Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 49
5 listopada 1999 r.

obejmuje okres od 16 do 31 października 1999 r.

44 posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej i ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo działalności gospodarczej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks Pracy
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2001 r.,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach pobytu obcych wojsk na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasadach przemieszczania się przez to terytorium
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Wspólnej Konwencji bezpieczeństwa w postępowaniu z wypalonym paliwem jądrowym i bezpieczeństwa w postępowaniu z odpadami promieniotwórczymi, sporządzonej w Wiedniu dnia 5 września 1997 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o bezpieczeństwie personelu Organizacji Narodów Zjednoczonych i personelu współdziałającego.

Oświadczenia złożone przez Senatorów na 43. posiedzeniu Senatu

Z prac komisji senackich
20 października 1999 r.
21 października 1999 r.
26 października 1999 r.
28 października 1999 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"