Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


POSIEDZENIA SENATU

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Minister Gospodarki przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Henryka Stokłosy, złożonym na 17. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 15):

Warszawa, dnia 21 czerwca 2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

W związku z Oświadczeniem Pana Senatora Henryka Stokłosy, nadesłanym przy piśmie JD/043/186/02/V, w sprawie trudnej sytuacji Stoczni Szczecińskiej, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu udzielenia odpowiedzi do 5 lipca 2002 r. z uwagi na trwające uzgodnienia z Ministrem Finansów i Ministrem Skarbu Państwa.

Z poważaniem

MINISTER

Maciej Leśny

PODSEKRETARZ STANU

* * *

Minister Kultury przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Tadeusza Bartosa, złożonym na 18. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 16):

Warszawa, dnia 18 czerwca 2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku!

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez senatora Tadeusza Bartosa podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 czerwca br. przekazane przy piśmie z dnia 11 czerwca br., nr LP/043/200/02/V w sprawie podziału środków rezerwy budżetowej przeznaczonych na wsparcie instytucji kultury przejętych przez samorządy terytorialne uprzejmie wyjaśniam, że kryteria i zasady podziału tych środków są konsekwencją niedostatków reformy z 1999 r. Ujmowane od tego właśnie roku w budżecie państwa środki rezerwy celowej mają wspomagać te samorządy, w których poziom dochodów własnych nie pozwolił na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzeniem instytucji kultury przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r. mimo, że w obowiązującym stanie prawnym prowadzenie instytucji kultury należy do zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego finansowanych z ich dochodów.

W ustawie z 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (DzU Nr 12, poz. 136) pojawia się specjalna regulacja tej sprawy. Na podstawie art. 70 jednostki samorządu terytorialnego otrzymują dotacje celowe na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z prowadzeniem instytucji kultury przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r. W akcie wykonawczym - rozporządzeniu Rady Ministrów z 9 maja 2000 r. w sprawie określenia zakresu zadań w dziedzinie kultury objętych mecenatem państwa oraz szczegółowych zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji na te zadania i dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych, związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999 r. (Dz.U. Nr 40, poz. 463, ze zm. w 2002 r. Dz.U. Nr 50, poz. 450) - w § 2 ust. 3 ustalono, że przypadająca na województwo łączna wysokość środków rezerwy celowej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej w roku poprzednim na dofinansowanie bieżących zadań własnych związanych z przejętymi w ramach reformy instytucji kultury. Zmiana przepisu rozporządzenia w 2002 r. polegała na wydzieleniu z ogólnej puli środków automatycznie dzielonych na województwa według cytowanego przepisu, kwoty (3%) do dyspozycji Ministra Kultury na zmiany i korekty, które się w międzyczasie dokonały. Między innymi z tych środków 36.450 zł otrzymało Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, niezależnie od kwoty 673.000 zł, która przypadła na województwo świętokrzyskie.

Mam nadzieję, że przygotowana nowa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego lepiej i systemowo rozwiąże sygnalizowany problem.

Z poważaniem

Andrzej Celiński

* * *

Minister Kultury przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Grzegorza Matuszaka, złożonym na 18. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 16):

Warszawa, dnia 19 czerwca 2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie pana Grzegorza Matuszaka Senatora RP pragnę poinformować, iż Ministerstwo Kultury doceniając wagę Łódzkich Spotkań Teatralnych co roku dofinansowywało ten najstarszy festiwal teatru alternatywnego. W roku bieżącym sytuacja resortu uniemożliwia nam dotowanie tej jakże ważnej imprezy. Natomiast czasopismo "Scena" uzyskało w roku bieżącym dotację w wysokości 35.000 zł.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Celiński

* * *

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Józefa Sztorca, złożone na 17. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 15):

Warszawa, dnia 2002.06.20.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

W nawiązaniu do pisma znak: JD/043/176/02/V przekazującego tekst oświadczenia złożonego przez senatora Józefa Sztorca podczas 17 posiedzenia Senatu RP w dniu 23 maja 2002 r. w sprawie zmiany decyzji o przydziale pomocy zbożowej przez Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Katowicach dla gminy Radgoszcz - informuję, że Agencja Rynku Rolnego pismem Nr RPrr-411-zb-125-437/02 z dnia 17.05.2002 r. zleciła Oddziałowi Terenowemu ARR w Lublinie wydanie 513,25 ton pszenicy na rzecz gminy Radgoszcz (woj. małopolskie) przysługującej na mocy ustawy z dnia 11 sierpnia 2002 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 84, poz. 907 z późn. zm.). Oddział Terenowy ARR w Lublinie wyznaczył najbliżej położony z możliwych magazynów tj. ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Załęże oddalony od gminy Radgoszcz około 80 km. Do dnia 11 czerwca 2002 r. gmina Radgoszcz nie rozpoczęła jeszcze odbioru przysługującej pszenicy.

Pomoc zbożową dla poszkodowanych z gminy Radgoszcz realizuje Oddział Terenowy ARR w Lublinie a nie w Katowicach.

Z poważaniem

MINISTER

z up. Kazimierz Gutowski

PODSEKRETARZ STANU

* * *

Minister Pracy i Polityki Społecznej przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Zbigniewa Kulaka, złożonym na 17. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 15):

Warszawa, dnia 20 czerwca 2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!

W odpowiedzi na przesłany za pośrednictwem Pana Marszałka pismem z dnia 29 maja br. JD/043/181/02/V, tekst oświadczenia Pana Senatora Zbigniewa Kulaka, w sprawie zasad odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, uprzejmie informuję, że:

Nie można mówić o sprzeczności czy rozbieżności dwóch zapisów ustawowych jeśli dotyczą one dwóch różnych kwestii - ustawa o pomocy społecznej w art. 35 mówi o należnej opłacie za korzystanie z usług w domu pomocy społecznej a ustawa o emeryturach i rentach w art. 139, 140 i 141 mówi o potrąceniach jakie mogą zostać dokonane przez ZUS na świadczeniach.

Nie uległy zmianie zasady pobierania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej wynikające z ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z tymi zasadami osoba przebywająca w domu ponosi opłatę w wysokości 70% dochodu miesięcznego nie więcej niż 200% kryterium dochodowego. Osoba opłacająca swój pobyt w domu pokrywa należność w kasie domu lub wpłaca na konto domu pomocy społecznej. Jeśli wyrazi zgodę potrącenia może dokonać organ emerytalno-rentowy bezpośrednio ze świadczenia.

Należność, o której mowa w art. 35 ustawy o pomocy społecznej wyrażona jest w kwotach netto, natomiast potrącenie, o którym mowa jest w art. 140 ust. 1 i 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych odbywa się na dochodzie brutto a więc niemożliwym jest przeniesienie wielkości procentowych z ustawy o pomocy społecznej do ustawy emerytalnej, a modyfikacja zawarta w znowelizowanych artykułach ustawy emerytalnej wielkości potrącenia do 60% dochodu odpowiada w przybliżeniu wielkości należnej kwoty z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

Niewielkie różnice złotówkowe po nowelizacji nakładają na dom obowiązek zwrotu różnicy nadpłaconej kwoty co wydaje się korzystniejszym rozwiązaniem dla dps niż ubieganie się o dopłatę ze strony mieszkańców do kasy domu jak to miało miejsce przed nowelizacją przepisów. Niedogodność ta wynika z niemożliwości indywidualnych blokad na świadczeniach w oddziałach ZUS ponieważ blokada taka, znacznie przewyższałaby kosztami wysokość dokonywanych potrąceń. Koszty te obciążałyby i tak skromne budżety domów.

Dlatego uważam, że obecny mechanizm pobierania opłaty jest dla domu pomocy społecznej zbyt obciążający to dyrektor domu powinien się zwrócić do oddziału ZUS o odstąpienie od potrącania i pobierać należne opłaty w kasie domu.

Niemniej jednak ze względu na pojawiające się kłopoty w sytuacji zbiegu należnej opłaty z egzekucją zaległości, resort przygotował projekt zmiany stosownych zapisów w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który ułatwi pobieranie zaległych opłat bez narastania bieżącego zadłużenia mieszkańca.

Z poważaniem

MINISTER

PODSEKRETARZ STANU

Jolanta Banach

* * *

Minister Edukacji Narodowej i Sportu przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Janusza Bielawskiego, złożonym na 18. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 16):

Warszawa, 2002-06-20

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

Z dużą uwagą zapoznałem się z oświadczeniem Senatora Janusza Bielawskiego, dotyczącym Programu nauczania języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych autorstwa Jarosława Klejnockiego, Jerzego Sosnowskiego, Doroty Zdunkiewicz-Jedynak oraz podręcznika Język polski. Literatura i nauka o języku (część I - do pracy w szkole, część 2 - do pracy w domu). Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Klasa I (kształcenie w zakresie podstawowym i rozszerzonym) Jarosława Klejnockiego, Barbary Łazińskiej, Doroty Zdunkiewicz-Jedynak.

Pragnę poinformować Pana Marszałka, że program i podręcznik zostały dopuszczone do użytku szkolnego zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych (Dz.U. z 1999 r. nr 14, poz. 130 i nr 41, poz.416 oraz z 2000 r. Nr 90, poz. 1000). Recenzentami programu nauczania byli: prof. dr hab. Edward Polański rekomendowany przez Towarzystwo Kultury Języka, prof. dr hab. Antoni Smuszkiewicz rekomendowany przez Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu i mgr Piotr Bejnar-Bejnarowicz rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Podręcznik został dopuszczony do użytku szkolnego na podstawie recenzji rzeczoznawców: dr Krystyny Długosz-Kurczabowej - z rekomendacji Towarzystwa Kultury Języka, dr. Tomasza Kowalczuka, prof. dr. hab. Edwarda Polańskiego - z rekomendacji Towarzystwa Kultury Języka, prof. dr. hab. Józefa Porayskiego-Pomsty - z rekomendacji Towarzystwa Kultury Języka..

Pragnę również podkreślić, że obowiązującym dokumentem jest podstawa programowa kształcenia ogólnego zawarta w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458).

Nauczyciel może uzyskać program nauczania wybierając z wykazu programów dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra, może zmodyfikować program z wykazu (lub połączyć kilka programów) oraz opracować samodzielnie program nauczania. Każdy program nauczania musi być zgodny z zasadami edukacyjnymi zapisanymi w podstawie programowej oraz musi uwzględniać określone w tym dokumencie zadania, treści i zamierzone osiągnięcia nauczania.

Aktualnie oferta dopuszczonych do użytku szkolnego programów nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum wynosi 22. Wykaz tych programów wraz z informacją o wydawcy znajduje się na stronie internetowej www.menis.gov.pl (programy nauczania, liceum ogólnokształcące). Nauczyciele byłego województwa legnickiego nie są więc skazani na realizację kwestionowanego programu nauczania, mogą wybrać inny. Mogą również zmodyfikować ten program np. ograniczając liczbę godzin przeznaczonych na omawianie tekstów biblijnych, zwiększając zaś czas przeznaczony na nauczanie klasyki polskiej. Autonomię nauczyciela ogranicza jedynie podstawa programowa kształcenia ogólnego i standardy wymagań egzaminacyjnych. Dopuszczone do użytku szkolnego programy są jedynie propozycją.

Oferta dopuszczonych do użytku podręczników języka polskiego wynosi 18, wykaz jest umieszczony na stronie internetowej www.menis.gov.pl (podręczniki szkolne, wykaz podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku po 10 marca 1999 r., liceum ogólnokształcące).

W razie problemów z wyborem właściwego programu nauczania lub stosownego podręcznika nauczyciele mogą uzyskać pomoc w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli Filia w Legnicy (ul. Skarbowa 5).

Mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystkie wątpliwości Pana Senatora.

Z wyrazami szacunku

w/w MINISTRA

PODSEKRETARZ STANU

Tadeusz Sławecki

* * *

Sekretarz Stanu, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Bogdana Podgórskiego, złożone na 18. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 16):

Warszawa, dnia 20 czerwca 2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Bogdana Podgórskiego, złożone podczas 18 posiedzenia Senatu w dniu 7 czerwca 2002 r., w sprawie absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, pragnę poinformować, co następuje:

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej została utworzona uchwałą Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1991 r. Obecnie podstawę prawną działania Szkoły stanowi ustawa z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz.U. Nr 63, poz. 266 z późn. zm.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 49, poz. 483 z późn. zm.) Prezes Rady Ministrów zgodnie z odrębnymi przepisami (art. 5 ust. 1 ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej), wskazuje absolwentom kolejnych roczników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej pierwsze stanowiska pracy w służbie cywilnej przedstawione przez Szefa Służby Cywilnej, z wyjątkiem wyższych stanowisk w służbie cywilnej. Te stanowiska zgodnie z dyspozycją art. 41 ust. 2 obsadzane są w drodze konkursów przeprowadzanych przez Szefa Służby Cywilnej.

W roku bieżącym KSAP ukończyło 65 osób.

W styczniu i w marcu zostały wystosowane pisma do urzędów spoza służby cywilnej (Kancelarii Prezydenta RP, Kancelarii Sejmu, Senatu, Najwyższej Izby Kontroli, Narodowego Banku Polskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz do Marszałków Województw) z prośbą o przedstawienie ofert pracy dla tegorocznych absolwentów KSAP.

W wyniku zbyt małej ilości ofert pracy dla absolwentów, przedsięwziąłem następujące kroki:

- w dniu 8 kwietnia br. odbyłem wspólnie z Szefem Służby Cywilnej, Dyrektorem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, przedstawicielami wyżej wymienionych urzędów spotkanie na temat zatrudnienia tegorocznych absolwentów KSAP.

- Sekretariat Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w kwietniu br., po uzyskaniu informacji od Szefa Służby Cywilnej, wystąpił pismami do dyrektorów generalnych ministerstw i urzędów centralnych, którzy skierowali ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej do Biuletynu Służby Cywilnej, z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie tych ofert na liście stanowisk proponowanych absolwentom KSAP przez Prezesa Rady Ministrów,

- Sekretariat Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w dniu 30 kwietnia br. wystosował pisma do Wojewody Dolnośląskiego, Mazowieckiego, Małopolskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego, z prośbą o rozważenie możliwości zatrudnienia absolwentów KSAP pochodzących z danego województwa.

- w dniu 20 czerwca br. zostały wystosowane przez Sekretariat Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pisma do Dyrektorów Generalnych Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, z prośbą o zatrudnienie tegorocznych absolwentów KSAP, którzy nie znaleźli jeszcze zatrudnienia w urzędach administracji.

Poza służbą cywilną zostało zgromadzonych 13 ofert pracy dla tegorocznych absolwentów KSAP. Do dnia 20 czerwca br. pięć ofert pracy nie znalazło zainteresowania wśród czterech nie zatrudnionych jeszcze absolwentów KSAP i pozostają one nadal do ich dyspozycji.

Ponadto pragnę poinformować Pana Senatora, że Sekretariat Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów otrzymał informację, że jedna z absolwentek Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, w trakcie rozmowy z Dyrektorem Generalnym Urzędu Wojewódzkiego, zwróciła się o potwierdzenie wniosku o uzyskanie mianowania w służbie cywilnej, nie będąc jeszcze pracownikiem urzędu administracji.

Mając powyższe na uwadze, pragnę poinformować Pana Senatora, że wszystkim tegorocznym absolwentom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zostały przedstawione oferty pracy w urzędach administracji, tym samym został wypełniony zapis art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz.U. Nr 63, poz. 266 z późn. zm.).

Marek Wagner

* * *

Minister Finansów przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Józefa Sztorca, złożonym na 18. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 16):

Warszawa, 2000.06.21

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z pismem znak: LP/043/192/02/V z dnia 11.06.2002 r., przy którym zostało przesłane oświadczenie złożone przez Senatora Józefa Sztorca podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 17 czerwca 2002 r., w sprawie trybu zwrotu podmiotom gospodarczym podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2000 r., uprzejmie wyjaśniam, że podtrzymuję stanowisko zawarte w piśmie z dnia 7 maja br. znak: PP5-810-70/196/2002/JB/649/BM-4320.

Podkreślam przy tym, że do rozliczeń dokonywanych po wejściu w życie nowego brzmienia przepisu art. 21 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, tj. po 1 stycznia 2001 r., ze względów proceduralnych nie mógł być stosowany ten przepis w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2001 r.

Zauważam przy tym, że stwierdzenie Pana Senatora, iż "według nowego brzmienia tego przepisu, zwrot może być rozłożony nawet na lata", oznaczałoby, że podatnik dokonał zakupów (oczywiście nie będących inwestycjami, gdyż w tym przypadku otrzymałby zwrot w całości), które "przez wiele lat" nie znajdują pokrycia w sprzedaży opodatkowanej.

Świadczyć to może tylko, że albo podatnik odliczał podatek naliczony przy zakupach, które nie wiążą się z działalnością opodatkowaną, albo że jest to podatnik ponoszący permanentnie przez wiele lat straty, który nie wytwarza żadnej wartości dodanej, a wręcz odwrotnie pochłania to co inni wytworzyli.

Trzeba przy tym zaznaczyć, iż podatnicy u których wysokość zwrotu była uzasadniona charakterem działalności lub jej sezonowością lub zakupami inwestycyjnymi (zgodnie z obowiązującymi w tamtym okresie brzmieniem art. 21 ust. 5 otrzymywali zwrot w całości, tak więc zmiana trybu rozliczania zwrotu nie miała tu żadnego znaczenia.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie wydaje się, aby sprawa rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za grudzień 2000 r. była na tyle istotna, by wymagała wydania interpretacji urzędowej.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia MINISTRA FINANSÓW

PODSEKRETARZ STANU

Irena Ożóg

* * *

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury przekazał informację w związku z oświadczeniem senatorów: Janusza Bienia i Tadeusza Wnuka, złożonym na 17. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 15):

Warszawa, 2002-06-21

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z nadesłanym przy piśmie z dnia 29 maja 2002 r. znak: ID/043/177/02/V oświadczeniem Senatorów Pana Januarego Bienia i Pana Tadeusza Wnuka złożonym na 17 posiedzeniu Senatu w dniu 23 maja 2002 r., dotyczącym problematyki wypłaty przez gminy odszkodowań dla właścicieli lokali z tytułu nie zapewnienia lokali socjalnych na realizacje wyroków sądów, zawierających uprawnienia dla osób eksmitowanych do takiego lokalu, przedstawiam Panu Marszałkowi następujące wyjaśnienia.

Zadania własne gmin związane z budownictwem mieszkaniowym wynikają z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591). Dotyczy to w szczególności art. 7 ust. 1, pkt 7 z którego wynika, iż zaspokojenie potrzeb wspólnoty w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego należy do zadań własnych gmin.

Obowiązki gmin w tym zakresie wynikają także z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733).

Dotyczy to Art. 4 ust. 1 który ustala, iż tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy, oraz ust. 2 który określa, iż gmina na zasadach i w wypadkach przewidzianej w ustawie, zapewnia lokale socjalne i lokale zamienne, a także zaspakaja potrzeby mieszkaniowe gospodarstw domowych o niskich dochodach.

Pomoc państwa dla gmin w zakresie realizacji ich zadań własnych, przewiduje ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1070). Pomoc państwa polega na możliwości ubiegania się przez gminy o kredyty preferencyjne ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację zadań infrastruktury technicznej związanych ze wszystkimi rodzajami budownictwa mieszkaniowego,

Kredyty z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego udzielane są także Towarzystwom Budownictwa Społecznego na budowę mieszkań na wynajem oraz spółdzielniom mieszkaniowym na budowę lokali lokatorskich. Budowa mieszkań przez te organizacje pozwala między innymi na ich zasiedlanie przez gospodarstwa domowe o przeciętnych dochodach, które dotychczas zamieszkiwały w budynkach komunalnych o niskim standardzie. Zwolnione w ten sposób lokale mogą być przekwalifikowane na lokale socjalne.

Wzrost liczby wyroków orzekających o uprawnieniu do lokalu socjalnego jest konsekwencją ustawowego ustalenia kręgu osób, które nie mają być eksmitowane "na bruk". Skoro gmina, jako podmiot zobowiązany do dostarczenia lokalu socjalnego, opóźnia się z jego dostarczeniem, to jest ona zobowiązana do "naprawienia szkody" wynajmującemu, który pomimo orzeczenia przez sąd eksmisji nadal nie może dysponować należącym do niego lokalem mieszkalnym.

Projekt ustawy o najmie lokali mieszkalnych, który przewiduje uchylenie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, nie przewiduje zmian, które miałyby wpływ na ograniczenie eksmisji do lokalu socjalnego na podstawie wyroków sądów.

W związku z przedstawionymi wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczącymi czasu w jakim ma nastąpić realizacja wyroku sądowego w zakresie zapewnienia przez gminę lokalu socjalnego, wyjaśniam, iż zgodnie z art. 776 Kpc eksmisja może być wykonana od dnia uprawomocnienia się wyroku.

Na wysokość wypłat odszkodowań może mieć również wpływ niewłaściwa interpretacja przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów... W myśl jej przepisów jeżeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego, właścicielowi lokalu przysługuje roszczenie odszkodowawcze od gminy w wysokości odpowiadającej różnicy pomiędzy wysokością czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu takiego lokalu (tj. czynszu wolnego możliwego do uzyskania na lokalnym rynku), a wysokością czynszu jaki osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego byłaby obowiązana opłacać gdyby stosunek prawny nie wygasł.

W przepisach przejściowych tej ustawy, obowiązuje przepis, iż do dnia 31 grudnia 2004 r. najemcy lokali mieszkalnych w budynkach spółdzielni mieszkaniowych opłacają czynsz w wysokości odpowiadającej kosztom eksploatacji i remontów, ponoszonych przez członków spółdzielni. Oznacza to, że spółdzielnia nie mogłaby wynająć zwolnionego lokalu za czynsz wolny, tylko na poziomie ustalonym zgodnie z tym przepisem. Na tym tle wyrażam pogląd, iż omawiane roszczenie odszkodowawcze od gminy nie przysługuje spółdzielniom mieszkaniowym.

Dodatkowym elementem mogącym mieć wpływ na wysokość roszczeń odszkodowawczych właścicieli lokali od gminy jest interpretacja przepisu wskazująca na wysokość czynszu jaki byłaby obowiązana opłacać osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego, uprawniona w wyniku orzeczenia sądu do zasiedlenia lokalu socjalnego i oczekująca na zapewnienie takiego lokalu przez gminę. W myśl przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów... osoby takie opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu, jaki byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny nie wygasł.

W świetle powyższego roszczenie odszkodowawcze od gminy powinno stanowić różnice pomiędzy wysokością czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu tego lokalu na lokalnym rynku, a odszkodowaniem w wysokości czynszu, jaki osoba oczekująca na dostarczenie lokalu socjalnego przez gminę obowiązana byłaby opłacać.

Wyrażam pogląd, iż w przypadku gdy osoba oczekująca na zapewnienie lokalu socjalnego przez gminę nie płaci odszkodowania za lokal zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub płaci je w ograniczonym zakresie, to właścicielowi nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze od gminy. Różnica ta może stanowić roszczenie właściciela lokalu do tej osoby.

W projekcie ustawy o najmie lokali mieszkalnych przepis ten w myśl tej interpretacji został doprecyzowany.

Wniosek Panów Senatorów dotyczący ustawowego zobowiązania właścicieli dużych zasobów mieszkaniowych do współpracy z samorządami w celu realizacji wyroków - na przykład poprzez poniesienie kosztów remontów lokali socjalnych budzi wątpliwości. Dotyczy to także wniosku aby odszkodowania za brak zapewnienia lokalu socjalnego przez gminę ograniczyć tylko do właścicieli - osób fizycznych, które w stosunku do osób zamieszkujących na podstawie decyzji administracyjnych uzyskały wyroki o eksmisje z prawem do lokalu socjalnego.

Po pierwsze nie wydaje się uzasadnione w świetle obowiązujących ustawowo zadań własnych gmin zobowiązywać ustawowo np. spółdzielnie mieszkaniowe do remontowania nieruchomości, które nie stanowią ich własności. Po drugie ograniczenie odszkodowań jedynie do właścicieli lokali - osób fizycznych, mogłoby być uznane za niezgodne z Konstytucją RP.

Pragnę przypomnieć, że w pierwotnych przepisach ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, gminy nie miały obowiązku dostarczania lokali socjalnych dla członków spółdzielni mieszkaniowych. Przepis taki został wprowadzony w wyniku nowelizacji tej ustawy w roku 1997, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, a następnie powtórzony w ustawie o ochronie praw lokatorów...

Odnośnie poruszonego problemu rotacyjnego charakteru lokali socjalnych, a w szczególności zawierania umów najmu lokalu socjalnego jedynie na czas oznaczony, wyjaśniam, iż w razie wzrostu dochodów gospodarstwa domowego ponad wysokość określoną w uchwale rady gminy uzasadniającą oddanie w najem lokalu socjalnego, przedmiotowa uchwała może stanowić o zaproponowaniu w takim przypadku umowy najmu w zasobie mieszkaniowym gminy. Osoby takie mogą także zasiedlać mieszkania czynszowe w Towarzystwach Budownictwa Społecznego lub spółdzielcze lokatorskie kredytowanie z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

W związku z poruszonym przez Panów Senatorów problemem zapewnienia lokali zamiennych w przypadku wypowiedzenia stosunku prawnego w związku z koniecznością rozbiórki lub kapitalnego remontu budynku wyjaśniam, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie praw lokatorów..., dla najemców zamieszkujących w takim budynku i opłacających od dnia wejścia w życie tej ustawy czynsz regulowany, lokal zamienny ma zapewniać do 31 grudnia 2015 r. gmina. Oznacza to, że dla najemców którzy opłacają czynsz wolny lokal zamienny ma zapewnić właściciel budynku. W projekcie ustawy o najmie lokali mieszkalnych przewidziano zmianę tego przepisu, polegającą na zwolnieniu właścicieli budynków z zapewnienia z takich przyczyn lokalu zamiennego w odniesieniu do najemców opłacających czynsz wolny, wychodząc z założenia, iż takie osoby mogą wynająć inny lokal na rynku mieszkań za czynsz wolny. Jednocześnie w projekcie tej ustawy wydłużono okres wypowiedzenia.

Przedstawiając Panu Marszałkowi wyjaśnienia do oświadczenia złożonego przez Senatorów Januarego Bienia i Tadeusza Wnuka, podzielam pogląd, iż poruszone w tym dokumencie zagadnienia stanowią istotny problem dla wielu gmin, jednak ich rozwiązanie w świetle obowiązującego prawa ustanowionego przez Parlament, może nastąpić przez same gminy poprzez opracowanie, uchwalenie przez rady gmin i realizacje wieloletnich programów gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy, których zakres określa ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Przepisy te nie ulegają zmianie w projekcie ustawy o najmie lokali mieszkalnych.

Z wyrazami szacunku

PODSEKRETARZ STANU

Marek Bryx

* * *

Minister Zdrowia przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Mariana Lewickiego, złożonym na 17. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 15):

Warszawa, 23.06.2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolit
ej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na oświadczenie skierowane do Ministra Zdrowia złożone przez Pana Senatora Mariana Lewickiego podczas 17 posiedzenia Senatu RP w dniu 23 maja 2002 r. w sprawie stosowania esencji octowej w procesie produkcji artykułów spożywczych - uprzejmie przedstawiam stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Kwas octowy E 260 (o stężeniu 4-7%) jest substancją dodatkową do żywności, której dopuszczalne dzienne pobranie (ADI) - zgodnie z oceną Komitetu Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności nie wymaga limitowania co znaczy, że nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów pod warunkiem, że spełnia określone kryteria czystości.

Tak więc może on być stosowany w przetwórstwie spożywczym jako substancja dodatkowa w ilościach zgodnych z dobrą praktyką produkcyjną (quantum satis).

W świetle aktualnego stanu wiedzy naukowej i zgodnie z ustalonymi na tej podstawie uregulowaniami prawnymi - krajowymi oraz Unii Europejskiej, aspekty zdrowotne stosowania kwasu octowego E 260 w produkcji żywności sprowadzają się do przestrzegania określonych wymagań dot. czystości tej substancji dodatkowej.

Dyrektywa UE Nr 95/2/EC z dnia 20.02.1995 r. dotycząca dozwolonych substancji dodatkowych do żywności uwzględnia stosowanie kwasu octowego zgodnie z dobrą praktyką produkcyjną (GMP).

Jednocześnie Dyrektywa Komisji 96/77/EC z dnia 02.12.1996 r. ustanawia kryteria czystości dla substancji dodatkowych, w tym także określa wymagania w tym zakresie dla kwasu octowego E 260 przeznaczonego do żywności.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dopuszczalnych ilości substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do środków spożywczych lub używek, a także zanieczyszczeń, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub używkach (Dz.U. z 2001 r. Nr 9, poz. 72, ze zm.) dopuszcza się stosowanie ww. substancji dodatkowej do niektórych środków spożywczych w charakterze regulatora kwasowości lub stabilizatora (np. do serów Feta i Mozzarella, zemulgowanych sosów, musztardy, przetworów rybnych, owocowych i warzywnych z wyjątkiem przetworów grzybowych i marynat, do wędlin, pieczywa i koncentratów obiadowych).

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63, poz. 634) ww. rozporządzenie zachowuje moc do czasu wydania przepisów wykonawczych do tej ustawy, nie dłużej jednak niż do dnia 31.12.2002 r. W celu wypełnienia delegacji zawartej w art. 4 ww. ustawy w zakresie dozwolonych substancji dodatkowych, substancji pomagających w przetwarzaniu oraz warunków ich stosowania, a także w zakresie specyfikacji i kryteriów żywności, wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych oraz zawartości zanieczyszczeń - trwają prace legislacyjne nad projektami stosownych rozporządzeń jako aktów wykonawczych do ustawy.

W odniesieniu do stosowania kwasu octowego E 260 oraz kryteriów czystości, krajowe ustawodawstwo określi te wymagania zgodnie z dyrektywami: 95/2/EC i 96/77/EC, w ramach pełnej harmonizacji polskiego prawa żywnościowego z przepisami UE.

Istotną sprawą jest natomiast rozróżnienie octu i kwasu octowego E 260 metodą analityczną, jak również pod względem samych pojęć.

Zgodnie z krajowym ustawodawstwem żywnościowym nazwą "ocet" określa się produkt otrzymany wyłącznie w drodze naturalnej fermentacji alkoholowej i octowej z surowców zawierających skrobię i/lub cukry.

Ocet nie jest substancją dodatkową do żywności, nie posiada numeru "E...". Jest surowcem spożywczym.

Stosowanie kwasu octowego E 260 do produkcji octu jest niedozwolone. Kwas octowy E 260 nie może stanowić zamiennika octu (uwaga o tej treści jest zamieszczona w obowiązującym ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27.12.2000 r.).

Producenci środków spożywczych zawierających kwas octowy E 260 mają obowiązek znakowania swoich produktów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 lipca 1994 r. w sprawie znakowania środków spożywczych, używek i substancji dodatkowych dozwolonych przeznaczonych do obrotu (Dz.U. Nr 86, poz. 402, ze zm), czyli podawania informacji o obecności ww. substancji dodatkowej, podając funkcję technologiczną oraz nazwę lub numer E 260.

Nadzór nad jakością zdrowotną środków spożywczych produkowanych i wprowadzonych do obrotu pełnią organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz w odniesieniu do środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego - organy Inspekcji Weterynaryjnej.

Uprzejmie informuję, że kontrola produktów znajdujących się w obrocie handlowym w zakresie oznakowania i zafałszowań należy do zadań Inspekcji Handlowej - zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 25).

Ministrowie Zdrowia od kilku lat przedstawiają uzasadnienia prawne i merytoryczne odpowiadając na interpelacje Posłów i oświadczenia Senatorów w sprawie stosowania rozcieńczonej esencji octowej w przetwórstwie spożywczym.

Stanowisko to od wielu lat nie ulega zmianie, bowiem wydane w latach 1993-2000 zezwolenia Głównego Inspektora Sanitarnego opierały się o opinie merytoryczne ekspertów resortowych jednostek badawczo-rozwojowych, a te uwzględniały stanowisko Komitetu Ekspertów FAO/WHO ds. Dodatków do Żywności i Zanieczyszczeń.

Kolejni Główni Inspektorzy Sanitarni wydawali stosowne polecenia organom Inspekcji Sanitarnej wzmożenia nadzoru nad produkcją oraz obrotem środków spożywczych z użyciem kwasu octowego E 260.

Na wniosek Prezesa Polskiego Zrzeszenia Producentów Octu w dniu 06.12.2000 r. odbyło się w Głównym Inspektoracie Sanitarnym spotkanie poświęcone sytuacji na rynku octu spirytusowego i esencji octowej w Polsce, w którym wzięli również udział przedstawiciele Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, eksperci z Instytutu Fizyki, Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Żywności i Żywienia.

Na tym spotkaniu przedstawiciele ww. Zrzeszenia przedstawili planowane zamierzenia oraz zadeklarowali przekazywanie na bieżąco informacji o wynikach działań:

- przekazania do francuskiego laboratorium "Eurofins" - próbek esencji octowych, będących w obrocie na rynku polskim w celu określenia ich przydatności do spożycia (w przypadku oceny negatywnej - planowano wystąpienia o wycofanie z obrotu kwestionowanych produktów),

- wystąpienia do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z wnioskiem o wprowadzenie nowej normy CEN dot. parametrów esencji octowej spożywczej oraz wprowadzenie do Polskiej Normy metody badania octu na zawartość esencji octowej za pomocą izotopu C14,

- doposażenia Laboratorium C-14 Instytutu Fizyki w Gliwicach w aparaturę konieczną do uruchomienia badań octu metodą C-14,

- wystąpienia do Zrzeszenia Producentów Esencji Octowej Krajów Europejskich o wykaz producentów esencji octowej przydatnej do spożycia.

Ponadto przedstawiciel Inspekcji Handlowej oraz Prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Octu złożyli deklarację dot. dalszej współpracy w zakresie kontroli rynku i ochrony przed nieuczciwą konkurencją.

Należy podkreślić, że do tej pory nie wpłynęła do Głównego Inspektoratu Sanitarnego żadna informacja o efektach ww. działań.

Główny Inspektor Sanitarny wyda kolejne polecenie podległym organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej wzmożenia nadzoru w kontroli bieżącej w zakładach przetwórstwa spożywczego w zakresie stosowania kwasu octowego E 260 w produkcji żywności.

Ponadto uprzejmie informuję, że Minister Zdrowia nie posiada ustawowych kompetencji do wydawania zakazu lub ograniczania importu dozwolonych substancji dodatkowych do żywności, które są wwożone do Polski zgodnie z obowiązującym prawem.

Mariusz Łapiński

* * *

Minister Finansów przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Ryszarda Sławińskiego, złożonym na 17. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 15):

Warszawa,2002-06-24

Pani
Jolanta Danielak
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek!

Nawiązując do przekazanego przy piśmie nr JD/043/172/02/V, z dnia 29 maja br., tekstu oświadczenia złożonego przez senatora Ryszarda Sławińskiego podczas 17. posiedzenia Senatu RP w dniu 23 maja 2002 r. uprzejmie informuję Panią Marszałek, co następuje.

Nałożone, ustawą z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, obowiązku na urzędy skarbowe wydawania zaświadczeń dla potrzeb osób ubiegających się o przyznanie prawa do zasiłków rodzinnych, wychowawczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, spowodowały pewną dezorganizację pracy urzędów skarbowych. Realizowane przez urzędy skarbowe w bieżącym roku zadanie w zakresie wydawania zaświadczeń o dochodach osób ubiegających się o świadczenia socjalne finansowane z budżetu - z uwagi na liczbę osób zainteresowanych uzyskaniem zaświadczenia - uwikłały aparat podatkowy w niezwykle pracochłonną akcję, która utrudniła realizację pilnych zadań własnych takich jak zakończenie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pragnę bowiem poinformować Panią Marszałek, że w roku 2001, przeciętnie miesięcznie, zasiłki rodzinne pobierało ponad 3,6 mln rodzin (przeciętnie miesięcznie wypłaconych zostało ok. 7,4 mln zasiłków), do świadczeń z funduszu alimentacyjnego uprawnionych było prawie 0,5 mln osób, a zasiłki wychowawcze były wypłacane dla prawie 0,2 mln osób.

Biorąc pod uwagę liczbę uprawnionych do świadczeń, ustalonych w oparciu o "oświadczenia" o dochodach osób zainteresowanych, wydawanie zaświadczeń wydaje się istotne z punktu widzenia wydatków budżetu państwa. Bowiem poziom wydatków z budżetu państwa na zasiłki rodzinne, wychowawcze i świadczenia alimentacyjne to kwota rzędu ponad 5,5 mld zł w skali roku.

Jednocześnie uprzejmie informuję Panią Marszałek, że wychodząc naprzeciw potrzebom pewnej grupy osób, mogącej mieć trudności w "załatwieniu zaświadczenia, w marcu br. Ministerstwo Finansów zwróciło się do wszystkich izb i urzędów skarbowych zalecając, aby w przypadkach, gdy z wnioskami o wydanie zaświadczenia występują osoby niepełnosprawne lub pobierające zasiłki rodzinne wraz z emeryturą lub rentą, urzędy skarbowe doręczały wystawione zaświadczenie za pośrednictwem poczty.

Ponadto aktualnie są prowadzone uzgodnienia z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej mające na celu uniknięcie w następnym roku sytuacji, o której mowa w oświadczeniu senatora R. Sławińskiego.

Pragnę dodać, że ze swej strony resort finansów zaproponował m.in. zmianę formuły udokumentowania wysokości osiągniętych dochodów stanowiących podstawę przyznania zasiłków poprzez powrót do formuły oświadczeń osób ubiegających się o zasiłek, a także przesunięcie rozpoczęcia okresu zasiłkowego z czerwca na wrzesień.

Wyjaśniając powyższe pozwolę sobie wyrazić nadzieję, że ostatecznie wypracowane rozwiązania przyczynią się do poprawy zaistniałej trudności sytuacji zarówno dla aparatu skarbowego, jak i osób ubiegających się o świadczenia socjalne finansowane z budżetu.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia Ministra Finansów

PODSEKRETARZ STANU

Halina Wasilewska-Trenkner

* * *

Minister Skarbu Państwa przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Henryka Stokłosy, złożonym na 17. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 15):

Warszawa, 2002 -06-24

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na oświadczenie Senatora Jerzego Suchańskiego złożone na 17 posiedzeniu Senatu w dniu 23 maja 2002 roku dotyczące PUM "Pumech-Orzeł" sp. z o.o. w Bytomiu, uprzejmie informuję, że na etapie dyskusji nad projektem budżetu państwa na rok 2002 Minister Skarbu Państwa zgłaszał konieczność zapewnienia finansowania działalności odwadniającej przez PUM "Pumech-Orzeł" sp. z o.o. w Bytomiu. Jednakże przyjęte przez Rząd znaczące ograniczenia wydatków w budżecie spowodowały także ograniczenie wielkości dotacji.

Pragnę zwrócić uwagę, że w trakcie rozpatrywania rządowego projektu budżetu przez sejmowe i senackie komisje nie zostały zgłoszone propozycje zmian w budżecie, umożliwiające zapewnienie niezbędnych kwot na sfinansowanie kosztów działalności odwadniającej.

W ramach ostatecznie ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2002 kwoty dotacji przekazanej dla "Pumech-Orzeł" sp. z o.o. za pośrednictwem "Orzeł Biały" S.A. w wysokości 6.375.000 zł, Ministerstwo Skarbu Państwa przekazało dotychczas na rachunek spółki środki stanowiące 50% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2002.

Ponadto Minister Skarbu Państwa podjął decyzję o uzupełnieniu dotacji zaplanowanej w budżecie na 2000 rok ze środków specjalnych, pozostających w dyspozycji Ministra Skarbu Państwa, o kwotę 3 125 000 PLN. Środki te zostaną przekazane Spółce, proporcjonalnie do upływu czasu do końca roku 2002.

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż "Pumech-Orzeł" sp. z o.o. wystąpiła o zapewnienie w Budżecie Państwa na 2003 rok środków na dofinansowanie działalności w kwocie 12 582 365 PLN. Wykazana we wniosku spółki kwota stanowi minimum zapotrzebowania na sfinansowanie działalności odwadniającej prowadzonej przez Spółkę. W związku z powyższym, przygotowując rzeczowy projekt budżetu na przyszły rok, Minister Skarbu Państwa zgłosił do Ministra Finansów wniosek o przeznaczenie dla Spółki takiej kwoty o jaką występowała.

Z wyrazami szacunku

Wiesław Kaczmarek

* * *

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał informację w związku z oświadczeniem senator Jolanty Popiołek, złożonym na 17. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 15):

Warszawa, 2002-06-25

Jolanta Danielak
Wicemarszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek,

W nawiązaniu do oświadczenia senator Jolanty Popiołek, przesłanego pismem JD/043/175/02/V z dnia 28 maja 2002 r. uprzejmie informuję, że w świetle wyjaśnień Wojewody Mazowieckiego Leszka Mizielińskiego Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bielicach nie zostanie zlikwidowany.

Pragnę poinformować, że jednostki doradztwa rolniczego w woj. mazowieckim znajdują się obecnie w trudnej sytuacji finansowej. Rozważano różne warianty zreformowania obecnych struktur m.in. poprzez połączenie ODR w Bielicach z oddziałem w Warszawie. W dniu 3 czerwca 2002 r. Wojewoda Mazowiecki podpisał nowy statut Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, w którym zostały utrzymane wszystkie jednostki wchodzące dotychczas w skład Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie,

W świetle powyższych informacji pragnę rozwiać obawy senator Jolanty Popiołek i zapewnić, że rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich powiatu sochaczewskeigo nadal będą mogli korzystać z doradztwa świadczonego przez ODR w Bielicach.

Z wyrazami szacunku

Czesław Siekierski

* * *

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Andrzeja Spychalskiego, złożone na 17. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 15):

Warszawa, 2002-06-26.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na pismo z 29 maja 2002 r., znak: JD/043/178/02/V, zawierające oświadczenie senatora Andrzeja Spychalskiego złożone na 17. posiedzeniu Senatu w dniu 23 maja 2002 r., uprzejmie informuję, że tworzenie okręgowych izb inżynierów budownictwa leży - zgodnie z art. 61 ust. 2, pkt 2 ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - w gestii Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa. Zamierzeniem ustawodawcy jest, aby samorząd zawodowy podjął samodzielne decyzje w szczególności w zakresie regulaminów zjazdów okręgowych izb, jak też organizacji w zakresie podziału terytorialnego.

Uchwała nr 2 Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa z 18 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia liczby, obszaru i siedzib okręgowych izb inżynierów budownictwa przewiduje, że obszar działania każdej okręgowej izby obejmuje teren województwa, a siedzibą jest miasto, w którym urzęduje wojewoda. W trakcie prac Komitetu Organizacyjnego odstąpiono od tej zasady dopuszczając do tworzenia dwóch izb w województwie lubuskim. Ministerstwo Infrastruktury nie widzi przeszkód, które nie pozwalałyby na tworzenie dalszych izb regionalnych nie związanych z podziałem administracyjnym Polski.

W celu znalezienia optymalnych rozwiązań dotyczących organizacji izb okręgowych, uwzględniając interesy ich członków, zwrócę się do Komitetu Organizacyjnego z wnioskiem o umożliwienie organizowania izb odpowiednio do uzasadnionych potrzeb członków nie zamieszkałych w miastach wojewódzkich lub w ich pobliżu.

Z wyrazami szacunku

Marek Bryx

* * *

Minister Pracy i Polityki Społecznej przekazał informację w związku z oświadczeniem senator Krystyny Sienkiewicz, złożonym na 18. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 16):

Warszawa, 2002-06-27.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W związku z otrzymanym, przy piśmie Pana Marszałka z 11 czerwca br. znak: LP/043/196/02/V, oświadczeniem złożonym przez Panią Senator Krystynę Sienkiewicz podczas 18. posiedzenia Senatu RP w dniu 7 czerwca br. w sprawie podjęcia rządowej inicjatywy dotyczącej zmiany art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 154, poz. 1799), po zasięgnięciu opinii Ministerstwa Finansów, uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko.

Nałożone przedmiotową ustawą ograniczenia wynagrodzeń w 2002 r. w sektorze finansów publicznych podyktowane były koniecznością ograniczenia wydatkowania środków publicznych, co wiązało się z sytuacją finansową państwa oraz prognozami w zakresie rozwoju gospodarczego w najbliższych latach.

Wprowadzone ograniczenia mogą powodować w niektórych jednostkach trudności w utrzymaniu w wyznaczonych ustawą granicach wydatków na wynagrodzenia. Ograniczenia te wprowadzone zostały tylko przejściowo w 2002 r.

W przypadku jednostek i podmiotów prawnych sektora finansów publicznych, wymienionych w art. 3 ust. 1 przywołanej ustawy, ograniczone zostały wynagrodzenia w ujęciu ogólnej kwoty wynagrodzeń. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu, w 2002 r. wielkość wynagrodzeń w wymienionych jednostkach i podmiotach prawnych sektora finansów publicznych nie może przekroczyć wielkości wynagrodzeń z 2001 r.

W ust. 3 tego artykułu wynagrodzenia zostały zdefiniowane jako wydatki pieniężne oraz wartość świadczeń w naturze, wypłacane pracownikom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, z wyjątkiem osób kierujących w rozumieniu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, zaliczone - według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny - do "wynagrodzeń bez wypłat z zysku". W jednostkach sfery budżetowej oznacza to wynagrodzenia bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.). Wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego powinny być realizowane w 2002 r. zgodnie z uprawnieniami poszczególnych pracowników - do wysokości rzeczywistych potrzeb.

Tym samym, w jednostkach sfery budżetowej do porównania kwot wynagrodzeń w latach 2001 i 2002 należy przyjmować wynagrodzenia bez wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W art. 3 ust. 2 ustawa dopuszcza ustalanie wielkości wynagrodzeń w 2002 r. w warunkach porównywalnych w 2001 r., w przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej jednostki lub podmiotu prawnego. Do zmian tych można zaliczyć, między innymi, nowe zadania powodujące konieczność zwiększenia zatrudnienia, a także konieczność wypłacenia członkom zarządu jednostek samorządu terytorialnego przysługujących im odpraw w związku z upływem kadencji.

Przez warunki porównywalne w 2001 r. należy rozumieć niezbędne wielkości wynagrodzeń uwzględniające skutki całoroczne z tytułu zwiększonego zatrudnienia lub podwyżek wynagrodzeń dokonanych w roku 2001 nie od 1 stycznia, a w terminach późniejszych, a także z tytułu wypłaconych zwolnień lekarskich powyżej 35 dni oraz zasiłków macierzyńskich. Powyższe nie dotyczy podwyżek wynagrodzeń dokonanych w 2001 r. po uchwaleniu przez Sejm RP wymienionej ustawy.

Natomiast wielkość wynagrodzeń dla nowo zatrudnionych pracowników w 2002 r., w wyniku nałożenia nowych zadań, należy ustalić po przeciętnej miesięcznej wyliczonej z powyżej ustalonej wielkości wynagrodzeń w 2001 r., pomnożonej przez liczbę pracowników i miesiące ich zatrudnienia w 2002 r.

Jeśli chodzi o prace interwencyjne i roboty publiczne, to jeżeli zadania do wykonania w ramach tych prac są zadaniami nowymi, to w takim przypadku wynagrodzenia należałoby ustalić także w warunkach porównywalnych, o których mowa powyżej.

W ramach tak zdefiniowanej kwoty wynagrodzeń powinny zostać sfinansowane w 2002 r. obligatoryjne wypłaty indywidualnych wynagrodzeń i świadczeń przysługujących pracownikom na mocy obowiązujących przepisów płacowych, w tym także: przyrost dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, itp.

Panie Marszałku, przedłożone wyjaśnienia pozwalają na wyrażenie poglądu, że przepisy przedmiotowej ustawy nie stanowią przeszkody w prowadzeniu przez samorządy walki z bezrobociem w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, czy też poprzez okresowe zatrudnianie bezrobotnych i aktywizację zawodową absolwentów.

Propozycja zmiany ustawy nie znajduje uzasadnienia również ze względu na to, że ustawa zmieniająca ustawę z dnia 21 grudnia 2001 r. nie mogłaby wejść w życie z mocą wsteczną, obowiązującą od 1 stycznia 2002 r. Wejście w życie ustawy zmieniającej w trakcie roku dodatkowo skomplikowałoby problem kształtowania wynagrodzeń w 2002 r.

Jerzy Hausner

* * *

Minister Kultury przekazał odpowiedź na oświadczenie senator Ireny Kurzępy, złożone na 18. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 16):

Warszawa 27.06. 2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
RP

Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na przekazane pismem nr LP-043/201/02/V z dnia 11 czerwca br., oświadczenie pani senator Ireny Kurzępy w sprawie losów domu Marii i Jerzego Kuncewiczów, uprzejmie informuję, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od pana Edwarda Balawejdera, przewodniczącego Fundacji Kuncewiczów, pan Witold Kuncewicz, jako właściciel i jedyny spadkobierca, pragnie pilnie, ze względu na swoje trudności materialne, sprzedać posiadłość rodziców. Dokonana została oficjalna wycena domu wraz z wyposażeniem wnętrz. Kwota wyceny wynosi 1 mln 600 tys. zł.

Doceniając niezwykłą wartość kulturową domu Kuncewiczów, zatroskany dalszymi jego losami, upoważniłem Fundację Kuncewiczów do prowadzenia rozmów z Witoldem Kuncewiczem na temat sprzedaży-kupna posesji. Planuję w roku 2003 powierzenie Bibliotece Narodowej opieki nad "Kuncewiczówką". Mam nadzieję, że środki budżetowe w przyszłym roku wystarczą na zakup posesji oraz utrzymanie i działalność tego obiektu.

Szanowny Panie Marszałku,

Uprzejmie proszę o przekazanie mojej odpowiedzi na oświadczenie, pani senator Irenie Kurzępie.

Z wyrazami szacunku

Andrzej Celiński

* * *

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Henryka Stokłosy, złożonym na 17. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 15):

Warszawa, 2002-06-29.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku

W nawiązaniu do Oświadczenia złożonego przez senatora Henryka Stokłosę na 17. posiedzeniu Senatu w dniu 23 maja br. w sprawie awarii mostu im. B. Chrobrego na rzece Gwida w ciągu drogi wojewódzkiej nr 188 Piła-Złotów, chciałbym podziękować za zainteresowanie tą niezwykle ważną sprawą dla całego układu komunikacyjnego miasta.

Doceniając znaczenie jakie ta przeprawa mostowa ma dla normalnego funkcjonowania miasta Ministerstwo Infrastruktury zwróciło się do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile, z prośbą o szczegółowe informacje na temat awarii celem rozpatrzenia możliwości wsparcia finansowego robót remontowych.

Niestety, Minister Infrastruktury nie ma możliwości prawnych, ani finansowych, aby podjąć takie działanie. W dalszym ciągu podstawą finansowania budowy i modernizacji dróg krajowych i wojewódzkich pozostaje odpis z wpływów od podatku akcyzowego, ustalony w ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg publicznych. Zgodnie z ustawą środki na powyższe cele dzielone są w relacji:

- 40% środków z przeznaczeniem na drogi krajowe,

- 60% środków z przeznaczeniem na drogi pozostające w zarządzie szczebla powiatowego i wojewódzkiego oraz m.st. Warszawy.

W dalszym ciągu pozostaje rezerwa inwestycyjna utworzona na mocy uchwalonej przez Sejm ustawy z 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002. Ustawa określa jednak jednoznacznie przeznaczenie rezerwy na finansowanie inwestycji rozpoczętych przed 1 stycznia 1999 r. Rezerwą dysponuje Minister Finansów po zasięgnięciu opinii Ministra Infrastruktury.

Samorząd miasta może ubiegać się o współfinansowanie w ramach programów partnerstwa publiczno-prywatnego. Obowiązujące prawo daje pewne możliwości współpracy władz miasta z partnerami prywatnymi.

Ponadto przewidywane na remont mostu środki zostały ujęte w projekcie kontraktu wojewódzkiego. Wg posiadanych informacji sprawa zawarcia kontraktu ma być załatwiona do końca lipca br.

Z wyrazami szacunku

Mieczysław Muszyński

* * *

Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Sławomira Izdebskiego, złożonym na 17. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 15):

Warszawa, 2002-07.1

Pani
Jolanta Danielak
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z pismem Pani Marszałek z dnia 29 maja 2002 r., przedstawiającym oświadczenie Pana Senatora Sławomira Izdebskiego dotyczące dowodowych analizatorów wydechu, uprzejmie informuję, iż najwyższa Izba Kontroli przeprowadzi w sierpniu 2002 kontrolę doraźną w zakresie wykorzystywania przez Policję do badań zawartości alkoholu w organizmie kierowców analizatorów wydechu bez atestu Głównego Urzędu Miar.

O wynikach kontroli Pani Marszałek zostanie powiadomiona niezwłocznie po jej zakończeniu.

Z poważaniem

Jacek Jezierski


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment