Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


PREZYDIUM SENATU

Posiedzenia

24 października br. odbyło się 1. posiedzenie Prezydium Senatu piątej kadencji.

Marszałek Longin Pastusiak przedstawił zebranym pisemną rezygnację ze stanowiska szefa Kancelarii Senatu, złożoną na jego ręce przez Bogdana Skwarkę. Ponadto marszałek przedstawił kandydaturę Adama Witalca - dotychczasowego dyrektora Biura Prac Senackich - rekomendując go na stanowisko szefa Kancelarii Senatu. Prezydium jednomyślnie wyraziło bardzo pozytywną opinię, akceptując przedstawioną kandydaturę dyrektora A. Witalca na szefa Kancelarii Senatu.

Prezydium, wzorem lat ubiegłych, zaakceptowało projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw Pomocy Socjalnej. Prezydium zapoznało się z zarządzeniem marszałka Senatu w sprawie zasad przeznaczania środków z funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasad i warunków korzystania z usług i świadczeń finansowych z tego funduszu przez senatorów, byłych senatorów oraz członków ich rodzin, oraz ze sprawozdaniem z działalności zespołu do końca IV kadencji Senatu.

Dyrektor A. Witalec poinformował o stanie środków ZFŚS na rachunku bankowym na dzień 17.10.01 r. i przedstawił projekt pisma do przewodniczących klubów i kół senackich w sprawie zasad przeznaczania środków z funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z przyjętym założeniem w skład zespołu wejdą senatorowie zgłoszeni przez kluby senackie ( po jednej osobie z poszczególnych klubów).

Prezydium przyjęło do wiadomości informację o utworzeniu klubów i koła parlamentarnego:

- Klubu Senackiego SLD-UP,

- Klubu Senatorskiego "Blok Senat 2001",

- Koła Senatorów Ludowych i Niezależnych.

Przyjęto do wiadomości informację w sprawie oświadczeń o stanie majątkowym. Wszyscy senatorowie złożyli oświadczenia majątkowe w obowiązującym terminie. Zgodnie z ustawą oświadczenia przekazywane są do właściwej komisji (Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich) w celu dokonania analizy, która jest następnie przedstawiana prezydium. Oświadczenia będą także przekazywane do właściwych urzędów skarbowych. Kserokopie oświadczeń zostaną przekazane do odpowiedniego zespołu w Kancelarii Senatu, zajmującego się skanowaniem i udostępnieniem w Internecie.

W związku z wpłynięciem na ręce marszałka L. Pastusiaka próśb o wyrażenie zgody na pracę w trzeciej komisji senackiej prezydium, po wnikliwej analizie problemu, wyraziło opinię negatywną (art. 20 ust. 4 Regulaminu Senatu).

* * *

26 października br. odbyło się 2. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium oraz przewodniczący klubów senackich - senator Genowefa Ferenc (Klub SLD-UP) i senator Krzysztof Piesiewicz (Klub "Blok Senat 2001") pożegnali odchodzącego szefa Kancelarii Bogdana Skwarkę. Następnie (opierając się na art. 8 pkt. 19 Regulaminu Senatu - Marszałek Senatu powołuje i odwołuje Szefa Kancelarii Senatu po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich) marszałek Longin Pastusiak wręczył Adamowi Witalcowi akt powołania na szefa Kancelarii Senatu.

Prezydium pozytywnie rozpatrzyło sprawę przyznania uposażenia senatorskiego w pełnej wysokości dla 44 + 2 senatorów, którzy złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków do otrzymania uposażenia senatorskiego w pełnej wysokości, ponieważ nie pozostają w stosunku pracy lub uzyskali urlop bezpłatny, nie prowadzą działalności gospodarczej lub zawiesili działalność, nie pobierają albo zawiesili emerytury lub renty.

Dyrektor Biura Administracyjnego i Spraw Senatorskich Stanisław Włodarz przedstawił informację na temat uregulowań w Kancelarii Senatu dotyczących wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia, uposażenia dodatkowego oraz odprawy parlamentarnej, a także rozwiązań prawnych funkcjonujących w tym zakresie w Kancelarii Senatu i Kancelarii Sejmu. Ustalono, że sukcesywnie, w miarę napływania wniosków dotyczących przyznania uposażenia senatorskiego (w pełnej wysokości lub częściowego, dodatków do uposażenia), będą one rozpatrywane na kolejnych posiedzeniach prezydium. Zaznaczono, iż w odniesieniu do części spraw konieczne będzie wykonanie ekspertyzy prawnej co do interpretacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Marszałek L. Pastusiak stwierdził konieczność wprowadzenia w Kancelarii Senatu dyżurów członków prezydium, tak aby każdego dnia (w tygodniu) był obecny marszałek i/lub wicemarszałek; ustalono, iż funkcję koordynatora w tym zakresie będzie pełnił dyrektor Gabinetu Marszałka Senatu. Szef Kancelarii Senatu A. Witalec zasygnalizował konieczność wzięcia pod uwagę w kalendarzu każdego z wicemarszałków spraw wynikających z funkcjonowania Wyższej Izby: przyjmowania ambasadorów, delegacji różnego szczebla, udziału w uroczystościach oficjalnych.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment