Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


PREZYDIUM SENATU

Posiedzenia

21 czerwca 2002 r. odbyło się 24 . posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium zaakceptowało wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, dotyczący wyrażenia zgody na odbycie wyjazdowego posiedzenia komisji w dniach 1-2 lipca br. w Poznaniu i Kaliszu. Jednocześnie zgodzono się na pokrycie przez Kancelarię Senatu kosztów transportu senatorów oraz obsługę sekretariatu.

Podczas posiedzenia Prezydium Senatu przyjęło wszystkie wnioski o dotacje pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą:

I. WNIOSKI INWESTYCYJNE

1. wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - remont dachu katedry lwowskiej - 70 000 zł,

2. wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - remont budynku zakupionego dla chorągwi Harcerstwa Polskiego z przeznaczeniem na stanicę harcerską we Lwowie - 40 000 zł,

3. wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - budowa Domu Polskiego w Vicsani, w Rumunii - 80 000 zł,

4. wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - remont i rozbudowa Domu Polskiego w Budapeszcie, na Węgrzech -76 560 zł,

5. wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - rozbudowa polskiej szkoły podstawowej w Krasławie, na Łotwie -168 264 zł,

6. wniosek Telewizji Polskiej SA Program Satelitarny TV POLONIA - zakup i montaż trzech nadajników wraz ze sprzętem technicznym do retransmisji programu TV POLONIA w Kokczetawie, Pietropawłowsku, Czkałowie, w Kazachstanie -117 101 zł,

7. wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - dokumentacja projektowo-kosztorysowa boisk szkolnych oraz ogrodzenia terenu szkoły polskiej w Grodnie, na Białorusi - 50 000 zł,

8. wniosek Związku Polaków ZGODA w RFN, z. Recklinghausen, w Niemczech - remont dolnej części Domu Polskiego w Recklinghausen (odnowienie podłogi i ścian) - 29 999 zł (netto).

II. AKCJA LETNIA

1. wniosek Caritas Archidiecezji Wrocławskiej - organizacja kolonii letnich w Sulistrowiczkach dla dzieci i młodzieży z rodzin polskich (z Ukrainy, Białorusi, Litwy) - 23 350 zł,

2. wniosek Fundacji Ochrony Polsko-Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego im. Wita Stwosza - zakwaterowanie i wyżywienie uczestników szkół letnich języka polskiego dla studentów polonistyki w Grodnie, Dyneburgu i Mińsku - 25 000 zł,

3. wniosek Katolickiego Stowarzyszenia "Przyjazna Szkoła" - I Międzynarodowe Warsztaty Polonijne "Dziedzictwo Pokoleń" - Hrubieszów-Krasnobród, na wyżywienie uczestników - 25 000 zł,

4. wniosek Społecznego Towarzystwa Oświatowego, Samodzielne Koło Terenowe nr 75 w Krasnymstawie - obóz wypoczynkowy dla dzieci pochodzenia polskiego z Białorusi -12 025 zł,

5. wniosek Stowarzyszenia "Pro Filia" - udział osób polskiego pochodzenia, zakwaterowanie i wyżywienie uczestników w letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej oraz warsztaty polonistyczne dla nauczycieli ze szkół polskich na Zaolziu - 30 000 zł,

6. wniosek Stowarzyszenia "Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych" - kolonie letnie w Gostwicy dla dzieci z rodzin polskich z Litwy i Ukrainy - 30 000 zł,

7. wniosek Stowarzyszenia Wykładowców, Konsultantów i Lektorów Pro-Akademia - pobyt w Pabianicach i Łodzi młodzieży szkolnej pochodzenia polskiego z Saratowa, na Powołżu - 13 999 zł,

8. wniosek Towarzystwa Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Letni Uniwersytet Trzeciego Wieku, Drohiczyn 2002 - 15 520 zł,

9. wniosek Unii Katolickich Stowarzyszeń Rodzin Archidiecezji Warszawskiej - obozy szkoleniowo-wypoczynkowe dla rodzin polskich zamieszkałych na Ukrainie: Lwów, Mościska, Żytomierz - 17 500 zł.

Ponadto pozytywnie zaopiniowano jako akcję letnią:

10. wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", zawarty w poz. 42 zał. Wnioski Programowe Jednostek Krajowych - uzupełnienie wniosku "Program wspierania organizacji polonijnych i polskich za granicą":

a) parafia rzymskokatolicka w Kamyszynce, w Kazachstanie - kolonie dla 35 dzieci z biednych rodzin polskich - 4942 zł,

b) parafia rzymskokatolicka "na Malowance" w Żytomierzu, na Ukrainie - organizacja przy parafii półkolonii dla dzieci pochodzenia polskiego - 2758 zł.

III. WNIOSKI PROGRAMOWE - JEDNOSTKI KRAJOWE

1. wniosek Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie - opieka nad katedrami polonistyki i lektoratami języka polskiego - 119 048 zł,

2. wniosek Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie - opieka nad szkółkami niedzielnymi - 132 276 zł,

3. wniosek Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie - dokumentowanie śladów obecności polskiej na Wschodzie -193 200 zł,

4. wniosek Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie - promocja języka polskiego i kultury polskiej - 166 986 zł,

5. wniosek Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie - wspieranie aktywności obywatelskiej środowisk polskich - 181 662 zł,

6. wniosek Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie - media elektroniczne dla środowisk polskich na Wschodzie - 214 828 zł,

7. wniosek Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie - międzynarodowa sesja naukowa na Białorusi z okazji 200-lecia urodzin Ignacego Domeyki - 12 000 zł,

8. wniosek Lubelskiego Klubu Polonijnego - kontynuacja wydawania dwumiesięcznika "Forum Polonijne" - 97 880 zł,

9. wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - pomoc dla biednych rodzin polskich z Armenii, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, Ukrainy, Białorusi i Litwy, dożywianie dzieci w polskich szkołach na Litwie i Białorusi, transporty charytatywne - 459 770 zł,

10. wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - program prac Ośrodka ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju - 254 500 zł,

11. wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - zjazd Stowarzyszenia Szkół Młodszych Ochotniczek - 60 000 zł,

12. wniosek Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód - szkolenie dla działaczy polonijnych na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej połączone z praktykami w polskich firmach - 25 000 zł,

13. wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - Studium Folklorystyczne dla Instruktorów Zespołów Polonijnych w Lublinie - 52 700 zł.

Pozostałe wnioski przedstawione do decyzji prezydium zostały odrzucone.

Uchwały

UCHWAŁA Nr 48

PREZYDIUM SENATU

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie zlecenia Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145,
poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Caritas Archidiecezji Wrocławskiej we Wrocławiu, zwanej dalej "Caritas", wykonanie w 2002 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, polegającego na dofinansowaniu organizacji kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z polskich rodzin (Ukrainy, Białorusi, Litwy) w Sulistrowiczkach.

§ 2.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2002 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 23 350 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Caritas.

§ 4.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z Caritas umowy, określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 5.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Caritas zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK

UCHWAŁA Nr 49

PREZYDIUM SENATU

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie zlecenia Fundacji Ochrony Polsko-Niemieckiego

Dziedzictwa Kulturowego im. Wita Stwosza zadania państwowego

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145,
poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Fundacji Ochrony Polsko-Niemieckiego Dziedzictwa Kulturowego im. Wita Stwosza w Warszawie, zwanej dalej "Fundacją", wykonanie w 2002 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, polegającego na dofinansowaniu organizacji Szkół Letnich języka polskiego dla studentów polonistyki w Grodnie, Dynenburgu i Mińsku.

§ 2.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2002 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Fundacji.

§ 4.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z Fundacją umowy, określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 5.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Fundację zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK

UCHWAŁA Nr 50

PREZYDIUM SENATU

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie zlecenia Katolickiemu Stowarzyszeniu "Przyjazna Szkoła"

zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145,
poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Katolickiemu Stowarzyszeniu "Przyjazna Szkoła" w Hrubieszowie, zwanemu dalej "Stowarzyszeniem", wykonanie w 2002 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, polegającego na dofinansowaniu organizacji I Międzynarodowych Warsztatów Polonijnych "Dziedzictwo Pokoleń" - Hrubieszów - Krasnobród.

§ 2.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2002 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Stowarzyszenia.

§ 4.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy, określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 5.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK

UCHWAŁA Nr 51

PREZYDIUM SENATU

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie zlecenia Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu

zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145,
poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu, Samodzielne Koło Terenowe nr 75 w Krasnymstawie, zwanemu dalej "Towarzystwem", wykonanie w 2002 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, polegającego na dofinansowaniu organizacji obozu wypoczynkowego dla dzieci pochodzenia polskiego z Białorusi.

§ 2.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2002 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 12 025 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwadzieścia pięć złotych) na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Towarzystwa.

§ 4.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z Towarzystwem umowy, określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 5.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Towarzystwo zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK

UCHWAŁA Nr 52

PREZYDIUM SENATU

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Pro Filia"

zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145,
poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Stowarzyszeniu "Pro Filia" w Cieszynie, zwanemu dalej "Stowarzyszeniem", wykonanie w 2002 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, polegającego na dofinansowaniu udziału osób polskiego pochodzenia w letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej oraz warsztatów dla nauczycieli ze szkół polskich na Zaolziu.

§ 2.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2002 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Stowarzyszenia.

§ 4.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy, określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 5.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK

UCHWAŁA Nr 53

PREZYDIUM SENATU

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami

za granicą w 2002 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145,
poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Stowarzyszeniu "Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży ze Środowisk Polonijnych" w Warszawie, zwanemu dalej "Stowarzyszeniem", wykonanie w 2002 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, polegającego na dofinansowaniu organizacji kolonii letnich w Gostwicy dla dzieci z rodzin polskich z Litwy i Ukrainy.

§ 2.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2002 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Stowarzyszenia.

§ 4.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy, określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 5.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK

UCHWAŁA Nr 54

PREZYDIUM SENATU

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Wykładowców, Konsultantów i Lektorów

"Pro-Akademia" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami

za granicą w 2002 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145,
poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Stowarzyszeniu Wykładowców, Konsultantów i Lektorów "Pro-Akademia" w Łodzi, zwanemu dalej "Stowarzyszeniem", wykonanie w 2002 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, polegającego na dofinansowaniu pobytu młodzieży szkolnej pochodzenia polskiego z Saratowa na Powołżu w Pabianicach i Łodzi.

§ 2.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2002 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 13 999 zł (słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Stowarzyszenia.

§ 4.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy, określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 5.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK

UCHWAŁA Nr 55

PREZYDIUM SENATU

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie zlecenia Towarzystwu Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145,
poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Towarzystwu Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Warszawie, zwanemu dalej "Towarzystwem", wykonanie w 2002 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, polegającego na dofinansowaniu organizacji Letniego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Drohiczyn 2002.

§ 2.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2002 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 15 520 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych) na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Towarzystwa.

§ 4.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z Towarzystwem umowy, określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 5.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Towarzystwo zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK

UCHWAŁA Nr 56

PREZYDIUM SENATU

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie zlecenia Unii Katolickich Stowarzyszeń Rodzin Archidiecezji Warszawskiej

zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145,
poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Unii Katolickich Stowarzyszeń Rodzin Archidiecezji Warszawskiej w Warszawie, zwanej dalej "Unią", wykonanie w 2002 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, polegającego na dofinansowaniu organizacji obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla rodzin polskich zamieszkałych na Ukrainie: Lwów, Mościska, Żytomierz.

§ 2.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2002 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 17 500 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych) na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Unii.

§ 4.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z Unią umowy, określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 5.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Unię zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK

UCHWAŁA Nr 57

PREZYDIUM SENATU

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami

za granicą w 2002 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145,
poz. 1623) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rozszerza się katalog zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"
w 2002 r., zwanemu dalej "Stowarzyszeniem" określonych w uchwale nr 12 Prezydium Senatu z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

§ 2.

Rozszerzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje zadania państwowe, określone w załączniku
do uchwały.

§ 3.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2002 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 7 700 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych) na finansowanie zadań, o których mowa w § 2.

§ 4.

Przyznane kwoty dotacji uwzględniają koszty ogólne, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zleconych zadań państwowych, do wysokości 13 % kwoty dotacji, tj. maksymalnie do kwoty 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 5.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy, która określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz rozliczenia dotacji przekazywanej na wykonanie tych zadań.

§ 6.

Środki finansowe, o których mowa w § 3, będą przekazane na rachunek Stowarzyszenia.

§ 7.

Decyzję o przekazaniu Stowarzyszeniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 8.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin P A S T U S I A K

Załącznik
do uchwały nr 57
Prezydium Senatu
z dnia 21 czerwca 2002 r.

Zadania państwowe w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zlecone
Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2002 r.

W ramach zadania: Program wspierania organizacji polonijnych i polskich za granicą
w punkcie
Finansowanie działalności programowej organizacji polonijnych
i polskich na świecie,
rozszerzenie zadania o:

 

1. Sfinansowanie kolonii dla 35 dzieci z biednych rodzin polskich w parafii rzymskokatolickiej w Kamyszynce w Kazachstanie.

4 942 zł

w tym koszty ogólne:
642 zł

2. Sfinansowanie organizacji półkolonii dla dzieci pochodzenia polskiego przy parafii rzymskokatolickiej "na Malowance" w Żytomierzu na Ukrainie.

2 758 zł

w tym koszty ogólne:
358 zł

Suma:

7 700 zł,
w tym koszty ogólne:
1 000 zł

UCHWAŁA Nr 58

PREZYDIUM SENATU

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie zlecenia Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie"

zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145,
poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie, zwanej dalej "Fundacją", wykonanie w 2002 r. zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, określonych w załączniku do uchwały.

§ 2.

Ustala się łączną kwotę dotacji z budżetu państwa w 2002 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 1 008 000 zł (słownie: jeden milion osiem tysięcy złotych) na finansowanie zadań, o których mowa w § 1.

§ 3.

Przyznane kwoty dotacji uwzględniają koszty ogólne, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zleconych zadań państwowych, do wysokości 13 % kwoty dotacji, tj. maksymalnie do kwoty 131 038 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy trzydzieści osiem złotych).

§ 4.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Fundacji.

§ 5.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z Fundacją umowy, określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tych zadań.

§ 6.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 7.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Fundację zleconych zadań państwowych sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK

Załącznik
do uchwały nr 58
Prezydium Senatu
z dnia 21 czerwca 2002 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w 2002 r.

Fundacja

"Pomoc Polakom na Wschodzie"

Al. Ujazdowskie 19

00-577 Warszawa

1. Opieka nad katedrami polonistyki i lektoratami języka polskiego

119 048 zł,

w tym koszty ogólne:

15 476 zł

 

2. Opieka nad szkółkami niedzielnymi

132 276 zł,

w tym koszty ogólne:

17 195 zł

 

3. Dokumentowanie śladów obecności polskiej na Wschodzie

193 200 zł,

w tym koszty ogólne:

25 116 zł

 

4. Promocja języka polskiego i kultury polskiej

166 986 zł,

w tym koszty ogólne:

21 708 zł

 

5. Wspieranie aktywności obywatelskiej środowisk polskich

181 662 zł,

w tym koszty ogólne:

23 616 zł

 

6. Media elektroniczne dla środowisk polskich na Wschodzie

214 828 zł,

w tym koszty ogólne:

27 927 zł

 

Razem:

1 008 000 zł,

w tym koszty ogólne:

131 038 zł

UCHWAŁA Nr 59

PREZYDIUM SENATU

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie zlecenia Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie

zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145,
poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Fundacji Pomocy Szkołom Polskim na Wschodzie w Lublinie, zwanej dalej "Fundacją", wykonanie w 2002 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, polegającego na dofinansowaniu kosztów organizacji międzynarodowej sesji naukowej na Białorusi z okazji 200-lecia urodzin Ignacego Domeyki.

§ 2.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2002 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych) na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Fundacji.

§ 4.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z Fundacją umowy, określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 5.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Fundację zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK

UCHWAŁA Nr 60

PREZYDIUM SENATU

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie zlecenia Lubelskiemu Klubowi Polonijnemu

zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145,
poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Lubelskiemu Klubowi Polonijnemu w Lublinie, zwanemu dalej "Klubem", wykonanie w 2002 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, polegającego na dofinansowaniu kosztów kontynuacji wydawania dwumiesięcznika "Forum Polonijne".

§ 2.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2002 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 97 880 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych) na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Klubu.

§ 4.

Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty ogólne, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zleconego zadania państwowego, w wysokości do 1 100 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych).

§ 5.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z Klubem umowy, określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 6.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 7.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Klub zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK

UCHWAŁA Nr 61

PREZYDIUM SENATU

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami

za granicą w 2002 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145,
poz. 1623) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rozszerza się katalog zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"
w 2002 r., zwanemu dalej "Stowarzyszeniem", określonych w uchwale nr 40 Prezydium Senatu z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

§ 2.

Rozszerzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje zadanie państwowe, określone w załączniku
do uchwały.

§ 3.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2002 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 254 500 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) na finansowanie zadania, o którym mowa w § 2.

§ 4.

Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty ogólne, których poniesienie jest niezbędne
dla realizacji zleconego zadania państwowego, do wysokości 13% całkowitej kwoty dotacji,
tj. maksymalnie do kwoty 33 085 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące osiemdziesiąt pięć złotych).

§ 5.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy, która określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadnia państwowego oraz rozliczenia dotacji przekazywanej na wykonanie tego zadania.

§ 6.

Środki finansowe, o których mowa w § 3, będą przekazane Stowarzyszeniu w terminie ustalonym w umowie zawartej pomiędzy Kancelarią Senatu a Stowarzyszeniem .

§ 7.

Decyzję o przekazaniu Stowarzyszeniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 8.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin P A S T U S I A K

Załącznik
do uchwały nr 61

Zadanie państwowe w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zlecone
w 2002 r.

 

W ramach zadania: Program wspierania kultury i dziedzictwa narodowego poza granicami kraju

rozszerzenie zadania o:

 
 

 

Program prac Ośrodka ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza Granicami Kraju

 

254 500 zł,

w tym koszty ogólne:

33 085 zł

UCHWAŁA Nr 62

PREZYDIUM SENATU

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Współpracy Polska - Wschód

zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145,
poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Stowarzyszeniu Współpracy Polska - Wschód w Warszawie, zwanemu dalej "Stowarzyszeniem", wykonanie w 2002 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, polegającego na dofinansowaniu kosztów organizacji szkolenia dla działaczy polonijnych na temat zasad prowadzenia działalności gospodarczej, połączonego
z praktykami w polskich firmach.

§ 2.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2002 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Stowarzyszenia.

§ 4.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy, określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 5.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK

UCHWAŁA Nr 63

PREZYDIUM SENATU

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zadania państwowego w zakresie opieki

nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145,
poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Stowarzyszeniu Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zwanemu dalej "Stowarzyszeniem", wykonanie w 2002 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, polegającego na dofinansowaniu Studium Folklorystycznego dla Instruktorów Zespołów Polonijnych w Lublinie.

§ 2.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2002 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 52 700 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych) na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Stowarzyszenia.

§ 4.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy, określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 5.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK

UCHWAŁA Nr 64

PREZYDIUM SENATU

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych (inwestycyjnych)

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145,
poz. 1623), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rozszerza się katalog zadań państwowych zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"
w 2002 r., zwanemu dalej "Stowarzyszeniem", określonych w uchwale nr 10 Prezydium Senatu z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych (inwestycyjnych) w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

§ 2.

Rozszerzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje zadania państwowe, określone w załączniku
do uchwały.

§ 3.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2002 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 516 737 zł (słownie: pięćset szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych) na finansowanie zadania, o którym mowa w § 2.

§ 4.

Przyznane kwoty dotacji uwzględniają koszty ogólne, które są niezbędne do prawidłowej realizacji zleconych zadań państwowych, do wysokości 6% kwoty dotacji, tj. maksymalnie do kwoty 31 002 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwa złote).

§ 5.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy, która określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconych zadań państwowych oraz rozliczenia dotacji przekazywanej na wykonanie tych zadań.

§ 6.

Środki finansowe, o których mowa w § 3, będą przekazane na rachunek Stowarzyszenia.

§ 7.

Decyzję o przekazaniu Stowarzyszeniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 8.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin P A S T U S I A K

Załącznik
do uchwały nr 64
Prezydium Senatu
z dnia 21 czerwca 2002 r.

Wykaz zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleconych
Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2002 r.

W ramach zadań państwowych (inwestycyjnych), zleconych
Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" do realizacji w 2002 r.
rozszerzenie o:

 

1. Remont dachu Katedry Lwowskiej

70 000 zł,
w tym koszty ogólne:
4 200 zł

2. Remont zakupionego budynku dla Chorągwi Harcerstwa Polskiego na Stanicę Harcerską we Lwowie

40 000 zł,
w tym koszty ogólne:
2 400 zł

3. Budowa Domu Polskiego w Vicsani w Rumunii

80 000 zł,
w tym koszty ogólne:
4 800 zł

4. Remont i rozbudowa Domu Polskiego w Budapeszcie na Węgrzech

76 560 zł,
w tym koszty ogólne:
4 593 zł

5. Rozbudowa Podstawowej Szkoły Polskiej w Krasławie na Łotwie

168 264 zł,
w tym koszty ogólne:
10 095 zł

6. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa boisk szkolnych oraz
- ogrodzenia terenu Szkoły Polskiej w Grodnie na Białorusi

50 000 zł,
w tym koszty ogólne:
3 000 zł

7. Remont dolnej części Domu Polskiego w Recklinghausen w Niemczech w zakresie odnowienia podłogi i ścian

31 913 zł,
w tym koszty ogólne:
1 914 zł

Suma:

516 737 zł,
w tym koszty ogólne:
31 002 zł

UCHWAŁA Nr 65

PREZYDIUM SENATU

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie zlecenia Telewizji Polskiej S. A. zadania państwowego

w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145,
poz. 1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zleca się Telewizji Polskiej S. A. Program Satelitarny TV Polonia, zwanej dalej "Telewizją", wykonanie w 2002 r. zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, polegającego na dofinansowaniu zakupu i montażu trzech nadajników wraz ze sprzętem technicznym do retransmisji programu TV Polonia w Kokczetawie, Pietropawłowsku, Czkałowie w Kazachstanie.

§ 2.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2002 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 117 101 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy sto jeden złotych) na finansowanie zadania, o którym mowa w § 1.

§ 3.

Środki finansowe, o których mowa w § 2, będą przekazane przez Kancelarię Senatu na rachunek Telewizji.

§ 4.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia z Telewizją umowy, określającej szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadania państwowego oraz rozliczenia dotacji przekazanej na wykonanie tego zadania.

§ 5.

Decyzję o przekazaniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 6.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Telewizję zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin PASTUSIAK

UCHWAŁA Nr 66

PREZYDIUM SENATU

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami

za granicą w 2002 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145,
poz. 1623), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rozszerza się katalog zadań państwowych, zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"
w 2002 r., zwanemu dalej "Stowarzyszeniem", określonych w uchwale nr 12 Prezydium Senatu z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

§ 2.

Rozszerzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje zadanie państwowe, określone w załączniku
do uchwały.

§ 3.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2002 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) na finansowanie zadania, o którym mowa w § 2.

§ 4.

Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty ogólne, których poniesienie jest niezbędne
dla realizacji zleconego zadania państwowego, do wysokości 13% całkowitej kwoty dotacji,
tj. maksymalnie do kwoty 7 800 zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych).

§ 5.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy, która określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadnia państwowego oraz rozliczenia dotacji przekazywanej na wykonanie tego zadania.

§ 6.

Środki finansowe, o których mowa w § 3, będą przekazane Stowarzyszeniu w terminie ustalonym w umowie zawartej pomiędzy Kancelarią Senatu a Stowarzyszeniem.

§ 7.

Decyzję o przekazaniu Stowarzyszeniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 8.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin P A S T U S I A K

Załącznik
do uchwały nr 66
Prezydium Senatu
z dnia 21 czerwca 2002 r.

Zadanie państwowe w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zlecone
w 2002 r.

 

W ramach zadania: Program wspierania organizacji polonijnych
i polskich za granicą
w punkcie Zjazdy działaczy polonijnych
i polskich za granicą - finansowanie kosztów podróży, zakwaterowania oraz materiałów programowych i kosztów wynajmu sal

rozszerzenie zadania o:

 
 

 

Zjazd Stowarzyszenia Szkół Młodszych Ochotniczek

60 000 zł,

w tym koszty ogólne:

7 800 zł

UCHWAŁA Nr 67

PREZYDIUM SENATU

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie rozszerzenia zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami

za granicą w 2002 r. zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"

Na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145,
poz. 1623) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rozszerza się katalog zadań państwowych, zleconych Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska"
w 2002 r., zwanemu dalej "Stowarzyszeniem", określonych w uchwale nr 18 Prezydium Senatu z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2002 r.

§ 2.

Rozszerzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje zadanie państwowe, określone w załączniku
do uchwały.

§ 3.

Ustala się kwotę dotacji z budżetu państwa w 2002 r. w ramach części 03 budżetu państwa - Kancelaria Senatu, rozdział 75195, w wysokości 459 770 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych) na finansowanie zadania, o którym mowa w § 2.

§ 4.

Przyznana kwota dotacji uwzględnia koszty ogólne, których poniesienie jest niezbędne
dla realizacji zleconego zadania państwowego, do wysokości 13% całkowitej kwoty dotacji,
tj. maksymalnie do kwoty 59 770 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siede
mdziesiąt złotych).

§ 5.

Zobowiązuje się Szefa Kancelarii Senatu do zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy, która określi szczegółowe zasady wykonywania i finansowania zleconego zadnia państwowego oraz rozliczenia dotacji przekazywanej na wykonanie tego zadania.

§ 6.

Środki finansowe, o których mowa w § 3, będą przekazane Stowarzyszeniu w terminie ustalonym w umowie zawartej pomiędzy Kancelarią Senatu a Stowarzyszeniem .

§ 7.

Decyzję o przekazaniu Stowarzyszeniu środków finansowych podejmuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 8.

Kontrolę merytoryczną i finansową wykonania przez Stowarzyszenie zleconego zadania państwowego sprawuje Szef Kancelarii Senatu.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK SENATU

Longin P A S T U S I A K

Załącznik
do uchwały nr 67
Prezydium Senatu
z dnia 21 czerwca 2002 r.

Zadanie państwowe w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zlecone
w 2002 r.

 

W ramach zadania: Program pomocy socjalnej i rzeczowej

rozszerzenie zadania o:

 
 

 

Pomoc dla biednych rodzin polskich w Armenii i Gruzji, Kazachstanie, Mołdawii, na Ukrainie, Białorusi, Litwie, dożywianie dzieci w polskich szkołach na Litwie i Białorusi, transporty charytatywne

459 770 zł,

w tym koszty ogólne:

59 770 zł

     


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment