Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


Z prac komisji senackich

1 lipca 2002 r.

Tematem wyjazdowego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w Poznaniu było omówienie doświadczeń upływającej kadencji samorządu województwa wielkopolskiego.

Podczas posiedzenia najważniejsze problemy, z jakimi styka się w swej pracy samorząd wojewódzki, prezentowali przedstawiciele Sejmiku Samorządowego Województwa Wielkopolskiego z jego marszałkiem Stefanem Mikołajczykiem. Wysłuchano także opinii przedstawicieli urzędu wojewódzkiego z wicewojewodą wielkopolskim Wojciechem Jankowiakiem. W posiedzeniu wyjazdowym wzięła także udział dyrektor departamentu w Ministerstwie Gospodarki Anna Siejda.

W dyskusji skoncentrowano się przede wszystkim na relacjach: administracja rządowa w terenie - a samorząd terytorialny, uwarunkowaniach polityki regionalnej, a także realizacji kontraktów regionalnych. Dyrektor A. Siejda poinformowała, że obecnie przygotowywana jest nowelizacja ustawy o wspieraniu rozwoju regionalnego, która zmierza do ułatwienia realizacji kontraktów regionalnych.

2 lipca 2002 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej zakończyła rozpatrywanie ustawy o zmianie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz innych ustaw (kontynuacja posiedzenia z dnia 28 czerwca br.).

Obecna na posiedzeniu komisji wiceminister środowiska Ewa Symonides poinformowała, że ustalono z resortem zdrowia, iż zgłoszone poprzednio (28 czerwca br.) przez resort zastrzeżenia do ustawy sejmowej zostaną uwzględnione w kolejnych nowelizacjach ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych.

W przyjętym przez Komisję Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej stanowisku postanowiono zarekomendować Senatowi wprowadzenie 5 poprawek, przede wszystkim o charakterze legislacyjnym i porządkującym. Poprawka do art. 8, w art. 33 w ust. 1 pkt 5 w ust. 1 w art. 33 ustawy nowelizowanej dotyczyła zmiany jego brzmienia i była zbieżna z sugestiami zgłoszonymi przez resort środowiska.

Ustalono, że stanowisko komisji w sprawie nowelizacji ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia przedstawi Izbie senator Genowefa Ferenc.

* * *

W Kaliszu odbyło się posiedzenie wyjazdowe Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Jego tematem była analiza i ocena funkcjonowania wzajemnych relacji między powiatem ziemskim i grodzkim.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz ze starostą kaliskim Leszkiem Aleksandrzakiem, prezydentem Kalisza Zbigniewem Włodarkiem i przewodniczącym Rady Miasta Jerzym Rubińskim. W posiedzeniu wziął także udział senator Zbigniew Kulak.

Gości powitał prezydent Kalisza Z. Włodarek. Następnie wprowadzenie do dyskusji przedstawił przewodniczący komisji senator Zbyszko Piwoński. Senator poruszył m.in. zagadnienia dotyczące polityki regionalnej, kontraktów wojewódzkich oraz relacji: powiat grodzki - powiat ziemski. Wokół tych problemów skoncentrowała się dyskusja z udziałem zaproszonych gości.

* * *

Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego odbyła posiedzenie wyjazdowe w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

Komendant WAT gen. dywizji prof. Andrzej Ameliańczyk przedstawił krótką informację na temat działalności uczelni. Następnie senatorowie wizytowali bazę naukowo-dydaktyczną i zwiedzili obiekty należące do akademii. Zapoznano się z osiągnięciami naukowo-technicznymi uczelni.

Podczas posiedzenia dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Obrony Narodowej gen. brygady Zbigniew Jabłoński przedstawił - w imieniu resortu - informację o opracowanym programie zmian w funkcjonowaniu szkolnictwa wojskowego. Podyktowane są one prowadzoną restrukturyzacją sił zbrojnych w ramach planu sześcioletniego. Program przewiduje powstanie nowego systemu szkolnictwa wojskowego.

Gen. Z. Jabłoński zasugerował m.in. utworzenie uczelni cywilno-wojskowej na bazie obecnej Wojskowej Akademii Technicznej.

W dyskusji senatorowie Maria Berny, Lesław Podkański, Grzegorz Niski i Wiesław Pietrzak zabierali głos na temat nowego projektowanego systemu szkolnictwa wojskowego, wyrażając wątpliwości co do niektórych jego założeń.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawstwa i Praworządności rozpatrzono ustawę o ratyfikacji Szóstego Protokołu do Porozumienia Ogólnego w sprawie Przywilejów i Immunitetów Rady Europy, sporządzonego dnia 5 marca 1996 r. w Strasburgu.

Senatorowie wysłuchali wicedyrektora Piotra Kaszuby z Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, w której stwierdzono, że ustawa sejmowa nie budzi zastrzeżeń.

Przedmiotowy protokół przyznaje sędziom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sędziom powoływanym przez zainteresowane państwo do rozpatrzenia określonej sprawy oraz ich współmałżonkom i niepełnoletnim dzieciom immunitety i przywileje. Postanowienia protokołu stosuje się także do sekretarza trybunału i jego zastępcy. W świetle postanowień protokołu wyżej wymienione podmioty, poza przywilejami i immunitetami przewidzianymi w art. 18 Porozumienia Ogólnego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy z 1949 r. (tj. immunitetem jurysdykcyjnym w odniesieniu do wszelkich czynności o charakterze urzędowym i w granicach ich kompetencji; zwolnieniem od opodatkowania pensji i uposażeń; niepodleganiem ograniczeniom imigracyjnym i przepisom dotyczącym rejestracji cudzoziemców; korzystaniem z ułatwień przy wymianie walut; korzystaniem z ułatwień przy powrocie do kraju w czasie kryzysu międzynarodowego; prawem do bezcłowego wwiezienia i wywiezienia z kraju, w którym wykonują funkcję, swoich ruchomości i przedmiotów osobistego użytku), korzystają także z przywilejów, immunitetów, zwolnień i ułatwień przyznawanych - zgodnie z prawem międzynarodowym - przedstawicielom dyplomatycznym.

Przyznany sędziom i sekretarzowi trybunału (a także w wypadku wyżej określonym zastępcy sekretarza) immunitet jurysdykcyjny w zakresie wypowiedzi ustnych lub pisemnych oraz wszelkich czynności dokonywanych w toku pełnienia obowiązków, ma na celu zapewnienie tym podmiotom całkowitej wolności słowa oraz uniezależnienie ich, w zakresie wykonywanej funkcji, od bezpośredniego lub pośredniego wpływu organów państwa (immunitet ten przysługuje także po wygaśnięciu mandatu). Jedynie Trybunał jest władny uchylić immunitet. Trybunał ma obowiązek uchylenia immunitetu w każdym wypadku, kiedy w jego przekonaniu immunitet mógłby utrudniać wymiar sprawiedliwości oraz kiedy może być on uchylony bez uszczerbku dla celu, w jakim został on przyznany.

Protokół stanowi w art. 6, że dokumenty i pisma Trybunału, sędziów i Sekretariatu, w zakresie dotyczącym działalności Trybunału są nienaruszalne, a korespondencja oficjalna nie podlega zatrzymaniu ani cenzurze.

W głosowaniu Komisja Ustawodawstwa i Praworządności postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do omawianej ustawy i jednogłośnie zarekomendować Senatowi jej przyjęcie bez poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji wybrano senatora Gerarda Czaję.

W drugim punkcie porządku dziennego przystąpiono do rozpatrywania ustawy o ratyfikacji Protokołu nr 7 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzonego dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu.

Komisja zapoznała się z opiniami o ustawie, które przedstawili: P. Kaszuba z MSZ, Igor Dzialuk z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Przywołany w ustawie ratyfikacyjnej protokół rozszerza katalog praw chronionych przez konwencję i jej protokoły dodatkowe.

Artykuł 1 protokołu określa gwarancje proceduralne związane z wydaleniem cudzoziemca. W przepisie tym przyjęto zasadę, według której cudzoziemiec przebywający legalnie na terytorium państwa może być z niego wydalony jedynie na podstawie decyzji podjętej zgodnie z ustawą. Cudzoziemiec powinien mieć możliwość przedstawienia racji przeciwko wydaleniu, wniesienia środków odwoławczych oraz bycia reprezentowanym w postępowaniu przed właściwym organem (prawa te można wyłączyć jedynie z uwagi na porządek publiczny lub jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa państwowego). Polskie prawo przewiduje gwarancje proceduralne, o których mowa w art. 1 protokołu.

W art. 2 protokołu sformułowano prawo do odwołania w sprawach karnych. Przepis ten przewiduje, że każda osoba uznana przez sąd za winnego popełnienia przestępstwa ma prawo do rozpatrzenia jej sprawy przez sąd wyższej instancji (zarówno w przedmiocie orzeczenia o winie, jak i co do kary). Prawo to może być wyłączone jedynie w wypadkach określonych w ust. 2 tego artykułu. Postanowienia art. 2 stanowią istotne rozszerzenie przewidzianego w konwencji prawa do rzetelnego procesu sądowego oraz prawa do skutecznego środka odwoławczego. W prawie polskim przyjęto model co najmniej dwuinstancyjnego postępowania sądowego (art. 176 ust. 1 konstytucji).

W świetle postanowień protokołu, każdemu, kto został niesłusznie skazany, przysługuje odszkodowanie, zgodne z ustawą lub praktyką w danym państwie. Prawo niesłusznie skazanego jest wyłączone, jeżeli samemu skazanemu można przypisać nieujawnienie w stosownym czasie faktów, od których zależało skazanie bądź nie. Instytucja odszkodowania za niesłuszne skazanie przewidziana jest w KPK.

W art. 4 protokołu sformułowano zakaz ponownego sądzenia lub karania (zasada ne bis in idem). Zasada ta stanowi, że nikt nie może być ponownie sądzony lub karany w postępowaniu przed sądem tego samego państwa za przestępstwo, za które został uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem lub uniewinniony. Zakaz przewidziany w tym artykule nie może być uchylony na podstawie art. 15 konwencji (stanowi on, że w wypadku wojny lub innego niebezpieczeństwa publicznego zagrażającego życiu narodu, każda ze stron konwencji może podjąć środki uchylające stosowanie zobowiązań z niej wynikających w zakresie ściśle odpowiadającym wymogom sytuacji, pod warunkiem że środki te nie są sprzeczne z innymi zobowiązaniami wynikającymi z prawa międzynarodowego). Zasada ne bis in idem przewidziana jest w art. 17 § 1 pkt 7 kpk.

Protokół statuuje również zasadę równości małżonków, dotyczy ona zarówno stosunków między małżonkami, jak i ich stosunku do dzieci. Zasada równości małżonków jest w Polsce zasadą konstytucyjną (art. 33 konstytucji).

Obowiązek ratyfikacji protokołu wynika m.in. ze zobowiązań negocjacyjnych Polski w obszarze 24 - "wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne".

W głosowaniu Komisja Ustawodawstwa i Praworządności postanowiła jednogłośnie zarekomendować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o ratyfikacji Protokołu nr 7 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzonego dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu. Ustalono, że w imieniu komisji sprawozdanie w tej sprawie złoży Izbie senator G. Czaja.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Ustawodawstwa i Praworządności rozpatrzono ustawę o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. Rozpatrywana ustawa była projektem prezydenckim, podobnie jak ustawy o stanie wyjątkowym i nadzwyczajnym.

Senatorowie wysłuchali: wiceministra obrony narodowej Piotra Urbankowskiego, posła sprawozdawcy Zbyszka Zaborowskiego, zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Tadeusza Bałachowicza, przedstawicieli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych - dyrektora Departamentu Prawnego Zbigniewa Wrony oraz dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego Zbigniewa Meresa. Zapoznano się z opiniami ekspertów: prof. Andrzeja Rzeplińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Zbigniewa Hołdy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto swoje uwagi zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Ustawa sejmowa reguluje m.in. zasady i tryb wprowadzania i znoszenia stanu wojennego oraz ograniczenia wolności podczas jego trwania. Zgodnie z ustawą, stan wojenny wprowadza prezydent na wniosek rządu w razie zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na Polskę lub gdy wynika to z umowy międzynarodowej. Stan wojenny mógłby obowiązywać zarówno na części kraju, jak i na całym terytorium Polski.

Prezydent, wprowadzając stan wojenny, określać ma zakres przedsięwzięć zwiększających gotowość obronną Polski. Mógłby również, na wniosek premiera, mianować naczelnego dowódcę Sił Zbrojnych. Prezydent, jeśli zajdzie taka potrzeba, ma kierować obroną państwa, żołnierzami zaś - w czasie wojny - naczelny dowódca, podlegający bezpośrednio prezydentowi.

Ustawa przewiduje, że jeśli władze samorządowe nie będą mogły spełniać w stanie wojennym swoich funkcji, premier, na wniosek wojewody, może wprowadzić zarząd komisaryczny. Jeśli administracja rządowa i jednostki samorządu nie będą mogły wykonywać swoich zadań w strefie bezpośrednich działań wojennych, przejmie je wojsko.

Ponadto w ustawie przewidziano możliwość wprowadzenia w stanie wojennym m.in. cenzury, przeszukiwania osób zagrażających bezpieczeństwu państwa, ograniczeń komunikacyjnych. Nie można także organizować zgromadzeń (z wyjątkiem obrzędów religijnych), strajkować lub publicznie protestować. Za organizację strajku przewidziano karę więzienia do 5 lat. Jeśli w celu zastrajkowania zniszczone zostanie mienie przedsiębiorców czy instytucji, to grozi za to 10 lat więzienia.

Ustawa zakłada możliwość nakładania na przedsiębiorców dodatkowych zadań niezbędnych dla bezpieczeństwa państwa. W niektórych zakładach pracy władze mogłyby też wprowadzić zarząd komisaryczny.

Ponadto ustawa przewiduje, że ministrowie mogą wprowadzić nakaz pracy dla osób między 16. a 65. rokiem życia czy zakazać noszenia broni.

W czasie stanu wojennego można rekwirować samochody, łodzie i inne środki transportu. Wojewoda może zawiesić działalność przedszkoli i szkół.

W dyskusji poruszono m.in. kwestie różnicy między stanem wojny a stanem wojennym. Rozważania na ten temat znalazły się w artykule Krzysztofa Prokopa, zamieszczonym w "Państwie i Prawie". Ponadto senatorowie Marek Balicki i Teresa Liszcz zgłosili kilkanaście poprawek, zmierzających do doprecyzowania i udoskonalenia przepisów zawartych w ustawie sejmowej.

W przyjętym stanowisku Komisja Ustawodawstwa i Praworządności postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie zmian do ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. Ustalono, że stanowisko komisji zarekomenduje Izbie senator Andrzej Jaeschke.

* * *

Na swoim posiedzeniu zebrała się Komisja Ochrony Środowiska. W posiedzeniu, którego tematem był stan wykorzystania funduszy przedakcesyjnych UE w ochronie środowiska oraz możliwości dalszego ich wykorzystania, wzięli udział przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Instytutu Ochrony Środowiska.

Podczas posiedzenia szczegółową informację na temat stanu wykorzystania funduszy przedakcesyjnych przekazał wiceprezes NFOŚiGW Jerzy Swatoż.

Podczas posiedzenia wskazywano, że Polska, mimo dużych potrzeb i szans na otrzymanie dużych środków z Unii Europejskiej, może napotkać trudności w ich absorbcji. Chodzi m.in. o tzw. problemy techniczne dotyczące umiejętności przygotowywania wniosków projektowych (wraz ze skomplikowanymi analizami przedprojektowymi), dokumentacji przetargowej itp. Istnieje nadzieja, że te kłopoty uda się przezwyciężyć. Jeśli chodzi o barierę popytu, to czynnikiem decydującym będzie poprawa sytuacji makroekonomicznej.

* * *

Odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, podczas którego minister kultury Andrzej Celiński przedstawił aktualne prace oraz projekty ustaw przygotowywanych przez kierowany przez niego resort. Ministrowi towarzyszyła Halina Lipińska z Biura Prezydialnego w ministerstwie.

Minister A. Celiński przedstawił najważniejsze projektowane zmiany dotyczące m.in. nowelizacji ustaw o kinematografii czy ustawy o zabytkach. W planach ministerstwa znajduje się także nowelizacja ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W najbliższym czasie spodziewana jest nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Wypowiedź ministra kultury dotyczyła także trudności, na jakie napotyka reformowanie poszczególnych instytucji kultury.

Jako swój sukces minister A. Celiński wskazał zagwarantowanie w nowelizacji ustawy o grach losowych środków na finansowanie kultury.

W dyskusji, oprócz szczegółów przewidywanych nowelizacji dotyczących sfery kultury, senatorowie interesowali się m.in. zmianami kierownictwa w ośrodku "Wigry", podległym Ministerstwu Kultury, a także losem Instytutu Animacji Kulturalnej.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w którym udział wzięli przedstawiciele resortów rolnictwa, finansów i gospodarki Agencji Rynku Rolnego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Federacji Związków Producentów Rolnych, Krajowego Związku RSP, Związku Zawodowego Rolników "Ojczyzna", Związku Zawodowego Rolników "Samoobrona", Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Krajowego Związku Rewizyjnego SKR, zapoznała się z problemem ochrony polskiego obszaru celnego przed nadmiernym importem płodów rolnych z zagranicy oraz z informacją na temat planowanej interwencji na rynku zbóż w 2002 r.

Informację Ministerstwa Finansów na temat ochrony polskiego obszaru celnego przed nadmiernym importem płodów rolnych z zagranicy przedstawił wiceminister Tomasz Michalak, szef Służby Celnej. Polskie ustawodawstwo przewiduje szereg instrumentów, którymi organy administracji państwowej mogą oddziaływać na strukturę importu i eksportu. Pozostają one w gestii Rady Ministrów i ministra gospodarki. Obecnie towary rolne objęte są ograniczeniem w formie automatycznej rejestracji obrotu (nie jest ona ograniczeniem ilościowym, ale pozwala monitorować ilość wwożonych do Polski towarów) oraz w formie opłaty celnej dodatkowej. W związku z tymi ograniczeniami warunkiem dopuszczenia towaru do obrotu jest przedstawienie organowi celnemu pozwolenia prezesa Agencji Rynku Rolnego lub uiszczenie dodatkowej opłaty celnej. Ponadto towary rolne podlegają kontroli fitosanitarnej i standaryzacyjnej, wykonywanej przez specjalistyczne służby.

Kontrola zgodności przywożonego towaru z przepisami prawa należy do zadań administracji celnej. Przeprowadzona przez NIK kontrola nie wykazała nieprawidłowości w tym zakresie. Administracja celna prowadzi działalność mającą na celu ograniczenie przemytu płodów rolnych przede wszystkim poprzez zaostrzenie kontroli, działania organizacyjno-dyscyplinujące, komputeryzację urzędów celnych oraz stworzenie sieci informatycznej umożliwiającej bieżące monitorowanie, rozszerza się współpracę z urzędami kontroli skarbowej czy policją. Podstawową trudność w sprawowaniu właściwej kontroli przywozu płodów rolnych jest brak wag na większości kolejowych i morskich przejść granicznych.

Informację Ministerstwa Gospodarki na temat instrumentów służących ochronie polskiego obszaru celnego przed nadmiernym importem płodów rolnych z zagranicy przedstawił wiceminister Maciej Leśny. Wśród najważniejszych instrumentów prawnych w tym zakresie znajdują się: kodeks celny, ustawa o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami, ustawa o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy, ustawa o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny, ustawa o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpimgowych oraz ustawa o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych.

Wiceprezes Agencji Rynku Rolnego przedstawił informację dotyczącą administrowania obrotem towarowym z zagranicą.

Obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące obrotu towarowego z zagranicą różnią się obecnie od ustawodawstwa unijnego w tym zakresie. W momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej nastąpi pełna liberalizacja handlu artykułami rolno-spożywczymi w obrębie wspólnoty oraz konieczność stosowania unijnych regulacji handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi (licencjonowanie importu i eksportu oraz refundacje eksportowe w handlu tymi artykułami.

Od 21 kwietnia 2001 r. wdrażanie systemu administrowania importem wraz z systemem licencji importowych oraz administrowanie kontyngentami taryfowymi należy do zadań Agencji Rynku Rolnego. Jest to jeden z elementów służących dostosowania do obowiązującej w UE wspólnej polityki rolnej.

Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznano się także z informacją na temat planowanej interwencji na rynku zbóż w 2002 r.

Senatorowie wysłuchali wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi Kazimierza Gutowskiego. Tegoroczny zakres i formy interwencji na rynku zbóż określa roczny program działań interwencyjnych Agencji Rynku Rolnego na 2002 r., zatwierdzony 11 czerwca br. uchwałą Rady Ministrów. Program przewiduje, że podstawową formą wspierania rynku zbożowego będzie skup pszenicy i żyta przez przedsiębiorców, w ramach którego ARR będzie udzielać dopłat do cen skupu bezpośrednio producentom zbóż. Zakłada się, że ta forma interwencji obejmie w tym roku około 4,2 mln ton zbóż (3,5 mln ton pszenicy i 0,7 mln ton żyta).

Ponadto informację na temat działań interwencyjnych na rynku zbóż w tym roku przedstawił wiceprezes Agencji Rynku Rolnego Waldemar Sochaczewski. Informację dotyczącą preferencyjnych kredytów na finansowanie skupu zbóż ze zbiorów w 2002 roku przekazała senatorom dyrektor Mirosława Góralska z Zespołu Wsparcia Rolnictwa i Przetwórstwa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po dokonaniu analizy materiału przedstawionego przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Rynku Rolnego, senatorowie postanowili sformułować wnioski dotyczące omawianych zagadnień, które zostaną przyjęte na kolejnym posiedzeniu komisji.

Ponadto Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowała wnioski z posiedzenia wyjazdowego w województwie warmińsko-mazurskim 28 maja br.:

"Tematem wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
28 maja 2002 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
b
yły:

1. Szanse i bariery rozwoju współpracy regionu warmińsko-mazurskiego z okręgiem kaliningradzkim w zakresie artykułów rolno-spożywczych.

2. Możliwości wykorzystania lokalnego potencjału i bazy surowcowej do produkcji biopaliw w regionie warmińsko-mazurskim.

3. Sytuacja na rynkach płodów rolnych ze szczególnym uwzględnieniem rynku drobiu i cukru.

Komisja po zapoznaniu się z materiałami przedstawionymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki, Agencję Rynku Rolnego, Indykpol Olsztyn SA oraz uwzględniając przebieg dyskusji, formułuje następujące wnioski:

1. Okręg kalingradzki ze względu na uwarunkowania historyczne oraz bliskość położenia jest dla polskiego rolnictwa, a w szczególności przetwórstwa rolno-spożywczego ważnym potencjalnym partnerem do współpracy. Wstępnymi warunkami wykorzystania tej szansy po odbudowie partnerskich stosunków politycznych winna być poprawa funkcjonowania przejść granicznych: drogowych, kolejowych i morskich (port w Elblągu) oraz wzmacnianie działalności promocyjnej polskiej gospodarki na tym rynku, m.in. poprzez uaktywnienie i koordynację działań polskich izb gospodarczych, administracji państwowej i samorządowej.

2. Podstawą polskiego powrotu gospodarczego na Wschód jest dziś stworzenie lepszego, bardziej niż dotychczas skutecznego sytemu finansowego wsparcia eksportu na te rynki. Dotyczy to zarówno systemu subsydiowania eksportu rolno-spożywczego, wsparcia preferencyjnymi kredytami polskich eksporterów i inwestorów, a także radykalnego zwiększenia skali i stopnia ubezpieczeń kontraktów eksportowych.

3. Postulujemy stworzenie nowoczesnego regionalnego systemu informacji gospodarczej łączącego polskie firmy z województw przygranicznych z rynkami państw wschodnich. Jego zadaniem m.in. winna być szybka informacja o możliwościach obrotu konkretnym towarem m.in. za pośrednictwem regionalnych rynków hurtowych oraz nawiązywaniu kontaktów handlowych przez polskie przedsiębiorstwa z odpowiednimi firmami mające swoją siedzibę na Wschodzie.

4. Uważamy, że program produkcji energii odnawialnej jest szansą dla polskich terenów wiejskich o ekstensywnej produkcji rolnej, w tym dla części regionu warmińsko-mazurskiego. W związku z tym apelujemy o przyspieszenie uzgodnień międzyresortowych nad projektem ustawy o organizacji rynku eko-paliw ciekłych oraz eko-komponentów do ich produkcji. Wspieramy również działania w tym zakresie władz regionalnych województwa warmińsko-mazurskiego, widząc w tym szansę rozwoju regionu.

5. Ze względu na bliską integrację Polski z Unią Europejską należy podjąć próbę rewizji uzgodnień negocjacyjnych w zakresie możliwości zmniejszenia obciążeń związanych z podatkiem akcyzowym paliw silnikowych z domieszką paliw ekologicznych. Ponadto uważamy, iż istnieje potrzeba zastosowania preferencji podatkowych skłaniających wytwórców paliw do stosowania bio-komponentów.

6. Uważamy, iż jednym z kierunków rozwoju produkcji biopaliw i aktywizacji terenów wiejskich o ekstensywnej produkcji rolnej winno być preferencyjne kierowanie pomocy z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, w postaci ulg podatkowych i dopłat dla rolników produkujących surowce do wytwarzania biopaliw.

7. Producentów z branży drobiarskiej cechuje duże rozdrobnienie oraz zróżnicowanie jakościowe pod kątem sanitarno-weterynaryjnym. W warunkach przygotowywania się również tego rynku do konkurowania z producentami Unii Europejskiej widzimy potrzebę skuteczniejszego nadzoru państwowych służb nad stanem bezpieczeństwa sanitarnego wszystkich zakładów.

8. W związku z poważną nadprodukcją mięsa drobiowego i jaj w Polsce zgłaszamy potrzebę powołania zespołu międzyresortowego z udziałem przedstawicieli producentów w celu opracowania programu ochrony tej branży w warunkach konkurencji z dotowanymi produktami zachodnimi biorąc pod uwagę zarówno ochronę polskiego rynku jak i rozwoju eksportu na rynki trzecie, w tym kraje Wschodu.

9. Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuacją na krajowym rynku cukru postulujemy, aby podjąć pilną decyzję o interwencji na tym rynku na zasadach uzgodnionych z reprezentacją sektora. Ponadto uważamy, iż należy przyspieszyć prace nad nowelizacją ustawy o regulacji rynku cukru, aby sfinalizować proces utworzenia Krajowej Spółki Cukrowej.

10. Oczekujemy od rządu pilnej informacji o przygotowaniach do interwencji na rynku zbóż i systemie skupu zbóż w kampanii 2002 roku, a także ochrony polskiego rynku przed dotowanym, często o wątpliwej jakości zbożem zagranicznym. W bliskiej perspektywie uważamy za konieczne wzmocnienie polskich granicznych służb fitosanitarnych, by stworzyć możliwości stałego i pełnego monitorowania jakości importowanej żywności do Polski.

11. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznaje za pilną potrzebę analizy rządowej informacji o ochronie polskiego obszaru celnego przed nadmiernym importem płodów rolnych z zagranicy".

Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senatorowie przyjęli także wnioski z posiedzenia wyjazdowego, które odbyło się 29 maja br.:

"Tematem posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 29 maja 2002 r. było:

1. Stan przekształceń własnościowych i strukturalnych jednostek Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie warmińsko-mazurskim.

2. Perspektywy przebudowy struktury agrarnej w Polsce - ciąg dalszy posiedzenia komisji z 30 kwietnia br.

3. Zapoznanie się z projektem ustawy o obrocie ziemią.

Komisja, dokonując analizy bilansu pracy Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, widzi dalszą potrzebę aktywnego udziału Agencji w procesach przekształceń polskiego rolnictwa i jego przygotowania do konkurencji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Zjednoczonej Europy. Naszym zdaniem, Agencja winna być nadal stabilizatorem zmian własnościowych i narzędziem kreowania polityki rolnej państwa.

Komisja formułuje następujące wnioski:

1. Uważamy, iż samorządy lokalne winny mieć większy wpływ na zmiany struktury agrarnej swojego regionu. Dlatego postulujemy, aby w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego państwa znalazły się prócz rozwiązań generalnych dla całego kraju - zapisy dające uprawnienia wojewódzkiemu samorządowi terytorialnemu i samorządowi rolniczemu do prowadzenia lokalnej polityki rolnej dostosowanej do miejscowych warunków.

2. Przebudowa struktury agrarnej w Polsce powinna iść w kierunku tworzenia efektywnych gospodarstw rolnych zapewniających wysoki poziom produkcji, odpowiedni dochód oraz warunki życia ich użytkownikom. Uważamy, iż podstawowymi formami dysponowania nieruchomościami rolnymi jest własność i dzierżawa z możliwością prawa pierwokupu, przedłużenia jej oraz przekazania następcom prawnym. Problematyka dzierżawy powinna być ujęta w odrębnym akcie prawnym.

3. Uważamy, że działalność Oddziału Terenowego Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Olsztynie w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy, aktywizacji zawodowej i pomocy w łagodzeniu skutków bezrobocia dobrze służy rozwojowi w województwie, a jej doświadczenia mogą być wykorzystane w innych regionach kraju.

4. Zdaniem członków komisji, należy dążyć do zmiany polityki medialnej prowadzonej w stosunku do polskiego rolnictwa. Należy pokazywać prócz trudności i problemów również dotychczasowe osiągnięcia, szanse i możliwości rozwoju polskiej wsi i rolnictwa, których produkty ze względu na swą jakość mogą skutecznie konkurować na rynkach Unii Europejskiej.

5. Celowym wydaje się rozszerzenie kontaktów polskich parlamentarzystów, samorządowców, przedstawicieli izb rolniczych oraz związków zawodowych i społeczno-zawodowych organizacji rolników z partnerami w krajach Unii Europejskiej, szczególnie w okresie budowania Wspólnej Polityki Rolnej Europy po rozszerzeniu".

* * *

Celem posiedzenia Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego było rozpatrzenie ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej.

Senatorowie wysłuchali wiceministra obrony narodowej Piotra Urbankowskiego, zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Tadeusza Błachowicza, dyrektorów

Departamentu Prawnego oraz Departamentu Bezpieczeństwa Powszechnego MON Zbigniewa Wrony i Zbigniewa Meresa. Zapoznano się z uwagami Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

W przyjętym stanowisku komisja postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie 12 poprawek do omawianej ustawy. Na sprawozdawcę wybrano senatora Grzegorza Niskiego.

3 lipca 2002 r.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności przystąpiono do pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych.

O podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie wniosła Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. W imieniu komisji projekt przedstawił senator Adam Gierek.

W opinii wnioskodawców, nie budzi wątpliwości traktowanie jako środków publicznych przychodów jednostek badawczo-rozwojowych, państwowych szkół wyższych oraz PAN, uzyskiwanych w ramach dotacji z budżetu państwa. Nie ma natomiast merytorycznego uzasadnienia, aby przepisami ustawy o zamówieniach publicznych obejmować środki pozyskiwane w toku działalności wdrożeniowej i badawczej, a także gospodarczej, realizowanej na podstawie umów i zleceń, oraz z działalności finansowanej ze środków krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, a także osób fizycznych. Odnosi się to zwłaszcza do produkcji o krótkich seriach, produkcji aparatury naukowo-badawczej, a także innej działalności wynikającej ze statutu ww. jednostek. Jednostki te mogą zawierać umowy cywilnoprawne, a zatem w obrocie gospodarczym mają statut przedsiębiorstw.

Jak stwierdzono w uzasadnieniu projektu, postulowana zmiana przywraca równoprawność podmiotów państwowych działających na polu gospodarczym. Działalność bowiem niepaństwowych podmiotów gospodarczych - w tym np. wyższych szkół niepaństwowych - nie jest obciążona przepisami ustawy o zamówieniach publicznych. Przywraca się np. konstytucyjną zasadę ochrony praw własności, w tym prawa autorskiego. Projekt ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych opiera się zatem na konstytucyjnej zasadzie równości wobec prawa podmiotów charakteryzujących się relewantnymi cechami.

Wskazano, że proponowana nowelizacja nie obciąża budżetu państwa, a jedynie pozwala na zrównanie państwowych szkół wyższych i jednostek badawczych z innymi samodzielnie gospodarującymi podmiotami.

Podczas posiedzenia senatorowie wysłuchali opinii o zgłoszonym projekcie, które przedstawili: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu Tomasz Goban-Klas, sekretarz stanu w Komitecie Badań Naukowych Marek Bartosik, prezes Urzędu Zamówień Publicznych Tomasz Czajkowski, członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk prof. Bogdan Ney oraz Mariusz Kuźma z Ministerstwa Finansów.

W dyskusji prezes UZP T. Czajkowski wyraził opinię, że proponowana nowelizacja jest niezgodna z uregulowaniami Unii Europejskiej. W związku z tym połączone komisje postanowiły zwrócić się do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej o przedstawienie opinii w tej sprawie. Ustalono, że po jej otrzymaniu komisje będą kontynuowały pracę nad projektem nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych.

* * *

Senatorowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi spotkali się z delegacją komisji rolnictwa Izby Deputowanych i Senatu Republiki Włoskiej. W skład delegacji parlamentu włoskiego wchodzili m.in. przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa Senatu senatorowie Maurizio Ronconi i Lorenzo Piccioni oraz przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa Izby Deputowanych deputowani Giacomo de Ghislanzoni Cardoli i Gianluigi Scaltritti.

Podczas spotkania senatorowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi interesowali się przede wszystkim włoskimi doświadczeniami w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej. Pytania dotyczyły m.in. wykorzystywania przez włoskie rolnictwo unijnych funduszy przeznaczonych dla rolnictwa.

W związku z rozpatrywaną przez polski Senat kontrowersyjną nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt przewodniczący komisji senator Jerzy Pieniążek interesował się włoskimi uregulowaniami w tym zakresie. Pytania senatorów dotyczyły także stanowienia przez włoski parlament prawa dotyczącego rolnictwa, przemysłu przetwórczo-spożywczego i obrotu płodami rolnymi.

4 lipca 2002 r.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności zakończono pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

Po przegłosowaniu autopoprawek wnioskodawców oraz propozycji sugerowanych przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych komisje przyjęły projekt inicjatywy ustawodawczej. Na sprawozdawcę połączonych komisji wybrano senatora Andrzeja Spychalskiego.

5 lipca 2002 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Emigracji i Polaków za Granicą pozytywnie zaopiniowała następujące wnioski o dotację z Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, przedstawione przez Zespół ds. Finansów Polonijnych Kancelarii Senatu:

1. wniosek Fundacji OCALENIE - opieka medyczna nad osobami polskiego pochodzenia zamieszkującymi rejon miasta Achmalcyche i prowincję Kachetia, w Gruzji - 12 000 zł,

2. wniosek Fundacji OCALENIE - dożywianie uczniów Polskiego Centrum Edukacyjnego w Gruzji - 7800 zł,

3. wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" - kontynuacja Programu Uzupełnienia Księgozbiorów Polskich w Bibliotekach na Obczyźnie - 18 000 zł,

4. wniosek Fundacji "Oświata Polska za Granicą" - dofinansowanie spektakli wyjazdowych w sezonie 2002/3 "Salonu muzyki i poezji" Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Muzycznego z Toronto - 30 000 zł,

5. wniosek Fundacji "POMOST - Pomoc Polakom na Wschodzie" - pomoc charytatywna dla organizacji polonijnych na Ukrainie: Związku Polaków na Ukrainie z siedzibą w Kijowie i Stowarzyszenia Uczonych Polskich na Ukrainie, z przeznaczeniem na pomoc humanitarną - 180 000 zł,

6. wniosek Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego - Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne dla Młodzieży Polonijnej, Bukowina Tatrzańska 2002, z przeznaczeniem na zakwaterowanie (30 400 zł), wyżywienie (38 000 zł) oraz materiały programowe (1600 zł) - 70 000 zł,

7. wniosek Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Nowogródzki - pobyt wypoczynkowo-zdrowotny kombatantów z Białorusi, z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie - 15 000 zł,

8. wniosek Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Mrągowie - VIII Festiwal Kultury Kresowej, Mrągowo 2002, z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie uczestników polonijnych; w tym wniosku komisja negatywnie zaopiniowała przyznanie towarzystwu kwoty 43 000 zł na koszty transportu - 54 000 zł,

9. wniosek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Zarząd Oddziału Powiatowego w Gostyninie - kolonie letnie dla dzieci z Białorusi, z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie - 17 000 zł,

10. wniosek Związku Sybiraków, Oddział Warszawski - piętnastodniowy wypoczynek dla 30 dzieci polskich z Podola - 11 000 zł; wniosek Rady Polonii Afryka Południe - prośba o dofinansowanie Zjazdu Młodzieży Polskiej z terenów Południowej Afryki - 16 000 zł.

Ponadto komisja, zgodnie z sugestią Zespołu ds. Finansów Polonijnych, pozytywnie zaopiniowała prośbę Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", dotyczącą przesunięcia kwoty 200 005 zł z zadania "VI Polonijne Mistrzostwa w Piłce Nożnej" na zadanie "Spotkania z przedstawicielami organizacji polonijnych w kraju i za granicą".

Komisja, wobec wyjaśnień Zespołu ds. Finansów Polonijnych, negatywnie zaopiniowała prośbę prezesa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego prof. Doroty Simonides, dotyczącą sfinansowania zakupu książek i pokrycia kosztów ich przesyłki do Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie im. T. Goniewicza.

* * *

W czasie posiedzenia Komisji Ustawodawstwa i Praworządności odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.

W imieniu wnioskodawców projekt przedstawiła senator Ewa Serocka. Projekt zakłada, że wywiad, kontrwywiad oraz służby ochrony granic PRL nie podlegałyby lustracji. Zgłoszona poprawka stanowi, że współpracą w rozumieniu ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne nie jest zbieranie lub przekazywanie informacji mieszczących się w zakresie zadań wywiadowczych, kontrwywiadowczych i dla ochrony granic. Senatorowie zaproponowali ponadto, by przepisy nowelizacji - gdy wejdą w życie - stosowano również do spraw wszczętych i niezakończonych prawomocnym orzeczeniem sądu.

Przedstawiony projekt to powrót do części propozycji zawartych w lutowej nowelizacji ustawy lustracyjnej. Nowelizacja wyłączyła spod lustracji wywiad, kontrwywiad oraz służby ochrony granic PRL, a za podlegających jej uznano jedynie tych agentów, którzy szkodzili opozycji, Kościołowi, prawom obywatelskim itp.

Zapisy te początkowo Sejm odrzucił, Senat wprowadził je jednak jako własne poprawki, które Sejm przyjął. W czerwcu tego roku Trybunał Konstytucyjny, niejednogłośnie, uznał za niekonstytucyjny tryb uchwalenia tej nowelizacji, bo Senat wprowadził nowe zapisy do ustawy nowelizowanej, choć miał prawo wprowadzić tylko poprawki do ustawy nowelizującej - uchwalonej przez Sejm.

W dyskusji zgłaszano wątpliwości co do konstytucyjności proponowanych zapisów, a także ich zgodności z kodeksem postępowania karnego. W związku z tym Komisja Ustawodawstwa i Praworządności postanowiła zwrócić się do ekspertów o opinie w sprawie podnoszonych problemów.

Akceptacji komisji nie uzyskała, zgłoszona przez senator Teresę Liszcz, poprawka dotycząca jawności postępowania przed sądem lustracyjnym. W głosowaniu komisja 7 glosami, przy 2 głosach przeciw, postanowiła poprzeć projekt zgłoszony przez senatorów, dotyczący podjęcia inicjatywy ustawodawczej w sprawie nowelizacji ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne.

Senatorowie zapoznali się z opiniami o ustawie, które przedstawili wiceminister zdrowia Jan Kopczyk, prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej Roman Hechman oraz Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Sejmowa nowelizacja związana jest z dostosowaniem polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej i ma przede wszystkim na celu usunięcie przeszkód, na jakie mogą napotykać farmaceuci polscy i unijni przy uznawaniu ich dyplomów, świadectw i innych tytułów w innym kraju niż ten, w którym je uzyskali. Nowelizacja precyzuje, jakie kwalifikacje powinna mieć osoba, która chce pracować jako farmaceuta. Zgodnie z ustawą, jest to osoba po studiach farmaceutycznych, z tytułem magistra, która odbyła co najmniej 6-miesięczny staż w aptece. Może to być również osoba, która ma dyplom inny niż unijny, ale akceptowany przez Polskę.

Cudzoziemcy, którzy chcieliby pracować w polskich aptekach, muszą złożyć oświadczenie, że znają język polski w zakresie koniecznym do wykonywania swojego zawodu.

Ponadto nowela stanowi, że prawo do wykonywania zawodu aptekarza stwierdza okręgowa rada aptekarska. Na wydanie decyzji rada ma czas do 3 miesięcy. W razie wątpliwości, czy dokumenty przedstawione przez aptekarza są autentyczne, rada ma prawo zwrócić się do odpowiednich jednostek w kraju aptekarza o wyjaśnienia.

Na farmaceutów, którzy nie pracowali w swoim zawodzie przez 5 lat od uzyskania tytułu farmaceuty lub mieli 5-letnią przerwę w pracy, nałożono obowiązek dokształcenia.

W głosowaniu Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie jednej poprawki, zmierzającej do skreślenia wyrazów "z udziałem filologa polskiego" w art. 1 w pkt 4, w art. 4f w ust. 1. Ustalono, że w imieniu komisji sprawozdanie dotyczące ustawy o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne złoży senator Zbigniew Kulak.

Ponadto senatorowie zaakceptowali ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Ustalono, że stanowisko komisji w tej sprawie zarekomenduje Izbie senator Władysław Mańkut.

Podczas obrad nad tym punktem posiedzenia wysłuchano przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości - wiceministra Marka Staszaka oraz dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego Marka Sadowskiego. Opinię przekazało też Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej rozpatrzono również ustawę o zasadach wjazdu i pobytu obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja zapoznała się z opiniami o ustawie, przedstawionymi przez dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Bożenę Sadowską oraz dyrektora Departamentu Legalizacji Pobytu i Cudzoziemców w Urzędzie ds. Repatriacji i Cudzoziemców Roberta Barana, a także przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Przedstawiona ustawa zamyka system regulacji prawnych dotyczących wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium RP po przystąpieniu do UE. Przepisy ustawy odnoszą się zarówno do obywateli państw członkowskich UE, jak również do obywateli państw Europejskiego Obszary Gospodarczego, korzystających na podstawie odrębnych umów ze swobodnego przepływu osób oraz członków ich rodzin.

W stanowisku przyjętym przez komisję zaproponowano Senatowi wprowadzenie 1 poprawki, zmierzającej do dodania w art. 23 w ust. 1 w pkt 4 po wyrazach "zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy" wyrazów "lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy". Postanowiono, że podczas posiedzenia plenarnego komisję w tej sprawie reprezentować będzie senator Genowefa Grabowska.

Ponadto Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej rozpatrzyła ustawę o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Senatorowie wysłuchali informacji prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji Cezarego Banasińskiego oraz uwag Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Opiniowana ustawa była projektem rządowym i ma zastąpić dotychczas obowiązującą ustawę z 30 czerwca 2000 r. o identycznym zakresie regulacji, której niektóre przepisy stwarzały znaczne trudności interpretacyjne. Opracowanie projektu było także związane z zamiarem przeniesienia niektórych przepisów szczegółowych do rozporządzeń Rady Ministrów, co ułatwi dostosowywanie polskich regulacji do - podlegających częstym zmianom - regulacji Unii Europejskiej.

W stanowisku przyjętym przez komisję zawarto jedną poprawkę, której przyjęcie, jak ustalono, zarekomenduje Izbie senator Genowefa Ferenc.

* * *

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Po zapoznaniu się z opiniami o ustawie sejmowej, które przedstawili wiceminister sprawiedliwości Marek Staszak, dyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego w MS Marek Sadowski oraz Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, senatorowie postanowili nie zgłaszać zastrzeżeń do omawianej ustawy.

Ustalono, że stanowisko wypracowane przez komisję zarekomenduje Izbie senator Władysław Mańkut.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych rozpatrywano ustawę warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Po wysłuchaniu informacji prezesa Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji Cezarego Banasińskiego oraz uwag Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu senatorowie przyjęli dwie poprawki do omawianej ustawy sejmowej. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Jerzego Markowskiego.

10 lipca 2002 r.

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Skarbu Państwa i Infrastruktury. Senatorowie postanowili zaproponować Senatowi wprowadzenie czterech poprawek do ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw. Jedna z poprawek dotyczyła uzupełnienia wzoru, według którego wyliczana będzie premia gwarancyjna. Poparcie komisji uzyskała zmiana wprowadzająca do ustawy opis sposobu obliczania premii gwarancyjnej, zgodna z propozycją rządową.

Przed przyjęciem stanowiska senatorowie wysłuchali uwag wiceprezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Ryszarda Matkowskiego oraz wicedyrektor Departamentu Finansów Gospodarki Narodowej w Ministerstwie Finansów Grażyny Grzyb. Opinię przedstawiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Konieczność nowelizacji ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz o zmianie niektórych ustaw wynikała z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 13 listopada 2001 r.

Rozpatrywana ustawa sejmowa rozszerza katalog osób, które mogą korzystać z premii gwarancyjnej, m.in. na osoby kupujące mieszkanie spółdzielcze, lokatorskie, zakładowe czy budowane przez TBS-y. W marcu 2000 roku te osoby straciły prawo do premii.

Rozszerzenie katalogu spowoduje, że budżet państwa wyda na premie gwarancyjne o około 350 mln zł więcej. Na ten rok zaplanowano w budżecie łącznie 1,18 mld zł na premie gwarancyjne. Do połowy tego roku wypłacono z tego tytułu 407 mln zł.

Urząd Mieszkalnictwa szacuje, że do końca tego roku zlikwidowane zostanie około 130 tys. książeczek, z czego 32 tys. książeczek ma prawo do premii gwarancyjnej.

Obecny na posiedzeniu Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury wiceprezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast R. Matkowski poinformował senatorów, że mniej więcej za 10-12 lat "spłacone" zostaną wszystkie książeczki mieszkaniowe. Wiceprezes stwierdził, że na koniec I kwartału 2000 roku (kiedy ograniczono prawo do premii gwarancyjnej) było ponad 2 mln książeczek mieszkaniowych, którym przysługiwała premia gwarancyjna. Do tej pory zlikwidowano 26,5 tys. książeczek, a jedna średnia premia wynosiła ponad 8 tys. zł.

Komisja postanowiła, że poprawki zaproponowane w jej stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw zarekomenduje Izbie senator Krzysztof Szydłowski.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia senatorowie zapoznali się z przygotowywaną przez komisję inicjatywą ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt zmierza m.in. do przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

Komisja postanowiła powołać zespół, który będzie pracował nad doprecyzowaniem zapisów projektu. W skład zespołu, któremu przewodniczy senator Marian Noga, weszli senatorowie: Adam Biela, Janusz Lorenz i Jerzy Suchański.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywała ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez skarb państwa oraz niektóre osoby prawne.

W posiedzeniu udział wzięli m.in. wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski, prezes Agencji Rynku Rolnego Jan Sobiecki, poseł Stanisław Stec, Piotr Biały z Departamentu Polityki Regionalnej i Rolnictwa w Ministerstwie Finansów oraz przedstawiciele rolniczych związków zawodowych. Senatorowie zapoznali się także z pozytywną opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu na temat sejmowej nowelizacji.

Uchwalona 4 lipca br. nowela przewiduje udzielenie poręczenia dla Agencji Rynku Rolnego na zaciągnięcie kredytu bankowego, który jest konieczny do podjęcia działań interwencyjnych na rynku rolnym. Poręczenie ma być udzielone na ten rok i stanowić zabezpieczenie kredytu w wysokości do 2 mld zł.

W opinii resortu rolnictwa, na zakup towarów trzeba będzie przeznaczyć około 844 mln zł, a utrzymanie zapasów produkcji rolnej będzie kosztowało około 184 mln zł.

Jeżeli Agencja Rynku Rolnego zaciągnie kredyt w kwocie do 2 mld zł, w przyszłorocznym budżecie trzeba będzie zapewnić około 1,7 mld zł na spłatę kredytów.

Z kredytu ma być finansowany interwencyjny skup pszenicy, żyta, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mleka i przetworów mlecznych, tytoniu i skrobi ziemniaczanej.

W przyjętym stanowisku Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez skarb państwa oraz niektóre osoby prawne. Ustalono, że przyjęcie ustawy sejmowej bez poprawek zarekomenduje Izbie senator Janusz Lorenz.

Podczas posiedzenia wiceminister Cz. Siekierski poinformował o ostatnich propozycjach reformy wspólnej polityki rolnej UE, przedstawionych przez komisarza ds. rolnictwa Franza Fischlera.

Nawiązując do projektu, wiceminister stwierdził, że nie zapewnia on takich samych warunków dla polskich i unijnych rolników, ale Polska będzie negocjować ich poprawę. Chodzi m.in. o skrócenie okresu oczekiwania na pełne subsydia.

W opinii Cz. Siekierskiego, w projekcie kładzie się nacisk na jakość i bezpieczeństwo produktów żywnościowych oraz na ochronę środowiska. Mówi się także o wsparciu ekologicznych źródeł energii, a to jest zbieżne z polskimi pracami nad ustawą o biopaliwach.

Podczas swojego posiedzenia Komisja Rolnictwa i Rozwoju dokonała wyboru zastępcy przewodniczącego. Kandydaturę senatora J. Lorenza zgłosił senator Marian Kozłowski. W głosowaniu senatorowie jednogłośnie opowiedzieli się za nią.

Ponadto senatorowie postanowili, że jedno z najbliższych posiedzeń komisji będzie dotyczyło promocji polskiego rolnictwa i artykułów rolno-spożywczych za granicą.

11 lipca 2002 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia zapoznała się ze sprawozdaniem Rzecznika Praw Dziecka z jego działalności w 2001 r. wraz z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.

Informacje przedstawił Paweł Jaros, rzecznik praw dziecka.

W dyskusji, odnosząc się przedstawionego sprawozdania, senatorowie wskazywali na zbyt małą, ich zadaniem, skuteczność rzecznika, urzędniczy styl pracy oraz słaby kontakt z mediami.

W opinii senator Wiesławy Sadowskiej, styl pracy rzecznika powinien się zmienić. Zamiast uczestniczyć w konferencjach naukowych powinien bardziej współpracować z dziećmi - przekonywała.

Odpowiadając na te uwagi, P. Jaros stwierdził, że musiał lepiej poznać środowisko.

Senator Olga Krzyżanowska zastanawiała się nad ograniczeniem działalności rzecznika praw dziecka tylko do kilku problemów, np. do przemocy czy ochrony zdrowia dzieci.

Zdaniem P. Jarosa, byłoby to wygodne. Ale nie można odrzucić żadnej prośby dziecka. Byłoby to również niezgodne z ustawą o rzeczniku.

Senator Zdzisława Janowska zwracała uwagę na brak nagłośnienia w mediach działań rzecznika praw dziecka, a także na brak akcji wychowawczej na szerszą skalę.

P. Jaros wyjaśniał, że media często nie są zainteresowane problematyką dotyczącą dzieci, wolą gonić za skandalami. Zapewnił jednak, że szuka środków na zorganizowanie szkoleń dla dziennikarzy, by uwrażliwić ich na tę tematykę.

"Dobrze, że rzecznik w ogóle jest, że mamy go zapisanego w konstytucji" - powiedziała prof. M. Łopatkowa, kierująca Ośrodkiem Pomocy Nastolatkom i Rodzinie "Przyjaciele". Jej zdaniem, jest to instytucja młoda i pozbawiona narzędzi do działania. Dlatego - podkreśliła - należy szybko znowelizować ustawę o rzeczniku. "Dać mu większe uprawnienia, a potem od niego wymagać" - stwierdziła. W jej opinii, konieczna jest także praca nad stylem działalności rzecznika. "To nie może być styl urzędniczy"- podkreśliła.

18 czerwca br. o pracy rzecznika praw dziecka wypowiedzieli się krytycznie posłowie z sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny. Zarzucili mu oddalenie od spraw dzieci i nieznajomość rezultatów własnych interwencji. Posłowie wskazywali także na konieczność nowelizacji ustawy o RPD.

Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej zapoznano się też z informacją Ministerstwa Zdrowia na temat stanu przygotowań do zmian w zakresie profilaktyki opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania. Informację przedstawili wiceminister Jan Kopczyk i dr Trojanowska.

W programie, przygotowanym przez resort we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu, zakłada się przywrócenie w szkołach, w trzech etapach do 2005 r., gabinetów lekarskich, a przede wszystkim opieki pielęgniarskiej, nie oznacza to jednak przywrócenia gabinetów stomatologicznych. Nie jest jeszcze uzgodniony sposób finansowania.

W dyskusji senatorowie postulowali przekazanie szkołom nadzoru nad szczepieniami profilaktycznymi, w związku z nie najlepszymi doświadczeniami z powierzenia opieki nad tym rodzicom.

Ponadto Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy - Prawo farmaceutyczne.

W tej części posiedzenia uczestniczyli: wiceminister J. Kopczyk i prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Roman Hechman. Zapoznano się też z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

W dyskusji zgłaszano potrzebę powrotu do określenia "farmaceuta" w miejsce użytego w noweli terminu "aptekarz". Zdaniem prezesa R. Hechmana, zgodnie z polską tradycją i regulacjami wykonywania tego zawodu, należy pozostać przy terminie "aptekarz". Nazwa "farmaceuta" znajdowała się w przedłożeniu rządowym i zmieniono ją w toku prac sejmowych.

Jak stwierdził wiceminister zdrowia, potrzeba powrotu do terminu "farmaceuta" związana jest z pracami nad pakietem ustaw nowelizujących prawo farmaceutyczne.

W przyjętym stanowisku senatorowie postanowili zaproponować Izbie wprowadzenie poprawek do ustawy sejmowej, zmierzających m.in. do zmiany terminologii używanej w nowelizacji (chodzi o zmianę słowa "aptekarz" na "farmaceuta") oraz do zmiany terminu wejścia w życie ustawy.

Ustalono, że sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia przedstawi Izbie senator W. Sadowska.

* * *

Senatorowie z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrywali ustawę o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli: wicedyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Wereszczyński, Katarzyna Blicharczyk i Robert Baran z Urzędu ds. Repatriacji i Cudzoziemców oraz Iwona Marchewka z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Senatorowie zapoznali się ponadto z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, w której stwierdzono, że ustawa nasuwa jedną uwagę szczegółową. Dotyczyła ona art. 23 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2. Przesłanką udzielenia obywatelowi Unii zezwolenia na pobyt czasowy jest m.in. zamiar wykonywania albo wykonywanie pracy. Dowodem poświadczającym ten fakt, dołączanym do wniosku o udzielenie zezwolenia jest, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt, 4 pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi Unii wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy. Zdaniem biura legislacyjnego, w przepisie brakuje wskazania dokumentu zaświadczającego o już wykonywanej pracy (tak, jak zostało to sformułowane w art. 22 ust. 1 pkt 1).

W związku z tą uwagą Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zaproponowała w przyjętym stanowisku, by w art. 23 w ust. 1 w pkt 4 wyrazy ", wskazujące okres zatrudnienia" zastąpić wyrazami "lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy, wskazujące okres zatrudnienia". Ustalono, że postulowaną zmianę zarekomenduje Izbie senator Aleksandra Koszada.

* * *

Członkowie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oraz Komisji Europejskiej Sejmu spotkali się z komisarzem Unii Europejskiej ds. rozszerzenia Günterem Verheugenem.

Podczas spotkania G. Verheugen wyraził pogląd, że zakończenie negocjacji między Polską a Unią w tym roku jest bardzo prawdopodobne. Jest to skutek tego, że Polsce udało się nadrobić zaległości.

"Sądzę, że Polska jest w tej chwili we wspaniałej sytuacji, w tym procesie plasuje się bardzo wysoko i w moim przekonaniu istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że dokończymy negocjacje z Polską do grudnia i że Polska stanie się nowym członkiem już w 2004 r." - powiedział komisarz.

Jak stwierdził, w ubiegłym roku "nie był nadmiernie optymistyczny". Na początku tego roku też nie był przekonany, czy wszystko się uda.

"Natomiast zauważyłem nieprawdopodobne wysiłki, jakie zostały poczynione nie tylko po naszej stronie, ale w szczególności po stronie kandydatów, a zwłaszcza w Polsce" - podkreślił G. Verheugen. W ocenie komisarza, Polska zdecydowanie jest w tej chwili na czele procesu negocjacyjnego. Występują jednak pewne trudności. Wszystkie rozdziały negocjacji, oprócz kwestii finansowych, powinny zostać zamknięte do końca października br. Jeszcze w lipcu zostanie zamknięty rozdział "wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne", w którym oceniana jest m.in. szczelność granic. Jak stwierdził G. Verheugen, była to jedna z najtrudniejszych kwestii. Jeżeli do końca października uda się zamknąć także rozdział dotyczący polityki konkurencji, wówczas pozostanie już tylko do uzgodnienia wysokość pomocy dla Polski, w tym dopłaty dla rolników.

Jego zdaniem, nie powinno się czekać z rozszerzeniem UE. G. Verheugen podkreślił, że jest zdecydowanie przekonany o konieczności utrzymania kalendarza rozszerzenia, tak by cały proces zakończył się przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, planowanymi na czerwiec 2004 roku. Jeżeli jednak Irlandia ponownie odrzuci w referendum traktat z Nicei, to trzeba brać pod uwagę opóźnienie poszerzenia.

G. Verheugen przypomniał, że Komisja Europejska w październiku ma przygotować sprawozdanie z postępów państw kandydujących i ocenić, ile państw i które z nich są wystarczająco dobrze przygotowane, aby znaleźć się w pierwszej fali poszerzenia UE.

Unijny komisarz zapewnił, że Unia prowadzi z Polską negocjacje, a nie dyktuje jej warunki.

Spotkanie zdominowały problemy rolnictwa, tego przede wszystkim dotyczyły pytania posłów i senatorów. Komisarz G. Verheugen przypomniał, że Unia nie wypracowała jeszcze swojego stanowiska w sprawie dopłat bezpośrednich dla rolników nowych państw członkowskich; ma to nastąpić w pierwszych dniach listopada br.

Według niego, jeżeli Polacy chcą równości w postaci 100% dopłat dla rolników od początku członkostwa, to wtedy standardy w Polsce, w momencie przystąpienia, powinny być takie same jak w Unii. A wówczas - jak mówił - "możemy odłożyć przystąpienie Polski na 20 lat".

G. Verheugen podkreślił, że równe traktowanie oznacza, iż nowe państwa członkowskie będą miały te same prawa i obowiązki, co stare.

"Mamy dwa wyjścia - albo czekamy, aż warunki w przyszłych państwach członkowskich będą na tym samym poziomie, co w obecnej <<piętnastce>>, czyli taki sam poziom konkurencyjności, dochodów, infrastruktura, standardy ochrony środowiska, i dopiero wówczas przyjmujemy nowe kraje do UE - to by przesunęło przyjęcie Polski o 20 lat. Druga opcja to podejście elastyczne - wyszukiwanie pewnych sposobów, aby pomóc państwom kandydackim sprostać pewnym standardom" - powiedział unijny komisarz.

G. Verheugen porównał proponowane przez Komisję Europejską stopniowe dochodzenie do pełnych dopłat z przyznanymi nam okresami przejściowymi na dostosowanie się do unijnych standardów ochrony środowiska: "Państwo mówią, że to nie będzie równe traktowanie, ponieważ rolnicy nie dostaną 100% dopłat od pierwszego dnia członkostwa, a ja zapytam, czy równym traktowaniem jest to, że polski przemysł i gminy nie muszą sprostać wszystkim wymogom ochrony środowiska przez następne dziesięć lat".

Jak stwierdził G. Verheugen, jest mnóstwo okresów przejściowych w innych obszarach, gdyby ich nie było, Polska musiałaby wydać miliardy euro, a w międzyczasie mamy stopniowe dochodzenie do 100% dopłat bezpośrednich.

Komisarz ds.. rozszerzenia zaznaczył, że rolnictwo jest tylko częścią gospodarki polskiej. "Nie powinniśmy tworzyć wrażenia, że UE jest tylko unią rolników" - stwierdził.

Jego zdaniem, tylko rolnicy natychmiast po wejściu Polski do Unii odczują wzrost dochodów. "Państwo mówią, że 25% dopłat jest nie do przyjęcia dla Polski, ale biorąc pod uwagę cały okres dochodzenia - 10 lat, to średni poziom wsparcia dla polskich rolników nie będzie wynosił 25% lecz 60%" - powiedział G. Verheugen.

W jego ocenie, koszty prowadzenia gospodarstwa w Polsce wynoszą jedną czwartą tego co w Danii lub Niemczech. W związku z tym, zdaniem komisarza, rolnicy w nowych państwach członkowskich będą, ekonomicznie rzecz biorąc, w znacznie lepszej sytuacji niż ich koledzy w obecnych państwach członkowskich.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej rozpatrzono ustawę o ratyfikacji Szóstego Protokołu do Porozumienia Ogólnego w sprawie Przywilejów i Immunitetów Rady Europy, sporządzonego dnia 5 marca 1996 r. w Strasburgu.

Podstawowe ustalenia przyjęte w ratyfikowanym protokole przedstawił wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Byrt. Komisja zapoznała się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Przywołany w ustawie protokół przyznaje sędziom Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i sędziom powoływanym przez zainteresowane państwo ad hoc do rozpatrzenia określonej sprawy (na mocy art. 27 ust. 2 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności) oraz ich współmałżonkom i niepełnoletnim dzieciom immunitety i przywileje. Postanowienia protokołu stosuje się także do sekretarza trybunału i jego zastępcy (jedynie, gdy pełni on funkcje sekretarza na podstawie oficjalnej notyfikacji państwom stronom konwencji).

W przyjętym stanowisku komisja uznała, że ustawa ratyfikacyjna nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych i postanowiła zarekomendować Senatowi jej uchwalenie. Na sprawozdawcę wybrano senatora Zbigniewa Kulaka.

W drugim punkcie porządku dziennego rozpatrzono ustawę o ratyfikacji Protokołu nr 7 do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, sporządzonego dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu.

Po wysłuchaniu wiceministra spraw zagranicznych A. Byrta i wicedyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego w Ministerstwie Sprawiedliwości Igora Dzialuka oraz zapoznaniu się z opinią biura legislacyjnego senatorowie postanowili nie zgłaszać zastrzeżeń do omawianej ustawy sejmowej. Ustalono, że stanowisko komisji w tej sprawie zarekomenduje Izbie senator Adam Jamróz.

Ponadto Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej rozpatrywała na swym posiedzeniu ustawę - Prawo dewizowe.

Zapoznano się z opiniami o ustawie, które przedstawili: wiceminister finansów Andrzej Raczko, naczelnik Wydziału Prawno-Dewizowego w Departamencie Polityki Zagranicznej Ministerstwa Finansów Ryszard Pyzel oraz doradca prezesa Narodowego Banku Polskiego Bogdan Adnryszczak. Uwagi zgłosiło także Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Uchwalona przez Sejm 20 czerwca br. ustawa uchyla większość dotychczas obowiązujących przepisów restrykcyjnych w zakresie przepływu kapitału i płatności, dostosowując prawo polskie w tym zakresie do prawa Unii Europejskiej, zwłaszcza do traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

Nowe prawo dewizowe zakłada także pełną liberalizację przepływów kapitałowych w obrocie z państwami OECD i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (oprócz UE są to Islandia, Norwegia i Lichtenstein). Nowe przepisy wejdą w życie 1 października br.

Ustawa przewiduje, że zezwoleń dewizowych dla firm będzie udzielał minister finansów, a indywidualnych - prezes Narodowego Banku Polskiego.

Wśród innych zmian postanowiono, że w kantorach można będzie wymieniać jednorazowo waluty o wartości do 20 tys. euro.

W przyjętym stanowisku komisja zaproponowała Senatowi wprowadzenie 4 poprawek do ustawy - Prawo dewizowe. Postulowane zmiany zarekomenduje Izbie senator Andrzej Wielowieyski.

15 lipca 2002 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.

Senatorowie zapoznali się z opiniami o ustawie, które przedstawili: wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski, wiceprezes Agencji Rynku Rolnego Marek Kosikowski oraz Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Obecny na posiedzeniu komisji wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi wypowiadając na temat ustawy sejmowej umożliwiającej Agencji Rynku Rolnego zaciągnięcie kredytów bankowych, stwierdził, że kredyty są konieczne, by agencja mogła realizować roczny program działań interwencyjnych.

W opinii wiceministra Cz. Siekierskiego, bez tego poręczenia banki nie zgodzą się na udzielanie pożyczek agencji, ponieważ już teraz jej zadłużenie jest bardzo wysokie i wynosi około 1 mld 700 mln zł.

Zgodnie z ustawą sejmową, poręczenie ma być udzielone na ten rok i stanowić zabezpieczenie kredytu w wysokości do 2 mld zł.

Według resortu rolnictwa, na zakup towarów trzeba będzie przeznaczyć około 844 mln zł, a utrzymanie zapasów produkcji rolnej będzie kosztowało około 184 mln zł.

Jeżeli Agencja Rynku Rolnego zaciągnie kredyt w kwocie do 2 mld zł, w przyszłorocznym budżecie trzeba będzie zapewnić około 1,7 mld zł na spłatę kredytów.

Interwencja Agencji Rynku Rolnego na rynkach rolnych ma na celu łagodzenie cyklicznych i sezonowych wahań cen. Najczęściej w pierwszym półroczu każdego roku agencja gromadzi zapasy, np. wieprzowiny, ograniczając w ten sposób spadek jej cen, natomiast w drugim półroczu sprzedaje zapasy, hamując wzrost cen trzody i cen detalicznych mięsa.

W głosowaniu Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do omawianej nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Jej przyjęcie bez poprawek zarekomenduje Izbie senator Władysław Mańkut.

W drugim punkcie porządku dziennego obrad senatorowie rozpatrzyli ustawę - Prawo dewizowe. Informacji na temat ustawy sejmowej udzielał wiceminister finansów Andrzej Raczko, wysłuchano także doradcy prezesa Narodowego Banku Polskiego Bogdana Andryszczaka oraz zapoznano się z opinią biura legislacyjnego. W przyjętym stanowisku komisja postanowiła zarekomendować Senatowi wprowadzenie poprawek do nowego prawa dewizowego. Ustalono, że postulowane zmiany przedstawi Izbie senator Andrzej Wielowieyski.

Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych rozpatrywano także ustawę o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Senatorowie zapoznali się z opinią wiceminister finansów Ireny Ożóg oraz z uwagami Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Rozpatrywaną nowelizację przedłożył rząd w związku z realizacją strategii gospodarczej "Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca". Ustawa precyzuje przepisy określające moment uzyskania przychodów, a także ujednolica terminologię określającą kategorie finansowe w prawie podatkowym do terminologii stosowanej w ustawie
o rachunkowości.

W przyjętym stanowisku Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych postanowiła zaproponować poprawki do noweli sejmowej. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Mieczysława Mietłę.

Ponadto rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Jak stwierdziła wiceminister finansów I. Ożóg, omawiana nowelizacja ustawy o podatku PIT zakłada modyfikację istniejącego systemu zapłaty zaliczek w formie uproszczonej. Jest częścią rządowego programu "Przede wszystkim przedsiębiorczość". Poprzez aktywizację małych i średnich przedsiębiorstw ma się przyczynić do ożywienia wzrostu gospodarczego i zmniejszenia bezrobocia.

Podatnicy, którzy zdecydują się na uproszczone rozliczenie, będą wpłacać co miesiąc jedną dwunastą kwoty należnego podatku, wynikającego z zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy. W takiej sytuacji podatnik nie będzie zobowiązany do składania żadnych deklaracji w ciągu roku podatkowego.

Zgodnie z ustawą sejmową, w wypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zlikwidowano konieczność corocznego składania oświadczenia o wyborze formy opodatkowania.

Ponadto ustawa przewiduje preferencje dla inwestowania w fabrycznie nowe środki trwałe. Podatnik będzie mógł jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpis amortyzacyjny w wysokości 30% wartości już w pierwszym roku podatkowym używania danego środka trwałego. Zasada ta ma być stosowana w stosunku do środków trwałych nabytych i wprowadzonych do ewidencji od dnia ogłoszenia ustawy.

W głosowaniu Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych postanowiła zaproponować poprawki do znowelizowanej ustawy o PIT.

Komisja zarekomendowała Senatowi wykreślenie z ustawy zapisu dotyczącego zwolnienia z podatku diet oraz kwot stanowiących zwrot kosztów podróży przez osoby uzyskujące przychody z działalności wykonywanej osobiście.

W opinii senatorów oraz obecnych na posiedzeniu przedstawicieli rządu, taki zapis powoduje niebezpieczeństwo wykorzystywania tego zwolnienia przez nieuczciwych podatników do zawyżania kwot stanowiących zwrot kosztów podróży i zmniejszania zasadniczego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

Ponadto Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych uznała, że nowela sejmowa błędnie sugeruje, iż nabycie akcji może być związane z podwyższeniem kapitału zakładowego. W związku z tym zaproponowano skreślenie tego zapisu. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, w wypadku podwyższenia kapitału zakładowego następuje objęcie akcji.

Na sprawozdawcę stanowiska komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wybrano senatora M. Mietłę.

Na swym posiedzeniu Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych rozpatrzyła również ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Po wysłuchaniu informacji wiceminister finansów I. Ożóg oraz uwag biura legislacyjnego komisja uznała m.in., że omawiana nowelizacja, podobnie jak nowela ustawy o podatku PIT, błędnie sugeruje, iż nabycie akcji może być związane z podwyższeniem kapitału zakładowego. W związku z tym senatorowie zaproponowali skreślenie tego zapisu.

Rozpatrywana ustawa przewiduje, że urzędy skarbowe będą zwalniać podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność od obowiązku składania deklaracji i wpłat zaliczek. Okres tego zwolnienia będzie uzależniony od momentu rozpoczęcia działalności.

Ponadto podatnicy będą mogli wpłacać zaliczki miesięczne w uproszczonej formie, w wysokości zależnej od podatku należnego. Podatnicy będą mieli obowiązek złożenia tylko jednego zeznania w roku podatkowym.

Ustawa sejmowa przewiduje, że do przychodów osoby wynajmującej lub wydzierżawiającej nie będą zaliczane kwoty wypłacone przez osobę trzecią z tytułu przeniesienia wierzytelności. Opłaty ponoszone przez najemcę lub dzierżawcę na rzecz osoby trzeciej stanowią przychód wynajmującego lub wydzierżawiającego.

Do kosztów uzyskania przychodów osoby wynajmującej lub wydzierżawiającej rzeczy albo prawa majątkowe zalicza się zapłacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.

Nowelizacja ustawy o CIT jest częścią rządowego programu "Przede wszystkim przedsiębiorczość".

Na zakończenie posiedzenia Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych postanowiono, że stanowisko komisji w sprawie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedstawi Izbie senator Genowefa Ferenc.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment