Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


Z prac komisji senackich

20 października 2001 r.

Odbyły się dwa posiedzenia Komisji Regulaminowej Etyki i Spraw Senatorskich.

Na swym pierwszym posiedzeniu zwołanym przez marszałka Senatu komisja wybrała kandydata na przewodniczącego. Kandydaturę senatora Jerzego Adamskiego zgłosił senator Zbigniew Kulak. W głosowaniu tajnym za tą kandydaturą opowiedziało się 13 senatorów, 1 osoba była przeciw, a 2 senatorów wstrzymało się od głosu.

Tego samego dnia Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich rozpatrzyła zgłoszony przez grupę senatorów, na podstawie art. 101 oraz 84 ust. 1 Regulaminu Senatu, projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

W pracach nad projektem uchwały wnioskodawców reprezentował senator J. Adamski. Przedstawiony projekt dotyczył m.in. sposobu wyboru wicemarszałków, zmiany nazw niektórych komisji stałych oraz ustanowienia 13 komisji w miejsce dotychczas istniejących 15.

W wyniku dyskusji, a następnie głosowania, komisja dokonała pewnych zmian w zgłoszonym projekcie. W przyjętym projekcie uchwały Izby postanowiono, że senatorowie będą mogli wypowiedzieć się w głosowaniu o wszystkich kandydatach zgłoszonych na funkcję wicemarszałka. Zgodnie z dotychczas obowiązującym regulaminem, każdy senator mógł zagłosować tylko na jednego spośród kandydatów.

Ponadto komisja zaproponowała także zmiany w komisjach senackich. Według zaproponowanych poprawek Komisja Rodziny i Polityki Społecznej zostałaby połączona z Komisją Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu w Komisję Polityki Społecznej i Zdrowia, a zagadnienia dotyczące sportu przejęłaby Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. Komisja Praw Człowieka i Praworządności połączona zostałaby z Komisją Ustawodawczą w jedną Komisję Prawa i Praworządności. Ponadto dotychczasowa Komisja Gospodarki Narodowej zostałaby podzielona na Komisję Gospodarki Narodowej i Finansów Publicznych oraz Komisję Skarbu Państwa i Infrastruktury. Miałby się ponadto zwiększyć zakres kompetencji Komisji Obrony Narodowej o sprawy bezpieczeństwa publicznego.

Trzecia ze zmian zaproponowanych przez komisję przewiduje, że Prezydium Senatu może zezwolić na powołanie drugiego wiceprzewodniczącego w komisji.

Na sprawozdawcę wypracowanego przez Komisję Regulaminową i Spraw Senatorskich projektu uchwały wybrano senatora J. Adamskiego.

25 października 2001 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzyła wniosek marszałka Longina Pastusiaka o wyrażenie opinii w sprawie powołania Adama Witalca na szefa Kancelarii Senatu.

Komisja postanowiła jednogłośnie pozytywnie zaopiniować rekomendowaną kandydaturę. Pismo w tej sprawie przekazano marszałkowi Senatu.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia komisji rozpatrzono zgłoszenia senatorów do stałych komisji Senatu.

Komisja postanowiła przedłożyć Izbie, na podstawie art. ust. 1 Regulaminu Senatu, projekt uchwały w sprawie ustalenia składów komisji senackich zgodnie z wnioskami senatorów.

Na sprawozdawcę stanowiska Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich wybrano senatora Jerzego Cieślaka.

26 października 2001 r.

Podczas pierwszego posiedzenia Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego, które odbyło się pod przewodnictwem wicemarszałek Jolanty Danielak, dokonano wyboru kandydata na przewodniczącego komisji.

Kandydaturę senatora Wiesława Pietrzaka zgłosił senator Jerzy Adamski. W głosowaniu tajnym, które przeprowadzili senatorowie: Maria Berny, Lesław Podkański i Henryk Stokłosa, kandydaturę senatora W. Pietrzaka poparto jednomyślnie, 8 głosami. Kandydata zarekomenduje izbie senator M. Berny.

* * *

Odbyło pierwsze w piątej kadencji Senatu posiedzenie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury, poświęcone wyborowi kandydata na przewodniczącego komisji. Posiedzeniu przewodniczył wicemarszałek Ryszard Jarzembowski. W dyskusji senator Jerzy Suchański zgłosił kandydaturę senatora Mariana Nogi.

Głosowanie tajne w sprawie wyboru kandydata na przewodniczącego komisji przeprowadziła komisja w składzie: senatorowie Kazimierz Drożdż, Janusz Lorenz, Andrzej Spychalski i Krzysztof Szydłowski. Powołani przez wicemarszałka Senatu senatorowie stwierdzili, że za wyborem senatora M. Nogi opowiedziało się 13 osób, a jeden senator był przeciw.

Ustalono, że kandydaturę senatora M. Nogi zarekomenduje Izbie senator J. Suchański.

* * *

Podczas pierwszego posiedzenia Komisji Ustawodawstwa i Praworządności wysunięto kandydaturę senator Teresy Liszcz na przewodniczącą komisji. Posiedzeniu przewodniczył wicemarszałek Kazimierz Kutz.

W dyskusji kandydaturę senator T. Liszcz zgłosił senator Jerzy Adamski. W głosowaniu tajnym, przeprowadzonym przez senatorów: Aleksandrę Koszadę, Ewę Serocką i Marka Balickiego, przedstawioną kandydaturę poparto jednomyślnie, 5 głosami. Ustalono, że kandydaturę zarekomenduje Izbie senator A. Koszada.

* * *

Komisja Ochrony Środowiska postanowiła przedstawić Senatowi kandydaturę senatora Adama Graczyńskiego na przewodniczącego komisji. Pierwszemu posiedzeniu komisji przewodniczyła wicemarszałek Jolanta Danielak.

W dyskusji zgłoszono dwie kandydatury. Kandydaturę senatora A. Graczyńskiego przedstawił senator January Bień. Senator Janina Sagatowska zarekomendowała na stanowisko przewodniczącego komisji senatora Franciszka Bachledę-Księdzularza. Senator F. Bachleda-Księdzularz nie wyraził zgody na kandydowanie.

W głosowaniu tajnym, które przeprowadzili senatorowie: Apolonia Klepacz, F. Bachleda-Księdzularz i Grzegorz Niski, kandydaturę senatora A. Graczyńskiego poparło 9 senatorów, 1 osoba była przeciw, a 1 senator wstrzymał się od głosu. Do zarekomendowania na posiedzeniu plenarnym przyjętej kandydatury wybrano senatora J. Bienia.

* * *

Na swym pierwszym posiedzeniu zebrała się Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. Posiedzenie, któremu przewodniczył wicemarszałek Ryszard Jarzembowski, zwołano w celu wyboru kandydata na przewodniczącego komisji.

Na stanowisko przewodniczącego senator Zbyszko Piwoński zgłosił kandydaturę senatora Mariana Żenkiewicza. W głosowaniu tajnym, przeprowadzonym przez powołanych do tego przez wicemarszałka Senatu senatorów: Jolantę Popiołek, Kazimierza Drożdża i Edmunda Wittbrodta, za kandydaturą senatora M. Żenkiewicza opowiedziało się 16 senatorów, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Do zarekomendowania przyjętej kandydatury wybrano senatora Z. Piwońskiego.

* * *

Pod przewodnictwem wicemarszałka Kazimierza Kutza odbyło się pierwsze w piątej kadencji Senatu posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu. Porządek obrad przewidywał wybór przewodniczącego komisji. W dyskusji senator Jerzy Adamski zarekomendował na to stanowisko senatora Ryszarda Sławińskiego.

W głosowaniu tajnym, przeprowadzonym przez senatorów Marię Berny, Krystynę Doktorowicz i Grzegorza Matuszaka, za kandydaturą senatora R. Sławińskiego oddano 11 głosów, a 2 osoby wstrzymały się od głosu. Ustalono, że zaaprobowanego przez komisję kandydata przedstawi Izbie senator Dorota Kempka.

* * *

Senatorowie z Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia zadecydowali o przedstawieniu Senatowi kandydatury senatora Marka Balickiego na stanowisko przewodniczącego komisji. Posiedzeniu komisji poświęconemu tej sprawie przewodniczyła wicemarszałek Jolanta Danielak.

W dyskusji kandydaturę senatora M. Balickiego zgłosił senator Janusz Bielawski.

W głosowaniu tajnym zgłoszoną kandydaturę poparto jednomyślnie, 10 głosami. Głosowanie tajne przeprowadziła komisja w składzie senatorowie: Olga Krzyżanowska, Alicja Stradomska i Jerzy Cieślak. Przyjętą przez komisję kandydaturę senatora M. Balickiego zarekomenduje Izbie senator J. Bielawski.

* * *

Pod przewodnictwem wicemarszałka Ryszarda Jarzembowskiego odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych.

Zgodnie z porządkiem obrad komisja przeprowadziła wybór kandydata na stanowisko przewodniczącego komisji.

Po zgłoszeniu przez senatora Adama Graczyńskiego kandydatury senatora Jerzego Markowskiego senatorowie Bernard Drzęźla, Mieczysław Mietła i Tadeusz Wnuk przeprowadzili głosowanie tajne.

W głosowaniu wzięło udział 10 senatorów. Za kandydaturą senatora J. Markowskiego opowiedziało się 8 senatorów, a 2 osoby wstrzymały się od głosu. Ustalono, że w imieniu komisji tę kandydaturę przedstawi Izbie senator A. Graczyński.

* * *

Porządek dzienny pierwszego w piątej kadencji Senatu posiedzenia Komisji Emigracji i Polaków za Granicą przewidywał wybór kandydata na stanowisko przewodniczącego komisji. Posiedzeniu przewodniczył wicemarszałek Kazimierz Kutz.

W dyskusji senator Jerzy Adamski zgłosił kandydaturę senatora Tadeusza Rzemykowskiego. W głosowaniu tajnym przeprowadzonym przez senatorów Jolantę Popiołek, Franciszka Bachledę-Księdzularza i Grzegorza Lato, za przedstawioną kandydaturą opowiedziało się 13 senatorów, 1 osoba była przeciw, 2 senatorów wstrzymało się od głosu.

Ustalono, że na posiedzeniu plenarnym kandydaturę przyjętą przez komisję zarekomenduje Izbie senator F. Bachleda-Księdzularz.

* * *

Na swym pierwszym posiedzeniu zebrała się Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Posiedzeniu przewodniczyła wicemarszałek Jolanta Danielak. Porządek dzienny obrad przewidywał wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

Podczas dyskusji senator Janusz Lorenz zgłosił na to stanowisko senatora Jerzego Pieniążka. Powołani przez wicemarszałka Senatu do przeprowadzenia w tej sprawie głosowania tajnego senatorowie: Andrzej Anulewicz, Sławomir Izdebski i J. Lorenz stwierdzili, że kandydaturę senatora J. Pieniążka poparło 6 senatorów, a 1 osoba wstrzymała się od głosu.

Komisja postanowiła, że sylwetkę kandydata przedstawi Izbie na posiedzeniu plenarnym senator J. Lorenz.

* * *

Pod przewodnictwem wicemarszałka Ryszarda Jarzembowskiego zebrała się po raz pierwszy w piątej kadencji Senatu Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Tematem posiedzenia był wybór kandydata na przewodniczącego komisji.

W dyskusji senator Zbigniew Gołąbek zgłosił kandydaturę senatora Zbyszka Piwońskiego. Następnie odbyło się głosowanie tajne w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które przeprowadzili senatorowie: Apolonia Klepacz, Henryk Gołębiewski i Grzegorz Matuszak. W głosowaniu kandydaturę senatora Z. Piwońskiego poparto jednomyślnie, 10 głosami.

Komisja ustaliła, że kandydaturę senatora Z. Piwońskiego zarekomenduje Izbie senator Z. Gołąbek.

* * *

Podczas pierwszego posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senatorowie postanowili przedstawić Izbie kandydaturę senator Genowefy Grabowskiej na stanowisko przewodniczącej komisji. Posiedzeniu w tej sprawie przewodniczył wicemarszałek Kazimierz Kutz.

W dyskusji kandydaturę senator G. Grabowskiej zarekomendowali senatorowie Jerzy Adamski i Adam Jamróz. W głosowaniu tajnym, przeprowadzonym przez komisję w składzie: senatorowie Janusz Bargieł, Bernard Drzęźla i Edmund Wittbrodt, wzięło udział 13 senatorów, którzy jednogłośnie opowiedzieli się za zgłoszoną kandydaturą.

Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej postanowiła, że sylwetkę senator G. Grabowskiej przedstawi Izbie senator A. Jamróz.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzyła wnioski komisji senackich w sprawie kandydatów na przewodniczących komisji.

Komisja postanowiła przedstawić Izbie, na podstawie art. 14 ust. 2 Regulaminu Senatu, projekt uchwały w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich.

Ustalono, że sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Senatu będzie senator Jerzy Adamski.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment