Ostatnia zmiana pliku: 21 września 2001 r.

87. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

1, 2 sierpnia 2001 r.


1) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2001. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk sejmowy nr 3178
druki senacki nr 734, 734A
Uchwała, opis w Diariuszu

2) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2465, do druku nr 2465, 2993, 2993-A
druki senacki nr 700, 700A, 700B, 700Z
Uchwała, opis w Diariuszu

3) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2466, 2994, 2994-A
druki senacki nr 701, 701A, 701B, 701Z
Uchwała, opis w Diariuszu

4) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nabywaniu byłych mieszkań zakładowych przez ich aktualnych najemców oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2964, 3003, 3003-A
druki senackie nr 702, 702A, 702B, 702C, 702Z
Uchwała, opis w Diariuszu

5) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2975, 3004, 3004-A
druki senackie nr 703, 703A, 703B, 703C, 703Z
Uchwała, opis w Diariuszu

6) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o corocznym dodatku rodzinnym. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2549, 2841, 2841-A
druki senackie nr
693, 693A, 693Z
Uchwała, opis w Diariuszu

7) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2262, 2840, 2840-A
druki senackie nr
694, 694A, 694Z
Uchwała, opis w Diariuszu

8) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2593, 2617, 3033, 3033-A, errata do druku nr 3033-A
druk senacki nr 706, 706A, 706B, 706Z
Uchwała, opis w Diariuszu

9) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2020, 2021, 3027, 3027-A
druki senackie nr 696, 696A, 696B
Uchwała, opis w Diariuszu

10) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o cenach. (Ustawa przyjęta bez poprawek)

druki sejmowe nr 1995, 1995-A, 2932, 2932-A
druki senackie nr 695, 695A, 695Z
Uchwała, opis w Diariuszu

11) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 2953, 3080, 3080-A
druki senackie nr 697, 697A, 697Z, 697Z
Uchwała, opis w Diariuszu

12) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o czasie pracy kierowców. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 2965, 3100
druki senackie nr 698, 698A
Uchwała, opis w Diariuszu

13) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o prawie właściwym dla wypadków drogowych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2833, 3095
druki senackie nr
690, 690A
Uchwała, opis w Diariuszu

14) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie członków sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i członków sił zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec na terytorium drugiego państwa. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2856, 3057
druki senackie nr
689, 689A, 689Z
Uchwała, opis w Diariuszu

15) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2431, 3096
druki senackie nr
691, 691A, 691B
Uchwała, opis w Diariuszu

16) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji konsularnej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Kazachstanu, podpisanej w Warszawie dnia 27 listopada 1997r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2989, 3157
druki senackie nr 711, 711A
Uchwała, opis w Diariuszu

17) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 3032, 3159
druki senackie nr 712, 712A, 712B
Uchwała, opis w Diariuszu

18) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2243, 3021, 3021-A
druki senackie nr 704, 704A, 704Z
Uchwała, opis w Diariuszu

19) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006". (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1998, 2951, 2951-A
druki senackie nr 705, 705A, 705Z
Uchwała, opis w Diariuszu

20) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1455, 3077
druki senackie nr 699, 699A, 699B, 699C, 699Z
Uchwała, opis w Diariuszu

21) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o gotowości cywilnej i zarządzaniu kryzysowym. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1861,2838, 2838-A, 2838-B
druki senackie nr 735, 735A, 735Z
Uchwała, opis w Diariuszu

22) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2813, 3047, 3047-A
druki senackie nr 716, do druku nr 716, 716A, 716B, 716Z
Uchwała, opis w Diariuszu

23) Zmiany w składzie komisji senackich.
druk senacki nr 715
Uchwała, opis w Diariuszu


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej

Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu