Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment,


KRONIKA SENACKA

18 października br. odbyła się uroczystość wręczenia senatorom-elektom zaświadczeń o wyborze. Zaświadczenia wręczali przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej, m.in. z jej przewodniczącym Ferdynandem Rymarzem.

"Mandat senatora i przedstawiciela narodu, to nie tylko wielki splendor i godność polityczna, ale przede wszystkim obowiązek i odpowiedzialność wobec narodu i państwa" - powiedział podczas uroczystości F. Rymarz.

Przewodniczący PKW życzył senatorom-elektom, by w trakcie ich pracy "w centrum zawsze znajdował się człowiek i jego dobro".

* * *

19 października br., z udziałem ok. 200 posłów i senatorów, w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela bp Piotr Jarecki odprawił mszę św. w intencji parlamentarzystów przed inauguracją IV kadencji Sejmu.

Biskup przestrzegał parlamentarzystów, by na czele swych działań nie stawiali wyłącznie tego, "co się opłaca", ale zachowując wartości i zasady, dążyli "w kierunku prawdy".

Po mszy św. podziękowanie biskupowi Jareckiemu w imieniu parlamentarzystów złożył poseł Aleksander Małachowski.

* * *

23 października br. marszałek Longin Pastusiak przyjął prezesa Kongresu Polonii Kanadyjskiej Okręgu Alberta Jarosława Nowinkę oraz jego zastępcę Zygmunta Potockiego. Przedstawicielom kanadyjskiej Polonii towarzyszył były konsul generalny RP w Vancouver Krzysztof Smyk.

Goście poinformowali marszałka o planowanej w sierpniu 2003 roku sześciodniowej Międzynarodowej Konferencji Młodzieży Nowych Demokracji. Inicjatorzy konferencji - Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Alberta - chcą, by w spotkaniu wzięła udział młodzież z całego świata, w tym także z Polski oraz środowisk polonijnych państw Europy Środkowowschodniej.

Goście zwrócili się też do marszałka z prośbą o uczestnictwo w honorowym komitecie tej konferencji.

Marszałek L. Pastusiak zapewnił, że Senat V kadencji, zgodnie z konstytucją, a także tradycją, będzie kontynuował opiekę nad Polonią i wspierał takie inicjatywy, jak wysunięta przez Polonię z Okręgu Alberta.

Marszałek przypomniał też, że przez ostatnie dwie kadencje Sejmu przewodniczył Polsko-Kanadyjskiej Grupie Parlamentarnej.

* * *

31 października br. marszałek Longin Pastusiak przyjął przedstawicieli Polskiego Klubu Biznesu z prezesem Ryszardem Konwerskim.

Podczas spotkania przedsiębiorcy zwrócili uwagę na potrzebę wykorzystania potencjału 17-milionowej Polonii w celu ożywienia gospodarczego kraju, a szczególnie wspierania rozwoju małych i średnich firm.

W rozmowie podkreślano, że Polski Klub Biznesu jest od wielu lat inicjatorem powstawania za granicą klubów gospodarczych, np. Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Gospodarczego czy Polsko-Szwedzkiego Klubu Gospodarczego. Organizacje te przyczyniają się do inicjowania i rozwoju kontaktów gospodarczych z Polską. Zdaniem przedsiębiorców, istnieje potrzeba zakładania takich organizacji gospodarczych na Wschodzie. Takie działania podjęto już na Litwie , Ukrainie i w Rosji.

Goście przedstawili marszałkowi propozycję współpracy Polskiego Klubu Biznesu z komisjami senackimi, które doświadczenia zdobyte przez przedsiębiorców mogłyby wykorzystać w kontaktach gospodarczych Polski z Zachodem. Zadeklarowali także kontynuowanie pomocy Polakom z Kazachstanu.

* * *

31 października br. marszałek Longin Pastusiak spotkał się z prezesem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prof. Andrzejem Stelmachowskim.

Rozmowa dotyczyła działalności i zadań realizowanych przez stowarzyszenie na rzecz Polonii i Polaków za granicą, finansowanych z budżetu Kancelarii Senatu.

Prof. A. Stelmachowski przedstawił najważniejsze cele i zamierzenia "Wspólnoty". Wyraził przekonanie, że Senat nadal będzie sprawować patronat nad Polonią i Polakami za granicą.

Marszałek L. Pastusiak zapewnił, że dołoży starań, aby gospodarowanie środkami przeznaczonymi w budżecie Kancelarii Senatu na opiekę nad Polonią było racjonalne i zgodne z celami polityki naszego kraju wobec polskich środowisk za granicą.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment,