Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


2. POSIEDZENIE SENATU

26 października br. odbyło się 2. posiedzenie Senatu. Posiedzeniu przewodniczyła wicemarszałek Jolanta Danielak. Na sekretarzy posiedzenia powołano senatorów Krystynę Doktorowicz i Janusza Bargieła; listę mówców prowadził senator J. Bargieł.

Zatwierdzony przez Izbę porządek obrad obejmował 2 punkty:

- powołanie składów stałych komisji senackich,

- wybór przewodniczących stałych komisji senackich.

Powołanie składów stałych komisji senackich

Projekt uchwały w sprawie powołania składów stałych komisji senackich przedstawił w imieniu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senator Jerzy Cieślak.

Senator sprawozdawca poinformował, że komisja zapoznała się z wnioskami senatorów w tej sprawie i stwierdziła, że wszyscy wykonali regulaminowy obowiązek zgłoszenia swojej oferty działania w co najmniej jednej komisji senackiej. Większość senatorów zgłosiła akces do dwóch komisji senackich.

Jak stwierdził senator, jeśli Senat przychyli się do wniosku komisji w sprawie zatwierdzenia składów osobowych, Komisja Emigracji i Polaków za Granicą liczyć będzie dziewiętnastu członków, Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych - trzynastu, Komisja Kultury i Środków Przekazu - piętnastu, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu - osiemnastu, Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego - dziesięciu, Komisja Ochrony Środowiska - jedenastu, Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia - osiemnastu, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - siedmiu, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej - dziesięciu, Komisja Skarbu Państwa i Infrastruktury - piętnastu, Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej - szesnastu, Komisja Ustawodawstwa i Praworządności - siedmiu.

Senator J. Cieślak zwrócił się o przyjęcie wniosku Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich i zatwierdzenie proponowanych składów stałych komisji senackich.

W głosowaniu Izba 84 głosami, przy 1 głosie przeciw powzięła następującą uchwałę w sprawie powołania składów stałych komisji senackich:

Uchwała

Wybór przewodniczących stałych komisji senackich

Prowadząca obrady wicemarszałek Jolanta Danielak poinformowała, że podczas przerwy w obradach odbyły się posiedzenia komisji senackich, które wybrały kandydatów na przewodniczących komisji. Następnie zgłoszone kandydatury rozpatrzyła Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, która przygotowała projekt uchwały wraz z nazwiskami kandydatów na przewodniczących komisji. Ponadto, zgodnie z art. 14 ust. 5 Regulaminu Senatu, ze zgłoszonymi kandydaturami zapoznał się Konwent Seniorów i zaopiniował je pozytywnie.

Wniosek przedstawił senator Jerzy Adamski, który stwierdził, że komisja zapoznała się z wnioskiem Konwentu Seniorów o powołanie przewodniczących, a także ze wszystkimi wnioskami poszczególnych komisji. Komisja postanowiła przedłożyć Izbie stosowny projekt uchwały i zwrócić się o jej przyjęcie.

Następnie kandydatów na przewodniczących zaprezentowali Izbie przedstawiciele poszczególnych komisji.

Kandydaturę senatora Tadeusza Rzemykowskiego na przewodniczącego Komisji Emigracji i Polaków za Granicą przedstawił senator Franciszek Bachleda-Księdzularz:

W imieniu Komisji Emigracji i Polaków za Granicą oraz na prośbę kandydata pozwolę sobie zaprezentować osobę i osobowość Tadeusza Rzemykowskiego - kandydata na przewodniczącego tej komisji.

Nasz kandydat ma pięćdziesiąt pięć lat. Z zawodu jest ekonomistą. Od 1993 r. wypełnia mandat senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas trzeciej kadencji Senatu pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej. Był wicemarszałkiem Senatu czwartej kadencji. Pracując w Prezydium Senatu, miał możliwość bezpośredniego zapoznania się z szeroką, a w ostatnim czasie też trudną problematyką Polonii i Polaków za granicą.

Wcześniej, w latach 1969-1997, pracował w przemyśle. Ostatnio był dyrektorem Oddziału Poszukiwania Nafty i Gazu w Pile. Ma stopień generalnego dyrektora górniczego oraz uprawnienia eksperta ekonomicznego PTE.

Dwukrotnie odbył studia podyplomowe oraz liczne szkolenia zawodowe w kraju i za granicą.

Był radnym miasta Piły, przewodniczącym komisji gospodarki i finansów oraz członkiem zarządu miasta, a także radnym sejmiku województwa wielkopolskiego.

Jest członkiem Rady Krajowej SLD.

Mieszka w Pile. Żona Janina jest ekonomistką i pracuje w Narodowym Banku Polskim. Ma dwóch synów - Rafał jest magistrem inżynierem automatykiem, a Tomasz ekonomistą. Ma trzy wnuczki.

Wysoki Senacie, jestem przekonany, że Wysoki Senat przyjmie moją rekomendację i wybierze na przewodniczącego Komisji Emigracji i Polaków za Granicą pana senatora Tadeusza Rzemykowskiego.

Kandydaturę senatora Jerzego Markowskiego na przewodniczącego Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych przedstawił senator Adam Graczyński:

Chciałbym w imieniu Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych przedstawić kandydaturę pana senatora Jerzego Markowskiego na przewodniczącego tej komisji.

Pan senator Jerzy Markowski ma pięćdziesiąt dwa lata. Skończył studia wyższe w Gliwicach. Uzyskał stopień doktora nauk technicznych.

Ma trzydziestoletnie doświadczenie zawodowe. Pracował w kopalniach węgla kamiennego, budował kopalnię "Budryk", był dyrektorem tej kopalni. Następnie pracował w administracji centralnej. Był sekretarzem stanu w Ministerstwie Przemysłu i Handlu, a także pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. W trakcie swojej kariery zawodowej dokładnie poznał problematykę techniczną, górniczą, przemysłową, jak również zdobył dużą wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i tworzenia prawa. Jest autorem wielu wywiadów i artykułów o problematyce ekonomicznej, finansowej i technicznej. Jest również doradcą Banku Światowego oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w dziedzinie ekonomii, finansów i techniki.

Był senatorem czwartej kadencji Senatu. W trakcie tejże kadencji był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej oraz Nadzwyczajnej Komisji Legislacji Europejskiej. Pracując bardzo aktywnie w tych dwóch komisjach, opiniował szereg ustaw, był inicjatorem wielu rozwiązań ustawodawczych, a także poznał sposób i technikę tworzenia prawa oraz funkcjonowania Senatu.

Uważam, że pan senator Jerzy Markowski jest znakomitym kandydatem na przewodniczącego Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych. Komisja, prezentując i rekomendując jego osobę, uważa, że będzie on znakomicie pełnił funkcję przewodniczącego, oczywiście jeśli Wysoka Izba poprze tę kandydaturę.

Kandydaturę senatora Ryszarda Sławińskiego na przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu przedstawiła senator Dorota Kempka:

Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia Wysokiej Izbie kandydatury pana senatora Ryszarda Sławińskiego na przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu.

dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie senackiej komisji kultury, na którym senatorowie zaakceptowali pana senatora Ryszarda Sławińskiego jako kandydata na przewodniczącego tejże komisji.

W głosowaniu tajnym, w którym wzięło udział 13 senatorów,11 senatorów opowiedziało się za tym, żeby pan senator Sławiński został przewodniczącym, głosów przeciwnych nie było, 2 osoby wstrzymały się od głosu.

Wracam do życiorysu pana senatora Ryszarda Sławińskiego.

Pan senator Ryszard Sławiński ma pięćdziesiąt osiem lat. Z wykształcenia jest dziennikarzem. Jest dziennikarzem i jednocześnie jest działaczem związku zawodowego dziennikarzy.

Był radnym Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koninie, był i jest radnym Rady Miasta Konina, przewodniczącym Komisji do spraw Odznak i Wyróżnień. Jest także przewodniczącym Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Chciałabym przy okazji poinformować, że senator Sławiński w latach 1997-2001 był członkiem senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu, zna więc wszystkie sprawy, które były przez nią podejmowane, aktywnie uczestniczył w jej pracach - mówiliśmy o tym na posiedzeniu komisji. Niejednokrotnie był też sprawozdawcą ustaw, które były rozpatrywane na posiedzeniach naszej komisji. Ta czteroletnia praca w komisji jest najlepszą rekomendacją i uważamy, że będzie on dobrym przewodniczącym nowej senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Pragnę również poinformować Wysoką Izbę, że żona pana senatora Ryszarda Sławińskiego jest nauczycielką. Ma on dwoje dzieci, które pracują w telewizji.

Bardzo proszę Wysoką Izbę o przyjęcie stanowiska senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu i o to, by pan Ryszard Sławiński został przewodniczącym tejże komisji.

Kandydaturę senatora Mariana Żenkiewicza na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu przedstawił senator Zbyszko Piwoński:

Rekomendowany na stanowisko przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu pan senator Marian Żenkiewicz to doświadczony parlamentarzysta, poseł trzech kadencji Sejmu i drugiej już kadencji Senatu. I to jest chyba najważniejszy atut naszego kandydata.

Zasiadał już w komisjach nauki i edukacji - zarówno w czasie sprawowania mandatu Sejmie, jak i w Senacie.

Ponadto jest doskonale przygotowany merytorycznie, jest bowiem pracownikiem naukowym, profesorem akademii w Bydgoszczy. Ma za sobą wiele lat pracy, doświadczenia w łączeniu nauki z praktyką, kierował bowiem instytutem, w którym dopracował się dwudziestu patentów. Jest zatem w pełni przygotowany do tego, ażeby zarówno z teoretycznego, jak i z praktycznego punktu widzenia popatrzeć na najważniejsze problemy, jakie stoją przed tą komisją. Wymienię tu dwa z nich, są to mianowicie: pewna korekta i zakończenie reformy edukacji narodowej, a także doprowadzenie - czego nie udało się zrobić w poprzedniej kadencji - do uchwalenia jednolitego ustawodawstwa prawnego regulującego cały system szkolnictwa wyższego.

Biorąc to wszystko pod uwagę, uważamy, że doświadczenie pana senatora Mariana Żenkiewicza w pełni predysponuje go do tego, ażeby z powinności i głównych zadań tejże komisji sam mógł się doskonale wywiązywać i kierować komisją.

I wreszcie chciałbym dodać jedno jeszcze, bowiem, modyfikując nasz regulamin, do zakresu działania tej komisji dołączyliśmy problemy związane ze sportem. W tym miejscu pozwolę sobie zacytować pewien fragment z życiorysu pana senatora Mariana Żenkiewicza. "Jest wiceprezesem Polskiego Związku Weteranów Lekkiej Atletyki. W latach 1966-1968 był akademickim mistrzem, a w latach 1991-1997 mistrzem Polski weteranów w biegach długich". Tak więc także w tej dziedzinie ma bogate doświadczenie, co chciałbym dodatkowo przed Wysoką Izbą podkreślić.

Kandydaturę senatora Wiesława Pietrzaka na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego przedstawiła senator Maria Berny:

Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego powierzyła mi zadanie zaprezentowania państwu sylwetki senatora Wiesława Michała Pietrzaka, którego proponujemy wybrać na przewodniczącego tejże komisji.

Senator Wiesław Michał Pietrzak został wybrany z okręgu wyborczego w Olsztynie, jest kandydatem Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Unii Pracy. Był senatorem czwartej kadencji, wówczas był wybrany z województwa suwalskiego jako kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Urodził się w roku 1941 w Otalążce koło Grójca, w rodzinie chłopskiej. W 1962 r. ukończył Technikum Mechaniczne w Grudziądzu, a w 1965 r. - Oficerską Szkołę Artylerii w Toruniu.

I teraz zaczyna się opis jego kariery zawodowej, wojskowej, co ma niesłychanie ważne znaczenie w wypadku wybierania przewodniczącego naszej komisji.

W latach 1965-1972, a więc w ciągu długiego okresu, pełnił zawodową służbę wojskową w takich garnizonach jak Chełmno, Toruń i Grudziądz. Od 1972 r. studiował w Akademii Obrony Narodowej. W 1975 r., po ukończeniu tejże akademii, został skierowany do dalszej służby w Węgorzewie. W tym czasie awansował od stanowiska starszego oficera sztabu do dowódcy brygady artylerii. Podczas rocznej przerwy powołano go na stanowisko szefa sztabu, a następnie dowódcy Polskiego Kontygentu Wojskowego Sił Zbrojnych ONZ w Syrii. W 1994 r. został szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Suwałkach.

Pełnił funkcję radnego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Węgorzewie. Jest działaczem kultury i sportu, prezesem Okręgowego Związku Kajakowego w Suwałkach, członkiem Polskiego Związku Brydża Sportowego, prezesem Cywilno-Wojskowego Klubu Sportowego "Vęgoria" i członkiem Polskiego Związku Łowieckiego.

W Senacie czwartej kadencji aktywnie uczestniczył w pracach Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Ochrony Środowiska.

Należy do Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

Jest żonaty, ma trzech dorosłych synów.

Komisja jednogłośnie proponuje, żeby pan senator Wiesław Pietrzak otrzymał nie tylko rekomendację komisji, ale też głosy całego Senatu, i by został przewodniczącym tej komisji.

Kandydaturę senatora Adama Graczyńskiego na przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska przedstawił senator January Bień:

Mam zaszczyt w imieniu Komisji Ochrony Środowiska przedstawić charakterystykę kandydata na przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, pana senatora Adama Graczyńskiego.

Pan senator Adam Graczyński ma sześćdziesiąt jeden lat. Ma wykształcenie wyższe.

Był senatorem czwartej kadencji.

Był też dyrektorem wielu przedsiębiorstw przemysłowych i jednostek badawczo-rozwojowych. Przez ostatnie dwanaście lat kierował Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach. Ze swej działalności zawodowej wywiązywał się bardzo dobrze, a podczas niej wykazywał dużą dbałość o stan środowiska na Śląsku i w całym kraju. Przekształcił Główny Instytut Górnictwa w Katowicach w sprawnie działającą firmę ekologiczną, nie zaniedbując oczywiście spraw górnictwa. Był współzałożycielem Banku Ochrony Środowiska i pełnił funkcje członka rady nadzorczej tego banku. Pełnił także funkcję członka rady nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Współtworzył fundację ochrony środowiska "Silesia" i przewodniczył radzie tej fundacji. Senator Adam Graczyński jest także założycielem Polskiej Izby Ekologii i przewodniczącym rady tej izby. Jest autorem wielu prac i artykułów omawiających gospodarkę wodną, gospodarkę odpadami oraz odnawialne źródła energii. Za swą pracę na rzecz ekologii otrzymał wiele nagród, wyróżnień resortowych i wojewódzkich.

Jestem przekonany, że kandydatura senatora Adama Graczyńskiego jest kandydaturą bardzo dobrą i będzie on dobrze prowadził Komisję Ochrony Środowiska.

Kandydaturę senatora Marka Balickiego na przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia przedstawił senator Janusz Bielawski:

Mam zaszczyt i przyjemność zarekomendować na stanowisko przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia senatora Marka Balickiego.

Pan Marek Balicki jest senatorem z Warszawy. Kandydował na to zaszczytne stanowisko z koalicyjnego komitetu wyborczego SLD-UP. Był posłem na Sejm Rzeczypospolitej pierwszej i drugiej kadencji.

Urodził się w 1953 r. w Słupsku. Ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku. Jest specjalistą w dziedzinie psychiatrii i anestezjologii. Prace zawodową rozpoczął w 1978 r. w szpitalu miejskim w Lęborku. W latach 1984-1987 pracował w szpitalu psychiatrycznym we Fromborku, gdzie między innymi pełnił obowiązki dyrektora, ordynatora oddziału oraz kierownika wojewódzkiej przychodni zdrowia psychicznego.

Był działaczem opozycji w latach osiemdziesiątych. Internowany w stanie wojennym, kontynuował działalność w opozycyjnych strukturach podziemnych. W 1983 r. był ponownie więziony.

Od 1987 r. mieszka w Ząbkach pod Warszawą. Do nominacji na stanowisko pierwszego zastępcy ministra zdrowia i opieki społecznej we wrześniu 1992 r. pracował w szpitalu psychiatrycznym "Drewnica". W latach 1990-1992 był dyrektorem tego szpitala. Podczas wyborów do samorządu terytorialnego w maju 1990 r. został radnym miasta Ząbki.

W latach 1992-1993 jako pierwszy zastępca ministra zdrowia i opieki społecznej był przewodniczącym międzyresortowego zespołu do spraw reform zabezpieczenia społecznego i systemu świadczeń zdrowotnych, a w latach 1993-1997 - zastępcą przewodniczącego sejmowej Komisji Zdrowia. W 1998 r. został doradcą prezydenta Rzeczypospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw ochrony zdrowia. Od grudnia 1990 r. jest dyrektorem Szpitala Bielańskiego, największego szpitala samorządu warszawskiego.

Aktywnie działa w różnych organizacjach lekarskich i społecznych. Jest autorem publikacji z zakresu polityki zdrowotnej, reformy ochrony zdrowia oraz spraw pacjenta.

Żonaty. Żona Bożena jest farmaceutką, pracuje w laboratorium, syn Andrzej oraz córka Ewa studiują na Uniwersytecie Warszawskim.

Panie i Panowie Senatorowie! Mam wrażenie, że kandydatura Marka Balickiego na przewodniczącego komisji do spraw zabezpieczenia społecznego i zdrowia jest ze wszech miar godna poparcia. Jego duże doświadczenie parlamentarne w administracji ochrony zdrowia oraz doświadczenie lekarskie gwarantują, że będzie to dobry przewodniczący komisji.

Kandydaturę senatora Jerzego Pieniążka na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił senator Janusz Lorenz:

Z prawdziwą przyjemnością chcę zarekomendować w imieniu komisji pana Jerzego Pieniążka na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Tym razem komisja promuje młodość, energię i doświadczenie. Takim jest kolega Pieniążek, czterdziestoczteroletni senator, który w latach 1994-1997 był wicewojewodą sieradzkim, odpowiedzialnym za problematykę rozwoju wsi. W tymże czasie, jako pierwszy w Polsce, wprowadzał program zbiorników małej retencji, jak również program zalesiania ugorowanych gruntów porolniczych.

Swego czasu był to inicjator odbudowy kontaktów z Ukrainą i Białorusią, koordynator ustaw rolniczych w Senacie czwartej kadencji z ramienia SLD - wszystkich takich ustaw. To także członek zespołu rolnego klubu parlamentarnego SLD, który opracował program rolny SLD.

Praca magisterska, którą wykonał, to praca z ochrony gruntów rolnych i leśnych.

Zamieszkuje na wsi. Posiada piętnastohektarowe gospodarstwo.

W minionej kadencji był sekretarzem Senatu. Jest przewodniczącym Polsko-Chorwackiej Grupy Parlamentarnej.

Komisja uznała, w całości, przy jednym głosie wstrzymującym się, że kolega Pieniążek będzie ją najlepiej reprezentował i działał na rzecz rolnictwa w Polsce.

Kandydaturę senatora Zbyszka Piwońskiego na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawił senator Zbigniew Gołąbek:

Mam zaszczyt i honor w imieniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedłożyć Wysokiej Izbie sprawozdanie z wyboru przewodniczącego komisji, na którego został wybrany jednogłośnie pan senator Zbyszko Piwoński. Dziesięciu członków komisji, czyli wszyscy, głosowało za.

Pan senator Zbyszko Piwoński jest senatorem trzeciej, czwartej i obecnej, piątej kadencji. Wcześniej był wojewodą i kuratorem okręgu szkolnego w Zielonej Górze. Posiada doświadczenie, kwalifikacje i właściwe umiejętności w kierowaniu zespołami ludzkimi oraz angażowaniu autorytetów na rzecz poprawy jakości stanowionego prawa. Jest zwolennikiem samorządności i uwzględniania oczekiwań ze strony środowisk samorządowych, co ma szczególne znaczenie w demokracji parlamentarnej.

Jest człowiekiem kompromisu, poszukującym porozumienia ponad podziałami politycznymi, co jest cechą niezwykle pożądaną przy pełnieniu tej funkcji i zadaniach stojących przed komisją.

Wspólnie pracowaliśmy w tej komisji w minionej kadencji i wiem, że jest także zwolennikiem decentralizacji państwa, przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego uprawnień, obowiązków, a zwłaszcza finansów - co jest dopiero przed nami.

Jestem przekonany, że w osobie pana senatora Zbyszka Piwońskiego Wysoka Izba zyskuje wartościowego przewodniczącego komisji, zatem z upoważnienia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej proszę o poparcie kandydatury przedstawionego kandydata. Dziękuję za uwagę.

Kandydaturę senatora Mariana Nogi na przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury przedstawił senator Jerzy Suchański:

Pozwolę sobie z upoważnienia komisji zarekomendować Wysokiej Izbie profesora zwyczajnego, doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, pana Mariana Nogę, na przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury.

Pan senator Marian Noga jest rektorem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od 1990 r. jest kierownikiem Katedry Makroekonomii tej uczelni. Będąc senatorem czwartej kadencji, aktywnie pracował w komisjach, również w Komisji Gospodarki Narodowej, był sprawozdawcą kilkunastu ustaw.

Profesor Marian Noga jest autorem i współautorem ponad stu dwudziestu publikacji z dziedziny ekonomii, infrastruktury i gospodarki. Jest wiceprzewodniczącym rady naukowej instytutu "Gospodarka i Społeczeństwo". Nawiasem mówiąc, dyrektorem tegoż instytutu jest pan premier Marek Belka.

Żyje nie tylko sprawami ekonomii. Za jego prezesury akademicki związek sportowy ma w swoich szeregach kobiecą drużynę tenisa stołowego, która znajduje się w ekstraklasie. Żona jest główną księgową, a syn dyrektorem finansowym w jednym z dolnośląskich przedsiębiorstw.

Senator Marian Noga jest osobą niezwykle kompetentną, życzliwą i koleżeńską. Wysoka kultura osobista i sposób postępowania zjednały mu sympatię zarówno wśród koleżanek, jak i kolegów senatorów z każdej opcji politycznej.

Gorąco rekomendujemy Wysokiej Izbie senatora profesora Mariana Nogę na przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury.

Kandydaturę senator Genowefy Grabowskiej na przewodniczącą Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej przedstawił senator Adam Jamróz:

Przypadł mi w udziale ogromny zaszczyt przedstawienia kandydatury w imieniu Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej, zaszczyt tym większy, że po raz pierwszy zasiadam w Senacie.

W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej. Pani senator Genowefa Grabowska była jedynym zgłoszonym kandydatem. Uzyskała jednomyślny wynik, wszystkich trzynastu senatorów głosowało za.

Pozwólcie państwo, że pokrótce przedstawię tę sylwetkę. Pani profesor Genowefa Grabowska jest profesorem zwyczajnym nauk prawnych, to znaczy tym najwyższym. Jest kierownikiem Katedry Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest - pragnę o tym zapewnić, bo zajmuję się zbliżoną problematyką - liczącym się w Polsce i za granicą profesorem, znawcą prawa nie tylko międzynarodowego i nie tylko europejskiego.

Pani profesor Grabowska jest mężatką, mąż Jan jest profesorem prawa gospodarczego na Uniwersytecie Śląskim. Jest to bardzo znane, zgodne małżeństwo profesorów, co też nie zawsze się zdarza na uczelni. Syn Przemysław jest prawnikiem.

Pani profesor Grabowska ma duże doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi. Tak długo, jak to możliwe w związku z ustawą, była prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, później przez dwie kadencje była dziekanem. A potem, jak mi wiadomo, była kandydatem na rektora, któremu społeczność akademicka udzieliła licznego poparcia.

Jest autorką bardzo wielu wydawanych w Polsce i za granicą publikacji z zakresu prawa europejskiego, prawa organizacji międzynarodowych, prawa dyplomatycznego i prawa ochrony środowiska. Jest członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych, w tym doradczego komitetu prawnego przy ministrze spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest też ekspertem sejmowym i senackim. Pani profesor Grabowska jest również prezesem rady fundacji imienia Hugo Kołłątaja, zajmującej się finansowym wspieraniem i promowaniem szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży regionu górnośląskiego. Była i jest do tej pory organizatorem cyklu szkoleń z zakresu prawa Unii Europejskiej dla sędziów z kilku województw Polski południowej.

Od 1992 r. ma tytuł profesora nauk prawnych, obecnie jest już profesorem zwyczajnym. Ma imponujący dorobek naukowy, ponad sto pozycji. Są to monografie, udziały w pracach zbiorowych, nie tylko w języku polskim, ale głównie angielskim i francuskim.

O nurtach jej zainteresowań już mówiłem. Dodam, że od wielu lat współpracuje z liczącymi się ośrodkami naukowymi za granicą, przede wszystkim z wydziałami prawa w Wielkiej Brytanii, w Danii i we Włoszech. Uczestniczy w konferencjach, sama je też organizuje. Jest kierownikiem grantu KBN dotyczącego narodowego programu przygotowania Polski do członkostwa w Unii Europejskiej w świetle traktatu amsterdamskiego. Kieruje również wspólnym grantem KBN i British Council w latach 2000-2001.

Pozwolę sobie podsumować. Naprawdę czuję się zaszczycony, że mogę polecić tę kandydaturę Wysokiemu Senatowi, bowiem moim zdaniem spełnia ona wszystkie potrzebne wymogi. Pani senator ma znakomite przygotowanie teoretyczne, doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi, świetne kontakty międzynarodowe. Poruszała się na szerszych obszarach życia społecznego, nie tylko na uniwersytecie. Sądzę, że nie bez znaczenia jest również to, iż mówi i pisze w obcych językach. W tej komisji to chyba również ma znaczenie.

Kandydaturę senator Teresy Liszcz na przewodniczącą Komisji Ustawodawstwa i Praworządności przedstawiła senator Aleksandra Koszada:

Mam zaszczyt w imieniu Komisji Ustawodawstwa i Praworządności rekomendować Wysokiej Izbie kandydaturę pani senator Teresy Liszcz.

Jest senatorem Bloku "Senat 2001", została wybrana w okręgu wyborczym nr 6 w Lublinie.

Urodzona w 1945 r., jest zamężna.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1970 r. po aplikacji złożyła egzamin sędziowski. W 1974 r. na Uniwersytecie imienia Marii Curie-Skłodowskiej uzyskała stopień doktora nauk prawnych, a w 1987 r. na Uniwersytecie Łódzkim - stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa pracy. Od 1992 r. profesor nadzwyczajny Uniwersytetu imienia Marii Curie-Skłodowskiej, kierownik Zakładu Prawa Pracy. W 1991 r. sekretarz stanu do spraw społeczno-ekonomicznych i spraw wsi w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W latach 1994-1997 doradca prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego i Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt.

Pani senator Teresa Liszcz jest bardzo doświadczonym parlamentarzystą. Była posłem dziesiątej, pierwszej oraz trzeciej kadencji. W pierwszej kadencji przewodniczyła Komisji Ustawodawczej. W ostatniej kadencji była członkiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz członkiem Krajowej Rady Sądownictwa z ramienia Sejmu. Jest osobą bardzo pracowitą.

Komisja jednogłośnie rekomenduje kandydaturę pani senator Teresy Liszcz.

Jednocześnie zostałam zobowiązana przez członków Komisji Ustawodawstwa i Praworządności do zaapelowania do państwa senatorów o zgłaszanie akcesu do pracy w Komisji Ustawodawstwa i Praworządności. Jest nas tylko siedem osób, a więc jak na zakres pracy komisji bardzo mało. Wśród państwa senatorów jest bardzo wielu prawników, dlatego jeszcze raz prosimy o przemyślenie tej kwestii.

Zgodnie z art. 53 ust. 6 Regulaminu Senatu głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania. Izba zaakceptowała propozycję przeprowadzenia wszystkich głosowań odrębnie nad każdym kandydatem, ale na jednej wspólnej karcie do głosowania.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego powołano senatorów sekretarzy: Janusza Bargieła, Krystynę Doktorowicz i Alicję Stradomską.

Po przeprowadzeniu głosowania, obliczeniu głosów i sporządzeniu protokołu przez senatorów sekretarzy przewodnicząca obradom wicemarszałek J. Danielak ogłosiła wyniki tajnego głosowania w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich.

Wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie sekretarze stwierdzili, że w głosowaniu tajnym:

- nad wyborem senatora Tadeusza Rzemykowskiego na przewodniczącego Komisji Emigracji i Polaków za Granicą oddano 89 głosów, w tym głosów nieważnych nie było: za głosowało 83 senatorów, przeciw głosowało 2 senatorów, od głosu wstrzymało się 4 senatorów;

- nad wyborem senatora Jerzego Markowskiego na przewodniczącego Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych oddano głosów 89, w tym głos nieważny 1: za głosowało 77 senatorów, przeciw głosowało 4 senatorów, od głosu wstrzymało się 7 senatorów;

- nad wyborem senatora Ryszarda Sławińskiego na przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu oddano głosów 89, w tym głosów nieważnych nie było: za głosowało 76 senatorów, przeciw głosowało 7 senatorów, od głosu wstrzymało się 6 senatorów;

- nad wyborem senatora Mariana Żenkiewicza na przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oddano głosów 89, w tym głosów nieważnych 2: za głosowało 78 senatorów, przeciw głosowało 4 senatorów, od głosu wstrzymało się 5 senatorów;

- nad wyborem senatora Wiesława Pietrzaka na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego oddano głosów 89, w tym głosów nieważnych 1: za głosowało 76 senatorów, przeciw głosowało 6 senatorów, od głosu wstrzymało się 6 senatorów;

- nad wyborem senatora Adama Graczyńskiego na przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska oddano głosów 89, w tym głosów nieważnych 1: za głosowało 77 senatorów, przeciw głosowało 2 senatorów, od głosu wstrzymało się 9 senatorów;

- nad wyborem senatora Marka Balickiego na przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia oddano głosów 89, w tym głosów nieważnych 1: za głosowało 73 senatorów, przeciw głosowało 6 senatorów, od głosu wstrzymało się 9 senatorów;

- nad wyborem senatora Jerzego Pieniążka na przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oddano głosów 89, w tym głosów nieważnych nie było: za głosowało 77 senatorów, przeciw głosowało 2 senatorów, od głosu wstrzymało się 10 senatorów;

- nad wyborem senatora Zbyszka Piwońskiego na przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oddano głosów 89, w tym głosów nieważnych nie było: za głosowało 78 senatorów, przeciw głosowało 3, od głosu wstrzymało się 8;

- nad wyborem senatora Mariana Nogi na przewodniczącego Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury oddano głosów 89, w tym głosów nieważnych 1: za głosowało 79 senatorów, przeciw głosowało 3 senatorów, od głosu wstrzymało się 6 senatorów;

- nad wyborem senator Genowefy Grabowskiej na przewodniczącą Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej oddano głosów 89, w tym głosów nieważnych 1: za głosowało 76 senatorów, przeciw głosowało 4 senatorów, od głosu wstrzymało się 8 senatorów;

- nad wyborem senator Teresy Liszcz na przewodniczącą Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oddano głosów 89, w tym głosów nieważnych nie było: za głosowało 73 senatorów, przeciw głosowało 5 senatorów, od głosu wstrzymało się 11 senatorów.

Wobec wyników głosowania wicemarszałek J. Danielak stwierdziła, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji senackich:

Uchwała

Po ogłoszeniu wyników głosowania tajnego marszałek Longin Pastusiak wręczył nowo wybranym przewodniczącym komisji uchwały Senatu w tej sprawie oraz senatorowi Jerzemu Adamskiemu, przewodniczącemu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, który został wybrany 20 października br.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment