Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


PREZYDIUM SENATU

POSIEDZENIA

1 października 2002 r. odbyło się 29. posiedzenie Prezydium Senatu.

Odpowiadając na prośbę przewodniczącej Komisji Ustawodawstwa i Praworządności senator Teresy Liszcz, prezydium zaaprobowało nowy termin i zmiany w programie organizowanej przez komisję konferencji "Stanowienie prawa - kompetencje Senatu w procesie legislacyjnym". Konferencja odbędzie się 22 października br. w gmachu Senatu ( sala 217), pod patronatem marszałka Longina Pastusiaka.

W odpowiedzi na prośbę przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia senatora Marka Balickiego prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie w gmachu Senatu 5 listopada br. konferencji "Przyszłość publicznych zakładów opieki zdrowotnej". Nad konferencją objął patronat marszałek L. Pastusiak. Nie zgodzono się, by konferencja odbyła się w sali plenarnej, wskazując na odpowiednią na taki cel salę 217.

Podczas posiedzenia zaakceptowano przesunięcie terminu seminarium poświęconego problemom społeczeństwa informacyjnego - z 6 września br. na 15 października br., o co wystąpił przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Marian Żenkiewicz. Prezydium podtrzymało wcześniejszą decyzję z 13 sierpnia br., nie wyrażając zgody na odbycie seminarium w sali plenarnej, a wskazując na salę 217.

Rozpatrzono prośbę kierownictwa Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy z Sochaczewa i zgodzono się na zorganizowanie w gmachu Senatu wystawy prac plastycznych niepełnosprawnych uczestników warsztatów. Otwarcie wystawy zaplanowane zostało na 18 grudnia br. o godz. 10.00 (przed posiedzeniem Senatu) w hallu na parterze. Kancelaria Senatu nie ponosi kosztów związanych z wystawą.

Prezydium ustosunkowało się, zgodnie z opinią Komisji Emigracji i Polaków za Granicą oraz Zespołu ds. Finansów Polonijnych, do przedstawionych wniosków polonijnych:

1. Wniosek Towarzystwa im. Marii Konopnickiej w Górach Mokrych - dofinansowanie IV Międzynarodowego Sympozjum Przyrodniczo-Ekologicznego (10 000 zł) - nie uzyskał akceptacji.

2. Wniosek Polskiej Misji Katolickiej w Szwajcarii - dofinansowanie działalności Szkoły Polskiej w Lozannie (5045 franków szwajcarskich - około 16 092 zł wraz z kosztami ogólnymi) - został przyjęty, ale przyznano na ten cel 7000 zł.

3. Wniosek Stowarzyszenia "Zachodniopomorski Ośrodek Łączności z Polonią" - dofinansowanie pobytu przedstawicieli mediów polonijnych w województwie zachodniopomorskim (10 606 zł) - został odrzucony.

4. Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - pomoc charytatywna w formie zapomóg dla osób starszych, chorych, znajdujących się w trudnej sytuacji losowej (51 486 zł) - nie uzyskał akceptacji.

5. Wniosek Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych - pomoc dzieciom z Polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie - uzyskał akceptację, przyznano na ten cel 5000 zł (3000 zł na zakup odzieży, 1500 zł na zakup pomocy szkolnych, 500 zł na zakup artykułów cukierniczych).

6. Wniosek Stowarzyszenia "Dom Polski" w Bielcach w Mołdawii - pokrycie kosztów remontowo-grzewczych w starym budynku przy Domu Polskim (1600 USD - 7060 zł wraz z kosztami ogólnymi) - zaakceptowano po uzyskaniu pozytywnej opinię Ambasady RP w Kiszyniowie.

Prezydium przyjęło do wiadomości informację w sprawie umów zawartych na realizację zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w latach 1999-2002.

Podczas posiedzenia zapoznano się z przewidywanym harmonogramem prac w Sejmie i Senacie nad rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2003. Pierwsze czytanie projektu ustawy budżetowej na rok 2003 odbędzie się na 31. posiedzeniu Sejmu, 11 października br. Następnie Sejm skieruje projekt do Komisji Finansów Publicznych. Przekazanie ustawy do Senatu przewidziane jest 26 listopada br. Aby spełnić wymogi przepisów konstytucji i Regulaminu Senatu, komisje powinny rozpatrzyć właściwe części ustawy budżetowej do 3 grudnia br. i przekazać opinie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych, która do 6 grudnia powinna przygotować projekt uchwały Senatu w sprawie budżetowej. Wówczas Senat mógłby rozpatrzyć ustawę budżetową na rok 2003 na swym posiedzeniu w dniach 10, 11, 12, 13 grudnia br. Zaakceptowano projekt pisma marszałka Senatu do przewodniczących komisji senackich z prośbą o niezwłoczne rozpoczęcie prac nad projektem ustawy budżetowej oraz o udział przedstawicieli komisji w pracach nad projektem ustawy budżetowej prowadzonych przez odpowiednie komisje sejmowe.

Ponadto prezydium przedyskutowało wstępnie możliwości techniczne i finansowe usprawnienia transmisji telewizyjnych z posiedzeń plenarnych Senatu. Zapoznano się z rozwiązaniami w tej dziedzinie wprowadzonymi przez Sejm.

Zapoznano się także z relacją z konferencji "Polska - Polonia: wzajemne oczekiwania" zorganizowanej przez Uniwersytet Szczeciński pod patronatem MSZ w dniach 19-21 września br. w Szczecinie.

UCHWAŁY

UCHWAŁA Nr 98

PREZYDIUM SENATU

z dnia 1 października 2002 r.

w sprawie zlecenia Fundacji "Oświata Polska za Granicą" zadania państwowego

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778
i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368
i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Fundacji "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie, zwanej dalej "Fundacją", wykonanie w 2002 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią
i Polakami za granicą, polegającego na dofinansowaniu działalności Szkoły Polskiej
w Lozannie w Szwajcarii.

§ 2.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2002 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 7000 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) na sfinansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty ogólne, których poniesienie jest niezbędne
dla realizacji zleconego zadania państwowego, w wysokości 900 zł (słownie: dziewięćset złotych).

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Fundacji.

§ 5.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z Fundacją umowy, określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 6.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 7.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Fundację zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK

UCHWAŁA Nr 99

PREZYDIUM SENATU

z dnia 1 października 2002 r.

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży

ze Środowisk Polonijnych" zadania państwowego w zakresie opieki

nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778
i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368
i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676 i Nr 113, poz. 984) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Stowarzyszeniu "Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych" w Warszawie, zwanemu dalej "Stowarzyszeniem", wykonanie w 2002 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, polegającego na sfinansowaniu pomocy dzieciom z Polskiego Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie.

§ 2.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2002 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na sfinansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Stowarzyszenia.

§ 4.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy, określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 5.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment