Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment


Kronika senacka

2 lipca 2002 r. w Senacie odbyła się międzynarodowa konferencja na temat: "Rola nowoczesnych środków przekazu w dalszym rozwoju edukacji w zakresie szkolnictwa wyższego", zorganizowana przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu wspólnie z Wyższą Szkołą Społeczno-Ekonomiczną w Warszawie. Patronat nad konferencją objął marszałek Longin Pastusiak. W obradach wzięli udział naukowcy oraz przedstawiciele administracji państwowej i władz samorządowych z całej Polski, a także goście zagraniczni i reprezentanci British Counsil.

Otwierając konferencję, marszałek L. Pastusiak powiedział:

Organizowana wspólnie przez Senat RP i Wyższą Szkołę Społeczno-Ekonomiczną konferencja ma niezwykle ważny charakter. Jej znaczenie wynika z faktu, że dotychczasowe siły napędowe i mechanizmy szybkiego upowszechnienia w Polsce wyższego wykształcenia w pewnym stopniu się wyczerpały. Aby umożliwić w przyszłości dojście Polski do średniego europejskiego poziomu mieszkańców posiadających wyższe wykształcenie, należy przybliżyć uczelnię wyższą do wsi, małych miasteczek i miast średniej wielkości. Bez wykorzystania nowoczesnych środków przekazu, a zwłaszcza interaktywnej satelitarnej telewizji cyfrowej i Internetu, jest to trudne do zrealizowania zadanie. Konferencja, mam nadzieję, zachęci wszystkich do wykorzystania tych środków do dalszego rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce.

Już obecnie mamy w Polsce przykłady wykorzystania nowoczesnych środków przekazu dla rozwoju edukacji na poziomie szkoły wyższej. Referenci uczestniczący w tej konferencji przedstawią koncepcje dalszego rozwoju kształcenia z wykorzystaniem właśnie tych nowoczesnych narzędzi. Cieszę się, że referentami są uczeni tej miary co prof. dr hab. Andrzej Janowski, prof. dr hab. Bogdan Galwas i prof. dr hab. Kazimierz Żygulski. Przedstawią oni referaty o rozwoju w dzisiejszym świecie nowoczesnych form kształcenia na poziomie szkoły wyższej, uniwersytecie wirtualnym, rozwijaniu kształcenia na poziomie szkoły wyższej z wykorzystaniem satelitarnej telewizji cyfrowej.

Miło mi powitać uczestniczącego w naszej konferencji dyrektora do spraw rozwoju Uniwersytetu Otwartego w Londynie doktora Neila Costello. Warto podkreślić, że tradycja tego uniwersytetu jest znacząca dla losów całej edukacji we współczesnym świecie. Z inicjatywy Harolda Wilsona, przywódcy Labour Party, nasi przyjaciele socjaldemokraci brytyjscy przełamywali trudności i tworzyli edukację dostępną dla szerszych kręgów społecznych, bo wykorzystującą telewizję do upowszechniania wyższego wykształcenia.

Niełatwo było doprowadzić do tego, żeby Otwarty Uniwersytet w Londynie był tak wielką i znaczącą instytucją, jaką jest dziś w Wielkiej Brytanii i na całym współczesnym świecie. Dlatego też z uwagą będziemy słuchać referatu na ten temat pana doktora Neila Costello, zwłaszcza, że zamierza on podjąć w tym referacie sprawy jakości w nauczaniu na odległość. Jak wiadomo, dla tego rodzaju kształcenia, jak zresztą dla całego kształcenia na poziomie szkoły wyższej, jest to problem zasadniczy.

Mam nadzieję, że wygłoszone referaty będą bodźcem do owocnej dyskusji. Radość moja jest tym większa, że na sali jest wielu wybitnych uczonych, reprezentanci administracji państwowej i samorządowej. Cieszy mnie zwłaszcza obecność samorządowców z wsi i małych miasteczek.

Liczę, że dyskusja będzie gorąca, ostra i bardzo twórcza. Taka dyskusja potrzebna jest współczesnej Polsce, rozwojowi jej edukacji, tak abyśmy wskaźnik osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim stopniowo podnosili.

Życzę wszystkim obecnym owocnych obrad i zrealizowania wszystkich twórczych wniosków wynikających z naszej konferencji.

Podczas konferencji referat na temat doświadczeń i perspektyw rozwoju Uniwersytetu Otwartego w Londynie wygłosił dr Neil Costello, dyrektor ds. strategii i rozwoju Uniwersytetu Otwartego w Londynie.

Wystąpienie prof. dr. hab. Andrzeja Janowskiego, prorektora WSSE, dotyczyło rozwoju w dzisiejszym świecie nowoczesnych form kształcenia na poziomie szkoły wyższej.

O uniwersytecie wirtualnym mówił prof. dr hab. Bogdan Galwas, kierownik Ośrodka Kształcenia na Odległość OKNO Politechniki Warszawskiej.

Referat prof. dr. hab. Kazimierza Żygulskiego, prorektora WSSE, dotyczył rozwijania przez WSSE kształcenia na poziomie szkoły wyższej z wykorzystaniem satelitarnej telewizji cyfrowej.

Dyskusję podsumował prof. dr hab. A. Janowski, a słowo końcowe wygłosił prof. dr hab. Wojciech Pomykało, rektor WSSE.

W opinii organizatorów i uczestników konferencji, wykorzystanie najnowocześniejszych technik przekazu, przede wszystkim interaktywnej satelitarnej telewizji cyfrowej i Internetu, jest niezbędne w celu upowszechnienia w Polsce wyższego wykształcenia w możliwie krótkim czasie, zwłaszcza wśród absolwentów szkół ze wsi i małych miasteczek.

* * *

3 lipca 2002 r., w związku z podjęciem przez Izbę uchwały w dwusetną rocznicę urodzin Ignacego Domeyki, w Senacie zorganizowano wystawę przedstawiającą życie i działalność tego wybitnego uczonego.

Na wystawie, którą przygotował dział Informacji Publicznej i Edukacji Kancelarii Senatu, zgromadzono książki i fotografie obrazujące drogę życiową i wszechstronny dorobek I. Domeyki, a także panel i gabloty ze zbiorami mineralogicznymi.

Wystawę zorganizowano m.in. we współpracy z Biblioteką Narodową i Muzeum Geologii Złóż na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej.

Biblioteka Narodowa udostępniła ilustracje z wystawy "Lubię Chile, a wzdycham do Polski. Autorami panelu i gablot ze zbiorami mineralogicznymi, przekazanych przez PŚ, byli senator prof. Bernard Drzęźla i prof. Krystian Probierz, dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii PŚ.

* * *

3 lipca 2002 r. w Filharmonii Wileńskiej odbył się uroczysty koncert z okazji dziesięciolecia Radia "Znad Wilii", prywatnej polskiej rozgłośni na Litwie, jedynej za wschodnią granicą Polski nadającej 24 godziny na dobę.

W koncercie wziął udział prezydent Litwy Valdas Adamkus oraz parlamentarzyści, członkowie rządu, a także goście z Polski, m.in. przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu senator Ryszard Sławiński i doradca prezydenta Jerzy Wysokiński. Koncert poprzedziła uroczystość wręczenia 11 pracownikom radia odznak "Zasłużony dla kultury polskiej".

Prezydent V. Adamkus, dziękując pracownikom polskiej rozgłośni na Litwie, powiedział. "Pośród różnorodnych mediów, głos <<Znad Wilii>> w kraju jest dobrze słyszany i rozpoznawany (...). Jestem przekonany, że radio jest niezmiernie ważnym ogniwem polsko-litewskiego partnerstwa strategicznego. Kiedy ludzie i narody potrafią się porozumieć, wówczas wspólny język znajdują też politycy i przedsiębiorcy. Serdecznie wam za to dziękuję".

Radio "Znad Wilii", o formule muzyczno-informacyjnej, działa od 1 lipca 1992 roku. Początkowo nadawało 12 godzin na dobę. Jest to regionalna rozgłośnia, nadająca w promieniu 100 km wokół Wilna.

Rozgłośnia zalicza się do najpopularniejszych w Wilnie i okręgu wileńskim. Tygodniowe audytorium radia liczy około 200 tys. osób. Najpopularniejsze jest wśród Polaków, których na Litwie mieszka ponad 270 tys. Według najnowszych badań, polskiego radia słucha 15 tys. Litwinów.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment