struktury szkół ukraińskich w Białym Dworze - zespołu szkół od szkoły podstawowej do liceum.

Na zakończenie posiedzenia wyjazdowego w Białym Borze senatorowie zapoznali się z informacją o realizacji programu "Sala gimnastyczna w każdym gimnazjum".

Stan prac nad inwestycjami tego typu w powiecie szczecineckim omówił starosta K. Lis.

O realizacji programu w całej Polsce oraz o istniejącym w tym zakresie stanie prawnym mówiła dyrektor Departamentu Sportu Powszechnego w MENiS Monika Maksymowicz..

* * *

Odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, podczas którego wystąpił prezydent Republiki Chile Ricardo Lagos Escobar.

Zwracając się do polskich parlamentarzystów chilijski prezydent zaapelował o zmianę reguł "poruszania się" w zglobalizowanej gospodarce. "Nie można akceptować sytuacji, że są kraje globalizujące i globalizowane" - mówił.

Jako przykład prób zmiany takiego układu prezydent wskazał m.in. na obowiązujące w Chile przepisy zakazujące przez rok wycofywania zainwestowanego kapitału. Rozwiązanie to, krytykowane przez instytucje międzynarodowe, pozwoliło Chile uniknąć ucieczki kapitału w momencie kryzysu w innych krajach Ameryki Łacińskiej.

Zdaniem R. Escobara, gospodarki Polski i Chile - biorąc pod uwagę różnicę liczby ludności - stoją na podobnym poziomie. Niewiele ponad 15-milionowe Chile ma w tej chwili 2,5% wzrost PKB.

Prezydent uznał za niewystarczającą wymianę handlową między Polską i Chile. W ubiegłym roku wartość wymiany handlowej między obydwoma krajami wyniosła około 23 mln USD.

Jednak - jak mówił chilijski gość - może to się wkrótce zmienić: w maju tego roku Chile podpisało układ stowarzyszeniowy z Unią Europejską. Wobec perspektywy uczestnictwa Polski w Unii rynki obu krajów staną się bardziej otwarte.

15 października 2002 r.

Odbyło się posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska poświęcone finansowaniu ochrony środowiska w świetle integracji europejskiej. Posiedzenie zorganizowano we współpracy z ministrem środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Finansowanie i sposób organizacji to ważny instrument realizacji polityki ekologicznej państwa. Jej realizacja wymaga wielkich nakładów inwestycyjnych, które mogłyby się stać kołem zamachowym dla naszej gospodarki i w znaczącym stopniu przyczynić się do zmniejszenia bezrobocia.

W perspektywie przyjęcia Polski do struktur europejskich Komisja Ochrony Środowiska uznała za konieczne odbycie szerokiej dyskusji nad dotychczasowym funkcjonowaniem funduszy ekologicznych w Polsce, a także możliwościami wykorzystania środków unijnych, które będą do uzyskania w najbliższej perspektywie.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył senator Adam Graczyński, przewodniczący komisji, wzięli udział m.in.: podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Krzysztof Panas, Jerzy W. Pietrewicz, prezes zarządu oraz członkowie zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, prezesi wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, prezesi banków (BGŻ, BGK, BOŚ, PKO BP), przedstawiciele ministerstw, marszałków województw, delegaci organizacji samorządowych i pozarządowych, naukowcy, eksperci, senatorowie i posłowie, delegaci NIK.

Referaty wprowadzające do dyskusji wygłosili prof. Kazimierz Górka z Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz dr Karol Kociszewski z Katedry Ekonomii Ekologicznej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Prelegenci przedstawili dotychczasową działalność i problemy funduszy ekologicznych oraz doświadczenia w wykorzystaniu wsparcia finansowego dla ochrony środowiska w naszym kraju i dalsze perspektywy.

Prof. K. Górka przedstawił m.in. dane GUS dotyczące inwestycji i nakładów na ochronę środowiska. Jak stwierdził, pieniądze na ochronę środowiska w coraz większym stopniu wydawane są przez przedsiębiorstwa. W 1997 r. było to 47% wszystkich środków wydanych na ten cel, a w 2000 - już 53,4%.

System funduszy ekologicznych w 2000 r. ma 20% udział w inwestycjach, podczas gdy w 1997 r. było to prawie 17%. Maleją środki z budżetu centralnego (z 3% w 1997 r. do 2,2% w 2000) oraz z budżetów terenowych (4,6% w 1997 r. do 3,2% w 2000) i kredytów i pożyczek krajowych (16,5% w 1997 r. do 11,7% w 2000).

Prof. K. Górka zwrócił uwagę, że spada udział inwestycji w ochronie środowiska w produkcie krajowym brutto. O ile w 1990 r. było to 0,7% PKB, w 1998 - 1,6%, to w 2000 tylko 1%.

Stałą pulę stanowią środki z zagranicy (1997 - 3,8%, a w 2000 - 3,9%) jednak w najlepszym roku 1998 ten udział był prawie dwukrotnie wyższy i wyniósł 7,3%.

W opinii prof. K. Górki, udział systemu funduszy ekologicznych będzie nadal rósł. Środki te potrzebne są m.in. na uzyskanie przez Polskę pieniędzy z innych źródeł, przede wszystkim funduszy z Unii Europejskiej.

Według resortu środowiska, na wszystkie inwestycje, które pozwoliłyby Polsce sprostać wymogom prawa unijnego, trzeba wydać w ciągu najbliższych 13-15 lat około 40 mld euro.

Środki z funduszy ISPA, SAPARD czy PHARE, a przede wszystkim z Funduszu Spójności UE i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego będą wymagały nie tylko własnych środków, które może zapewnić system funduszy ekologiczny, ale też struktury administracyjnej, która pozwoli te pieniądze rozliczyć.

W opinii uczestników posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz cały system wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy, przeznaczonych wyłącznie na cele ochrony środowiska, będą potrafiły przyjąć, zagospodarować i rozliczyć takie środki.

W dyskusji zastanawiano się, co państwo może zrobić na rzecz samorządów i przedsiębiorstw, aby zwiększyć ich możliwości inwestycyjne. Wskazywano, że główne podstawy finansowania to struktura pozyskiwania i dystrybucji środków oraz źródła i metody pozyskiwania. Oba te elementy są zasilane z systemu opłat i kar, a ewoluują w kierunku pozyskiwania środków z opłat produktowych i depozytowych. Również zarządzanie finansami to struktura jeszcze niedoskonała i wymagająca przede wszystkim lepszej koordynacji działań, współpracy i ustalania priorytetów.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment