Diariusz Senatu RP, spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


KONTAKTY MIĘDZYNARODOWE

11 maja br. wizytę w Senacie złożyła przewodnicząca Rady Obrony Państwa Republiki Chile Clara Leonora Szczarański Cerda. Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak.
W czasie spotkania rozmawiano na temat przestępczości zorganizowanej, stanowiącej zagrożenie dla takich państw jak Polska i Chile. Poruszono problem kary śmierci,
porównywano systemy w obu krajach, szczególną uwagę poświęcono kodeksowi karnemu.

* * *

18 maja br. wicemarszałek Andrzej Chronowski przyjął przebywającego w Polsce ministra spraw zagranicznych Rumunii Andreia G. Plesu. W spotkaniu uczestniczył również wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Krzysztof Majka.
Wicemarszałek A. Chronowski przypomniał, iż w tym roku minie 80 lat od nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Rumunią oraz 60 lat od przyjęcia przez Rumunię
polskich uchodźców w 1939 roku.
Jak stwierdził wicemarszałek, w stosunkach między naszymi krajami nie ma nic, co mogłoby nas dzielić, a niedawna wizyta Ojca Świętego w Rumuni nie tylko jeszcze bardziej zbliża nasze kraje, ale także służy budowie bezpiecz
eństwa i pokoju w Europie.

Jak podkreślił wicemarszałek, wszystko sprzyja, by skupić się na tym, co stanowi fundament współpracy, czyli wymianie gospodarczej.

Minister A. Plesu potwierdził, że współpraca gospodarcza naszych krajów mogłaby być bardziej efektywna. Minister poinformował o przyjętym w Rumunii pakiecie ustaw mających przyspieszyć reformy, podkreślił też gotowość do ożywienia współpracy z Polską na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej i parlamentarnej.

Andrei Plesu przedstawił sytuację Rumunii w związku z wojną w Kosowie i wyraził nadzieję na szybkie zakończenie konfliktu. Minister potwierdził niezmienne dążenie Rumunii do integracji z NATO i Unią Europejską, podziękował za popieranie tych starań przez Polskę.
Rozmówcy wiele uwagi poświęcili kw
estiom stabilizacji i bezpieczeństwa w Europie.

* * *

20 maja br. marszałek Alicja Grześkowiak przyjęła przebywającego w Polsce przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy lorda Russella-Johnstona. W spotkaniu uczestniczył także wicemarszałek Andrzej Chronowski oraz dwaj członkowie polskiej delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy - senatorowie Leon Kieres i Edmund Wittbrodt.

Marszałek A. Grześkowiak poinformowała gościa, że 5 maja tego roku, z okazji 50. rocznicy powstania Rady Europy, w polskim Senacie odbyła się z inicjatywy senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej uroczysta konferencji zakończona specjalnym oświadczeniem. Również w czasie posiedzenia Senatu, z okazji jubileuszu Rady Europy podkreślono rolę i jej znaczenie. Jak stwierdziła marszałek Senatu, o Zgromadzeniu Parlamentarnym RE trudno mówić inaczej niż z sympatią i uznaniem. A fakt, że tak wiele państw ubiega się o prawa członka RE, najlepiej świadczy o znaczeniu tej organizacji.

Zdaniem marszałek, przed Radą Europy stoi teraz zadanie wytyczenia kierunków działania na następne pół wieku.

Konieczność dostosowywania się państw kandydujących do określonych przez Radę Europy standardów i utrzymywanie ich przez państwa członkowskie to - według przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego - bardzo ważna rola i zadanie tej organizacji. Lord Russell-Johnston podkreślił też rolę Rady jako mediatora, który nawet jeśli nie doprowadza stron konfliktu do ugody, to przynajmniej łagodzi napięcia między nimi. Jego zdaniem, niebagatelne będą zadanie Rady Europy na Bałkanach po zakończeniu działań wojennych. Przewodniczący wiele uwagi poświęcił również systemowi finansowania Rady Europy.

Senator Edmund Wittbrodt wyraził pogląd, że Rada Europy, której ciągle przybywa nowych członków, powinna w przyszłości dysponować specjalnymi systemami monitoringu, a także zajmować stanowisko wobec spraw istotnych dla ludzkości, jak chociażby nowe technologie - np. inżynieria genetyczna.
Rozmówcy poruszyli także problem
wymogów stawianych państwom ubiegającym się o członkostwo. Zastanawiano się na ile i czy w ogóle powinny być odstępstwa od standardów.

Marszałek Alicja Grześkowiak zwróciła uwagę, że do polskiego Senatu, sprawującego opiekę nad Polonią świata, dochodzą sygnały o łamaniu praw mniejszości w państwach będących członkami Rady Europy.
Rozważając rolę Rady Europy w przyszłości, marszałek A. Grześkowiak podkreśliła, że od respektowania trzech priorytetowych spraw: państwa prawa, demokracji oraz praw człowieka -
ta organizacja na pewno nie może odstąpić.

* * *

27 maja br. złożył wizytę w Senacie RP przewodniczący Zgromadzenia Północnoatlantyckiego Javier Ruperez, przybyły do Warszawy na wiosenną sesję Zgromadzenia, odbywającą się w polskim parlamencie.

Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak wraz z pozostałymi członkami Prezydium Senatu RP - wicemarszałkami Andrzejem Chronowskim, Tadeuszem Rzemykowskim i Donaldem Tuskiem.
Marszałek A. Grześkowiak wyraziła zadowolenie z faktu, że wkrótce po przyjęciu Polski do
NATO właśnie w Warszawie odbywa się sesja Zgromadzenia. Marszałek podziękowała za poparcie przez Zgromadzenie starań Polski o przystąpienie do NATO.

Javier Ruperez podkreślił, że obecna sesja odbywa się w momencie istotnym dla Polski, ale także całej Europy. W sytuacji, gdy kraje członkowskie będą mogły wykazać się jednością wobec tak ogromnego problemu, jakim jest konflikt w Kosowie.

Przewodniczący Zgromadzenia Północnoatlantyckiego zainteresowany był, jaką liczbą głosów polski Senat opowiedział się za przystąpieniem Polski do NATO, opinią polskiego społeczeństwa na temat interwencji NATO w Jugosławii oraz stanowiskiem senatorów w tej kwestii.
Javier Ruperez wyraził nadzieję na aktywny udział polskich senatorów w rozpoczynającej się wiosennej sesji Zgrom
adzenia Północnoatlantyckiego.

* * *

28 maja br. złożył wizytę w Senacie dyrektor Sztabu Wojskowego Unii Zachodnioeuropejskiej wiceadmirał Jean Marie Viriot.

Gościa przyjęła marszałek Alicja Grześkowiak. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Andrzej Chronowski i przewodniczący senackiej Komisji Obrony Narodowej senator Stefan Jurczak.
Marszałek Alicja Grześkowiak podkreśliła, że bezpieczeństwo Polski i Europy jest dla nas sprawą pierwszorzędną. Marszałek zainteresowana była działaniami Unii Zachodnioeur
opejskiej dla zapewnienia bezpieczeństwa w Europie, zwłaszcza w tak trudnej sytuacji, jaka powstała w związku z konfliktem w Kosowie.

Wiceadmirał Viriot poinformował o działaniach UZE w związku z sytuacją na Bałkanach. Przedstawił też relacje między Unią Europejską i Unią Zachodnioeuropejską. Jak stwierdził, już niedługo UZE stanie się elementem EU, co służyć będzie większej efektywności podejmowanych działań.

Jean Marie Viriot przedstawił ponad to relacje między UZE i NATO oraz możliwości takiego ukierunkowania tych organizacji, by w przyszłości skutecznie zapewniały bezpieczeństwo w Europie.

W czasie spotkania poruszono również sprawę przystąpienia Polski do Unii Zachodnioeuropejskiej, co nastąpi po przystąpieniu Polski do UE.
Obecnie nasze państwo korzysta z praw członka stowarzyszonego.


Diariusz Senatu RP, spis treści, poprzedni fragment, następny fragment